Opatření rektora č. 34/2015

Název:

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

15. červen  2015

[změněno OR č. 27/2017]


Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) v rámci programu Erasmus+ (dále jen „zahraniční pobyty“) jsou stanoveny na programové období let 2015-2021 a vyplývají z

  a. 

pravidel a závazků plynoucích z Grantové smlouvy, uzavřené pro aktuální akademický rok mezi UK a národní agenturou programu Erasmus+ (Dům zahraniční spolupráce),

  b. 

pravidel pro individuální mobility programu Erasmus+ (Klíčová aktivita 1 – KA1) dle aktuální verze metodické příručky (tzv. Erasmus+ Programme Guide), která tvoří nedílnou součást výzvy Evropské komise k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ v aktuálním roce, doplněné elektronickou aplikací tzv. Mobility Tool pro evidenci a výpočet délky pobytu individuálních mobilit,

  c. 

náležitostí studentské mobility v rámci programu Erasmus+ financované z prostředků státního rozpočtu dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v platném znění,

  d. 

aktuálního znění Dlouhodobého záměru UK.


Čl. 2 - Oprávněná osoba

 1. Zahraničního pobytu se může účastnit každý student, který je a po celé období zahraničního pobytu bude zapsán ke studiu v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na UK.

 2. Studijní pobyt může absolvovat student bakalářského studijního programu po úspěšném ukončení dvou semestrů studia; tato podmínka se nevztahuje na praktické stáže.


Čl. 3 - Přijímající instituce

 1. Zahraniční pobyt mohou studenti absolvovat na oprávněné přijímající instituci v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.

 2. Přijímající institucí se rozumí partnerská instituce, s níž uzavřela UK dohodu o spolupráci formou tzv. inter-institucionální smlouvy programu Erasmus+.


Čl. 4 - Programové období a délka trvání pobytu

 1. Zahraniční pobyt se může uskutečnit v období od 1. 6. do 30. 9. následujícího kalendářního roku.

 2. Studijní pobyty mohou trvat od 90 dní do 12 měsíců. Má-li přijímající instituce akademický rok rozdělený na trimestrální období, je minimální délka studijního pobytu jeden trimestr.

 3. Praktické stáže mohou trvat od 60 dní do 12 měsíců.


Čl. 5 - Opakování zahraničního pobytu

 1. Celkové penzum pro zahraniční pobyt je v každém typu studijního programu 12 měsíců, v případě nenavazujících magisterských programů 24 měsíců, přičemž toto období může tvořit studijní pobyt (SMS - Student Mobility for Studies), praktická stáž (SMT - Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace těchto aktivit.

 2. Opakovaný zahraniční pobyt mohou absolvovat i studenti, kteří uskutečnili studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus. Student však nesmí opakovaně absolvovat stejný typ zahraniční aktivity (SMS/SMT) v rámci jednoho akademického roku na stejné partnerské (přijímající) organizaci.


Čl. 6 - Aplikace Erasmus

 1. Pro zajištění jednotlivých náležitostí realizace zahraničních pobytů se na UK používá webová aplikace Erasmus, která je součástí informačního systému UK.

 2. Prostřednictvím této aplikace každý student (účastník programu Erasmus+) sleduje dílčí kroky („stav“), podává přihlášku do výběrového řízení a na zahraniční pobyt, získává všechny relevantní dokumenty ve formátu pdf, ověřuje údaje o převodu finanční podpory, modifikuje studijní plán nebo plán praktické stáže v zahraničí a ověřuje splnění povinností po návratu.


Čl. 7 - Výběrová řízení a nominace studentů

 1. Výběrová řízení pro obsazení míst na nabízené zahraniční pobyty, případně jejich prodloužení, jsou v kompetenci fakult a vycházejí ze strategií v oblasti mezinárodní spolupráce dle Dlouhodobého záměru UK.

 2. Fakulta garantuje zejména rovný přístupu studentů, transparentní vyhlášení a průběh výběrových řízení.

 3. Výběrová řízení mohou mít jednokolový nebo dvoukolový charakter. V případě dvoukolových výběrových řízení je první kolo zpravidla organizováno na úrovni katedry, ústavu či institutu. Druhé kolo výběrového řízení probíhá na centrální (fakultní) úrovni.

 4. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle podmínek stanovených fakultní výběrovou komisí.

 5. Studenti, kteří splní podmínky stanovené výběrovým řízením jsou nominováni na zahraniční pobyt programu Erasmus+. Nominace do programu Erasmus+ automaticky nezakládá nárok studenta na přiznání stipendia programu Erasmus+ (viz čl. 11).


Čl. 8 - On-line jazyková podpora

 1. On-line jazyková podpora (OLS – On-line Linguistic Support) je jedním z nástrojů programu Erasmus+ pro zlepšení jazykových dovedností studentů – účastníků mobilit.

 2. S výjimkou rodilých mluvčích mají všichni nominovaní studenti povinnost absolvovat on-line test z vybraného jazyka, který budou používat během zahraničního pobytu. Cílem tohoto testu je zjištění, zda studenti splňují doporučenou úroveň jazykových kompetencí na přijímající instituci. Na základě dosažených výsledků testu si studenti dále mohou zlepšit své jazykové znalosti v on-line jazykovém kurzu před zahájením nebo v průběhu pobytu v zahraničí.

 3. Druhou část testu pro zjištění změn v úrovni jazykových kompetencí absolvují studenti po návratu ze zahraničí.

 4. Bezplatné licence na jazykové testy a přístup k on-line jazykovým kurzům student obdrží prostřednictvím své e-mailové adresy uvedené v aplikaci Erasmus.


Čl. 9 - Oprávněné aktivity

 1. Oprávněnými aktivitami se rozumí všechny formy výuky (přednášky, cvičení, semináře, prosemináře, kurzy, praxe, stáže, laboratorní, terénní práce a samostatná práce, konzultace, exkurze aj.), tj. předměty pregraduálního nebo postgraduálního studia.

 2. Studijní plán nebo plán praxe v zahraničí lze realizovat pouze na základě Studijní smlouvy (tzv. Learning Agreement).

 3. Studijní smlouvu podepisuje student, děkan fakulty, na které je student zapsán a oprávněná osoba za přijímající instituci a je závazná pro všechny tři smluvní strany.

 4. Studijní smlouva musí být uzavřena před odjezdem studenta na zahraniční pobyt. Studijní smlouva může být po dohodě smluvních stran v průběhu zahraničního pobytu změněna. Všechny změny Studijní smlouvy musejí být učiněny písemně formou očíslovaných dodatků ke smlouvě a podepsány všemi smluvními stranami.

 5. Studijní smlouva obsahuje názvy předmětů, které chce student (účastník zahraničního pobytu) na přijímající instituci studovat, včetně jejich kreditového ohodnocení, a způsobu uznání na UK.

 6. Podpisem Studijní smlouvy UK stvrzuje, že s obsahem studia studenta souhlasí a že předměty, které má student ve Studijní smlouvě zapsány a které na přijímající instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na UK uznány.


Čl. 10 - Uznávání studijních výsledků

 1. Pokud není ve Studijní smlouvě, včetně odůvodnění, ujednáno jinak, student realizující zahraniční pobyt musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu.

 2. Na základě schválené Studijní smlouvy musí být studentovi uznány dosažené a Transkriptem studijních výsledků1 doložené výsledky na přijímající instituci. Předmětem uznávání je klasifikační a kreditové hodnocení absolvovaného studia v zahraničí. S výjimkou klasifikačního ohodnocení, které vyplývá z Transkriptu studijních výsledků, stanoví způsob uznání Studijní smlouva.

 3. Uznání studijních výsledků ze zahraničí provádí na fakultě příslušná pověřená osoba, zpravidla proděkan pro studium nebo garant studijního oboru (programu). Za účelem posouzení kompatibility a uznatelnosti studijních výsledků může být vyžadováno doplnění Transkriptu studijních výsledků o převodní kreditové tabulky nebo o další doplňující informace o absolvovaném studiu v zahraničí.

 4. Uznané studijní výsledky jsou společně s evidencí zahraničního pobytu zaznamenány ve Studijním informačním systému UK (SIS).


Čl. 11 - Finanční podpora

 1. Finanční podpora programu Erasmus+ na zahraniční pobyty studentů má formu účelového stipendia na podporu studia v zahraničí nebo konání praktické stáže v zahraničí podle čl. 5 Stipendijního řádu UK.

 2. Výše stipendia se řídí diferenciací stipendií podle jednotlivých zemí a způsobem výpočtu dle pravidel programu Erasmus+ pro individuální mobility (Klíčová aktivita 1 – KA1) v aktuálním roce. Účelové stipendium je přiznáno v souladu s délkou zahraničního pobytu dle akceptačního dopisu, doručeného partnerskou institucí a v návaznosti na výši alokovaných prostředků UK na zahraniční pobyty studentů v rozhodném období.

 3. Účelové stipendium je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se zahraničním pobytem. Podmínky čerpání stipendia upravuje tzv. Účastnická smlouva programu Erasmus+, kterou student uzavře s UK před zahájením zahraničního pobytu.

 4. Zahraničního pobytu programu Erasmus+ se může zúčastnit i nominovaný student, kterému není přiznáno stipendium (tzv. Zero-Grant Student). Takovému studentovi náleží statut studenta programu Erasmus+, který mu umožňuje využívat všech práv i povinností programu Erasmus+, s výjimkou povinností vyplývajících z finančních závazků Účastnické smlouvy.


Čl. 12 - Podpora studentů se speciálními potřebami

 1. UK v souladu se závazky Charty programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education) usiluje o zprostředkování zahraničního pobytu co největšímu spektru studentů, včetně studentů se speciálními potřebami, a to při zachování rovného přístupu.

 2. Pro vyrovnání ekonomické náročnosti realizace zahraničního pobytu zajišťuje UK navýšení finanční podpory v souladu s pravidly programu Erasmus+

    a. 

  studentům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a

    b. 

  studentům se zdravotním znevýhodněním.

 3. Žádost o navýšení stipendia programu Erasmus+ může podat každý nominovaný student prostřednictvím Evropské kanceláře, Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu UK.


Čl. 13 - Poplatky spojené se zahraničním pobytem

 1. Ve Studijní smlouvě ani jiným způsobem nesmí přijímající instituce od studenta požadovat žádné školné, registrační a administrativní poplatky, poplatky za užívání laboratoří, knihoven apod. Výjimkou může být hrazení drobných výdajů, např. za doplňkové pojištění, členství ve studentských organizacích nebo používání materiálů (fotokopie, laboratorní produkty, apod.), zejména pokud tyto poplatky přijímající instituce vyžaduje od všech svých studentů.

 2. UK nesmí požadovat po vyjíždějícím studentovi žádné poplatky za organizaci nebo administraci zahraničního pobytu.

 3. Zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ jako integrální součást akreditovaného studijního programu, tj. s uznáním studijních výsledků podle čl. 9 a čl. 10, nezakládá nárok studenta na úlevy od poplatků spojených se studiem.


Čl. 14 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 2015.V Praze dne 5. června 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poznámky

1

tzv. Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám