Zápis ze Zasedání Předsednictva AS UK dne 11. října 2016

Přítomní členové předsednictva

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, David Hurný, František Zahálka


Omluveni

Josef Staša, Jakub Polách


Přítomní hosté

Milan Prášil, kancléř UK

JUDr. Jan Wagner, právní odbor UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


 2. Předsednictvo AS UK projednalo nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK.


 3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s navrhovanými vnitřními předpisy.


 4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s návrhem OR – Pravidla jednotného vizuálního stylu UK a vyzývá Ediční komisi AS UK o vyjádření.


 5. Předsednictvo AS UK projednalo Rozpis mimořádného příspěvku poskytnutého UK v září 2016.


 6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí odvolání člena Rady Kolejí UK a menz a vyzývá Sociální komisi AS UK k nominaci jednoho kandidáta z řad studentů na funkci člena Rady.


 7. Předsednictvo AS UK předkládá na základě § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o vysokých školách návrh Jednacího řádu AS UK s žádostí pana rektora o jeho stanovisko.


 8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mikuláše Ferjenčíka z Komise rektora věnované otázce IT a odložilo projednání nominace dalšího člena na své další zasedání.


 9. Předsednictvo AS UK projednalo předložený návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2017.


 10. Předsednictvo AS UK projednalo čerpání mimořádného příspěvku formou půjčky Kolejím a menzám UK v celkové výši 36,3 mil. Kč na financování investiční akce „Zateplení koleje Hvězda“.


 11. Předsednictvo AS UK projednalo čerpání mimořádného příspěvku Fakultou sociálních věd na přípravu investiční akce „Modernizace areálu v Jinonicích“ ve výši 6,05 mil. Kč.


 12. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Opatření rektora o svěření pozemku parc. č.  4008/113, jehož součástí je budova bez č. p. nebo č.e., v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, do správy Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


 13. Předsednictvo AS UK projednalo následující právní jednání:


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít s Fakultní nemocnicí Plzeň, IČO: 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99, Plzeň - Jižní Předměstí, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem pozemku: - parc. č. 11645/38 o výměře 1 294 m2, vzniklý oddělením z pozemků p. č. 11645/23, k. ú. Plzeň, obec Plzeň, a parc. č. 11645/24, k. ú. Plzeň, obec Plzeň, geometrickým plánem ze dne 31. 3. 2016, č. 10558-82/2016 zpracovaným a ověřeným Ing. Josefem Zelenkou a - parc. č. 11645/37 o výměře 56 m2, oba v k. ú. Plzeň, obec Plzeň, za nájemné ve výši 74 250,- Kč ročně a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit služebnost práva cesty k tíži pozemku parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 00669806, za úhradu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit služebnost práva cesty k tíži pozemků parc. č. 12102/116 a prac. č. 12791/5, oba v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 00669806, ve prospěch Univerzity Karlovy, za úhradu ve výši 20 000,- Kč bez DPH, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít darovací smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., jako dárci a Obcí Vestec, se sídlem: Vestecká 3, 252 50 Vestec, IČO: 00507644 jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování vodovodu a kanalizace, nacházejících se na pozemcích parc. č. 197/3, 197/12, 197/78, 197/98, 197/99, 197/100, 197/117, 197/130 (oddělen ze 197/12), 197/142 (oddělen ze 197/10),  350/22, 351/1, 354/1, 370/1, 375/2, 375/7, 388/1 a st. 209, vše v k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, okres Praha-západ a doporučuje návrh darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit služebnost přesahu fasády k tíži pozemků parc. č. 3550/1 a parc. č. 3550/2, k.ú. Břevnov, obec Praha ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČO: 00063703, ve prospěch Univerzity Karlovy, a uzavřít nájemní smlouvu na pozemky parc. č. 3550/1 a parc. č. 3550/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, za nájemné ve výši 0,60 Kč/m²/den, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přesahu fasády.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr uzavřít s Nadací Charty 77, IČO: 00417904, se sídlem Melantrichova 5, 116 39 Praha 1, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem výstavního prostoru v Křížové chodbě o celkové výměře 460 m², nacházejícího se objektu historické budovy Karolina za celkové nájemné ve výši 30 000,- Kč + DPH a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.


  Předsednictvo AS UK projednalo záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení 22 kV a nová VOTS - v rámci stavební akce s názvem: „P5-Motol, Plzeňská, Bucharova, UK-2LF, VOTS, kVN, číslo SPP: 141141“, k tíži pozemku parc. č. 56/2, 405/1 a 405/24, jehož součástí je budova bez č. p. nebo č.e., k.ú. Motol, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.


 14. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace Dr. Milana Prášila, kancléře UK, o finančních výkazech studentských spolků UK

 15. Předsednictvo AS UK schválilo Bc. Miroslava Čermáka (FSV) za člena Studijní komise AS UK.

 16. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávu o činnosti delegátů AS UK akademický rok 2015/2016. Zpráva bude k dispozici na uzavřených webových stránkách AS UK v nejbližších dnech.

 17. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 21. října 2016.

 18. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 15. listopadu 2016 od 17 hodin na sekretariátu AS UK.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UKZapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám