Řád celoživotního vzdělávání

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 12. SRPNA 2021

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutem Univerzity Karlovy bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Základní ustanovení


1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků.

2. Do rámce celoživotního vzdělávání se nezahrnuje uskutečňování akreditovaných studijních programů, ani vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních.1

3. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách.

4. Na účastníky se přiměřeně vztahuje Etický kodex univerzity a opatření rektora týkající se etiky a plagiátorství.2


Čl. 3

Program celoživotního vzdělávání


1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) může být zaměřen

  a. 

na výkon povolání, nebo

  b. 

zájmově.

2. Program může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce. Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.

3. Uskutečňovatelem programu může být

  a. 

fakulta,

  b. 

vysokoškolský ústav,

  c. 

jiné pracoviště (čl. 3 přílohy č. 1 statutu univerzity), nebo

  d. 

rektorát.

Program může být uskutečňován rovněž na základě spolupráce těchto součástí univerzity, odborů rektorátu nebo na základě spolupráce s jiným subjektem, zejména vysokou školou. Programy mohou být také koordinovány odborem rektorátu, který zajišťuje oblast celoživotního vzdělávání.

4. Uskutečňovatel vyhlašuje program včetně jeho popisu. Program je založen v Evidenci programů celoživotního vzdělávání, která je součástí Studijního informačního systému UK. Požadavky na popis programu a jeho evidenci stanovuje opatření rektora.

5. Celoživotní vzdělávání je zpravidla koordinováno prorektorem. Poradním orgánem rektora pro oblast celoživotního vzdělávání je rada celoživotního vzdělávání.


Čl. 4

Přijímání zájemců


Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání do programu.


Čl. 5

Absolvování programu


1. Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení.

2. Pokud je součástí podmínek absolvování u programů zaměřených na výkon povolání podle čl. 3 odst. 1 písm. a) závěrečná práce, má tato závěrečná práce vedoucího a oponenta. Podmínky absolvování programu mohou určit, zda je tato závěrečná práce obhajována před komisí, nebo zda pro splnění podmínek absolvování programu postačuje, že je tato závěrečná práce odevzdána a hodnocena podle odstavce 5.

3. Závěrečná práce je klasifikována známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. V případě, že se použije klasifikace známkami A až F, platí, že známky A a B odpovídají známce „výborně“ (1), známky C a D odpovídají známce „velmi dobře“ (2), známka E odpovídá známce „dobře“ (3) a známka F známce „neprospěl/a“ (4).

4. O konání obhajoby závěrečné práce se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet členů komise přítomných u obhajoby závěrečné práce nesmí být menší než tři, přičemž zkoušení musí být přítomni minimálně dva členové komise. V případě hodnocení „neprospěl/a” má účastník právo na jeden opravný termín. Pokud komise pro obhajobu závěrečné práce stanovila klasifikaci „neprospěl/a”, určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit.

5. Není-li součástí podmínek absolvování programu podle odstavce 2 obhajoba závěrečné práce, vedoucí práce a oponent zpracují posudky k závěrečné práci a klasifikují práci podle odstavce 3. V případě, že je klasifikace vedoucího práce a oponenta rozdílná, vznikne další posudek garanta programu nebo jím určené osoby, přičemž garant programu nebo jím pověřená osoba mají k dispozici posudky vedoucího i oponenta. Výslednou klasifikaci určí garant programu. V případě hodnocení „neprospěl/a” má účastník právo závěrečnou práci jedenkrát přepracovat nebo doplnit a práci znovu odevzdat.

6. Odevzdané závěrečné práce se ukládají v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných prací. Text odevzdané závěrečné práce podléhá porovnání s texty závěrečných prací uložených v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací; podrobnosti o porovnávání textů prací stanoví opatření rektora. Výsledky porovnání se vždy zpřístupňují účastníkovi, vedoucímu práce, oponentovi práce a členům komise pro obhajobu závěrečné práce, je-li ustanovena.

7. Pokud účastník při zpracování závěrečné práce zpracovával osobní údaje, je součástí práce čestné prohlášení, že při jejím zpracování dodržel zásady a další pravidla ochrany osobních údajů stanovené právními předpisy a opatřením rektora3. Pokud účastník při zpracování závěrečné práce osobní údaje nezpracovával, je součástí práce čestné prohlášení, že osobní údaje při zpracování této práce nezpracovával.

8. Absolventům programu vydá univerzita osvědčení o absolvování programu. Náležitosti osvědčení stanovuje opatření rektora.Čl. 6

Úplata za uskutečňování programu


1. Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.

2. Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu.

3. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném programu stanovuje opatření rektora.

4. Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti určí uskutečňovatel programu.

5. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 7

Univerzita třetího věku


1. Jedním z programů zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku.

2. Podmínky přijímání zájemců a pravidla uskutečňování a organizace Univerzity třetího věku stanovuje opatření rektora.


Čl. 8

Společná ustanovení


1. Bližší podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání může v souladu s tímto řádem upravit uskutečňovatel programu formou opatření rektora, vnitřního předpisu fakulty nebo opatření děkana, ředitele vysokoškolského ústavu nebo ředitele jiného pracoviště. Opatření podle věty první se obvyklým způsobem zveřejňují.

2. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, mohou být uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, a to až do výše stanovené zákonem o vysokých školách.


Čl. 9

Závěrečná ustanovení


1. Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 1999, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

2. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.4

4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor***

Přechodné ustanovení


Pro účastníky, kteří započali účast v programech na výkon povolání přede dnem nabytí účinnosti této změny, platí Řád celoživotního vzdělávání před nabytím účinnosti této změny.


***

Platnost a účinnost změn


Změny Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 28. května 2021. Změny Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Změny Rigorózního řádu Univerzity Karlovy zaregistrované dne 12. srpna 2021 pod čj. MSMT-21804/2021-2 (změny č. 1) nabývají účinnosti 1. října 2021.


Poznámky

1

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

Opatření rektora č. 13/2020 Posuzování plagiátorství na Univerzitě Karlově.

3

Opatření rektora č. 16/2018 Zásady a pravidla ochrany osobních údajů.

4

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.Poslední změna: 22. srpen 2021 22:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám