Opatření rektora č. 45/2015

Název:

Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

Čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

Účinnost:

1. září 2015

[zrušeno OR č. 4/2017]


Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze

Čl. 1 - Účtový rozvrh

 1. Univerzita je povinna dodržovat při vedení účetnictví účtový rozvrh a obsahové vymezení účtů tak, jak je stanoví ministerstvo financí pro vysoké školy a vyhlašuje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonů.

 2. Univerzitou stanovený účtový rozvrh je pro fakulty a další součásti závazný v úrovni syntetických účtů.

 3. Kvestor univerzity stanoví závaznou část analytické evidence k jednotlivým syntetickým účtům. Takto stanovená analytická evidence je jednotná pro celou univerzitu a pro fakulty a ostatní součásti univerzity je závazná.

 4. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou vydat na základě tohoto opatření vlastní opatření upravující podrobnější analytickou evidenci na dalších pozicích. Vydaná opatření děkanů fakult a ředitelů dalších součástí musí být v souladu se závaznou částí analytické evidence vydané kvestorem podle odstavce 3.

 5. V průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Doplňování celouniverzitně závazných analytických účtů je v kompetenci hlavního ekonoma univerzity. Doplňování podrobnějších analytických účtů na fakultách a dalších součástech probíhá v souladu s opatřeními děkana nebo ředitele. Pokud nedochází k 1. lednu běžného roku ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím roce, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím roce.

 6. Účtový rozvrh pro příslušné účetní období se uzavírá spolu s uzavřením účetních knih při roční účetní závěrce.


Čl. 2 - Postupy účtování

 1. V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, je univerzita povinna vést účetnictví podle tohoto zákona. Univerzita Karlova v Praze je účetní jednotkou ve smyslu § 1 tohoto zákona.

 2. Fakulty a další součásti jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví platné právní předpisy a další normy uvedené ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji ministerstva financí nebo ve Věstníku MŠMT.

 3. V případech, kdy postupy účtování stanoví povinnost nebo možnost účetní jednotky vydat opatření k provedení ustanovení postupů účtování, je k vydání tohoto opatření oprávněn kvestor univerzity.

 4. V případech, kdy postupy účtování stanoví možnost postupovat různými postupy, je ke stanovení závazného postupu oprávněn kvestor univerzity.

 5. V případech hodných zvláštního zřetele jsou ekonomickým odborem rektorátu vydávány doporučené postupy, které jsou pro rektorát, fakulty a další součásti metodickou pomůckou.

 6. Univerzita je povinna oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností dle § 20 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a hospodářskou činností dle přímo aplikovatelné legislativy EU v oblasti veřejné podpory. Náklady a výnosy každé z uvedených činností (tj. hlavní, doplňkové, hospodářské a nehospodářské) jsou v účetnictví vedeny odděleně.

 7. Univerzita nefinancuje případnou hospodářskou činnost ze zdrojů určených pro výkon nehospodářské činnosti.


Čl. 3 - Číselné řady účetních dokladů

 1. V souladu s čl. 22 odst. 1 Pravidel hospodaření je prvním (dvoumístným) číselným rozlišovacím znakem specifický symbol.

 2. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou při dodržení ustanovení čl. 1 a 2 vydat v souladu s tímto opatřením vlastní opatření upravující číselné řady účetních dokladů.


Čl. 4 - Specifické symboly fakult a dalších součástí univerzity

Pro rozlišení jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity, které jsou účetním střediskem, se stanoví tyto specifické symboly:


Název součásti

Specifický symbol

Fakulty

Katolická teologická fakulta

01

Evangelická teologická fakulta

02

Husitská teologická fakulta

03

Právnická fakulta

04

1. lékařská fakulta

05

2. lékařská fakulta

06

3. lékařská fakulta

07

Lékařská fakulta Plzeň

08

Lékařská fakulta Hradec Králové

09

Farmaceutická fakulta Hradec Králové

10

Filozofická fakulta

11

Přírodovědecká fakulta

12

Matematicko-fyzikální fakulta

13

Pedagogická fakulta

14

Fakulta sociálních věd

15

Fakulta tělesné výchovy a sportu

16

Fakulta humanitních studií

17

Vysokoškolské ústavy

CERGE

23

Jiná pracoviště

Ústav jazykové a odborné přípravy

31

Rektorát *

41

Účelová zařízení

Správa budov a zařízení**

42

Koleje a menzy

43

Arcibiskupský seminář

45


*účetní středisko 41 – Rektorát – zpracovává účetnictví pro tato pracoviště:

Agentura rady vysokých škol

Centrum pro otázky životního prostředí

Centrum pro teoretická studia

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Nakladatelství Karolinum

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Ústav výpočetní techniky

Ústřední knihovna

Pro vnitřní účely jsou účetní operace hlavní univerzitní účtárny univerzity sledovány pod specifickým symbolem 99.


**účetní středisko 42 – Správa budov a zařízení – zpracovává účetnictví pro Sportovní centrum.


Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 25/2001 a č. 1/2003 se zrušují.

 2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. září 2015.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám