II. úplné znění Řádu imatrikulací a promocí UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne  13. března 2000 pod  čj. 14 975/2000-30 Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách  dne  30. června 2008 pod čj. 13 979/2008-30 a dne 18. listopadu 2015 pod čj. MSMT-43377/2015.II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 56 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje postup při imatrikulacích a promocích na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 Imatrikulace

Imatrikulace (slavnostní složení akademického slibu) probíhá podle pořadu a způsobem, který je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu.


Čl. 3 Promoce

Promoce (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu) probíhá podle pořadu a způsobem, který je uveden v příloze č. 2 tohoto předpisu. Promotorem může být profesor nebo docent, v případě doktorské promoce výhradně profesor.


Čl. 4 Doplnění pořadu imatrikulace nebo promoce

Se souhlasem rektora může děkan vzhledem k zaměření fakulty stanovit, že se pořad imatrikulace nebo promoce doplňuje o další úkon, který však nesmí narušit celkový charakter obřadu.


Čl. 5 Zastoupení rektora a děkana

 1. Rektor může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným prorektorem.

 2. Děkan může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným proděkanem.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 1).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

__________

1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. března 2000.PhDr. Tomáš Nigrín, Ph.D, v. r.

předseda akademického senátu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

rektor*****

Změna Řádu Imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. května 2008. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 30. června 2008 a účinnosti nabyla prvním dnem akademického roku 2008/09.

Změna Řádu Imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. června 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 18. listopadu 2015 a účinnosti nabývá 1. ledna 2016.


Za správnost II. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

JUDr. Jan Wagner

vedoucí právního odboru rektorátu UKPříloha č. 1

Pořad imatrikulace:

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina2) v pořadí:

    a. 

  imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  proděkan v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkan v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

    g. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

 4. Projev děkana:

  „Vaše Magnificence, … . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

 5. Proděkan přednese text slibu (čl. 56 odst. 1 statutu univerzity).

 6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“.

 7. Rektor:

  „Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

 8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

 9. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Obřad imatrikulace studentů doktorských studijních programů může též proběhnout současně pro studenty dvou nebo více fakult příbuzného zaměření. V takovém případě jsou přítomni a uváděni pedely s insigniemi děkani ze všech fakult, jejichž studenti jsou imatrikulováni. Obřad vede děkan fakulty s nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů. Slib přednáší děkan fakulty s druhým nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů.

__________

2)V případě Lékařské fakulty v Plzni, Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové slavnostní nástup probíhá do místnosti určené děkanem příslušné fakulty.


Příloha č. 2

Pořad doktorské promoce:

 1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

    a. 

  promovaní studenti ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkan v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektora v taláru s insignií,

    g. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a téma disertační práce (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (latinsky).

 4. Souhlas rektora k promočními aktu ( latinsky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib lehkých dotknutím se žezla se slovy „Spondeo ac policeor.“

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuků hudby v obráceném pořadí.


Obřad doktorské promoce může též proběhnout současně pro absolventy více fakult příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s nejvyšším počtem absolventů, přítomni jsou promotoři ze všech zúčastněných fakult; formuli a text slibu přednáší promotor dle dohody fakult. Přítomni jsou učitelé ze všech zúčastněných fakult.


Pořad magisterské promoce:

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

    a. 

  promovaní absolventi ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkan v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

    g. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Obřad magisterské promoce může též proběhnout současně pro absolventy více fakult příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s nejvyšším počtem absolventů, přítomni jsou promotoři ze všech zúčastněných fakult; formuli a text slibu přednáší promotor dle dohody fakult. Přítomni jsou učitelé ze všech zúčastněných fakult.


Pořad bakalářské promoce

 1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí č. 25 v pořadí:

    a. 

  absolventi ve společenském oděvu,

    b. 

  dva učitelé fakulty v taláru,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  děkan v taláru s insignií,

    e. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočními aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba - Staročeský chorál.

 10. Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.


Obřad bakalářské promoce může též proběhnout současně pro absolventy dvou fakult příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s vyšším počtem absolventů, promotor je z fakulty s nižším počtem absolventů. Z každé fakulty je přítomen jeden učitel.


Poslední změna: 12. březen 2018 15:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám