Poskytnuté informace - rok 2015

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 24. 2. 2015 od pana J. K. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval poskytnutí kopií příslušných stran matriční knihy udělených docentur UK souvisejících se zapsanými údaji z dekretů osob, kteří byli jmenováni docenty na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.


Seznam dekretů 11 osob je součástí přílohy.


Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 6. 3. 2015.
2. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 18. 3. 2015 od paní A. V. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatelka požadovala poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2014 zaměstnavatele Univerzita Karlova v Praze, se sídlem: Ovocný trh 3/5, 116 36, Praha 1, ze dne 9. 2. 2015:


Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (§ 81 odst. 5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb.)


zaměstnanců celkem:

8 139,35 osob

z toho povinný podíl 4%

325,57 osob


Plnění povinnosti podle §81, odst. 2 písm. a) a b) zákona:


1. Zaměstnáváním u zaměstnavatele

187,70 osob

2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek:

117,42 osob

3. Součet výše uvedených osob v sekci (položka 1 + položka 2 této části):

305,12 osob


Odvod do státního rozpočtu podle §81, odst. 2 písm. c) zákona:


nevyplňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části D bod 1. a 2.


1. Odvod do státního rozpočtu za:

20,46 osob

2. Vypočtená výše odvodu (62 947,50 Kč x ř.1)

1 287 906,00 Kč


Požadované informace byly poskytnuty dne 25. 3. 2015.
3. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 31. 7. 2015 od pana K. H. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří byli přijati mimořádným opravným prostředkem, tzv. na odvolání nebo rozhodnutím rektora od roku 1990 do současnosti. Tyto informace požadoval zaslat formou jmenného seznamu studentů, včetně uvedení jejich jmen, dat narození, roku přijetí a roku absolvování jejich studia.


S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly požadované informace poskytnuty jen částečně, a to formou vydaného rozhodnutí spolu s přílohou.


Příloha obsahuje přijímací řízení na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.


Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 21. 8. 2015.
4. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 29. 10. 2015 od paní P. N. žádost o informace č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatelka požadovala poskytnutí počtu zaměstnanců zaměstnaných Univerzitou Karlovou v Praze na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ). Počty zaměstnanců požadovala uvést jednotlivě k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.


Příloha obsahuje požadované informace.


Požadované informace byly poskytnuty dne 5. 11. 2015.


Poslední změna: 24. listopad 2015 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám