Opatření rektora č. 28/2015

Název:

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců a dalších osob na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. červen 2015

[zrušeno OR č. 16/2018]

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců a dalších osob na Univerzitě Karlově


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) zpracovává osobní údaje

    a. 

  studentů univerzity,

    b. 

  uchazečů o studium na univerzitě,

    c. 

  osob v pracovněprávním vztahu s univerzitou (dále jen „zaměstnanci“),

    d. 

  uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem,

    e. 

  účastníků programů celoživotního vzdělávání,

    f. 

  čtenářů knihoven univerzity a

    g. 

  dalších osob majících vztah k univerzitě nebo využívajících služby univerzity.

 2. Osobní údaje podle odstavce 1 jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“), zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“) a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění (dále jen „zákon o organizaci sociálního zabezpečení“).Část I. Osobní údaje studentů

Čl. 2 Osobní údaje studentů

 1. Osobní údaje studentů jsou zpracovávány v informačním systému univerzity, který plní rovněž úlohu matriky studentů ve smyslu zákona.

 2. Je-li osoba současně studentem a zaměstnancem, jsou její údaje v informačním systému udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do obou agend.


Čl. 3 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývají zejména ze zákona, který ukládá vysokým školám vést matriku studentů, a dále odpovídá struktuře informační věty stanovené v souvislosti s vedením matriky studentů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „ministerstvo“) na základě tohoto zákona. Matrika studentů obsahuje údaje o jednotlivých studentech vysoké školy zapsaných do bakalářského nebo magisterského nebo doktorského studijního programu. Zápis nově přijatých studentů do matriky se provádí neprodleně po zápisu studenta do studia v příslušném studijním programu.

 2. V informačním systému jsou na základě zákona a v souladu se strukturou informační věty stanovené ministerstvem o osobě studenta povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  dřívější jména a příjmení, pokud ke změně došlo v průběhu studia,

    c. 

  rodné příjmení,

    d. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    e. 

  rodné číslo, resp. rodný kód cizince pro matriku studentů vedenou ministerstvem,

    f. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    g. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    h. 

  místo a stát narození,

    i. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    j. 

  rodinný stav,

    k. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    l. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu studia,

    m. 

  adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu studia,

    n. 

  adresa pro doručování písemností,

    o. 

  údaj, zda je student ubytován na koleji,

    p. 

  údaje o průkazu studenta: číslo průkazu studenta UK (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu studentem, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu1,

    q. 

  dosažené vzdělání,

    r. 

  údaje o absolvované střední škole:

  1. IZO střední školy,

  2. obor střední školy – KKOV,

  3. stát střední školy,

  4. rok maturity,

    s. 

  údaje o předchozím studiu na vysoké škole:

  1. název vysoké školy a fakulty,

  2. studijní program a studijní obor nebo obory,

  3. rok zahájení a rok ukončení studia,

  4. udělený titul,

  5. stát vysoké školy.

 3. V informačním systému jsou dále povinně evidovány následující údaje přidělované studentovi univerzitou:

    a. 

  číslo osoby přidělené univerzitou – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    b. 

  univerzitní login – údaj generuje Centrální autentizační služba univerzity,

    c. 

  e-mailová adresa přidělená univerzitou.

 4. Podává-li student žádost o stipendium, ubytování na koleji nebo o evidenci uznané doby rodičovství, jsou v informačním systému dále o osobě studenta evidovány tyto údaje:

    a. 

  údaj o koleji a číslu pokoje na koleji,

    b. 

  bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní anebo mezinárodní platební styk),

    c. 

  údaje související s evidencí uznané doby rodičovství studenta dle opatření rektora č. 14/2013 (na základě podané žádosti studenta o evidenci uznané doby rodičovství),

    d. 

  údaj, že student splňuje podmínky pro přiznání stipendia (na základě podané žádosti studenta).

 5. V informačním systému mohou být dále o osobě studenta nepovinně, se souhlasem studenta, evidovány tyto údaje:

    a. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    b. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    c. 

  soukromá e-mailová adresa,

    d. 

  adresa soukromých webových stránek studenta (URL),

    e. 

  údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu, pokud student vyslovil se zpracováním těchto údajů souhlas,

    f. 

  fotografie – zpravidla odpovídající fotografii na průkazu studenta (implicitně se přenáší z centrální evidence průkazů UK).

 6. V informačním systému je každý student univerzity evidován pouze jednou.

 7. Student přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty údajů o něm evidovaných podle odstavce 2 písm. n), odstavce 4 písm. b) a odstavce 5.

 8. Údaje dle odstavce 7 může v systému měnit i studijní oddělení nebo jiný příslušný útvar fakulty, na níž student studuje, může to však učinit pouze na žádost studenta.


Čl. 4 Zveřejňované údaje

 1. Student může po svém přihlášení do systému nastavit, že údaje o jeho osobě může anonymní uživatel vyhledat.

 2. Pokud je vyhledání studenta povoleno, zobrazí se o něm tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. příjmení a jména),

    b. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    c. 

  fakulta,

    d. 

  studijní program a studijní obor,

    e. 

  ročník studia,

    f. 

  v případě již ukončených studií akademický rok ukončení studia.

 3. Student může po svém přihlášení do systému nastavit, které další údaje o něm mají být viditelné.

 4. Anonymní uživatel informačního systému UK nebo přihlášený uživatel, který není zaměstnancem univerzity nebo vyučujícím (dále jen „anonymní uživatel“), nemůže vyhledat studenta podle zadaných kritérií, nestanovil-li vyhledávaný student postupem podle odstavce 1, že toto vyhledání je povoleno.

 5. Osoba, která na univerzitě studovala a jejíž studium již bylo ukončeno, může povolit vyhledání svých údajů jedním z těchto dvou postupů:

    a. 

  pokud zná své přihlašovací údaje do informačního systému, může se do něj přihlásit a povolit vyhledání svých údajů přímo v nastavení tohoto systému,

    b. 

  může požádat o změnu nastavení prostřednictvím mailové adresy .

 6. Osoby, které na univerzitě studovaly a jejichž studium již bylo ukončeno, nejsou anonymním uživatelem vyhledatelné, pokud tato osoba nestanovila postupem podle odstavce 5, že toto vyhledání je povoleno; tímto není dotčeno ustanovení odstavce 7.

 7. U osob, které odevzdaly závěrečnou práci k obhajobě po 1. 1. 2006, jsou v souvislosti se zveřejňováním závěrečných prací dle § 47b zákona zveřejňovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. příjmení a jména),

    b. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    c. 

  datum narození,

    d. 

  fakulta,

    e. 

  studijní program a studijní obor studia,

    f. 

  název pracoviště, které vypsalo práci,

    g. 

  typ práce (bakalářská, diplomová, disertační),

    h. 

  název práce,

    i. 

  kompletní text práce a přílohy práce,

    j. 

  jazyk práce,

    k. 

  klíčová slova k práci,

    l. 

  abstrakt,

    m. 

  vedoucí práce,

    n. 

  konzultant práce,

    o. 

  oponenti práce,

    p. 

  posudek vedoucího práce,

    q. 

  posudek oponenta práce/oponentů práce,

    r. 

  datum obhajoby,

    s. 

  záznam o průběhu obhajoby,

    t. 

  výsledek obhajoby (udělená klasifikace).
Část II. Osobní údaje uchazečů o studium


Čl. 5 Osobní údaje uchazečů o studium

 1. Osobní údaje uchazečů o studium jsou zpracovávány v informačním systému univerzity, a to jak pro účely přijímacího řízení, tak v nezbytném rozsahu také pro další účely relevantní pro osoby, které dosud nenabyly statutu studenta (např. v souvislosti se zpracováním žádostí o ubytování v kolejích univerzity).

 2. Po skončení přijímacího řízení jsou údaje osob, které se nezapsaly ke studiu, v informačním systému hromadně anonymizovány.

 3. Je-li osoba současně studentem a uchazečem o studium, jsou její údaje v systému udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do obou agend.


Čl. 6 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných údajů osobních vyplývá zejména ze zákona, z opatření obecné povahy vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR2, z prováděcích vyhlášek k zákonu o státní statistické službě3 a z podmínek přijímacího řízení.

 2. V informačním systému jsou na základě zákona, opatření obecné povahy vydané ministerstvem a prováděcích vyhlášek k zákonu o státní statistické službě o osobě uchazeče o studium povinně evidovány tyto údaje:


    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  rodné příjmení,

    c. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    d. 

  rodné číslo, resp. rodný kód cizince,

    e. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    f. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    g. 

  místo a stát narození,

    h. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    i. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    j. 

  adresa trvalého pobytu,

    k. 

  adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR),

    l. 

  adresa pro doručování písemností v přijímacím řízení – tato adresa je používána pouze v rámci přijímacího řízení, je v každé přihlášce ke studiu uložena samostatně a může tedy být pro jednotlivé přihlášky ke studiu odlišná, není dostupná z aplikací a modulů informačního systému netýkajících se přijímacího řízení,

    m. 

  dosažené vzdělání,

    n. 

  údaje o absolvované střední škole:

  1. IZO střední školy,

  2. obor střední školy – KKOV,

  3. stát střední školy,

  4. rok maturity,

    o. 

  údaje o předchozím studiu na vysoké škole:

  1. název vysoké školy a fakulty,

  2. studijní program a studijní obor nebo obory,

  3. rok zahájení a rok ukončení studia,

  4. předpokládaný termín dokončení studia,

  5. udělený titul,

  6. stát vysoké školy.

 3. V informačním systému jsou dále povinně evidovány následující údaje přidělované uchazeči o studium univerzitou:

    a. 

  číslo osoby přidělené univerzitou – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    b. 

  univerzitní login – údaj generuje Centrální autentizační služba univerzity.

 4. V informačním systému mohou být dále o osobě uchazeče o studium nepovinně, se souhlasem uchazeče o studium v souvislosti s požadavky danými podmínkami přijímacího řízení pro daný studijní program nebo studijní obor a žádostí uchazeče o bonifikaci v rámci přijímacího řízení, evidovány tyto údaje rozhodné pro výsledek přijímacího řízení či zohledňované v rámci přijímacího řízení:

    a. 

  známky ze střední školy ze sledovaných předmětů,

    b. 

  průměrný prospěch v jednotlivých ročnících střední školy a maturitní průměr,

    c. 

  potvrzení zaměstnavatele o průběhu zaměstnání – potvrzení o délce praxe,

    d. 

  záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru,

    e. 

  životopis,

    f. 

  další přílohy přihlášky (např. doklady o absolvovaném vysokoškolském vzdělání, doklady o praxi, doklady o absolvovaných jazykových zkouškách, doporučující dopisy, motivační dopis, osvědčení lékaře atd.),

    g. 

  žádost o zohlednění zdravotního omezení, údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu (žádostí o zohlednění zdravotního omezení uchazeč současně vyslovuje souhlas se zpracováním těchto údajů).

 5. V informačním systému mohou být dále o osobě uchazeče o studium nepovinně, se souhlasem uchazeče o studium, evidovány tyto údaje:

    a. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    b. 

  telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    c. 

  e-mailová adresa.

 6. V informačním systému je každý uchazeč o studium na univerzitě evidován pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podal přihlášku ke studiu.


Čl. 7 Zveřejňované údaje

Údaje o uchazečích ke studiu se nezveřejňují, anonymnímu uživateli není vyhledávání uchazečů o studium povoleno.Část III. Osobní údaje zaměstnanců

Čl. 8 Osobní údaje zaměstnanců

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány v informačním systému univerzity.


Čl. 9 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývá zejména ze zákoníku práce a zákonů souvisejících, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o nemocenském pojištění a zákona o organizaci sociálního zabezpečení.

 2. V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě zákoníku práce povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    c. 

  rodné číslo,

    d. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    e. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    f. 

  státní občanství,

    g. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    h. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,

    i. 

  adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,

    j. 

  adresa pro doručování písemností,

    k. 

  u cizích státních příslušníků číslo povolení k pobytu a údaje o jeho platnosti,

    l. 

  u cizích státních příslušníků číslo pracovního povolení a údaje o jeho platnosti.

 3. V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě zákona o daních příjmů dále povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  dřívější jména a příjmení,

    b. 

  rodné příjmení,

    c. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    d. 

  u cizích státních příslušníků číslo daňové identifikace a nositele daně v zahraničí, pokud nejsou daňovými rezidenty,

    e. 

  evidence rodinných příslušníků (za účelem úlev na daních z příjmů, zákonných srážek ze mzdy či za účelem evidence mateřské a rodičovské dovolené a s tím související osobní údaje, jako jméno a příjmení, vztah k zaměstnanci a rodné číslo a v oprávněných případech další údaje vyplývající ze zákona o daních příjmů a souvisejících právních předpisů).

 4. V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě zákona o nemocenském pojištění dále povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  místo a stát narození,

    b. 

  v případě cizinců bez přiděleného rodného čísla rodný kód přidělený ČSSZ nebo číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou

    c. 

  zdravotní pojišťovna,

    d. 

  u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského zdravotního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.

 5. V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě zákona o organizaci sociálního zabezpečení a zákona o důchodovém pojištění dále povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  rodinný stav,

    b. 

  údaje o přiznání důchodu,

    c. 

  údaj „adresa pro evidenční listy důchodového pojištění“ (dále „ELDP“); u osob s trvalým pobytem mimo ČR se pro účel ELDP eviduje adresa místa pobytu na území v ČR,

    d. 

  příznak účasti, číslo účastníka a datum vzniku důchodového spoření (II. pilíř),

    e. 

  příznak snížení důchodového věku,

    f. 

  u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského sociálního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.

 6. V informačním systému jsou dále povinně evidovány následující údaje přidělované zaměstnanci univerzitou:

    a. 

  číslo osoby přidělené univerzitou – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    b. 

  univerzitní login – údaj generuje Centrální autentizační služba univerzity,

    c. 

  e-mailová adresa přidělená univerzitou,

    d. 

  číslo průkazu zaměstnance UK (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu4.

 7. V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě § 87 písm. j) zákona v souvislosti s vedením registru docentů a profesorů dále povinně evidovány údaje o dosaženém vzdělání, tj. obor a stupeň vzdělání, škola, datum absolvování a dosažený titul.

 8. V informačním systému mohou být dále o osobě zaměstnance nepovinně, se souhlasem zaměstnance, evidovány tyto údaje:

    a. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    b. 

  soukromá e-mailová adresa,

    c. 

  adresa soukromých webových stránek zaměstnance (URL),

    d. 

  bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní anebo mezinárodní platební styk),

    e. 

  údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu,

    f. 

  fotografie – zpravidla odpovídající fotografii na průkazu zaměstnance, implicitně se přenáší z centrální evidence průkazů UK.

 9. V informačním systému jsou dále o osobě zaměstnance povinně evidovány pracovní kontakty (telefon, mobil, e-mailová adresa) a číslo kanceláře a v případě, že tak stanoví fakulta či další součást UK, také specializace a konzultační hodiny.

 10. Zaměstnanec přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty údajů o něm evidovaných dle odstavce 2 písm. j) a odstavce 8.

 11. Údaje dle odstavce 10 může v systému měnit i personální oddělení nebo jiný příslušný útvar fakulty nebo další součásti, na níž je zaměstnanec zaměstnán, může to však učinit pouze na žádost zaměstnance.

 12. Fakulta či další součást UK může stanovit, že je zaměstnanec oprávněn měnit v systému též údaje dle odstavce 9.


Čl. 10 Zveřejňované údaje

 1. Univerzita zveřejňuje prostřednictvím svých internetových stránek výstupy z informačních systémů univerzity, které obsahují následující údaje o zaměstnancích a základní údaje o jejich pracovněprávních vztazích:

    a. 

  jméno, příjmení a tituly,

    b. 

  druh pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce),

    c. 

  fakultu nebo další součást univerzity, na níž je pracovněprávní vztah uzavřen,

    d. 

  pracoviště, tedy organizační součást nebo součásti fakulty nebo další součásti univerzity, na níž/na nichž je práce vykonávána,

    e. 

  pracovní zařazení (profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor atd.),

    f. 

  funkce na pracovišti a specializace,

    g. 

  pracovní e-mailovou adresu zaměstnance,

    h. 

  pracovní telefonní číslo zaměstnance,

    i. 

  ostatní pracovní kontakty,

    j. 

  umístění kanceláře zaměstnance,

    k. 

  konzultační hodiny.

 2. Údaje dle odstavce 1 jsou povinně zveřejňovány pro zaměstnance s aktuálně platnou pracovní smlouvou. Pro zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti jsou tyto údaje zveřejněny, nerozhodne-li nadřízený pracovník zaměstnance jinak. Pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce jsou údaje o zaměstnanci a jeho pracovněprávním vztahu nezveřejněny, nerozhodne-li nadřízený pracovník zaměstnance jinak.

 3. Zaměstnanec sám může elektronickou formou povolit zveřejnění dalších údajů evidovaných v informačním systému.


Část IV. Osobní údaje uchazečů o jmenování docentem a profesorem


Čl. 11 Osobní údaje uchazečů o jmenování docentem a profesorem

 1. Osobní údaje uchazečů o jmenování docentem a profesorem jsou zpracovávány v informačním systému univerzity, a to na základě zákona.

 2. V informačním systému jsou na základě zákona o osobě uchazeče o jmenování docentem nebo profesorem povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  rodné příjmení,

    c. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    d. 

  rodné číslo,

    e. 

  datum narození,

    f. 

  pohlaví,

    g. 

  místo a stát narození,

    h. 

  státní občanství,

    i. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu habilitačního nebo jmenovacího řízení,

    j. 

  adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu habilitačního nebo jmenovacího řízení,

    k. 

  adresa pro doručování písemností,

    l. 

  údaje a doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech,

    m. 

  údaje o zaměstnavateli,

    n. 

  životopis,

    o. 

  údaje o předchozí pedagogické praxi uchazeče a doklady osvědčující pedagogickou praxi,

    p. 

  seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací uchazeče,

    q. 

  přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče,

    r. 

  v případě uchazeče o jmenování docentem habilitační práci uchazeče.

 3. Uchazeč o jmenování docentem nebo profesorem přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty údajů o něm evidovaných v systému, a to v rozsahu povoleném univerzitou a současně fakultou, na níž habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem probíhá, a to s ohledem na aktuální stav probíhajícího habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem.

 4. Univerzita předává údaje o probíhajících habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem ministerstvu, a to v rozsahu odpovídajícím § 75 zákona.

 5. Univerzita zveřejňuje údaje o probíhajících habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem, a to v rozsahu odpovídajícím § 75 odst. 3 zákona.Část V. Osobní údaje účastníků celoživotního vzdělávání


Čl. 12 Osobní údaje účastníků programů celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“)

 1. Osobní údaje účastníků programů CŽV jsou zpracovávány v informačním systému univerzity.

 2. Je-li osoba účastníkem programu CŽV a současně studentem nebo zaměstnancem, jsou její údaje v informačním systému udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do všech agend.Čl. 13 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů vyplývá zejména ze zákona, z opatření obecné povahy vydané ministerstvem a z prováděcích vyhlášek k zákonu o státní statistické službě.

 2. V informačním systému jsou na základě zákona, opatření obecné povahy vydané ministerstvem a prováděcích vyhlášek k zákonu o státní statistické službě o osobě účastníka programu CŽV povinně evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  rodné příjmení,

    c. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    d. 

  rodné číslo, resp. rodný kód cizince,

    e. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    f. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    g. 

  místo a stát narození,

    h. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    i. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    j. 

  adresa trvalého pobytu,

    k. 

  adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR),

    l. 

  adresa pro doručování písemností,

    m. 

  údaje o předchozím dosaženém vzdělání (u programů CŽV, u nichž je podmínkou dosažení stanovené úrovně vzdělání).

 3. V informačním systému jsou dále povinně evidovány následující údaje přidělované účastníkovi programu CŽV univerzitou:

    a. 

  číslo osoby přidělené univerzitou – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    b. 

  univerzitní login – údaj generuje Centrální autentizační služba univerzity,

    c. 

  e-mailová adresa přidělená univerzitou,

    d. 

  údaje o průkazu externího uživatele služeb (byl-li účastníkovi programu CŽV vydán): číslo průkazu (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu.

 4. V informačním systému mohou být dále o osobě účastníka programu CŽV nepovinně, se souhlasem účastníka programu CŽV, evidovány tyto údaje:

    a. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    b. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    c. 

  soukromá e-mailová adresa,

    d. 

  adresa soukromých webových stránek účastníka programu CŽV (URL),

    e. 

  fotografie – zpravidla odpovídající fotografii na průkazu externího uživatele služeb (implicitně se přenáší z centrální evidence průkazů UK).

 5. V informačním systému má být každý účastník programu CŽV evidován pouze jednou.

 6. Účastník programu CŽV přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty údajů o něm evidovaných dle odstavce 2 písm. l) a odstavce 4.

 7. Údaje dle odstavce 6 může v systému měnit i příslušné oddělení fakulty nebo další součásti, na níž účastník programu CŽV studuje, může to však učinit pouze na žádost účastníka programu CŽV.


Čl. 14 Zveřejňované údaje

 1. Účastník programu CŽV může po svém přihlášení do systému nastavit, že údaje o jeho osobě může anonymní uživatel vyhledat.

 2. Pokud je vyhledání účastníka programu CŽV povoleno, zobrazí se o něm tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. příjmení a jména),

    b. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    c. 

  fakulta nebo další součást,

    d. 

  program CŽV,

    e. 

  ročník studia,

    f. 

  v případě již ukončených studií akademický rok ukončení studia.

 3. Účastník programu CŽV může po svém přihlášení do systému nastavit, které další údaje mají o něm být viditelné.

 4. Anonymní uživatel informačního systému nemůže vyhledat účastníka programu CŽV podle zadaných kritérií, nestanovil-li vyhledávaný účastník postupem podle odstavce 1, že toto vyhledání je povoleno.

 5. Účastník programu CŽV, který na univerzitě studoval a jehož studium již bylo ukončeno, může povolit vyhledání svých údajů jedním z těchto dvou postupů:

    a. 

  pokud zná své přihlašovací údaje do informačního systému, může se do něj přihlásit a povolit vyhledání svých údajů přímo v nastavení tohoto systému,

    b. 

  může požádat o změnu nastavení prostřednictvím mailové adresy ;

  tímto není dotčeno ustanovení odstavce 6.

 6. U osob, které odevzdaly rigorózní práci k obhajobě po 1. 1. 2006, jsou v souvislosti se zveřejňováním závěrečných prací dle § 47b zákona zveřejňovány údaje uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. a) až d), f) a h) až t).Část V.  Osobní údaje čtenářů knihoven a dalších osob majících vztah k univerzitě nebo využívajících služby univerzity

Čl. 15 Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů čtenářů knihoven univerzity se řídí Opatřením rektora č. 2/2015 – Knihovní řád Univerzity Karlovy.

 2. Zpracování osobních údajů osob ubytovaných v kolejích univerzity se řídí Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy.

 3. Zpracování osobních údajů členů Klubu Alumni UK se řídí Opatřením rektora č. 26/2014 – Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově.Část VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


Čl. 16 Přechodné ustanovení

Rozsah údajů, které zaměstnanec může sám změnit, jakož i rozsah osobních údajů o zaměstnancích a údajů o pracovněprávních vztazích, které univerzita zveřejňuje, bude uveden do souladu s tímto opatřením v návaznosti na plnění Harmonogramu nasazování nové části centrální personální aplikace UK určené pro podporu uzavírání pracovněprávních vztahů na jednotlivé fakulty a další součásti univerzity, nejpozději však do 30. června 2016.Čl. 17 Společná a závěrečná ustanovení

 1. V informačním systému univerzity jsou zpracovávány i další osobní údaje než uvedené v předchozích ustanoveních, pokud jejich zpracování ukládá závazný právní předpis.

 2. Ukládání a vyřazování osobních údajů upravuje Opatření rektora č. 6/2013 – Spisový řád Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 14/2015 a č. 24/2015.

 3. Za dodržování tohoto opatření odpovídá Ústav výpočetní techniky UK a jednotlivé fakulty a další součásti.

 4. Opatření rektora č. 4/2014 se zrušuje.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.V Praze dne 20. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poznámky

1

Údaje se přenášejí z centrální evidence průkazů UK, studijní oddělení je oprávněno nastavovat pouze vybrané stavy průkazu (při odevzdání průkazu studenta studijnímu oddělení a při opětovném vydání průkazu studentovi v případě jeho opětovného nástupu do studia).

2

Viz www.msmt.cz.

3

Zejména vyhláška č. 239/2014 Sb.,v platném znění.

4

Údaje se přenášejí z centrální evidence průkazů UK, personální oddělení je oprávněno nastavovat pouze vybrané stavy průkazu (při odevzdání průkazu personálnímu oddělení a při opětovném vydání průkazu zaměstnanci v případě jeho opětovného nástupu do zaměstnání).


Poslední změna: 21. květen 2018 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám