Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 25. února 2016Omluveni: Tomáš Masařík (MFF), Peter Korcsok (MFF), Mikuláš Hank (FTVS), Jan Kukla (PřF), Petr Hodek (PřF), Miroslav Makajev, Zuzana Červinková (LF HK), Nataša Mazáčová (HTF), Jakub Polách (3. LF), Petra Kňažeková (1. LF), Cyril Brom (MFF), David Cielontko (ETF), Dalibor Neckář (PedF), Adam Kalina (2. LF), Miroslav Čermák (FSV)


Přítomni: Eva Marádová (PedF), Zdeněk Bureš (LF HK), Daniel Staindler (PF), Michal Zima (PřF/FSV), David Hurný (PřF), Lukáš Kostínek (PF), Miroslav Kyselica (3. LF), Jan Kříž (PřF), Tomáš Macháček (PřF), Jan Černý (PřF), Karel Höfer (FSV)


Hosté: Martin Kovář, Jan Wagner, Milan Prášil, Simona Cwierzová, Petra Franková (všichni za RUK), Jindřich Brejcha (PřF), Jan Kretschmer (PřF)


Návrh programu:


1. změna opatření rektora č. 12/2015


2. návrh aktualizace Etického kodexu


3. různé


Program byl schválen tichým souhlasem.


1. návrh změny opatření rektora č. 12/2015


Pan kancléř řekl, že změna obsahuje nový čl. 7 OR, jehož smyslem je standardizovat postup při poskytování splátkového kalendáře, standardizace formuláře.


Jan Černý upozornil na to, že předčasný zápis do studia není důvodem pro odpuštění poplatku. To sice není předmětem změny tohoto OR, mělo by to být zahrnuto do tohoto OR. Pan kancléř odpověděl, že to nerozporuje, nicméně by tyto dvě záležitosti oddělil, k podnětu prof. Černého by nejprve zjistil další informace, aby měla případná diskuze nějaké podklady. Komise souhlasila.


Usnesení: Sociální a studijní komise AS UK souhlasí s předloženým návrhem změny OR č. 12/2015.


Poměr hlasování: 12 pro – 0 proti – 1 zdržel se


2. návrh aktualizace Etického kodexu


Materiál představili pan kancléř a pan prorektor Kovář. Autorem návrhu je původně dr. Jelínek, autorem preambule poté prof. Novotný. Další návrh předložil prof. Jelínek, který ale Etický kodex posouval, hlavně zavedením mnoha ustanovení tzv. compliance programu. Na návrhu se podílela pracovní skupina, dále se návrh projednával na kolegiu rektora, své připomínky posílaly také fakulty. Na lednovém plénu AS UK bylo rozhodnuto, že se vrátí do projednání v komisích. Prorektor Kovář poprosil, aby byly vedení zaslány připomínky za celou komisi AS UK, následně budou projednány opět na pracovní skupině pro aktualizaci Etického kodexu.


Připomínky (tučně vyjádřeny stěžejní, na kterých byla větší shoda):


- preambule


o Jan Černý řekl, že se mu líbila původní preambule více, neboť nová je příliš vzletná, doporučuje ponechat preambuli původní


o Tomáš Macháček podpořil názor, že původní preambule byla lepší


o Karel Höfer se zeptal, jaký byl důvod změny preambule, protože nová se mu zdá nesrozumitelná a věty na sebe někdy nenavazují. Josef Fontana odpověděl, že tento text navazuje na tradici UK a byl napsán zástupci humanitních věd, na rozdíl od toho původního, který byl spíše strojový


o à 6 souhlas s novou preambulí – 3 pro její podrobnější připomínkování – 7 zdrželi se


o Jindřich Brejcha kritizoval větu, která mluví o pravdě a směřuje k utilitarismu, a navrhuje ji vyškrtnout (Prospěch takového společenství je podstatně závislý na tom, zda jeho jednotliví členové usilují o soulad skutků s poznanou pravdou.)


- část I.


o bod 9 – Lukáš Kostínek vystoupil s tím, že vypadla formulace původního bodu 11 „odmítá sexuální obtěžování i nátlak“, pro její opětovné zařazení 5 pro – 1 proti – 7 zdrželi se


o bod 14 – Cyril Brom k tomuto bodu řekl, že zatajování určitých informací za účelem nepoškozování dobrého jména UK může být problematické, Jan Černý řekl, že pod „ničím“ si lze představit cokoliv: 12 pro změnu formulace = vypustit „svým jednáním se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno“ – 0 proti – 2 zdrželi se


o bod 17 – Lukáš Kostínek otevřel otázku možnosti zřízení zvláštního tělesa pro rovné příležitosti po vzoru Masarykovy univerzity, který by se zabýval potenciálně diskriminačním chováním, ať již na základě pohlaví, jiných odlišností nebo protekcionismu


o bod 20 – Cyril Brom navrhl vypustit „hlavní“ u činnosti, Jan Černý řekl, že mu toto ustanovení přijde proklamativní a neurčité, Jan Kříž a Josef Fontana řekli, že to chápou jako snahu omezit „lítající profesory“ – 13 pro vyškrtnutí slova „hlavní“ – 0 proti – 1 zdržel se


o bod 21 – Jindřich Brejcha řekl, že by se tento bod měl vztahovat i na technické zaměstnance, nejen akademické


- část II.


o diskuze o významu slov „objektivní“ a „spravedlivý“


o diskuze nad tématem plagiátorství


- část III.


o bod 5 – doplnit o plagiátorství – ve smyslu lednových usnesení ediční komise („Ediční komise AS UK se domnívá, že všichni členové akademické obce

Univerzity Karlovy by se ve vlastním zájmu měli seznámit s problematikou

predátorských časopisů, obzvláště pak s možnostmi jejich identifikace.

Ediční komise AS UK zastává názor, že publikace výstupů v těchto časopisech

nebo spolupráce s nimi se příčí zásadám etiky vědecké práce na Univerzitě

Karlově.“12-0-0


„Ediční komise AS UK upozorňuje, že počet RIV bodů získaný konkrétním

akademickým pracovníkem není automaticky odrazem kvality jeho vědecké práce

– při hodnocení kvality práce je nutné brát v potaz i další aspekty jeho

odborné a vědecké činnosti.“. 12-0-0) – 13 pro – 1 proti – 0 zdržel se


o bod 8 – Jan Kříž a Jan Černý navrhli přeformulovat, resp. vysvětlit, co to je a proč to tam je, aby například nezabraňoval rizikovému výzkumu či umělecké tvorbě. Josef Fontana řekl, že spíše jde o to si takovou situaci uvědomit a tím spíše dbát předpisů – komise doporučuje přeformulování a upřesnění bodu – 11 pro – 1 proti – 2 zdržel se


- část IV.


o Jan Černý vystoupil s přáním, aby rozhodnutí etické komise byla zveřejňována ve své úplné podobě


3. Různé


Josef Fontana informoval o problému, který vznikl, když sociální komise přislíbila peníze spolku, ale následně byla žádost zamítnuta z důvodu nedodržení formálních podmínek. Nově by se měly žádosti nejprve překontrolovat na právním odboru, ekonomickém odboru a IPSC, až následně by byly předány na sociální komisi. Josef Fontana se zeptal, zda si komise myslí, že by tedy bylo dobré, aby sociální komise věděla o žádostech, které byly takto odmítnuty z formálních důvodů. Členové komise souhlasili, že by to dobré bylo.


Následně informoval tedy Josef Fontana komise o žádosti Common Law Society, která byla odmítnuta, protože činnost, na kterou žádala prostředky, nespadala mezi podporované činnosti.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám