Poskytnuté informace - rok 2016

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 15. 2. 2016 od pana M. H. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval poskytnutí informací, týkající se vyměřování poplatků spojených se studiem, zejména zdali rektor UK v případě, že vyhoví žádosti studenta dle § 58 odst. 8 zákona o VŠ a sníží, případně promine poplatek vyměřený v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.


Odpověď žadateli je součástí přílohy.


Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 24. 2. 2016.


2. Univerzita Karlova v Praze obdržela dne 23. 3. 2016 od paní A. V. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatelka požadovala poskytnutí informací, resp. opis "Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců" zaměstnavatele, tedy

UK, podle §83 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2015.


Informace jsou součástí přílohy.


Požadované informace byly poskytnuty dne 4. 4. 2016.


3. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 24. 4. 2016 od pana P. H. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Po výzvě UK ze dne 27. 4. 2016 byla žádost následně upřesněna dne 4. 5. 2016. Žadatel požadoval informace týkající se zaměstnanců rektorátu univerzity, v členění na muže a ženy, ke dni 1. 5. 2016.


Informace byly poskytnuty dne 11. 5. a jsou součástí přílohy.


4. Univerzita Karlova (dále jen UK) obdržela dne 16. 8. 2016 od pana O. P. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Po výzvě UK ze dne 22. 8. 2016 byla žádost následně upřesněna dne 1. 9. 2016.


Žadatel požadoval obsah všech smluv, které uzavřel rektorát Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta a které byly uzavřeny v roce 2015, v rámci doplňkové činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.


Informace byly poskytnuty za Přírodovědeckou fakultu a 1. lékařskou fakultu, které jsou součástí přílohy 1 a přílohy 2.


Rektorát UK v roce 2015 v rámci doplňkové činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací neuzavřel žádnou takovou smlouvu.


Informace byly poskytnuty dne 13. 9. 2016.


5. Univerzita Karlova obdržela dne 7. 10. 2016 od pana I. B. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval poskytnutí kopie Přílohy č. 2 Jednotná matice výpůjček k opatření rektora č. 24/2016 - Knihovní řád Univerzity Karlovy.


Příloha č. 2 obsahuje požadované informace.


Požadovaná příloha byla žadateli poskytnuta dne 19. 10. 2016.


6. Univerzita Karlova obdržela dne 2. 11. 2016 od pana O. K. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval o sdělení, u jakých zdrojů financování Univerzity Karlovy se částka financování odvíjí od počtu studentů, např. příspěvky na studenta, dotace, příspěvky na rozvoj či jiné. Dále žádal o odkazy na výkazy financování, a to za předchozí školní roky 2013-2015.


Kromě výše uvedených informací požadoval zaslání kopií žádostí Univerzity Karlovy o příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost pro roky 2013-2015, který je poskytován na základě § 18 odst. 2 písm. a) a § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Rovněž vyžadoval zaslání kopií uvedených žádostí, včetně příloh obsahujících výpočty výší požadovaných příspěvků v souladu s aktuálním zněním Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Požadované informace byly žadateli dne 16. 11. 2016 poskytnuty v deseti přílohách, vyjma příloh obsahujících výpočty požadovaných příspěvků, neboť výpočet je prováděn přímo na MŠMT.


7. Univerzita Karlova (dále jen UK) obdržela dne 22. 11. 2016 od pana L. L. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval:


1) Kolik Univerzita Karlova zahájila v roce 2016 do 22. 11. 2016 („sledované období“) vymáhání dlužných poplatků za delší dobu studia, než je standardní doba studia.


2) Jaká je celková výše poplatků, jejichž vymáhání bylo zahájeno během sledovaného období?


3) Kolik z těchto poplatků bylo v okamžiku zahájení vymáhání po splatnosti déle než 3 roky a jaká je jejich souhrnná výše?


4) Kolik žalob UK eviduje v jakékoliv souvislosti s vymáháním poplatků během sledovaného období. V kolika případech je UK žalovanou stranou?


5) Kolik bylo nařízeno exekucí v souvislosti s vymáháním poplatků z podnětu UK a z jakého právního titulu?


6) Kolik žádostí o splátkový kalendář k úhradě poplatků, u nichž bylo zahájeno vymáhání, UK eviduje? V kolika případech takovým žádostem o splátkový kalendář vyhověla?


7) Bylo během sledovaného období vydáno rozhodnutí rektora o snížení nebo prominutí poplatku, u něhož již bylo zahájeno vymáhání? Pokud ano, z jakého důvodu, v kolika případech a v jaké celkové výši?


8) Kolik porušení právní povinnosti doručovat písemnosti fyzickým osobám datovou schránkou, mají-li ji zpřístupněnu, UK eviduje?


Informace byly poskytnuty dne 6. 12. 2016 a jsou součástí přílohy č. 1.


Poslední změna: 13. prosinec 2016 11:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám