Stipendijní řád

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY (1. 5. 2022)

.doc ke stažení .pdf ke stažení


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Stipendijním řádu Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Část I. Stipendia

Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje poskytování stipendií studentům Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Stipendia


Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) nebo ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů.

Čl. 3

Druhy stipendií hrazených z příspěvku nebo dotace, jejich přiznávání a vyplácení


 1. Stipendium hrazené z příspěvku nebo dotace může být studentovi přiznáno podle § 91 zákona o vysokých školách, a to:

    a. 

  za vynikající studijní výsledky,

    b. 

  za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,

    c. 

  na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu1,

    d. 

  v případě tíživé sociální situace studenta, včetně stipendia na podporu ubytování,

    e. 

  v případech zvláštního zřetele hodných,

    f. 

  na podporu studia v zahraničí,

    g. 

  na podporu studia v České republice,

    h. 

  studentům doktorských studijních programů.

 2. Stipendium hrazené z příspěvku nebo dotace může studentu přiznat děkan fakulty, na které je student zapsán2 nebo rektor. Stipendia uvedená v odstavci 1 písm. b) a c) může přiznat i děkan fakulty, která uskutečňuje příslušný studijní program a na které není student zapsán.

 3. Stipendium může být vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Ve výjimečných případech může rektor nebo děkan povolit jinou formu výplaty.

 4. Stipendium pro studenty doktorských studijních programů (dále jen „doktorandské stipendium“) je po dobu celého roku studia vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, měsíčně se opakující částka nebo jednorázově.

 5. Stipendium na podporu ubytování je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla čtvrtletně se opakující částka.

 6. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta je vypláceno zpětně, a to jako pravidelná, zpravidla čtvrtletně se opakující částka.

 7. Přiznává-li stipendium hrazené z příspěvku nebo dotace rektor, stanoví formu vyplácení a termíny výplaty v opatření rektora; v ostatních případech tak stanoví děkan v opatření děkana.

 8. Pokud je pro přiznání stipendia nutno splnit podmínku týkající se standardní doby studia, počítá se tato doba od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal.

Pokud student splní podmínky pro přiznání stipendia vypláceného jako pravidelná, opakující se částka pouze po část kalendářního měsíce, činí výše stipendia poměrnou část podle počtu dní, během kterých podmínky splňoval.Čl. 4

Stipendium za vynikající studijní výsledky


 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle odstavce 2, může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.

 2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní předpis fakulty podle § 33 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“ (dále jen „vnitřní předpis fakulty“). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel musí být stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13 studijního a zkušebního řádu univerzity. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; do uvedeného počtu se nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.

 3. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 10.000 až 50.000 Kč.

 4. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

 5. Je-li úsekem studia podle vnitřního předpisu fakulty semestr, může být ve vnitřním předpise fakulty podle odstavce 2 stanoveno, že stipendium je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku.

 6. Studentům doktorských studijních programů nemůže být toto stipendium přiznáno.


Čl. 5

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí


 1. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se stanoví ve vnitřním předpisu fakulty podle čl. 4 odst. 2.

 2. Celkový limit částky stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je 100.000 Kč.


Čl. 6

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu


 1. Podmínky pro přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), se stanoví ve vnitřním předpisu fakulty podle čl. 4 odst. 2.

 2. Celkový limit částky stipendia podle odstavce 1, kterou lze studentovi přiznat v daném akademickém roce, je 360.000 Kč.

 3. Do limitu podle odstavce 2 se nezapočítávají stipendia hrazená z podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Celkový limit částky stipendia hrazená z podpory na specifický vysokoškolský výzkum je 300.000 Kč pro akademický rok; pravidla pro přiznávání těchto stipendií upravuje grantový řád univerzity.


Čl. 7

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta


 1. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve výši stanovené způsobem v tomto ustanovení zákona o vysokých školách uvedeném.

 2. V opatření rektora se stanoví forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta, lhůty pro jejich vyřizování a podmínky pro vyplácení stipendia. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání stipendia elektronickým způsobem.

 3. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznává rektor.

 4. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta je vypláceno prostřednictvím rektorátu po dobu deseti měsíců v akademickém roce.

 5. Pro stipendia v jiných tíživých sociálních situacích studenta může stanovit podmínky přiznání a jeho výši rektor.

 6. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


Čl. 8

Stipendium na podporu ubytování


 1. Stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře přiznává rektor na základě žádosti o posouzení sociální situace domácnosti studenta s použitím příslušných právních předpisů. Stipendium je zpravidla vypláceno ve dvou kategoriích v odstupňovaných částkách. Podrobnější podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje akademický senát univerzity (dále jen „senát“).

 2. Stipendium na podporu ubytování v základní výměře přiznává rektor na základě žádosti všem studentům, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, s výjimkou těch, kterým již bylo přiznáno podle odstavce 1, a studentů, kteří mají trvalý pobyt v okrese, ve kterém je místo jejich studia, nebo na území hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy.

 3. V opatření rektora podle odstavce 1 se rovněž stanoví forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání stipendia na podporu ubytování, lhůty pro jejich vyřizování a podmínky pro vyplácení stipendia, jakož i ukazatele rozhodné pro výpočet výše stipendia podle odstavce 2. Není-li v tomto opatření stanoveno jinak, podává se žádost o přiznání stipendia elektronickým způsobem.

 4. Stipendium je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na účet studenta, nestanoví-li opatření rektora jinak. Studentovi bakalářského a magisterského studijního programu je v akademickém roce toto stipendium vypláceno po dobu deseti měsíců, studentovi doktorského studijního programu je vypláceno po dobu celého akademického roku. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, může mu být stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


Čl. 9

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných


 1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako jsou účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentace a propagace univerzity nebo příkladné občanské činy a další, přiznává děkan podle podmínek upravených ve vnitřním předpisu fakulty podle čl. 4 odst. 2 nebo rektor. Rektor může přiznat stipendium v případě zvláštního zřetele hodného v případě akutní tíživé situace studenta; připouští-li to výslovně vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2, může toto stipendium přiznat podle podmínek upravených v tomto vnitřním předpise fakulty i děkan; podrobnosti postupu přiznávání stipendia stanoví opatření rektora; nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 jinak, upravuje podmínky přiznání stipendia opatření rektora.

 2. Rektor nebo děkan mohou dále ze zcela mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů přiznat studentovi stipendium ve formě mimořádné ceny; podmínky přiznání mimořádných cen, jejich výši a další podrobnosti stanoví příslušná opatření rektora nebo vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2.


Čl. 10

Stipendium na podporu studia v zahraničí


 1. Podmínky pro přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí děkanem se stanoví ve vnitřním předpisu fakulty podle čl. 4 odst. 2. Stipendium na podporu studia v zahraničí může přiznat také rektor.

 2. Limit částky stipendia na podporu studia v zahraničí, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 180.000 Kč.

 3. Stipendium na podporu studia v zahraničí vyplacené neoprávněně, zejména na základě nesprávných údajů nebo z důvodu existence překážky vyplacení stipendia podle tohoto řádu, opatření rektora, vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana v době výplaty stipendia, a vyplacené stipendium na podporu studia v zahraničí nebo jeho část, jehož účel nemůže být či nebyl vzhledem k podmínkám jeho přiznání naplněn, je student povinen vrátit. O povinnosti vrátit stipendium rozhoduje z moci úřední ten, kdo rozhodl o přiznání stipendia; v rozhodnutí stanoví termín, způsob a postup vrácení stipendia.


Čl. 11

Stipendium na podporu studia v České republice


Cizincům může být přiznáno stipendium na podporu studia v České republice. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví rektor nebo děkan v souladu s opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje senát. Tyto podmínky musí být v souladu s čl. 23 statutu univerzity.


Čl. 12

Doktorandské stipendium


 1. Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia, jejichž studium nepřesáhne standardní dobu studia daného studijního programu

 2. Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 10.500 až 25.000 Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

 3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 2 navyšuje o 2.000 Kč měsíčně. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 může stanovit, že se po úspěšném splnění určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta doktorandské stipendium podle odstavce 2 navyšuje o další částku, nejvýše však v úhrnu o 10.000 Kč měsíčně.

 4. V případě, že hodnocení studenta doktorského studijního programu oborovou radou konstatuje splnění individuálního studijního plánu3 a jde-li o studenta dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

 5. V případě, že závěrem hodnocení je konstatování, že student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu,4 může děkan na návrh oborové rady studentovi přiznané doktorandské stipendium nejdéle do konce akademického roku následujícího již po akademickém roce, za který byl student hodnocen, rozhodnutím snížit nebo doktorandské stipendium nejdéle do konce akademického roku následujícího po akademickém roce, za který byl student hodnocen, přiznat v nižší výši, a to až o 50 %. Děkan na návrh oborové rady může doktorandské stipendium opětovně zvýšit s ohledem na závěr dalšího hodnocení. Opětovné zvýšení doktorandského stipendia je účinné ode dne, ve kterém nabylo rozhodnutí o zvýšení stipendia právní moci.

 6. V případě, že závěrem hodnocení je konstatování, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu,5 děkan rozhodne o odnětí stipendia.

 7. V případě doktorských studijních programů uskutečňovaných prezenční formou studia lze studentům, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), přiznat další stipendium, a to až do výše zaplaceného pojistného podle § 5 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2.


Čl. 13

Překážky poskytnutí stipendia


 1. Stipendium nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než dva roky, pokud dále není uvedeno jinak.

 2. Doktorandské stipendium nelze dále přiznat studentovi, pokud celková odstudovaná doba přesáhla standardní dobu studia studijního programu, ve kterém student studuje. Do celkové odstudované doby se započítává:

    a. 

  doba studia ve studijním programu, ve kterém student studuje,

    b. 

  doba studia v doktorských studijních programech, které bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b), g) nebo h) zákona o vysokých školách,

  přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 1999 a den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem uvedeným v písmenu b) nebo ve kterém studuje podle písmena a) se započítává pouze jednou. Je-li student zapsán ke studiu v prezenční formě studia ve více doktorských studijních programech, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou, a to v tom studiu, do kterého se zapsal dříve; nelze-li takové studium určit, je mu přiznáno i vypláceno ve studiu, které na návrh studenta a po projednání s děkany dotčených fakult určí rektor.

 3. V případě, že oborová rada konstatuje v hodnocení studenta doktorského studijního programu, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu6, nelze doktorandské stipendium vyplácet.

 4. Stipendium na podporu ubytování nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet tehdy, jestliže

    a. 

  studuje v jiné než prezenční formě studia,

    b. 

  je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce nebo

    c. 

  předchozí studia ve studijních programech na veřejné vysoké škole více než dvakrát ukončil jinak než řádně anebo

    d. 

  skutečná doba studia ve studijním programu nebo v některém ze souběžně studovaných studijních programů přesáhla standardní dobu studia příslušného programu o více než jeden rok.

 5. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla standardní dobu studia tohoto programu.

 6. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla standardní dobu studia tohoto studijního programu o více než jeden rok.

 7. S výjimkou stipendia za vynikající studijní výsledky lze stipendium přiznat i vyplatit v případě, že

    a. 

  student studium ukončil řádně absolvováním, nebo

    b. 

  děkan rozhodl na základě žádosti studenta o přerušení studia

  a účastník řízení podmínky pro přiznání stipendia splnil v době, kdy byl studentem, a v případě stipendia přiznávaného na základě žádosti byla tato žádost podána v době, kdy byl účastník řízení studentem.

 8. Překážky podle tohoto článku:

    a. 

  se vztahují i na stipendia podle čl. 14,

    b. 

  se nevztahují se na stipendia podle čl. 15, nestanoví-li vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2 jinak.


Čl. 14

Stipendia ze stipendijního fondu


Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 mohou být částečně nebo úplně vyplácena ze stipendijního fondu.


Čl. 15

Stipendia z jiných zdrojů


Stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 mohou být částečně nebo úplně vyplácena z jiných zdrojů. Pro stipendia vyplácená z jiných zdrojů neplatí limity maximálních částek.


Část II. Řízení ve věci přiznání, snížení nebo odnětí stipendia

Čl. 16

Použití správního řádu


Na rozhodování ve věcech přiznání, snížení nebo odnětí stipendia se v případě, kdy zákon o vysokých školách neobsahuje speciální úpravu, použije správní řád.


Čl. 17

Příslušnost k řízení v prvním stupni


 1. Pokud stipendium přiznává děkan, je řízení vedeno v prvním stupni na fakultě, na které je student zapsán s výjimkou stipendií uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c).

 2. Pokud stipendium přiznává v prvním stupni rektor, je řízení vedeno na univerzitě.

 3. Děkan přiznává z moci úřední stipendia uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) a h) a může z moci úřední přiznat i stipendia uvedená v čl. 6, čl. 9, čl. 14 a čl. 15.

 4. Rektor může na základě žádosti přiznat stipendia uvedená v čl. 7 až 11a může z moci úřední přiznat stipendium uvedené v čl. 10 odst. 1 větě druhé.


Čl. 18

Řízení v prvním stupni


 1. O přiznání stipendia rozhoduje v prvním stupni děkan nebo rektor, pokud stanoví tento předpis. Odvolacím orgánem je rektor.

 2. Řízení o žádosti studenta je zahájeno dnem, kdy žádost došla děkanovi nebo rektorovi, rozhoduje-li jako orgán prvního stupně.7

 3. Řízení z moci úřední je zahájeno

    a. 

  v případě rozhodnutí o přiznání stipendia vydáním rozhodnutí,

    b. 

  v případě rozhodnutí o snížení nebo odnětí stipendia a rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3 výzvou k vyjádření se k podkladům rozhodnutí doručovanou prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

 4. V žádosti student uvede

    a. 

  své osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování, která se liší od adresy podle ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách, na kterou má být doručováno, nelze-li doručovat prostřednictvím elektronického informačního systému,8

    b. 

  předmět žádosti,

    c. 

  co požaduje,

    d. 

  svůj podpis.9

 5. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže děkan nebo rektor studentovi nedostatky odstranit, nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.10

 6. Jestliže děkan nebo rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího je usnesením zastaví.11

 7. Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě; rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání.12

 8. Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků anebo vedlejších ustanovení; ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, včetně vnitřních předpisů univerzity nebo fakulty, označení studenta údaji podle odstavce 4 písm. a) a označení studia, o které v řízení jde.13

 9. V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se děkan nebo rektor řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty.14

 10. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, že o odvolání rozhoduje rektor a zda se odvolání podává u děkana nebo rektora.15

 11. Písemné vyhotovení rozhodnutí se opatří razítkem a podpisem oprávněné úřední osoby.16

 12. Rozhodnutí děkana nebo rektora, jako orgánu prvního stupně, je v právní moci, jestliže marně uplynula lhůta pro podání odvolání nebo jestliže se student práva podat odvolání vzdal, jakož i v případech uvedených v čl. 19 odst. 19 a 20.


Čl. 19

Odvolání


 1. Student může proti rozhodnutí podat odvolání.17 Právo podat odvolání nepřísluší studentovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.18 Jestliže student vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.19

 2. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.20 Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání musí být kromě náležitostí uvedených v čl. 18 odst. 4 dále uvedeno, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy.

 3. K novým skutečnostem a k návrhům na opatření dalších podkladů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne v řízení o žádosti studenta jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo návrhy, které student nemohl uplatnit dříve; namítá-li student, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.21

 4. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí;22 lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence.23 Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno; bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.24

 5. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.25 Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat student, který se s rozhodnutím prokazatelně seznámil; odvolat se v takovém případě lze do 90 dnů ode dne seznámení se s rozhodnutím.26

 6. Student může požádat o prominutí zmeškání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat; tomuto podání lze přiznat odkladný účinek, pokud studentovi hrozí vážná újma; pokud student současně nepodá odvolání, podání se nevyřizuje; zmeškání odvolání se promine, prokáže-li student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění; o prominutí zmeškání odvolání rozhoduje usnesením děkan; zmeškání odvolání nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mělo být podáno, uplynul jeden rok.27

 7. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.28 Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.29

 8. Odvolání se podává u děkana.30

 9. Děkan podle okolností doplní řízení; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo bylo-li nepřípustné.31

 10. Děkan může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.32 Ustanovení čl. 18 odst. 7 až 12 platí obdobně.

 11. Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle odstavce 10, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je rektor, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.33

 12. Jestliže děkan před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.34

 13. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy.35 K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo vnitřními předpisy, se nepřihlíží.36

 14. Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy:

    a. 

  napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,

    b. 

  napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi; v odůvodnění tohoto rozhodnutí rektor vysloví právní názor, jímž je děkan při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání,

    c. 

  napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; student má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nově pořízených rektorem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní rektor rozhodnutí v části odůvodnění; rektor nemůže napadené rozhodnutí změnit v neprospěch studenta, ledaže je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.37

 15. Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 14, 16 nebo 17 odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí; jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.38

 16. Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.39

 17. Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne; jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí; shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.40 Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc děkanovi.41

 18. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi.42 Ustanovení čl. 18 odst. 7 až 11 platí pro rozhodnutí rektora obdobně.

 19. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat; rozhodnutí rektora je v právní moci, jestliže bylo oznámeno studentovi.43 Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana, které bylo potvrzeno podle odstavce 15.

 20. Pokud student vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání; dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci; o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a student se o něm vyrozumí; odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.44


Čl. 20

Následná opatření


Rektor nebo děkan přijme v návaznosti na rozhodnutí podle čl. 19 odst. 14 taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.45

Část III. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 21

 1. Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

 2. Řízení zahájená podle dosavadního stipendijního řádu se dokončí podle tohoto stipendijního řádu.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem dne 9. prosince 2016.

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy46.

 5. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

předseda akademického senátu

rektor


.doc ke stažení .pdf ke stažení


***


Platnost a účinnost změn


Změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. června 2017, dne 2. března 2018, dne 11. května 2018 a dne 23. října 2020 a dne 21. ledna 2022.


Změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy zaregistrované dne 25. července 2017 pod čj. MSMT-20014/2017 (změny č. 1) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti, změny zaregistrované dne 27. března 2018 pod čj. MSMT-8484/2018 (změny č. 2) nabývají účinnosti prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti, změny zaregistrované dne 21. května 2018 pod čj. MSMT-14276/2018 (změny č. 3) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti a změny zaregistrované dne 27. října 2020 pod č.j. MSMT-40826/2020-2 (změny č. 4) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti a změny zaregistrované dne 22. dubna 2022 pod čj. MSMT-10050/2022-3 (změny č. 5) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.


Přechodné ustanovení ke změnám Stipendijního řádu Univerzity Karlovy,

které byly zaregistrovány dne 27. března 2018 pod čj. MSMT-8484/2018 (změny č. 2)


Studentovi doktorského studijního programu, kterému je v době mezi 1. lednem 2018 a dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu přiznáno doktorandské stipendium, se přizná vyrovnávací doktorandské stipendium ve výši rozdílu mezi nejnižší částkou, ve které by mu za jinak nezměněných okolností bylo stipendium za tuto dobu přiznáno, bylo-li by za tuto dobu stipendium přiznáváno podle stipendijního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto předpisu, a částkou, ve které mu bylo za tuto dobu stipendium skutečně přiznáno, je-li tento rozdíl kladný.


Přechodné ustanovení ke změnám Stipendijního řádu Univerzity Karlovy,

které byly registrovány dne 27. října 2020 pod čj. MSMT-40826/2020-2 (změny č. 4)Pro studenty, kteří byli přijati ke studiu nejpozději do akademického roku 2020/2021, se použije čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.

Poznámky

1

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2

§ 51 odst. 2 zákona o vysokých školách.

3

Čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu univerzity.

4

Čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu univerzity.

5

čl. 10 odst. 8 písm. c) studijního a zkušebního řádu univerzity.

6

Čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu univerzity.

7

§ 44 odst. 1 správního řádu.

8

§ 69a zákona o vysokých školách.

9

§ 37 odst. 2 správního řádu.

10

§ 37 odst. 3 správního řádu.

11

§ 66 správního řádu.

12

§ 67 odst. 2 správního řádu.

13

§ 68 odst. 2 správního řádu.

14

§ 68 odst. 3 správního řádu.

15

§ 68 odst. 5 správního řádu.

16

§ 69 odst. 1 správního řádu.

17

§ 81 odst. 1 správního řádu.

18

§ 81 odst. 2 správního řádu.

19

§ 81 odst. 3 správního řádu.

20

§ 82 odst. 1 správního řádu.

21

§ 82 odst. 4 správního řádu.

22

Věta první § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

23

§ 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.

24

Věta druhá a třetí § 83 odst. 1 správního řádu.

25

§ 83 odst. 2 správního řádu.

26

§ 84 odst. 2 správního řádu.

27

§ 41 odst. 2 až 4 a 6 správního řádu.

28

§ 85 odst. 1 správního řádu.

29

Věta druhá § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

30

§ 86 odst. 1 správního řádu.

31

Věta druhá a třetí § 86 odst. 2 správního řádu.

32

§ 87 správního řádu.

33

§ 88 odst. 1 správního řádu a § 68 odst. 5 zákona o vysokých školách.

34

§ 88 odst. 2 správního řádu.

35

§ 68 odst. 6 zákona o vysokých školách.

36

Věta třetí § 89 odst. 2 správního řádu.

37

§ 90 odst. 1 a 3 správního řádu.

38

§ 90 odst. 5 správního řádu.

39

§ 90 odst. 4 správního řádu.

40

§ 92 odst. 1 správního řádu.

41

§ 92 odst. 2 správního řádu.

42

§ 90 odst. 6 správního řádu.

43

§ 91 odst. 1 správního řádu.

44

§ 91 odst. 3 správního řádu.

45

§ 68 odst. 7 zákona o vysokých školách.

46

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 4. srpen 2022 17:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám