2015

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. ledna 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 12. prosince 2014.


3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.


5. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014).


6. AS UK schválil dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (čj. 249/2014) ve znění modifikace navrhovatele a schváleného pozměňovacího návrhu.


7. AS UK schválil změny Statutu FF (čj. 316a,b/2014).


8. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FF (čj. 19/2015).


9. AS UK schválil Organizační řád ÚVT (čj. 280/2014).


10. AS UK schválil Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 281/2014).


11. AS UK schválil Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014).


12. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 s výhradou případného rozpuštění prostředků programu START dle původního určení prostředků.


13. AS UK na návrh kolegia rektora ze dne 9. prosince 2014 projednal návrh 1. LF na odpis pohledávky a na základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK a předložených dokladů a doporučuje rektorovi udělit souhlas 1. LF s odpisem neodbytné pohledávky v celkové výši 13 824.12 EUR, po přepočtu 351 824.62 Kč.


14. AS UK projednal návrh opatření rektora o oprávnění ředitele kolejí a menz UK ve smyslu čl. 3 odst. 7 písm. b Statutu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


15. AS UK projednal návrh opatření rektora: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


16. AS UK projednal návrh opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


17. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupních smluv k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée de Giverny 78290 Cruissy-Sur-Seine, Francie, DIČ: FR1665200525, organizační složka JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, IČO: 41691415 za kupní cenu ve výši 51 889 500,- Kč bez DPH a Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkova 185/86, 602 Brno, IČO: 49444875 za kupní cenu ve výši 20 790 600,- KČ bez DPH a doporučuje oba návrhy kupních smluv předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 8b., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření obou kupních smluv.


19. AS UK projednal vzor Smlouvy o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni” v rámci dokumentaci programu 133 210 a doporučuje do textu smlouvy zapracovat vznesené připomínky.


20. AS UK vzal na vědomí zprávu o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru.


21. AS UK vzal na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.


22. AS UK projednal věcný záměr návrhu opatření rektora k projektu START a vyjadřuje k tomuto návrhu záporné stanovisko.


23. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


24. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. ledna 2015_scan

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. února 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 23. ledna 2015.


3. AS UK zvolil PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


4. AS UK zvolil Mgr. Martina Holého místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


5. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., Prof. MUDr.Zuzanu Červinkovou,CSc., Mgr. Romana Šolce, Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


6. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.


7. AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 6. února 2015.


8. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


9. AS UK schválil Volební a jednací řád PedF (čj. 36/2015)


10. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby ,,Nového horkovodního napojení Koleje Větrník”, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské teplárenské, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 45273600, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. února 2015_scan


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 27. března 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 6. února 2014.


3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


4. AS UK schválil rozpočet UK pro rok 2015.


5. AS UK schválil rozpis dotací a příspěvků v roce 2015.


6. AS UK schválil Statut ETF (čj. 69/2015).


7. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Mariánské Lázně, Karlovarská, kNN na pozemku parc. č. 99/8 v k. ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně v souladu s energetickým zákonem ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 v zastoupení společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 Pardubice, IČ: 28494032 a doporučuje návrh předložit Správní radě UK v Praze k vydání předchozího písemného souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.


8. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku parc. č. 214/2, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, zatíženého stavbou křižovatky Brněnská v Hradci Králové s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


9. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup hmotnostního spektrometru, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OP VaVpI – Hmotnostní spektrometr – HR ICP MS – II“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. jako prodávajícím za úhradu kupní ceny ve výši 18 789 330,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.


10. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 04. 08. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 12. 01. 2015 a Dodatku č. 5 ze dne 20. 01. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


11. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Evangelické teologické fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


12. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Matematicko-fyzikální fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


13. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


14. AS UK nominoval do Dozorčí rady Grantové agentury UK Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FHS).


15. AS UK nominoval do hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Davida Hurného (PřF), Bc. Karla Chloubu (FHS), Bc. Petera Korcsoka (MFF), Jana Málka (FSV), Mgr. Davida Pavlorka (FF), Veroniku Trtkovou (PF).


16. AS UK nominoval do kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Mgr. Romana Šolce (PřF).


17. AS UK jmenoval doc. Mgr. Jakuba Steinera, M. A., Ph.D. členem Vědecké rady CERGE.


18. AS UK nominoval PhDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF) delegátem za MFF do sněmu RVŠ.


19. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


20. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.


21. AS UK vzal na vědomí harmonogram projednávání Dlouhodobého záměru UK 2016-2020.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 27. března 2015_scan


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. května 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 27. března 2015.


3. AS UK:

1) podporuje kroky rektora UK provedené v souvislosti s nejmenováním profesorů prezidentem republiky,

2) vyzývá všechny absolventy UK, aby, pamětlivi svého promočního slibu, aktivně bránili jakémukoli uplatňování státní moci mířícímu proti akademickým svobodám nebo narušujícímu samosprávu veřejných vysokých škol,

3) apeluje na veřejnost, aby podpořila veřejné vysoké školy v úsilí uchovat hodnoty, jež jsou základem kvalitního fungování vysokých škol ku prospěchu celé společnosti.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) ve znění modifikace navrhovatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.


6. AS UK schválil dílčí změnu Jednacího řádu Vědecké rady UK (čj. 94b/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


7. AS UK schválil dílčí změnu Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) ve znění modifikace předkladatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.


8. AS UK schválil Řád pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


9. AS UK schválil Ediční řád UK (čj. 94a/2015) ve znění aktualizované modifikace předkladatele.


10. AS UK schválil změnu Přílohy č. 1 Statutu MFF UK (čj. 76/2015).


11. AS UK schválil Pravidla pro přiznání stipendií na PF UK (čj. 104/2015).


12. AS UK schválil Organizační řád Kolejí a menz (čj. 109/2015).


13. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FSV UK (čj. 112a/2015).


14. AS UK schválil změnu Statutu FSV UK (čj. 112b/2015).


15. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia FSV (čj. 113a/2015).


16. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FSV UK (čj. 113b/2015).


17. AS UK projednal záměr uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků parc. č. 2747/46 a parc. č. 2747/47, zastavených sportovní halou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a souvisejících pozemků parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha a doporučuje návrh darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


18. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatků č. 1 - 5, na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”, jehož předmětem je posun termínu ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30. 09. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


19. AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o dílo mezi ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společností EVINET, a.s., jako zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je dodání, montáž a uvedení do provozu laboratorního nábytku, včetně vestavěné sanity a digestoří pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva, spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639 včetně užívání příslušné části chodby v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 00022985 a doporučuje návrh smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


22. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


23. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Kolejí a menz ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


24. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 3 600 tis. Kč na financování daňové povinnosti (daně z nabytí nemovitých věcí) vzniklé v souvislosti s odkupem id. 4/5 nemovitostí v Černé ulici č. p. 646 v Praze 1 – Nové Město pro využití Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.


25. AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) a Dalibora Neckáře (PedF).


26. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


27. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. června 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 15. května 2015.


3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi zasedáními.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2014.


6. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2014.


7. AS UK schválil Dlouhodobý záměr UK 2016-2020.


8. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 154/2015) ve znění modifikace předkladatele a schválených pozměňovacích návrhů.


9. AS UK schválil změnu Statutu FSV (čj. 139a/2015).


10. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu FSV (čj. 139b/2015).


11. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia PřF (čj. 140/2015).


12. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia PF (čj. 150/2015).


13. AS UK schválil Organizační řád Arcibiskupského semináře (čj. 162/2015).


14. AS UK schválil Organizační řád Sportovního centra (čj. 163/2015).


15. AS UK schválil změnu Statutu FTVS (čj. 182/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


16. AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016.


17. AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2015/2016.


18. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 04. 08. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 12. 01. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 20. 01. 2015 a Dodatku č. 6 ze dne 06. 05. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Dodatku č. 7.


19. AS UK projednal návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního třídiče buněk (cell sorter) a průtokového cytometru – analyzátoru mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností I.T.A. – Intertact s.r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 80, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26 a parc. č. 92/37, k.ú.  Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděný majetek po dobu 20 let, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je závazek Univerzity Karlovy v Praze jako budoucího kupujícího, Služby venkovu s.r.o. jako budoucího prodávajícího a obchodní společnosti STAPPERT Česká republika, spol. s r.o. jako vedlejšího účastníka uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem v Zahrádkách u České Lípy - pozemku parc. č. 40/1, jehož součástí je stavba č.p. 4, pozemku parc. č. 40/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 40/3, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 40/6, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


22. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 217/8 a parc. č. st. 371, jehož součástí je budova č.p. 34, k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Teplice, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


23. AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví: - pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p. 59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p. 694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč, a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


24. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


25. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


26. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


27. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


28. AS UK vzal na vědomí informace z rozpravy s delegáty.


29. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

MUDr. Danka Humlová, sekretariát AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. října 2015


1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 26. června 2015.


3. AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2014/2015.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016.


6. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.


7. AS UK schválil dílčí změnu Rigorózního řádu (čj. 234a/2015) ve znění schválené modifikace.


8. AS UK schválil dílčí změnu Řádu imatrikulací a promocí UK (čj. 234b/2015).


9. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK (čj. 234c/2015) ve znění schválené modifikace.


10. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 234d/2015) ve znění schválené modifikace.


11. AS UK schválil dílčí změnu Pravidel pro správu majetku UK (čj. 234e/2015) ve znění schválené modifikace.


12. AS UK schválil změnu Statutu FHS (čj. 217/2015).


13. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FTVS (čj. 237/2015) s výhradou legislativně technické opravy.


14. AS UK schválil změnu Statutu 3. LF (čj. 273/2015) s výhradou legislativně technické opravy.


15. AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví: pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p.59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p.694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú.Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za celkovou kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy.


16. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby „Nového horkovodního napojení Koleje Větrník“, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské teplárenské LPZ, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 45273600, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 


17. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „Praha 2 – Nové Město, U Nemocnice 5, obnova TS 3591, k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478, k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


18. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „Praha 6 – Břevnov, U Větrníku 2035/5, obnova TS 7847, k tíži pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je objekt bez č.p. a č.e., k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


19. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku 11645/19, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e, pozemku parc. č.  11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno inženýrské sítě spočívající v umístění zařízení v rámci stavební akce s názvem: „Komunikační přípojky pro bytové domy v lokalitě José Martího, Evropská, Praha“, k tíži pozemků parc. č. 302/5 a parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch P3ny Net, s.r.o., se sídlem Křenova 438/11, PSČ 162 00, Praha 6, IČO 27252183, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů.


22. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování MUDr. Josefa Fontany a Lukáše Kostínka do Kontrolní komise Studentské unie UK.


23. AS UK projednal návrh Opatření rektora o Statutu Stipendia Václava Havla ve znění opatření rektora č. 17/2015 Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


24. AS UK projednal návrh Opatření rektora o vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze ve smyslu čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


25. Akademický senát schválil prodloužení termínu vratky mimořádného příspěvku poskytnutého fakultám na předfinancování projektů v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI z 30. 11. 2015 na 31. 3. 2016 u FTVS, na 31. 5. 2016 u FSV a na 30. 4. 2016 u částky ve výši 5 mil. Kč u ETF.


26. Akademický senát schválil navýšení půjčky pro FSV z původních 6 mil. Kč o dalších 1,5 mil. Kč.


27. Akademický senát schválil použití mimořádného příspěvku pro UK ve výši 1 187 tis. Kč na kofinancování odkupu pozemků 493/16 a 4110/3 v k. ú. Praha 8 – Libeň v souvislosti s rekonstrukcí Menzy 17. listopadu pro FHS.


28. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


29. AS UK vzal na vědomí informace z Rady Vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Za správnost:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. října 2015

Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám