Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. května 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 27. března 2015.


3. AS UK:

1) podporuje kroky rektora UK provedené v souvislosti s nejmenováním profesorů prezidentem republiky,

2) vyzývá všechny absolventy UK, aby, pamětlivi svého promočního slibu, aktivně bránili jakémukoli uplatňování státní moci mířícímu proti akademickým svobodám nebo narušujícímu samosprávu veřejných vysokých škol,

3) apeluje na veřejnost, aby podpořila veřejné vysoké školy v úsilí uchovat hodnoty, jež jsou základem kvalitního fungování vysokých škol ku prospěchu celé společnosti.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil komplexní změnu Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) ve znění modifikace navrhovatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.


6. AS UK schválil dílčí změnu Jednacího řádu Vědecké rady UK (čj. 94b/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


7. AS UK schválil dílčí změnu Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) ve znění modifikace předkladatele, schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.


8. AS UK schválil Řád pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


9. AS UK schválil Ediční řád UK (čj. 94a/2015) ve znění aktualizované modifikace předkladatele.


10. AS UK schválil změnu Přílohy č. 1 Statutu MFF UK (čj. 76/2015).


11. AS UK schválil Pravidla pro přiznání stipendií na PF UK (čj. 104/2015).


12. AS UK schválil Organizační řád Kolejí a menz (čj. 109/2015).


13. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS FSV UK (čj. 112a/2015).


14. AS UK schválil změnu Statutu FSV UK (čj. 112b/2015).


15. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia FSV (čj. 113a/2015).


16. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FSV UK (čj. 113b/2015).


17. AS UK projednal záměr uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků parc. č. 2747/46 a parc. č. 2747/47, zastavených sportovní halou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a souvisejících pozemků parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha a doporučuje návrh darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


18. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatků č. 1 - 5, na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové”, jehož předmětem je posun termínu ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30. 09. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


19. AS UK projednal návrh na uzavření Smlouvy o dílo mezi ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společností EVINET, a.s., jako zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je dodání, montáž a uvedení do provozu laboratorního nábytku, včetně vestavěné sanity a digestoří pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal záměr zřídit služebnost užívacího práva, spočívajícího v neomezeném užívání pokojů, a to apartmánu č. 611 a dvoulůžkových pokojů č. 613 a č. 639 včetně užívání příslušné části chodby v 6. patře domu čp. 407, který je součástí pozemku parc. č. 278/4 v k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se sídlem Karmelitská 7, PSČ 118 12, Praha 1, IČO: 00022985 a doporučuje návrh smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Lékařské fakulty v Plzni ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


22. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


23. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Kolejí a menz ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


24. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění částky 3 600 tis. Kč na financování daňové povinnosti (daně z nabytí nemovitých věcí) vzniklé v souvislosti s odkupem id. 4/5 nemovitostí v Černé ulici č. p. 646 v Praze 1 – Nové Město pro využití Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.


25. AS UK nominoval do Komise pro přidělování startovacích bytů doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) a Dalibora Neckáře (PedF).


26. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


27. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám