Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

PRAVIDLA PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE - předchozí znění

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 5 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na těchto Pravidlech podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“), upravují základní podmínky a hlavní formy podpory a postup při přiznávání podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 Základní ustanovení

 1. Zájmovou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 statutu univerzity k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.

 2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není

    a. 

  činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností,

    b. 

  činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti,

    c. 

  činnost vykonávaná přímo univerzitou nebo fakultou anebo další součástí univerzity,

    d. 

  činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k univerzitě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

    e. 

  činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů univerzity nebo fakult.

 3. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat

    a. 

  občanským sdružením (dále jen „studentský spolek“)1),

    b. 

  nadačním fondům a nadacím2),

    c. 

  obecně prospěšným společnostem3),

    d. 

  na účel sledovaný smlouvou o sdružení4),

  pokud je uvedená právnická osoba založena nebo smlouva o sdružení uzavřena za účelem výkonu nebo podpory zájmové činnosti, nebo u nichž výkon nebo podpora zájmové činnosti tvoří podle stanov, nadační listiny, zakládací listiny nebo smlouvy, statutu nebo smlouvy o sdružení samostatnou, od ostatních činností organizačně i hospodářsky oddělitelnou činnost.

 4. Podporu podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za předpokladu, že

    a. 

  studentský spolek má alespoň 40 členů, přičemž

  1. alespoň 50% členů nebo alespoň 250 členů jsou studenti univerzity,

  2. jeho členové, kteří jsou studenty téže fakulty univerzity, netvoří více jak 75% členů z řad studentů univerzity,

    b. 

  nadace nebo nadační fond anebo obecně prospěšná společnost má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 50% členů z řad studentů univerzity, přičemž tito nejsou studenty pouze jedné fakulty univerzity,

    c. 

  studentský spolek, nadace, nadační fond nebo obecně prospěšná společnost vykonává zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult univerzity a směřuje k podpoře sounáležitosti mezi studenty a k univerzitě,

    d. 

  účastníky smlouvy o sdružení jsou studentské spolky uvedené pod písmenem a) nebo nadace, nadační fondy anebo obecně prospěšné společnosti uvedené pod písmenem b) a účel sledovaný smlouvou o sdružení splňuje podmínku uvedenou v písmenu c).

 5. Podporu podle čl. 3 a 4 lze též přiznat za předpokladu, že

    a. 

  účastníky smlouvy o sdružení jsou studentský spolek a dále studenti univerzity nebo další studentský spolek anebo studentské spolky, přičemž

  1. alespoň 50% členů nebo alespoň 250 členů každého zúčastněného studentského spolku jsou studenti univerzity,

  2. celkový počet členů zúčastněných studentských spolků spolu se zúčastněnými studenty univerzity je alespoň 40 a

  3. počet zúčastněných studentů spolu s celkovým počtem členů zúčastněných studentských spolků, kteří jsou studenty téže fakulty univerzity, netvoří více jak 75% počtu zúčastněných studentů spolu s celkovým počtem členů studentských spolků z řad studentů univerzity,

    b. 

  účel sledovaný smlouvou o sdružení splňuje podmínku uvedenou v odstavci 4 písm. c) a

    c. 

  nejde o pravidelnou finanční podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b).

_____

1) § 2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

2) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), v platném znění.

3) Zákon č. 284/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.

4) § 829 a násl. občanského zákoníku.


Čl. 3 Formy podpory

 1. Studentskému spolku, nadaci, nadačnímu fondu nebo obecně prospěšné společnosti může být v souladu s právními předpisy univerzitou poskytnuta podpora formou

    a. 

  jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z rozpočtu univerzity (čl. 19 odst. 3 pravidel hospodaření univerzity),

    b. 

  jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z již účelově vyčleněných prostředků v rámci rozpočtu univerzity nebo z jiných příjmů univerzity,

    c. 

  půjčky nebo výpůjčky,

    d. 

  zvýhodněného pronájmu nemovitého majetku,

    e. 

  zvýhodněného pronájmu nebo zapůjčení movitého majetku,

    f. 

  daru.

 2. Studentskému spolku, nadaci, nadačnímu fondu nebo obecně prospěšné společnosti může být dále poskytnuta podpora formou poskytnutí prostoru na webových stránkách univerzity; to platí i o účastnících smlouvy o sdružení podle čl. 2 odst. 3 písm. d), jde-li o propagaci účelu sledovaného touto smlouvou.

 3. Studentskému spolku, nadaci, nadačnímu fondu nebo obecně prospěšné společnosti může být na základě smlouvy o sdružení uzavřené s univerzitou povoleno užívat znak univerzity (čl. 62 odst. 1 statutu univerzity a čl. 3 odst. 2 zásad používání a ochrany znaku univerzity).

 4. Druh a výše podpory se určí zejména na základě

    a. 

  druhu vykonávané zájmové činnosti nebo zájmové činnosti, kterou žadatel hodlá vykonat, její finanční a jiné náročnosti,

    b. 

  skutečností uvedených v žádosti o přiznání podpory,

    c. 

  dosavadní činnosti žadatele,

    d. 

  míry naplnění požadavků uvedených v čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 5,

    e. 

  u studentského spolku výše členského příspěvku.

 5. Zásady pro přiznávání jednotlivých druhů podpory a jejich výše, jakož i limity pro jednotlivé formy podpor, stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje Akademický senát univerzity (dále jen „senát“).

 6. Opatření rektora podle odstavce 5 může též stanovit, že při splnění určitých podmínek je na podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nárok.

 7. Nejde-li o případ podle odstavce 6, není na přiznání podpory nárok.


Čl. 4 Přiznávání podpory

 1. Žádost o přiznání podpory se podává rektorovi. Náležitosti žádosti a další podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.

 2. K žádosti o přiznání podpory se vyjadřuje sociální komise senátu.

 3. O přiznání podpory rozhoduje rektor, nebo, jde-li o podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity, na návrh rektora senát.

 4. O přiznání podpory rektor rozhodne nebo příslušný návrh senátu předloží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi.

 5. Součástí smlouvy s přiznání podpory musí vždy být ustanovení o způsobu prokázání použití podpory v souladu se stanoveným účelem a o postupu při nedodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta; bližší podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Tento předpis byl schválen senátem dne 26. ledna 2007.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.5)

 3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

_____

5) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 16. února 2007.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v. r.

rektor


Poslední změna: 12. březen 2018 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám