Opatření rektora č. 23/2015

Název:

Změna Statutu Bolzanovy ceny

K provedení:

-

Účinnost:

15. květen 2015

[Zrušeno OR č. 48/2017]


Změna Statutu Bolzanovy ceny

 1. Opatření rektora č. 17/2008, Statut Bolzanovy ceny, ve znění opatření rektora č. 13/2013, se mění takto:


  V čl. 2 odst. 3 se na konec doplňují čárka a slova „a to s vyjádřením fakulty“.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. května 2015.


 3. Statut Bolzanovy ceny ve znění platném k 15. květnu 2015 je uveden v příloze tohoto opatření.

V Praze dne 11. května 2015


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Příloha Opatření rektora č. 23/2015

Statut Bolzanovy ceny ve znění Opatření rektora č. 17/2008, č. 13/2013 a č. 23/2015

Čl. 1

 1. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů.


 2. Soutěž o získání Bolzanovy ceny (dále jen „cena“) vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy každoročně zpravidla v letním semestru. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny v daném akademickém roce.


 3. Cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.


 4. Uzávěrka přihlášek do soutěže je vždy k 30. září.


 5. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v daném akademickém roce. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.Čl. 2

 1. Přílohou tohoto Statutu je struktura formuláře přihlášky do soutěže.


 2. Přílohy vyžadované k přihlášce jsou:


    a. 

  odborný životopis a seznam publikací autora;

    b. 

  v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;

    c. 

  v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.


 3. Student předkládá do soutěže práci v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické formě, a to s vyjádřením fakulty.


 4. Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.


 5. Podkladové materiály pro udělení ceny se studentům vracejí pouze na vyžádání.
Čl. 3

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení ceny (dále jen „komise“).


 2. Komise je devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.


 3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.


 4. Komise dbá o to, aby přihlášky na udělení ceny obsahovaly všechny potřebné náležitosti k jejich všestrannému posouzení.


 5. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 2 odst. 2.


 6. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.


 7. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.


 8. Z jednání komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda.


 9. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje Informačně-poradenské centrum UK. To také vede přehled o udělených cenách a navrhuje předsedovi komise tajemníka, který není jejím členem, ale účastní se jednání. Tajemníka jmenuje předseda komise.Čl. 4

 1. Ceny vyznamenaným jednotlivcům předává rektor nebo jím pověřený prorektor.


 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.


 3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40.000,– Kč.


 4. Udělení ceny se zveřejňuje v rámci Univerzity Karlovy a v médiích.Čl. 5

Náklady spojené s organizačním zabezpečením a udělením ceny vyznamenaným jednotlivcům hradí Univerzita Karlova s možným přispěním sponzorů.Čl. 6

Tento statutu nabývá účinnosti dne 15. června 2008.1
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Příloha:

Příjmení, jméno, titul:

Rok narození:

Osobní číslo studenta (uvedené na průkazu):

Název soutěžní práce:

Předložená práce je: 

 • bakalářská

 • diplomová magisterská

 • disertační

 • soutěžní

Název fakulty,  školící pracoviště (katedra, ústav):

Název studijního  programu a oboru:

Typ studijního programu (Bc, NMgr, Mgr, Ph.D.):

Datum:

Podpis:
Poznámky

1

Změna tohoto statutu nabyla účinnosti dne 1. července 2013 (OR č. 13/2013).

Změna tohoto statutu nabývá účinnosti dne 15. května 2015 (OR č. 23/2015).Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám