Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 11. prosince 2015

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 11. prosince 2015
1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 23. října 2015.


3. AS UK schválil Zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi zasedáními 23. října 2015 a 11. prosince 2015.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování prof. Dr. Josefa Dolisty, Th. D., Ph.D.


6. AS UK schválil výklad k Rigoróznímu řádu ve znění: „Předmět ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky, může být charakterizován i jako více „předmětů“ coby tematických okruhů nebo ústních částí státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky skládané na příslušné fakultě, pokud obsahově odpovídá absolvovanému studijnímu programu nebo oboru. Ústní zkouška, která je částí státní rigorózní zkoušky, je vždy hodnocena pouze jako celek.“


7. AS UK schválil změnu Statutu MFF (čj. 330/2015).


8. AS UK schválil poskytnutí půjčky MFF UK ve výši 80 mil. Kč z mimořádného příspěvku na předfinancování projektů OP VaVpI.


9. AS UK vyjádřil kladné stanovisko ke jmenování PhDr. Davida Emlera, Ph.D.(FSV), Mgr. Jana Kukly (PŘF) a Bc. Michala Zimy (PŘF) do rady Kolejí a menz.


10. AS UK projednal návrh na změnu jednacího řádu Etické komise UK změnou Opatření rektora č.27/2013 a k navržené změně nemá připomínky.


11. AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a udržování stavby optického kabelového vedení (neveřejná datová síť) v rámci akce „Optická trasa mezi objekty Výukového a Výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203)“ mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na straně druhé a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. A) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


12. AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v oprávnění zřídit, provozovat, opravovat a udržovat optické kabelové vedení v rámci realizace stavby „Optická trasa mezi objekty Výukového a výzkumného centra (před FNHK) a objektem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – uzel CESNET (Heyrovského 1203)“ mezi Statutárním městem Hradec Králové jako oprávněným na straně jedné a Univerzitou Karlovou v Praze jako oprávněným na straně druhé a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. A) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


13. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy (trafostanice) v rámci stavební akce s názvem: „UK-2.LF Dostavba areálu Plzeňská3. Etapa“, k tíži pozemků parc. č. 405/23, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., a parc. č. 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, obec Praha a záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o připojení na napěťové hladině VN s obchodní společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


14. AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu č. 611 a dvojlůžkových pokojů č. 613 a č. 639, včetně užívání příslušné části chodby v 6. Patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 000229885 a doporučuje návrh smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


15. AS UK projednal záměr uzavřít s Ing. Pavlem Králem a Annou Královou, bytem Ametystová 835/41, Praha 5, Radotín, PSČ : 153 00, jako prodávajícími, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 1 183 680,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


16. AS UK projednal záměr uzavřít s Městskou částí Praha 8, IČO: 00063797, se sídlem Zenklova 35, 180 48 Praha 8 jako prodávajícímu, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 493/16, k.ú. Libeň jako prodávajícími, kupní smlouvu o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 4110/3, k.ú. Libeň, obec Praha za kupní cenu ve výši 135 120,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. C) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


17. AS UK projednal záměr uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Plukovníka Mráze 991, IČO: 27421376, se sídlem Plukovníka Mráze 991/15, 102 00 Praha 10 jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví.:


Pozemku parc. č. 2416/32, k.ú. Hostivař, obec Praha


Pozemku parc. č. 2416/111, k.ú. Hostivař, obec Praha


Za celkovou kupní cenu ve výši 104 400,- Kč a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 ods. 1 písm. A) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy.


18. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy v části pozemku parc.č. 725/180, pozemku parc.č. 725/52 a pozemku parc.č. 728, kú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav součásti distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


19. AS UK vzal na vědomí předložený návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017 jako základ pro další rozpracování.


20. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


21. AS UK vzal na vědomí informace z Rady Vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Za správnost:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám