Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. října 2015


1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 26. června 2015.


3. AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2014/2015.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016.


6. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.


7. AS UK schválil dílčí změnu Rigorózního řádu (čj. 234a/2015) ve znění schválené modifikace.


8. AS UK schválil dílčí změnu Řádu imatrikulací a promocí UK (čj. 234b/2015).


9. AS UK schválil dílčí změnu Statutu UK (čj. 234c/2015) ve znění schválené modifikace.


10. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 234d/2015) ve znění schválené modifikace.


11. AS UK schválil dílčí změnu Pravidel pro správu majetku UK (čj. 234e/2015) ve znění schválené modifikace.


12. AS UK schválil změnu Statutu FHS (čj. 217/2015).


13. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FTVS (čj. 237/2015) s výhradou legislativně technické opravy.


14. AS UK schválil změnu Statutu 3. LF (čj. 273/2015) s výhradou legislativně technické opravy.


15. AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví: pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p.59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p.694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú.Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za celkovou kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy.


16. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby „Nového horkovodního napojení Koleje Větrník“, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské teplárenské LPZ, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 45273600, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 


17. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „Praha 2 – Nové Město, U Nemocnice 5, obnova TS 3591, k tíži pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478, k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


18. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v rámci stavební akce s názvem: „Praha 6 – Břevnov, U Větrníku 2035/5, obnova TS 7847, k tíži pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je objekt bez č.p. a č.e., k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


19. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku 11645/19, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e, pozemku parc. č.  11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno inženýrské sítě spočívající v umístění zařízení v rámci stavební akce s názvem: „Komunikační přípojky pro bytové domy v lokalitě José Martího, Evropská, Praha“, k tíži pozemků parc. č. 302/5 a parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch P3ny Net, s.r.o., se sídlem Křenova 438/11, PSČ 162 00, Praha 6, IČO 27252183, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů.


22. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování MUDr. Josefa Fontany a Lukáše Kostínka do Kontrolní komise Studentské unie UK.


23. AS UK projednal návrh Opatření rektora o Statutu Stipendia Václava Havla ve znění opatření rektora č. 17/2015 Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


24. AS UK projednal návrh Opatření rektora o vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze ve smyslu čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


25. Akademický senát schválil prodloužení termínu vratky mimořádného příspěvku poskytnutého fakultám na předfinancování projektů v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI z 30. 11. 2015 na 31. 3. 2016 u FTVS, na 31. 5. 2016 u FSV a na 30. 4. 2016 u částky ve výši 5 mil. Kč u ETF.


26. Akademický senát schválil navýšení půjčky pro FSV z původních 6 mil. Kč o dalších 1,5 mil. Kč.


27. Akademický senát schválil použití mimořádného příspěvku pro UK ve výši 1 187 tis. Kč na kofinancování odkupu pozemků 493/16 a 4110/3 v k. ú. Praha 8 – Libeň v souvislosti s rekonstrukcí Menzy 17. listopadu pro FHS.


28. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


29. AS UK vzal na vědomí informace z Rady Vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Za správnost:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám