Zasedání Petiční komise AS UK dne 25. 2. 2016


Přítomni: Valér Džupa, Jan Chromý, Petr Sláma, David Hurný, Jakub Marek.

Hosté: Lukáš Kostínek, Miroslav Kyselica.

Zasedání probíhalo v Císařském sále Karolina se začátkem v 19:10.


Předseda Marek seznámil komisi se zněním podnětu Předsednictva AS FF UK: Předsednictvo AS FF UK se domnívá, že Etická komise FF UK nevydala dostatečně jasné stanovisko k projednávané kauze prof. L. Šulové a považuje za vhodné seznámit akademickou obec se samotným zněním tohoto podání. Předsednictvo AS FF UK proto žádá PETASUK o svolení zveřejnit podnět a identitu navrhovatele.


Kolega Marek zároveň seznámil komisi s dřívějším podnětem podaným ve věci publikační činnosti prof. L. Šulové projednávaným Petiční komisí dne 19. 3. 2015 a s usnesením schváleným na zasedání PETASUK 27. 3. 2015.


Kolega Marek dále upozornil komisi, že 15. 2. 2016 požádal o stanovisko Legislativní komisi AS UK. Dva body, ke kterým žádal LEGASUK o vyjádření, jsou: zda vůbec můžeme z pozice Petiční komise takové rozhodnutí učinit, aniž bychom zasahovali do kompetencí a práv Etické komise FF UK a zda můžeme žádat o zveřejnění identity navrhovatele. Ke dni zasedání žádné vyjádření Legislativní komise nepřišlo.


Kol. Chromý a kol. Hurný seznámili komisi s harmonogramem projednávání kauzy u Etické komise FF UK a Etické komise UK. Podle těchto informací lze očekávat, že Etická komise UK vydá své rozhodnutí již v měsíci březen t. r.


V diskusi komise důkladně projednávala kompetenční, legislativní, etické rozměry žádosti Předsednictva FF UK a role či příslušnosti Petiční komise AS UK. Komise se zvláště věnovala otázce uchování anonymity podavatele, již, podle Jednacího řádu Petiční komise AS UK, komise vždy musí chránit. Komise diskutovala, v jaké roli v celé genezi projednávání údajné plagiační kauzy vystupovala a shodla se, že její role byla pouze mediační, resp. jedině postoupila podnět, jenž jí samé nepříslušel, patřičným orgánům UK a FF UK.


Předseda Marek předložil návrh usnesení:


Ve věci podnětu Předsednictva AS FF UK z 12. února 2016 se Petiční komise AS UK usnesla takto:

Petiční komise AS UK dostala podnět petenta žádajícího o zachování anonymity, jehož řešení nespadalo do kompetence PETASUK. PETASUK na zasedání 19. 3. 2015 a v zápise z 27. 3. 2015 rozhodla o předání podnětu Etické komisi UK a prostřednictvím Předsednictva AS FF UK Etické komisi FF UK. K současné žádosti Předsednictva AS FF UK se PETASUK rozhodla uchovat anonymitu petenta, Petiční komise se současně nepovažuje za orgán, v jehož gesci je rozhodnutí o tom, zda Předsednictvo AS FF UK může či nemůže podnět zveřejnit.


Hlasování: 5-0-0


Komise pokračovala projednáváním Etického kodexu UK.


20:10 min., odešel kolega Hurný a hosté.


Komise dále diskutovala Etický kodex UK a návrhy změn předložené Akademickému senátu UK. Komise projednávala a formulovala vlastní připomínky:


1) Specifikace „zlatého pravidla“ zavádí ryze subjektivní princip etického jednání. Subjektivní maxima chtění by neměla být prezentována jako základ „[k]onkrétní[ho] uplatnění tohoto pravidla v jednotlivých oblastech lidského jednání“, byť by toho mělo být „dosahováno reflexí a diskusí osob s rozličnými vědeckými, filozofickými a teologickými východisky.“ Navrhujeme reformulovat odstavec tímto způsobem:


„Vzdělávací, vědecká a další činnost na Univerzitě Karlově i vztahy osob, které jsou s ní spojeny, vůči sobě navzájem, vůči národnímu i mezinárodnímu společenství a vůči životnímu prostředí mají proto činit zadost obecně uznávaným mravním standardům – za předpokladu, že se tento etický konsensus opírá o vědomí, že člověk má konat dobro, ne zlo. V jednotlivých oblastech lidského jednání se konkrétní podoby mravních standardů, pravidel profesních etik a morálního konání vůbec dosahuje reflexí a diskusí osob s rozličnými vědeckými, filozofickými a teologickými východisky."


2) V případě bodu I/4 navrhujeme zkrácení. Závazek „přispívání k dobrému jménu Univerzity“ pokládáme za nerealistický. Zkrácené znění by pak znělo:


„Absolventi Univerzity Karlovy a absolventi rigorózního řízení ctí závazek promočního slibu a naplňují jeho intenci.“


3) V případě bodu I/10 je formulace příliš obecná a nestaví se dostatečně jasně k problému upozorňování na neetické jednání. Navrhujeme reformulovat tímto způsobem:


„Neetické jednání nelze na Univerzitě Karlově tolerovat. Pokud se u členů akademické obce nebo ostatních zaměstnanců setká s neetickým jednáním, vyvozuje přiměřené důsledky a snaží se zjednat nápravu v rámci dobrých mravů. Soustavně usiluje o prevenci takového jednání.“


4) V případě bodu I/12 považujeme za problematické čistě negativní vymezení Univerzity vzhledem k politickému dění. Navrhujeme reformulaci:


„Univerzita Karlova, vědoma si své úlohy vůči společnosti, reflektuje na politické dění, podněcuje diskusi o společenském a politickém dění, zastává však vzhledem k politické sféře neutrální postavení a nedovoluje zneužití akademické půdy pro zájmy politických stran či ideologií.“


5) Bod II/5 zmiňuje pouze plagiaci studentů. Zároveň považujeme za vhodné doplnit upozornění na tzv. predátorské časopisy. Navrhujeme doplnit nový bod následující po bodu I/14:


„Akademičtí pracovníci ani studenti se nedopouštějí plagiátorství, dbají zásad uvádění všech zdrojů a využívají ve svých oborech prověřených publikačních platforem.“


V takovém případě navrhujeme změnu bodu II/5:

„Student nepodvádí při kontrolách studia a nedává příležitost k podvádění druhým. Práci jiných nevydává za svou. Neznevažuje výsledky své práce, práce svého vyučujícího či jiných.


Kolega Marek navrhl usnesení ve znění:

Petiční komise připomínky diskutovala a považuje je za relevantní. Připomínky a návrhy změn zašle předseda PETASUK J.M. panu rektorovi.


4-0-0


Komise ukončila jednání v 20:40.

Zapsal Jakub Marek.


zápis ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám