Opatření rektora č. 50/2015

Název:

Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům

K provedení:

-

Účinnost:

1. listopad 2015


Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Žádosti o poskytnutí veřejné podpory, popřípadě i jiné úkony Univerzity Karlovy, (dále jen „univerzita“) jsou vázány na prohlášení žadatele o tom, že veškeré splatné závazky vůči vybraným subjektům jsou vypořádané (tj. uhrazené).

 2. Z výkladu ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1 vyplývá, že za nedoplatek je považován i závazek v náhradní lhůtě splatnosti, tj. na základě rozhodnutí o posečkání platby nebo splátkového kalendáře. Nedoplatek závazku u vybraných subjektů by bránil univerzitě stát se kvalifikovaným dodavatelem v zadávacích řízeních.

Čl. 2 - Vybrané subjekty

 1. Vybranými subjekty se rozumí:

    a. 

  finanční úřady,

    b. 

  zdravotní pojišťovny,

    c. 

  Česká správa sociálního zabezpečení,

    d. 

  Celní správa,

    e. 

  Fond národního majetku ČR,

    f. 

  Pozemkový fond ČR,

    g. 

  státní fondy (Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský a intervenční fond, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení),

    h. 

  kraje,

    i. 

  obce,

    j. 

  svazky obcí.

 2. Za vybraný subjekt se považují také orgány, které poskytují prostředky na financování projektů ze zdrojů Evropské unie.

Čl. 3 - Závazky

Závazky, které se tímto opatřením sledují, jsou:

  a. 

clo, daň, poplatek, úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona,

  b. 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a penále,

  c. 

pojistné na zdravotní pojištění a penále,

  d. 

peněžité plnění poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvody za porušení rozpočtové kázně a penále za porušení rozpočtové kázně,

  e. 

další peněžitá plnění, pokud tak určí poskytovatel veřejných prostředků.

Čl. 4 - Povinnosti fakult a dalších součástí

 1. Fakulty a další součásti univerzity jsou povinny řádně hradit veškeré závazky vybraných subjektů ve lhůtě splatnosti, v rámci jim svěřených kompetencí.

 2. Pokud závazky za vybranými subjekty v řádné lhůtě splatnosti vypořádány nejsou, je součást povinna bez odkladu písemně informovat ekonomický odbor rektorátu.

 3. Vzhledem k účasti univerzity v zadávacích řízeních se zakazuje žádat o náhradní lhůtu splatnosti závazku (posečkání platby, splátkový kalendář) k vybraným subjektům.

Čl. 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Do 16. listopadu 2015 podají součásti k rukám kvestorky univerzity Čestné prohlášení (vzor uveden v příloze k tomuto opatření) o tom, že součást nemá žádné závazky vůči vybraným subjektům po lhůtě splatnosti ani v náhradní lhůtě splatnosti. Čestné prohlášení bude podepsáno děkanem fakulty nebo ředitelem další součásti.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2015.
V Praze dne 21. října 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Příloha k opatření rektora č. 50/2015 Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektůmČestné prohlášení podle čl. 5

opatření rektora č. 50/2015,

o vypořádání splatných závazků za vybranými subjekty


Součást: …………………………

Tímto prohlašuji, že k uvedenému datu fakulta resp. další součást nemá žádné závazky vůči vybraným subjektům po lhůtě splatnosti, ani v náhradní lhůtě splatnosti.
V ……………. dne…………………………………………………………

děkan fakulty/ředitel součásti

.doc ke staženíPoznámky

1

Např. rozhodnutí ÚHOS č. S667/2012/VZ-4389/2013/511/JPo.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám