Zasedání Petiční komise AS UK dne 2. června 2014

Přítomni (bez titulů): Jan Chromý, Libor Flemr, David Hurný, Anna Matys, Michal Tuláček, Samuel Zajíček

Omluven: Mikuláš Ferjenčík

Hosté (bez titulů): Tomáš Masařík (SKAS MFF UK), Petr Vágner (SKAS MFF UK), Jiří Šejnoha (SKAS MFF UK), Martin Mikuláš (KJP MFF UK), Miluša Bubeníková (KJP MFF UK), Tereza Svobodová


Program:

1. Podnět ohledně zveřejňování výsledků studentských anket

2. Úkoly


Pan předseda Chromý zahájil zasedání a uvítal členy komise a hosty.


1. Podnět ohledně zveřejňování výsledků studentských anket


Pan předseda požádal nejdříve o vyjádření obě zúčastněné strany, tedy Martina Mikuláše, který podal podnět, a zástupce SKAS, kteří zveřejnili výsledky na svých stránkách.


Martin Mikuláš nejprve požádal přímo SKAS, aby jeho hodnocení bylo smazáno, protože s ním nebyl seznámen, nevěděl, že někde bude veřejně přístupné (ne jen v SISu, tedy pro studenty a zaměstnance). Se způsobem zveřejnění hodnocení nesouhlasí. Myslí si, že to není vhodné z právního, ani etického hlediska.


Tomáš Masařík (předseda SKAS): Pan Mikuláš chtěl smazat své hodnocení. SKAS nejdříve smazal celou databázi, neboť chtěl počkat na rozhodnutí AS MFF. Senát i pan děkan však odsouhlasili, že takovéto zveřejnění je v pořádku, a SKAS znovu umístil výsledky ankety na své stránky. Dříve byly sice výsledky v SISu, ale byly stejně veřejné i bez přihlášení do systému. Důvodem změny formy zveřejnění bylo to, že fakulta přešla z elektronické ankety na papírovou a zveřejnění v SIS nebylo ihned možné z technických důvodů. Hodnocení výuky však probíhalo stále pod hlavičkou fakulty, pouze výsledky byly přístupné na stránkách SKAS, které ale také patří do fakultní domény.


Martin Mikuláš: Nikdy jsme nevěděli, že na SISu to bylo veřejné. Jak plyne z korespondence, nevěděl o tom ani místopředseda SKAS, pan Mgr. Tůma.


Samuel Zajíček: Dříve se výsledky vyvěšovaly na nástěnky v tištěné podobě, kde k tomu měl také přístup kdokoliv. V SISu lze nastavit, aby byly výsledky přístupné jen po přihlášení, ale málo fakult využívá SIS. Spousta fakult to zveřejňuje jinak, na jiných stránkách, ale také přístupné pro všechny.


Martin Mikuláš: Otázkou je, co je „vhodnost“.


Samuel Zajíček: „Vhodné“ znamená podle mě přístupné, přehledné.


Jiří Šejnoha (SKAS): Je to rozpor se zákonem, vnitřním předpisem nebo je to jen nevhodné? SKAS i AS mají zájem na tom, aby výsledky byly veřejné, ale ne v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem. Pokud se já dívám na výsledky ankety, uvědomuji si, že jsou to jen agregované názory studentů. Také převládá názor, že učitelé MFF chtějí vidět výsledky ankety, že chtějí znát názor studentů na výuku. Výsledky je však nutné interpretovat. Anketa na MFF dokáže ukázat učitele, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech a naopak. Důvodem, proč zveřejňovat výsledky je také to, že se na to podívá více lidí a více se o tom debatuje.


Martin Mikuláš: Právě ta interpretace dat je složitá. Při zveřejnění je špatné, že není možné ohlídat, kdo je bude jak interpretovat. Proto by měly být výsledky zveřejněny pouze pro akademickou obec, studenty, vedení školy.


Miluša Bubeníková: Na zasedání petiční komise jsem přišla proto, že mne daná problematika zajímá, a rovněž proto, že jsem před časem musela na Policii ČR svědčit ve věci stalkingu (tj. česky nebezpečného pronásledování), jemuž byla vystavena moje kolegyně. Osoba, jež se tohoto pronásledování dopouštěla, si zjišťovala o pronásledované osobě a její rodině informace na  internetu. Obávám se proto, aby zveřejnění výsledků ankety s celými jmény pro mimouniverzitní veřejnost nemohlo být zneužito nějakým podobným způsobem. Kdo ponese odpovědnost, když bude učitel na základě zveřejněných dat nějak poškozen, SKAS nebo fakulta? Příkladem takového poškození by mohlo být například to, že nedostane nějakou novou pozici.


Samuel Zajíček: „Zveřejnění“ v zákoně znamená zveřejnit veřejnosti, odpovědný by tedy byl zákonodárce jako autor zákona.


Martin Mikuláš: „Zveřejnění“ neznamená poskytnout celé veřejnosti. Důležité je, že tam je napsáno to „vhodně“.


Michal Tuláček: Spor není, kde zveřejnit, jestli v tištěné verzi nebo elektronicky. Otázkou je, co zveřejnit a případně s jakým komentářem. I kdyby to nebylo veřejné, může to každý získat přes zákon o svobodném přístupu k informacím.


Jiří Šejnoha (SKAS): Na stránkách SKAS je upozornění, že je to jen výsledek hodnocení studenty, ne pravda.


Samuel Zajíček: Zveřejňují se i závěrečné práce. Tam je větší pravděpodobnost, že by kvůli zveřejněné závěrečné práci někdo nezískal nové zaměstnání nebo o zaměstnání přišel. Přesto nikdo nežádá, aby závěrečné práce zveřejňovány nebyly.


Miluša Bubeníková: Upozornění na stránkách SKAS se obrací na studenty, vzdělané lidi, ale přístup mají i lidé zvenku.


Martin Mikuláš: Výsledky studentů, jejich testů, také nesmí být zveřejněny.


Petr Vágner (SKAS): Výsledky studentů jsou také zveřejňovány, jako výsledky státních zkoušek a závěrečné práce.


Miluša Bubeníková: Neměl by být učitel předem upozorněn, že jsou již výsledky zveřejněny a v jaké formě? Dříve to bylo jen v SISu a mysleli jsme si, že je to přístupné jen po přihlášení.


Jiří Šejnoha (SKAS): I dříve se výsledky zveřejňovaly vedle SISu i na stránkách SKAS.


David Hurný: Na PřF je podobný systém jako na MFF. Je tam upozornění, že to je hodnocení studentů a nemusí být vypovídající. Nikdo si nestěžoval, a to jsou volně přístupná i slovní hodnocení. Případná restrikce nebyla v AS přijata kladně, myslí si, že hodnocení nemůže učitele negativně ovlivnit.


Jiří Šejnoha (SKAS): Kromě výsledků by se měly zveřejňovat i interpretace. Není zveřejňováno všechno, například ti, kteří mají nejlepší hodnocení, dostanou bonus k výplatě, ale jejich jména nejsou zveřejněna. Projednávaná novela Řádu směřuje dokonce k širšímu zveřejnění.


Předseda poděkoval hostům za účast a rozloučil se s nimi.


Petiční komise se domnívá, že

I. zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty na MFF je v pořádku včetně formy tohoto zveřejnění,

II. to, že pedagog nemůže vyžadovat odstranění výsledků hodnocení své výuky, je v pořádku.


Petiční komise dále doporučuje, aby

I. byla napříště forma zveřejnění výsledků hodnocení výuky v dostatečném předstihu oznámena všem členům akademické obce.

II. bylo předem jasně určeno, jak dlouho budou dané informace k dispozici.

Poměr hlasů: 6-0-0


2. Úkoly

Samuel Zajíček sepíše agendu komise. Michal Tuláček vymyslí, jak by měl vypadat podnět. Ostatní pomocí e-mailové konference budou připomínkovat.

Schváleno tichým souhlasem.
Zapsala: Tereza Svobodová
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám