Zápis ze zasedání EDIČNÍ komise AS UK ze dne 11. prosince 2014

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Cyril Brom, Ph.D. (MFF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF)


Hosté: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK), Mgr. Václav Hájek (OVV UK), Bc. Martin Urx (ÚVT), Petr Valo (nakladatelství Karolinum), Martin Souček (FF), Danka Humlová (tajemnice AS UK)Program:

1. Schválení programu schůze

2. Vyhodnocení účasti UK na veletrhu Gaudeamus (statistiky, náklady, etc.)

3. Problematika výběru systému pro správu repozitáře UK

4. Přesun repozitáře EDASUK do GoogleApps

5. Různé1. Schválení programu schůze

Schváleno tichým souhlasem


2. Vyhodnocení účasti UK na veletrhu Gaudeamus (statistiky, náklady, etc.)

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) zhodnotil na podzim proběhlý veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Celkem bylo vysláno 60 zástupců, některé fakulty vyslaly víc zástupců (např. LF HK), kteří se měnili v průběhu konání veletrhu. Kol. Dvořáková sdělila, že kvůli koordinaci, administrativě, financím je lepší příště nominovat vždy jen dva zástupce za fakultu, kteří zůstanou po celou dobu konání veletrhu.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, co vše bylo zahrnuto v ceně (356 950 Kč) grafického návrhu od CREATEAM,spol. s.r.o.  Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) odpověděl, že toto je pod správou IPSC, nedokáže odpovědět. Vysvětlil, že veletrh Gaudeamus připravuje jak odbor vnějších vztahů (OVV), tak IPSC. Mgr. Martin Holá (HTF) poznamenal, že v praxi je složitější se v rozdělení kompetencí vyznat. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) odpověděl, že na podzimní veletrh bylo vše dobře připravené, ale pro příští veletrh zvažuje zvolit hlavní koordinační osobu.


Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda komise, se zeptal, jestli existuje statistika, kolik účastníků se zastavilo u stánku UK? Mgr. Martin Holý (HTF) odpověděl, že veletrh navštívilo 28 tis. účastníků.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) navrhl, aby pro příští rok byla širší nabídka propagačních předmětů. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) odpověděl, že OVV v letošním roce uspořádala mnohem víc akcí než v minulých letech, takže na konci roku byl vypjatý rozpočet. Rozpočet na další rok bude reflektovat zvýšenou činnost OVV.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dále zeptal, jestli vedení UK uvažuje o účasti na veletrhu Gaudeamus v Bratislavě? Zmínil, že MFF se tohoto veletrhu sama účastní. Michal Kuk (PF) odpověděl, že PF se také veletrhu v Bratislavě účastní. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) odpověděl, že se účast UK na veletrhu v Bratislavě zvažuje, stejně tak se zvažuje i účast na veletrhu Gaudeamus v Košicích.


Mgr. Martin Holý (HTF)řekl, že předsednictvo UK bylo osloveno, aby pomohlo s výběrem fakultních zástupců. Tajemnice AS UK oslovila studentské místopředsedy a studentské členy předsednictev fakultních akademických senátů. Ti doporučili své zástupce. Tento systém se nám osvědčil a budeme jej pozžívat i pro příští veletrh, který se bude konat v lednu v Praze.


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) poděkoval panu Petru Valounovi z nakladatelství Karolinum a Mgr. Petru Hájkovi za zapracování všech připomínek k Jednotnému vizuálnímu stylu UK a ediční komisi AS UK za spolupráci při projednávání tohoto dokumentu. JVS bude schvalován na zasedání AS UK 12. prosince 2014.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)se zeptal, jak probíhala spolupráce OVV s J. M. panem rektorem při přípravě prohlášení k událostem na Albertově 17. listopadu 2014. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK) odpověděl, že OVV na prohlášení a jiné mediální propagaci spolupracuje maximálně. To, že v prohlášení bylo nejprve zmíněno, že se jedná o prohlášení UK, byla formální chyba, která byla ihned napravena prohlášením z 21. listopadu 2014, kde již stojí, že se jedná o prohlášení rektora UK.


3. Problematika výběru systému pro správu repozitáře UK

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF, ředitelka ústřední knihovny UK) informovala, že roční přírůstek do repozitáře je 29 tis. objektů a v současné době je spravován systémem Digitool firmy Ex Libris. Zmínila, že na ETF probíhá velký projekt Via lucis s plánem zakoupit licence na dalších 40 tis. objektů, tím by se digitalizovaly materiály ETF a zbylo by i něco pro UK. Životnost systému Digitool ale končí, udržitelnost se předpokládá 4 roky. Otázkou je, jak s repozitáři nakládat do budoucna. Možností je přejít na nový Discovery systém, nebo využít open source. O open source Jitka Feberová hovořila s kol. Mgr. Jakubem Michálkem. Byla vytvořena pracovní skupina, která se tématem repozitářů zabývá a nyní pracuje na vytvoření analýzy.


Bc. Martin Urx (ÚVT) odpověděl, že systém Digitool nekončí úplně, ale bude nahrazen novou generací.


Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda komise, požádal, aby ediční komise AS UK dostala analýzu, kterou pracovní skupina vytvoří.


4. Přesun repozitáře EDASUK do GoogleApps

Google apps je platforma poskytující navzájem kooperujících služby a byla v rámci pracovní skupiny pro vnitřní komunikaci AS UK zvolena pro realizaci senátních konferencí.


Na ediční komisi AS UK bylo domluveno, že přechod  repozitáře s materiály ediční komise zařídí doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda komise ve spolupráci s Mgr. Danielem Toropilou (ÚVT).


„Ediční komise AS UK se usnesla, že považuje za vhodné, aby datový obsah realizován službou G apps pravidelně zálohován v rámci výpočetních prostředků UK, že jsou do 30. června 2015 používán.“Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání EDIČNÍ komise AS UK dne 11. prosince 2014_pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám