Řád imatrikulací a promocí

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 31. KVĚTNA 2021

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm.k ) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 59 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje postup při imatrikulacích a promocích na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Pořad imatrikulace


1. Imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu jsou usazeni na svá místa před započetím samotného obřadu.

2. Slavnostní nástup za zvuku hudby v pořadí:

  a. 

akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,

  b. 

proděkan v taláru s insignií,

  c. 

pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  d. 

děkan v taláru s insignií,

  e. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  f. 

rektor v taláru s insignií.

3. Státní hymna.

4. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

5. Projev děkana:

6. „Vaše Magnificence, … Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

7. Proděkan přednese text slibu: „Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“

8. Studenti složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla, podají ruku děkanovi a pronesou slovo „slibuji“.

9. Rektor:

10. „Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

11. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

12. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 2 v obráceném pořadí.


Čl. 3

Pořad bakalářské promoce


1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do reprezentační auly Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze v pořadí:

  a. 

promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  b. 

dva akademičtí pracovníci fakulty v talárech,

  c. 

promotor v taláru s insignií,

  d. 

děkan v taláru s insignií,

  e. 

rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev, představí jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu, který je stanoven ve statutu příslušné fakulty.

6. Absolventi složí slib tak, že podají ruku promotorovi a pronesou slovo „slibuji“.

7. Promotor předá absolventům diplomy.

8. Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu.

9. Děkovný projev absolventa.

10. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

11. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

12. Odchod za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.


Čl. 4

Pořad magisterské promoce


1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  a. 

promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  b. 

akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,

  c. 

promotor v taláru s insignií,

  d. 

pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  e. 

děkan v taláru s insignií,

  f. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  g. 

rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev a představí jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu, který je stanoven ve statutu příslušné fakulty.

6. Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy: „Spondeo ac polliceor“.

7. Promotor dočte promoční slib.

8. Promotor předá absolventům diplomy.

9. Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu

10. Děkovný projev absolventa.

11. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

12. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

13. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.


Čl. 5

Pořad doktorské promoce


1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  a. 

promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  b. 

akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,

  c. 

promotor v taláru s insignií,

  d. 

pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  e. 

děkan v taláru s insignií,

  f. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  g. 

rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev a představí jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, uvede absolvovaný studijní program a téma disertační práce. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (latinsky).

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (latinsky).

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu, který je stanoven ve statutu příslušné fakulty.

6. Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy „Spondeo ac polliceor.“

7. Promotor dočte promoční slib

8. Promotor předá absolventům diplomy.

9. Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu.

10. Děkovný projev absolventa.

11. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

12. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

13. Odchod z auly za zvuků studentské hymny Gaudeamus Igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.


Čl. 6

Pořad rigorózní promoce


1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  a. 

promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  b. 

akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,

  c. 

promotor v taláru s insignií,

  d. 

pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  e. 

děkan v taláru s insignií,

  f. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  g. 

rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev a představí jednotlivé absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu.

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

5. Vlastní promoční akt:

Promotor:

Doctorandi clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur (promotor i ostatní povstanou)

Primum vos huius Universitatis, in qua doctoris in ........ disciplinis gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos Postremo studia.... impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, clarius effulgeat

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?

(Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy „Spondeo ac polliceor.“ Promotor je sleduje pohledem.)

Promotor:

Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei doctores creo, creatos renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.

6. Promotor předá absolventům diplomy.

7. Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu.

8. Děkovný projev absolventa.

9. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste – štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

10. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

11. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.


Čl. 7

Pořad promoce docentů


1. Jmenovaní docenti jsou usazeni na svá místa před započetím samotného obřadu.

2. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  a. 

pedelové fakult v oděvech pedelů s insignií,

  b. 

děkani fakult v talárech s insignií,

  c. 

kvestor v taláru,

  d. 

prorektoři v talárech s insignií,

  e. 

promotor v taláru s insignií,

  f. 

pedel děkana fakulty, ze které je největší počet docentů, v oděvu pedela s insignií,

  g. 

děkan fakulty, ze které je největší počet docentů, v taláru s insignií,

  h. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  i. 

rektor v taláru s insignií.

3. Státní hymna.

4. Promotor uvítá všechny přítomné a uvede předávání jmenovacích dekretů. Následně vyzve rektora k přednesení jeho projevu.

5. Projev rektora.

6. Rektor sestoupí ke stolu a předá docentům dekrety, které podává kvestor. Současně promotor představí jmenované docenty jménem, příjmením, uvede obor a fakultu, případně součást. Po předání dekretů se rektor vrací zpět do rektorského stolce.

7. Promotor vyzve zástupce z řad jmenovaných docentů k děkovnému projevu.

8. Děkovný projev docenta.

9. Promotor poděkuje za projev, poblahopřeje jmenovaným a ukončí promoci.

10. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

11. Odchod z auly za zvuků hudby podle odstavce 2 v obráceném pořadí.


Čl. 8

Pořad promoce doktorů honoris causa


1. Slavnostní nástup do Velké auly Karolina za zvuku hudby v pořadí:

  a. 

pedelové fakult v oděvech pedelů s insigniemi,

  b. 

rektoři jiných vysokých škol a akademičtí pracovníci v talárech,

  c. 

pedelové fakult v oděvech pedelů s insigniemi,

  d. 

děkani v talárech s insigniemi,

  e. 

kvestor v taláru,

  f. 

prorektoři v taláru s insignií, kandidát v taláru, promotor v taláru s insignií,

  g. 

pedel fakulty, která kandidáta navrhla v oděvu pedela s insignií,

  h. 

děkan téže fakulty v taláru s insignií,

  i. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  j. 

rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna. Je-li kandidát cizincem, následuje po státní hymně státní hymna příslušného státu.

3. Zahájení shromáždění: předsedající prorektor uvítá kandidáta a další osoby.

4. Hudba.

5. Předsedající prorektor požádá děkana fakulty, která kandidáta navrhla, o jeho představení.

6. Představení kandidáta.

7. Souhlas rektora k promočnímu aktu.

8. Vlastní promoční akt:


a) Promotor přednese promoční formuli a text slibu: Consilium Facultatis ………. Universitatis Carolinae non ignorans, vir/femina illustrissime/illustrissima, te et doctrina tua, quam in ……… (obor vědecké práce doktoranda) quaestiones perscrutandas impendisti, et vitae tuae operibus necnon actibus, quibus patriae tuae atque totius mundi cognitionem et scientiam generi humano maxime proficuam amplificavisti, de salute universi generis humani prae ceteris optime meritum/meritam esse communi omnium applausu decrevit, ut in doctorum ……… (obor) honoris causa numerum recipereris.

Quod ordinis nostri consultum cum a consilio generali Universitatis Carolinae confirmatum esset, te, vir/femina illustrissime/illustrissima, petiimus, ut illum unum et summum honorem, quem tibi Universitas nostra impertire posset, in hoc sollemni consessu acciperes.

Prius autem sponsio sollemnis tibi suscipienda est.

Spondebis igitur:

Primum te huius Universitatis, in qua hunc summum viri/feminae docti/doctae gradum honoris ascenderis, piam perpetuo memoriam habiturum/habituram eique auctoritate, auxilio, consiliis tuis numquam defuturum/defuturam,

dein studia utilissima, sicut adhuc facere semper consuevisti, provehere non desiturum/desituram, ut veritas salutem generis humani continens propagetur et lux eius terrarum orbem illustret.

Haec tu ex animi tui sententia spondebis ac polliceberis?

b) Kandidát složí slib: "Spondeo ac polliceor"

c) Promotor: Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quibus te ordo noster ornare cupit, tibi impertiamus.

Ergo ego, promotor rite constitutus, ex decreto consilii Facultatis …………te, …………(vědecká hodnost, jméno) virum/feminam doctissimum/doctissimam, qui/quae ……… (důvody udělení doktorátu honoris causa) ………(obor) doctorem honoris causa creo, creatum/creatam renuntio, omnia ……… doctoris privilegia in te confero in eiusque rei fidem hoc diploma Universitatis Carolinae sigillo maiore insignitum tibi in manus trado. (Předá doktorovi diplom.)

Decoreris etiam catena deaurata, qua vinculum tuum cum Universitate Carolina per omnes annos duraturum aperte ac symbolice significetur. (Ozdobí doktora řetězem.)

quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat!

9. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

10. Projev doktora honoris causa.

11. Předsedající prorektor poděkuje za projev, poblahopřeje doktorovi a ukončí promoci.

12. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.


Čl. 9

Společná ustanovení


1. Imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina. Fakulty, jejichž sídlo není v Praze, mohou konat imatrikulaci v místě určeném děkanem.

2. Obřad imatrikulace u magisterských studijních programů, které navazují na bakalářské studijní programy, a u doktorských studijních programů se koná pouze v případě, že tak stanoví děkan opatřením. V opačném případě se obřad imatrikulace nahradí podpisem imatrikulačního slibu studentem na fakultě.

3. Obřad bakalářské promoce lze pořádat současně pro absolventy více fakult zpravidla příbuzného zaměření současně. Funkci děkana a promotora zastává děkan a promotor z fakulty s nejvyšším počtem promujících absolventů, pokud se zúčastněné fakulty nedohodnou jinak. Z každé fakulty je přítomen jeden akademický pracovník.

4. Obřad magisterské, doktorské a rigorózní promoce lze pořádat současně pro absolventy více fakult zpravidla příbuzného zaměření. Funkci děkana plní děkan fakulty s nejvyšším počtem absolventů, přítomni jsou promotoři ze všech zúčastněných fakult, přičemž formuli a text slibů přednáší promotor z fakulty s nejvyšším počtem promujících absolventů, pokud se zúčastněné fakulty nedohodnou jinak. Zastoupeni jsou akademičtí pracovníci ze všech zúčastněných fakult.

5. Akademické obřady se vedou zásadně v českém jazyce s výjimkou částí přednášených v latinském jazyce. V případě, že se akademický obřad koná pro studenty nebo absolventy studijního programu akreditovaného v cizím jazyce, je možné části vedené v českém jazyce nahradit jazykem cizím.

6. Se souhlasem rektora může děkan vzhledem k zaměření fakulty stanovit, že se pořad imatrikulace nebo promoce doplňuje o další úkon, který však nesmí narušit celkový charakter obřadu.

7. Rektor může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným prorektorem.

8. Děkan může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným proděkanem.

9. Promotorem může být profesor nebo docent, v případě doktorské promoce pouze profesor.

10. Promotor může být při imatrikulaci nebo promoci v nezbytném případě nahrazen zástupcem, kterého pověří děkan.

11. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může rektor po projednání s děkanem rozhodnout o konání imatrikulací nebo promocí v jiném prostoru, než je Profesní dům nebo Velká aula Karolina.

12. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může rektor po projednání s děkanem rozhodnout o úpravě pořadu imatrikulací nebo promocí.Čl. 10

Závěrečná ustanovení


1. Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. března 2000, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

3. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor
***


Změny Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 30. dubna 2021.
Změny Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Změny Řádu imatrikulací a promocí Univerzity zaregistrované dne 31. dubna 2021 pod čj. MSMT-14949/2021-1 nabývají účinnosti 1. června 2021.Poslední změna: 9. červen 2021 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám