Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. ledna 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 12. prosince 2014.


3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.


5. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014).


6. AS UK schválil dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (čj. 249/2014) ve znění modifikace navrhovatele a schváleného pozměňovacího návrhu.


7. AS UK schválil změny Statutu FF (čj. 316a,b/2014).


8. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FF (čj. 19/2015).


9. AS UK schválil Organizační řád ÚVT (čj. 280/2014).


10. AS UK schválil Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 281/2014).


11. AS UK schválil Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014).


12. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 s výhradou případného rozpuštění prostředků programu START dle původního určení prostředků.


13. AS UK na návrh kolegia rektora ze dne 9. prosince 2014 projednal návrh 1. LF na odpis pohledávky a na základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK a předložených dokladů a doporučuje rektorovi udělit souhlas 1. LF s odpisem neodbytné pohledávky v celkové výši 13 824.12 EUR, po přepočtu 351 824.62 Kč.


14. AS UK projednal návrh opatření rektora o oprávnění ředitele kolejí a menz UK ve smyslu čl. 3 odst. 7 písm. b Statutu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


15. AS UK projednal návrh opatření rektora: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


16. AS UK projednal návrh opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


17. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupních smluv k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée de Giverny 78290 Cruissy-Sur-Seine, Francie, DIČ: FR1665200525, organizační složka JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, IČO: 41691415 za kupní cenu ve výši 51 889 500,- Kč bez DPH a Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkova 185/86, 602 Brno, IČO: 49444875 za kupní cenu ve výši 20 790 600,- KČ bez DPH a doporučuje oba návrhy kupních smluv předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 8b., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření obou kupních smluv.


19. AS UK projednal vzor Smlouvy o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni” v rámci dokumentaci programu 133 210 a doporučuje do textu smlouvy zapracovat vznesené připomínky.


20. AS UK vzal na vědomí zprávu o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru.


21. AS UK vzal na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.


22. AS UK projednal věcný záměr návrhu opatření rektora k projektu START a vyjadřuje k tomuto návrhu záporné stanovisko.


23. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


24. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. ledna 2015_scan




Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám