Opatření rektora č. 6/2015

Název:

Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělení komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Účinnost:

16. února 2015Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tímto opatřením se činnost Univerzity Karlovy dělí na činnost nehospodářskou (dále jen „NEHOČ“) a hospodářskou (dále jen „HOČ“).

 2. Hospodářská činnost Univerzity Karlovy může být vykonávána na fakultách, dalších součástech a rektorátu pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, jimiž jsou zejména:

    a. 

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,

    b. 

  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění,

    c. 

  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,

    d. 

  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

    e. 

  nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

    f. 

  sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29), dále jen „Rámec“.Čl. 2 - Vymezení nehospodářské činnosti

 1. Nehospodářská činnost je činnost, která nepředstavuje nabízení zboží nebo služeb na relevantních trzích ve smyslu právních norem a judikatury EU. Nehospodářská činnost může být zpravidla podporovaná státem anebo ze státních či veřejných prostředků, a nemusí se na její podporu vztahovat čl. 107 Smlouvy.

 2. Za nehospodářské činnosti jsou považovány obecně zejména tyto činnosti:1

    a. 

  primární činnosti výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, zejména:

  1. vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů (veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, jež je z velké části nebo zcela financováno ze státních prostředků a je státem kontrolováno),

  2. nezávislý výzkum a vývoj (dále jen „VaV“) s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma, včetně kooperativního VaV, pokud je spolupráce, do níž je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura zapojena, účinná,2

  3. veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě (například prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací či otevřeného softwaru),


    b. 

  činnosti v rámci transferu znalostí a technologií, pokud jsou prováděny buď výzkumnou organizací nebo výzkumnou infrastrukturou (včetně jejich oddělení či poboček), nebo společně s dalšími takovými subjekty či jejich jménem, a pokud se veškerý zisk z těchto činností znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury. Nehospodářská povaha těchto činností zůstává zachována i v případě svěření dodávek odpovídajících služeb třetím stranám prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení.Čl. 3 - Vymezení hospodářské činnosti

 1. Hospodářská činnost je jakákoli činnost, jejímž smyslem je nabízení zboží nebo služeb na trhu ve smyslu právních norem a judikatury EU.3

 2. O vykonávání hospodářské činnosti rozhoduje na fakultě děkan nebo na další součásti univerzity ředitel, jemuž je svěřen výkon správy majetku, v ostatních případech kvestor.


Čl. 4 - Oddělené sledování nehospodářské a hospodářské činnosti

 1. V zájmu sjednocení účetního sledování nehospodářské a hospodářské činnosti na univerzitě sledují všechna účetní střediska náklady a výnosy v samostatném členění na nehospodářskou a hospodářskou činnost, a to samostatným rozlišovacím znakem.

 2. Posouzení, zda se jedná o činnost nehospodářskou nebo hospodářskou, provádí příkazce operace nebo odpovědný pověřený vedoucí zaměstnanec oprávněný k nakládání s prostředky konkrétního pracoviště nebo projektu v rozsahu delegovaných pravomocí.

 3. V zájmu zabránění poskytnutí nepovolené nepřímé státní podpory postupuje univerzita v rámci spolupráce s podniky tak, že spolupráce může probíhat pouze za podmínek stanovených v kapitole 2.2 Rámce, případně obdobně dle těchto podmínek tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému zvýhodnění těchto podniků.


Čl. 5 - Společná ustanovení pro nehospodářskou a hospodářskou činnost

 1. Děkan fakulty nebo na další součásti univerzity ředitel, jemuž je svěřen výkon správy majetku, v ostatních případech kvestor ve svém opatření určí, která zařízení jsou „výzkumnou infrastrukturou“, za kterou se bude nehospodářská a hospodářská činnost sledovat jako za celek ve vztahu k plnění podmínek bodu 20 Rámce. Jestliže výzkumná infrastruktura vykonává hospodářské i nehospodářské činnosti, musí být příslušné financování, náklady a výnosy jednotlivých druhů činností účtovány odděleně na základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad nákladového účetnictví.

 2. Děkan fakulty nebo na další součásti univerzity ředitel, jemuž je svěřen výkon správy majetku, v ostatních případech kvestor zodpovídá za plnění podmínek bodu 20 Rámce jak ve vztahu k fakultě resp. další součásti, tak ve vztahu k „výzkumným infrastrukturám“ vymezeným dle odstavce 1.


Čl. 6 - Užití zisku

 1. Veškerý zisk plynoucí z činností v oblasti transferu znalostí a technologií, které budou mít povahu nehospodářské činnosti, bude znovu investován do primárních činností výzkumné organizace resp. fakulty resp. další součásti nebo výzkumné infrastruktury.

 2. V případě specifické úpravy užití či reinvestice zisku plynoucího z činností hospodářských ze strany poskytovatele veřejných prostředků bude univerzita postupovat dle této specifické úpravy.

 3. Za užití či reinvestici zisku zodpovídá děkan fakulty nebo na další součásti ředitel, jemuž je svěřen výkon správy majetku, v ostatních případech kvestor.


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Členění činností univerzity na nehospodářskou a hospodářskou není totožné s členěním činností na doplňkovou a hlavní a není totožné s daňovým členěním na ekonomickou a mimoekonomickou činnost.

 2. Další podrobnosti budou upraveny v metodickém pokynu ekonomického odboru rektorátu.

 3. Účetní členění činností na činnosti hospodářské a nehospodářské samostatným znakem, uložené dopisem kvestorky tajemníkům a ředitelům č. j. 14446/2014-II ze dne 30. 12. 2014, se považuje za členění dle tohoto opatření.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. února 2015.
V Praze dne 16. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poznámky

1

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

2

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), bod 15.

3

Rozsudek Evropského soudního dvora 118/85, Recueil 1987, s. 2599, bod 7; Rozsudek Evropského soudního dvora C-35/96 Recueil 1998, s. I-3851, bod 36; Rozsudek Evropského soudního dvora C-180/98 až C-184/98, Recueil, s. I-6451, bod 75.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám