Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 27. března 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 6. února 2014.


3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


4. AS UK schválil rozpočet UK pro rok 2015.


5. AS UK schválil rozpis dotací a příspěvků v roce 2015.


6. AS UK schválil Statut ETF (čj. 69/2015).


7. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy Mariánské Lázně, Karlovarská, kNN na pozemku parc. č. 99/8 v k. ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně v souladu s energetickým zákonem ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 v zastoupení společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 Pardubice, IČ: 28494032 a doporučuje návrh předložit Správní radě UK v Praze k vydání předchozího písemného souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.


8. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku parc. č. 214/2, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, zatíženého stavbou křižovatky Brněnská v Hradci Králové s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


9. AS UK projednal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup hmotnostního spektrometru, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OP VaVpI – Hmotnostní spektrometr – HR ICP MS – II“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. jako prodávajícím za úhradu kupní ceny ve výši 18 789 330,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.


10. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 04. 08. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 12. 01. 2015 a Dodatku č. 5 ze dne 20. 01. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


11. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Evangelické teologické fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


12. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Matematicko-fyzikální fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


13. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


14. AS UK nominoval do Dozorčí rady Grantové agentury UK Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FHS).


15. AS UK nominoval do hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Davida Hurného (PřF), Bc. Karla Chloubu (FHS), Bc. Petera Korcsoka (MFF), Jana Málka (FSV), Mgr. Davida Pavlorka (FF), Veroniku Trtkovou (PF).


16. AS UK nominoval do kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Mgr. Romana Šolce (PřF).


17. AS UK jmenoval doc. Mgr. Jakuba Steinera, M. A., Ph.D. členem Vědecké rady CERGE.


18. AS UK nominoval PhDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF) delegátem za MFF do sněmu RVŠ.


19. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


20. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.


21. AS UK vzal na vědomí harmonogram projednávání Dlouhodobého záměru UK 2016-2020.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 27. března 2015_scanPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám