Opatření rektora č. 47/2015

Název:

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

K provedení:

Čl. 12a odst. 3, čl. 12b odst. 4, čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 16c odst. 1, čl. 25 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy)

Účinnost:

1. září 2015


Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 1

 1. Výsledek hospodaření univerzity je pro účely tohoto opatření dán součtem dílčích výsledků hospodaření fakult a dalších součástí včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů. Další součástí univerzity se pro účely tohoto opatření rozumí součást univerzity, která dle opatření rektora č. 45/2015 tvoří jednu účetní jednotku a vede účetnictví pod samostatným specifickým symbolem.

 2. Upravený základ daně univerzity je součtem dílčích upravených základů daně fakult a dalších součástí. Upravený základ daně fakulty a další součásti vychází z dílčího výsledku hospodaření po započtení položek, které nejsou předmětem daně z příjmů1, a to v takovém rozsahu, v jakém byly použity v daňovém přiznání univerzity.

 3. Do stanovení podílu fakulty a další součásti na dani z příjmů univerzity vstupují pouze fakulty a další součásti s kladným upraveným základem daně s tím, že

    a. 

  podíl fakulty a další součásti na snížení základu daně2 se stanoví jako násobek podílu této součásti na součtu kladných upravených základů daně a hodnoty snížení daně v daňovém přiznání univerzity,

    b. 

  podíl fakulty a další součásti na dani před slevou se stanoví jako násobek podílu této součásti na součtu kladných upravených základů daně po snížení a hodnoty daně před slevou v daňovém přiznání univerzity,

    c. 

  hodnota slevy na dani3 fakulty a další součásti je rovna hodnotě použité za tuto součást v daňovém přiznání univerzity.

 4. Po vypočtení výsledné daně z příjmů je tato daň zúčtována do nákladů příslušné fakulty nebo další součásti v běžném roce a stává se předmětem stanovení výsledku hospodaření po zdanění v následujícím roce. Rozúčtování podílu fakulty a další součásti na případné dani z příjmu univerzity provede univerzitní účtárna (dále jen „UÚ“) až po schválení roční účetní závěrky.

 5. V případě nulové výsledné daně z příjmů univerzity se odstavce 2, 3 a 4 nepoužijí.

 6. Dílčí výsledky hospodaření po zdanění, stanovené jako součet účetního výsledku před zdaněním uplynulého roku a daně z příjmů roku, který tomuto roku předcházel, se do schválení roční účetní závěrky univerzity vedou jako dílčí výsledky ve schvalovacím řízení.


Čl. 2

 1. Po schválení roční účetní závěrky jsou podmínkami pro vznik a další nakládání s výsledkem hospodaření k rozdělení (dále jen „VH k rozdělení“) fakulty a další součásti

    a. 

  vznik VH k rozdělení za univerzitu jako celek4 a

    b. 

  kladný výsledek součtu dílčího výsledku ve schvalovacím řízení a dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 2. V případě nesplnění podmínek dle odstavce 1 je dílčí výsledek ve schvalovacím řízení zúčtován do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 3. V případě splnění podmínek dle odstavce 1 lze na fakultě a další součásti vzniklý dílčí VH k rozdělení použít na příděly do dílčích fondů ve smyslu příslušných ustanovení přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy, a to až do výše násobku podílu dílčího VH k rozdělení na součtu dílčích VH k rozdělení a VH k rozdělení univerzity. Zbývající část dílčího VH k rozdělení je zúčtována do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti.

 4. K přídělům do fondu reprodukce investičního majetku, fondu odměn a rezervního fondu lze použít pouze VH k rozdělení z hospodářské činnosti ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory5.

 5. Na příděly VH k rozdělení do dílčích fondů podle odstavce 3 věty první se vztahují následující limity:

    a. 

  fond reprodukce investičního majetku do výše 80% částky podle odstavce 3 věty první,

    b. 

  fond odměn do výše stanovené v Příloze č. 8 Statutu Univerzity Karlovy6,

    c. 

  fond provozních prostředků až do výše 100% částky podle odstavce 3 věty první,

    d. 

  rezervní fond až do výše 100% částky podle odstavce 3 věty první.

 6. Případnou slevu na dani fakulty a další součásti se záporným upraveným základem daně lze v případě VH k rozdělení UÚ zúčtovat do dílčího nerozděleného výsledku fakulty a další součásti. Pokud je součet slev na dani těchto fakult a dalších součástí vyšší než VH k rozdělení UÚ je postupováno podílovým způsobem.

 7. Případný VH k rozdělení UÚ lze po případném zúčtování dle odstavce 4 použít na snížení ztráty z minulých let fakult a dalších součástí. Podíl fakulty a další součásti na tomto VH k rozdělení je roven podílu součtové hodnoty ztráty z let minulých, hodnoty rezervního fondu a hodnoty zákonných rezerv fakulty a další součásti na sumě součtových hodnot fakult a dalších součástí se ztrátou z minulých let ve stejném členění. Výše podílu na VH k rozdělení UÚ je limitována nulovým výsledkem součtu ztráty z let minulých, hodnoty rezervního fondu, hodnoty zákonných rezerv a podílu na VH k rozdělení UÚ.

 8. Fakulty a další součásti si mohou zúčtovat vzájemně dohodnutou částku v oblasti nerozděleného výsledku a fondy7. Tomuto zúčtování musí předcházet vyjádření akademických senátů dotčených fakult a následný souhlas rektora.

 9. Operace uvedené v odstavcích 2 až 8 mohou být zúčtovány nejpozději před uzavřením následující roční účetní závěrky.


Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 35/2007 a č. 7/2011 se zrušují.

 2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. září 2015.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoznámky

1

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

2

§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

3

§ 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

4

Čl. 12a odst. 3 přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření.

5

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

6

Čl. 16 odst. 1 písm. a).

7

Čl. 13, 14, 16 a 16c přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidel hospodaření.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám