Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. června 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 15. května 2015.


3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK v době mezi zasedáními.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


5. AS UK schválil Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2014.


6. AS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2014.


7. AS UK schválil Dlouhodobý záměr UK 2016-2020.


8. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 154/2015) ve znění modifikace předkladatele a schválených pozměňovacích návrhů.


9. AS UK schválil změnu Statutu FSV (čj. 139a/2015).


10. AS UK schválil změnu Volebního a jednacího řádu FSV (čj. 139b/2015).


11. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia PřF (čj. 140/2015).


12. AS UK schválil změnu Pravidel pro organizaci studia PF (čj. 150/2015).


13. AS UK schválil Organizační řád Arcibiskupského semináře (čj. 162/2015).


14. AS UK schválil Organizační řád Sportovního centra (čj. 163/2015).


15. AS UK schválil změnu Statutu FTVS (čj. 182/2015) s výhradou legislativně technických oprav.


16. AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016.


17. AS UK schválil návrh Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2015/2016.


18. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 04. 08. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 12. 01. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 20. 01. 2015 a Dodatku č. 6 ze dne 06. 05. 2015, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Dodatku č. 7.


19. AS UK projednal návrh na uzavření Kupní smlouvy na nákup fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního třídiče buněk (cell sorter) a průtokového cytometru – analyzátoru mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností I.T.A. – Intertact s.r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV ve Vestci, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


20. AS UK projednal návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 80, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26 a parc. č. 92/37, k.ú.  Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděný majetek po dobu 20 let, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


21. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je závazek Univerzity Karlovy v Praze jako budoucího kupujícího, Služby venkovu s.r.o. jako budoucího prodávajícího a obchodní společnosti STAPPERT Česká republika, spol. s r.o. jako vedlejšího účastníka uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem v Zahrádkách u České Lípy - pozemku parc. č. 40/1, jehož součástí je stavba č.p. 4, pozemku parc. č. 40/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 40/3, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 40/6, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky a doporučuje návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


22. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 217/8 a parc. č. st. 371, jehož součástí je budova č.p. 34, k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Teplice, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


23. AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím, kupní smlouvu o převodu vlastnictví: - pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p. 59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p. 694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč, a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


24. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


25. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


26. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


27. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


28. AS UK vzal na vědomí informace z rozpravy s delegáty.


29. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

MUDr. Danka Humlová, sekretariát AS UK


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. června 2015_scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám