Opatření rektora č. 35/2015

Název:

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

15. červen  2015


Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Kvalifikační podmínky pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) v rámci programu Erasmus+ (dále jen „praktické stáže“) jsou stanoveny na programové období let 2015-2021 a vyplývají z

  a. 

pravidel a závazků Grantové smlouvy, uzavřené pro aktuální akademický rok mezi UK a národní agenturou programu Erasmus+ (Dům zahraniční spolupráce),

  b. 

pravidel pro individuální mobility programu Erasmus+ (Klíčová aktivita 1 – KA1) dle aktuální verze metodické příručky (tzv. Erasmus+ Programme Guide), která tvoří nedílnou součást výzvy Evropské komise k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ v aktuálním roce, doplněné elektronickou aplikací tzv. Mobility Tool pro evidenci a výpočet délky pobytu individuálních mobilit,

  c. 

aktuálního znění Dlouhodobého záměru UK.


Čl. 2 - Oprávněná osoba

 1. Praktické stáže se může účastnit každý absolvent UK (dále jen „absolvent“), který řádně ukončil akreditovaný bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program.

 2. Praktickou stáž může realizovat každý absolvent do jednoho roku (12 měsíců) po řádném ukončení studia.


Čl. 3 - Přijímající instituce

 1. Praktickou stáž mohou absolventi realizovat na oprávněné přijímající instituci v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.

 2. Přijímající institucí se rozumí partnerská instituce, s níž uzavřela UK dohodu o spolupráci formou tzv. inter-institucionální smlouvy programu Erasmus+.


Čl. 4 - Programové období a délka trvání praktické stáže

 1. Praktická stáž může uskutečnit v období od 1. 6. do 30. 9. následujícího kalendářního roku.

 2. Praktická stáž může trvat od 60 dní do 12 měsíců.

 3. Maximální délka praktické stáže absolventa odpovídá zbývajícímu počtu nevyčerpaných měsíců1 v rámci řádně ukončeného studia na UK.

 4. Praktickou stáž mohou realizovat i absolventi, kteří uskutečnili studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus. Absolvent však nesmí opakovaně uskutečnit praktickou stáž v rámci jednoho akademického roku na stejné partnerské (přijímající) organizaci.


Čl. 5 - Aplikace Erasmus

 1. Pro zajištění jednotlivých náležitostí realizace zahraničních pobytů se na UK používá webová aplikace Erasmus, která je součástí informačního systému UK.

 2. Prostřednictvím této aplikace každý absolvent (účastník programu Erasmus+) sleduje dílčí kroky („stav“), podává přihlášku do výběrového řízení a na zahraniční pobyt, získává všechny relevantní dokumenty ve formátu pdf, ověřuje údaje o převodu finanční podpory, modifikuje plán praktické stáže v zahraničí a ověřuje splnění povinností po návratu.


Čl. 6 - Výběrová řízení a nominace účastníků praktických stáží

 1. Výběrového řízení se uchazeč o praktickou stáž musí účastnit v posledním roce jeho studia na UK.

 2. Výběrová řízení pro obsazení míst na nabízené praktické stáže, případně jejich prodloužení, jsou v kompetenci fakult a vycházejí ze strategií v oblasti mezinárodní spolupráce dle Dlouhodobého záměru UK.

 3. Prioritou je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK.

 4. Fakulta zejména garantuje rovný přístupu studentů, transparentní vyhlášení a průběh výběrových řízení.

 5. Výběrová řízení mohou mít jednokolový nebo dvoukolový charakter. V případě dvoukolových výběrových řízení je první kolo zpravidla organizováno na úrovni katedry, ústavu či institutu. Druhé kolo výběrového řízení probíhá na centrální (fakultní) úrovni. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle podmínek stanovených fakultní výběrovou komisí.

 6. Studenti, kteří splní podmínky stanovené výběrovým řízením jsou nominováni na praktickou stáž programu Erasmus+. Nominace do programu Erasmus+ automaticky nezakládá nárok studenta na přiznání finanční podpory programu Erasmus+ (viz Finanční podpora).


Čl. 7 - On-line jazyková podpora

 1. On-line jazyková podpora (OLS – On-line Linguistic Support) je jedním z nástrojů programu Erasmus+ pro zlepšení jazykových dovedností absolventů – účastníků mobilit.

 2. S výjimkou rodilých mluvčích mají všichni nominovaní studenti povinnost absolvovat on-line test z vybraného jazyka, který budou používat během praktické stáže. Cílem tohoto testu je zjištění, zda studenti splňují doporučenou úroveň jazykových kompetencí na přijímající instituci. Na základě dosažených výsledků testu si absolventi dále mohou zlepšit své jazykové znalosti v on-line jazykovém kurzu před zahájením nebo v průběhu pobytu v zahraničí.

 3. Druhou část testu pro zjištění změn v úrovni jazykových kompetencí absolvují účastníci praktické stáže po návratu ze zahraničí.

 4. Bezplatné licence na jazykové testy a přístup k on-line jazykovým kurzům absolvent obdrží prostřednictvím své e-mailové adresy uvedené v aplikaci Erasmus.


Čl. 8 - Oprávněné aktivity

 1. Oprávněnými aktivitami se rozumí všechny formy praktické činnosti dle plánu praxe, směřující k profesnímu zdokonalení absolventa v jeho studijním oboru.

 2. Plán praxe v zahraničí lze realizovat pouze na základě Studijní smlouvy (tzv. Learning Agreement for Traineeship).

 3. Studijní smlouva specifikuje náplň praktické stáže, kterou chce absolvent (účastník praktické stáže) na přijímající instituci vykonávat.

 4. Studijní smlouvu podepisuje student (budoucím absolvent - účastník praktické stáže), děkan fakulty, na které je student zapsán a oprávněná osoba za přijímající instituci a je závazná pro všechny tři smluvní strany.

 5. Studijní smlouva musí být uzavřena před odjezdem na zahraniční pobyt. Studijní smlouva může být po dohodě smluvních stran v průběhu zahraničního pobytu změněna. Všechny změny Studijní smlouvy musejí být učiněny písemně formou očíslovaných dodatků ke smlouvě a podepsány všemi smluvními stranami.


Čl. 9 - Finanční podpora

 1. Finanční podpora programu Erasmus+ na praktické stáže absolventů má formu finančního příspěvku na konání praxe v zahraničí.

 2. Výše tohoto příspěvku se řídí diferenciací finanční podpory podle jednotlivých zemí a způsobem výpočtu dle pravidel programu Erasmus+ pro individuální mobility (Klíčová aktivita 1 – KA1) v aktuálním roce. Finanční příspěvek je přiznán děkanem fakulty, na které je student zapsán do akreditovaného studijního programu. Finanční příspěvek je přiznán v souladu s délkou praktické stáže dle akceptačního dopisu, doručeného partnerskou institucí a v návaznosti na výši alokovaných prostředků UK na praktické stáže studentů a absolventů (SMT) v rozhodném období.

 3. Finanční příspěvek je určen na pokrytí části nákladů souvisejících s praktickou stáží. Podmínky čerpání finančního příspěvku upravuje tzv. Účastnická smlouva programu Erasmus+, kterou student – budoucí absolvent - uzavře s UK před řádným ukončením studia a před zahájením praktické stáže.

 4. Praktické stáže programu Erasmus+ se může zúčastnit i absolvent, kterému není přiznán finanční příspěvek (tzv. Zero-Grant Student). Takovému absolventovi náleží statut účastníka programu Erasmus+, který mu umožňuje využívat všech práv i povinností programu Erasmus+, s výjimkou povinností vyplývajících z finančních závazků Účastnické smlouvy.


Čl. 10 - Podpora absolventů se speciálními potřebami

 1. UK v souladu se závazky Charty programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education) usiluje o zprostředkování zahraničního pobytu co největšímu spektru studentů, včetně studentů se speciálními potřebami, a to při zachování rovného přístupu.

 2. Pro vyrovnání ekonomické náročnosti realizace praktické stáže zajišťuje UK navýšení finanční podpory v souladu s pravidly programu Erasmus+ osobám se zdravotním znevýhodněním.

 3. Žádost o navýšení finančního příspěvku Erasmus+ může podat každý nominovaný student prostřednictvím Evropské kanceláře, Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu UK.


Čl. 11 - Poplatky spojené s praktickou stáží

 1. Ve Studijní smlouvě ani jiným způsobem nesmí přijímající instituce od absolventa požadovat žádné školné, registrační a administrativní poplatky, poplatky za užívání laboratoří, knihoven apod. Výjimkou může být hrazení drobných výdajů, např. za doplňkové pojištění, členství v organizacích nebo používání materiálů (fotokopie, laboratorní produkty, apod.).

 2. UK nesmí požadovat po vyjíždějícím absolventovi žádné poplatky za organizaci nebo administraci praktické stáže.


Čl. 12 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 2015.
V Praze dne 5. června 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení

Poznámky

1

Opatření rektora č. 34/2015.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám