Řád celoživotního vzdělávání

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutem Univerzity Karlovy bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Základní ustanovení


1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků.

2. Do rámce celoživotního vzdělávání se nezahrnuje uskutečňování akreditovaných studijních programů, ani vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních.

3. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách.


Čl. 3

Program celoživotního vzdělávání


1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) může být zaměřen

  a. 

na výkon povolání, nebo

  b. 

zájmově.

2. Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce. Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.

3. Uskutečňovatelem programu může být

  a. 

fakulta,

  b. 

vysokoškolský ústav,

  c. 

jiné pracoviště (čl. 3 přílohy č. 1 statutu univerzity), nebo

  d. 

rektorát.

Program může být uskutečňován rovněž na základě spolupráce těchto součástí univerzity, odborů rektorátu nebo na základě spolupráce s jiným subjektem, zejména vysokou školou. Programy mohou být také koordinovány odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání.

4. Uskutečňovatel vyhlašuje program včetně jeho popisu. Program je založen v Evidenci programů celoživotního vzdělávání, která je součástí Studijního informačního systému UK. Požadavky na popis programu a jeho evidenci stanovuje opatření rektora.

5. Celoživotní vzdělávání je zpravidla koordinováno prorektorem. Poradním orgánem rektora pro oblast celoživotního vzdělávání je rada celoživotního vzdělávání.


Čl. 4

Přijímání zájemců


Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání do programu.


Čl. 5

Absolvování programu


1. Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení.

2. Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu. Náležitosti osvědčení stanovuje opatření rektora.

3. Podmínkou absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je zpravidla vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.


Čl. 6

Úplata za uskutečňování programu


1. Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.

2. Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu.

3. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném programu stanovuje opatření rektora.

4. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti určí uskutečňovatel programu.

5. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 7

Univerzita třetího věku


1. Jedním z programů zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku.

2. Podmínky přijímání zájemců a pravidla uskutečňování a organizace Univerzity třetího věku stanovuje opatření rektora.


Čl. 8

Společná ustanovení


1. Bližší podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání může v souladu s tímto řádem upravit uskutečňovatel programu formou opatření rektora, vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana, ředitele vysokoškolského ústavu nebo ředitele jiného pracoviště. Opatření podle věty první se obvyklým způsobem zveřejňují.

2. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, mohou být uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to až do výše stanovené zákonem o vysokých školách.


Čl. 9

Závěrečná ustanovení


1. Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.1

4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 20. duben 2018 21:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám