Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 31. LEDNA 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na těchto Pravidlech systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Část I. - Úvodní ustanovení


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento vnitřní předpis vymezuje pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností (dále jen „pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) podle čl. 47 odst. 2 statutu univerzity (dále jen „statut“).


Čl. 2

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality


1. Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje univerzity, a to v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“), jež podporují rozvoj jedince a jeho přípravu na život ve stále komplexnější společnosti, učitele, jeho rozvoj a spolupráci se studenty ve svobodném akademickém prostředí a přípravu absolventů, kteří se dokáží uplatnit na mezinárodním trhu práce a kteří dokáží pracovat s nejnovějšími poznatky, uchovávat, šířit a dále posouvat dosavadní výsledky, jichž lidstvo dosáhlo, v oblasti vědecké, technické, kulturní i společenské.

2. Kvalitou se rozumí naplňování standardů, které univerzita klade na své činnosti, nebo překračování obvyklé praxe, a to v souladu s jejím posláním a s jejími cíli. Pojetí kvality, které je v konkrétním případě použito, je určeno kontextem.

3. Zajišťováním kvality se rozumí systematická a strukturovaná péče o kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, její udržování a zdokonalování.

4. Hodnocením kvality se rozumí ověřování, zda a do jaké míry se univerzitě daří naplňovat její poslání a cíle, dodržovat standardy, které klade na svou činnost, a jak její činnost tyto cíle a standardy překračuje.

5. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z vymezení poslání a činnosti univerzity, jak je uvedeno v jejím statutu,1 a z koncepce jejího rozvoje formulované v jejím strategickém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „strategický záměr“)2 a průběžně reaguje na aktuální vývoj akademického společenství a podněty orgánů univerzity a jejích součástí.

6. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality dále vychází ze standardů a postupů pro zajišťování kvality v evropském vysokoškolském prostoru a přihlíží k dalším národním, evropským či mezinárodním standardům činnosti vysokých škol.

7. Při zajišťování a vnitřním hodnocení kvality svých činností univerzita spolupracuje s ostatními vysokými školami, Akademií věd České republiky a dalšími vědeckými institucemi, fakultními nemocnicemi, orgány veřejné správy, stavovskými a odbornými spolky a dalšími institucemi veřejného života v České republice i v zahraničí.

8. Zajišťování a hodnocení kvality se uskutečňuje dle vědních oborů, oblastí vzdělávání, univerzity, fakult a dalších součástí univerzity. Věcná a organizační hlediska jsou zpravidla kombinována.


Čl. 3

Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality


1. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality respektuje vnitřní kulturu a prostředí fakult a dalších součástí a specifika oblastí vzdělávání a vědních oborů pěstovaných na univerzitě.

2. Pravidla, postupy a kritéria hodnocení se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity.

3. Hodnocení probíhá transparentně a je vedeno věcnými, odbornými a etickými kritérii.

4. Hodnocení se opírá o ověřené kvalitativní a kvantitativní údaje, je vždy zasazeno do kontextu a spočívá v kritickém posouzení zjištěných skutečností.

5. Je-li předmětem hodnocení činnost fakult, dalších součástí univerzity či jejich pracovišť, podílejí se tyto vždy na hodnocení a vyjadřují se k jeho výsledkům.

6. Hodnocení se zpravidla také opírá o zpětnou vazbu od akademických pracovníků, studentů, absolventů či dalších relevantních aktérů.

7. Nedílnou součástí každého hodnocení jsou doporučení pro další rozvoj hodnocené entity, v případě zjištěných nedostatků pak doporučená opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Po uplynutí této lhůty je dle povahy věci provedeno následné hodnocení či provedena následná kontrola.


Čl. 4

Opory hodnocení


1. Hodnocení se opírá zpravidla o

  a. 

strategické, koncepční, bilanční, analytické a další dokumenty univerzity, fakult a dalších součástí,

  b. 

údaje z informačních systémů univerzity, fakult či dalších součástí a jiných veřejných zdrojů, popřípadě zdrojů dostupných univerzitě,

  c. 

vlastní hodnotící zprávy zpracované zpravidla na základě předem vytvořené rámcové osnovy,

  d. 

odborná posouzení,

  e. 

dotazníková šetření,

  f. 

polostrukturované rozhovory,

  g. 

bibliometrické analýzy,

  h. 

ukazatele sledované ve strategickém záměru a ve výroční zprávě univerzity.

2. Hodnocení se dále opírá o metodické materiály schválené radou pro vnitřní hodnocení univerzity (dále jen „rada pro vnitřní hodnocení“), které konkretizují náležitosti a postupy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


Část II. - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností univerzity


Čl. 5

Vnitřní hodnocení vzdělávací činnosti ve studijních programech


1. Minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti univerzity určují zejména:

  a. 

zákon o vysokých školách,

  b. 

nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,

  c. 

akreditační řád univerzity,

  d. 

řád přijímacího řízení univerzity,

  e. 

studijní a zkušební řád univerzity,

  f. 

řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity,

  g. 

standardy studijních programů univerzity.3

2. Podpora rozvoje kvality vzdělávací činnosti ve studijních programech je uskutečňována zejména prostřednictvím:

  a. 

hodnocení studijních programů,

  b. 

zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře,

  c. 

hodnocení kvalifikačních a případně též rigorózních prací,

  d. 

sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu, a uplatňování absolventů studijního programu.

3. Podkladem pro hodnocení studijních programů je vlastní hodnotící zpráva o studijním programu předložená jeho garantem4 a pokrývající období od udělení akreditace Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo od udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace (dále „akreditace“). Součástí zprávy zpravidla je:

  a. 

vyhodnocení naplňování standardů studijních programů univerzity,

  b. 

výsledky studentských a absolventských hodnocení,

  c. 

vyhodnocení toho, jak se související tvůrčí činnost promítá do vzdělávací činnosti,

  d. 

dle typu a profilu studijního programu vyhodnocení studentské tvůrčí činnosti anebo spolupráce s praxí,

  e. 

vyhodnocení mezinárodního rozměru studijního programu,

  f. 

výsledky hodnocení kvalifikačních a případně též rigorózních prací, proběhlo-li v příslušném období jejich hodnocení,

  g. 

vyhodnocení míry úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnosti, míry řádného ukončení studia a uplatňování absolventů studijního programu,

  h. 

hodnocení pedagogického, vědeckého a technického zabezpečení studijního programu,

  i. 

vymezení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí dalšího rozvoje studijního programu.

4. Údaje pro zpracování vlastní hodnotící zprávy dostupné z informačního systému univerzity poskytne garantovi studijního programu rektorát univerzity ve spolupráci s fakultou.

5. Hodnocení studijního programu provádí pracovní skupina5 sestavená věcně příslušným panelem6 rady pro vnitřní hodnocení nejméně jednou v období platnosti jeho akreditace.

6. Vlastní hodnotící zpráva je projednána na společném jednání pracovní skupiny rady pro vnitřní hodnocení, garanta hodnoceného studijního programu a alespoň jednoho akademického pracovníka, který se podílí na jeho uskutečňování. Jednání se též může zúčastnit děkan nebo jím pověřený zaměstnanec, předseda akademického senátu fakulty nebo jím pověřený zástupce či zástupce studentů nominovaný akademickým senátem fakulty, která uskutečňuje hodnocený studijní program. Člen pracovní skupiny rady pro vnitřní hodnocení z jednání pořídí zápis.

7. Na základě vlastní hodnotící zprávy o studijním programu a společného jednání podle odstavce 6 pracovní skupina rady pro vnitřní hodnocení připraví návrh zprávy o hodnocení studijního programu. Před projednáním návrhu v radě pro vnitřní hodnocení jej předseda pracovní skupiny předloží garantovi a děkanům fakult uskutečňujících hodnocený studijní program k vyjádření spolu se zápisem ze společného jednání, který je přílohou zprávy.

8. Po schválení zprávy o hodnocení studijního programu je zveřejněno shrnutí jejích výsledků ve veřejné části internetových stránek univerzity.

9. Náležitosti organizace a průběhu hodnocení studijních programů stanovuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

10. Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na univerzitě stanovuje vnitřní předpis univerzity.7

11. Pravidla hodnocení kvalifikačních a rigorózních prací stanovuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

12. Podmínky, průběh a výsledky přijímacího řízení jsou sledovány zejména v každoroční zprávě o přijímacím řízení.

13. Sledování průběhu a výsledků studia probíhá zejména na základě údajů ze studijního informačního systému univerzity.


Čl. 6

Vnitřní hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání


1. Hodnocení programu celoživotního vzdělávání sestává zpravidla z:

  a. 

zpětné vazby od účastníků a absolventů ke kvalitě výuky, organizaci a zázemí programu celoživotního vzdělávání,

  b. 

vyjádření uskutečňovatele,

  c. 

sledování a vyhodnocování údajů shromažďovaných zejména v rámci přípravy výroční zprávy o činnosti univerzity.

2. Minimální požadavky na mezinárodně uznávané kursy a pravidla jejich hodnocení stanovuje opatření rektora podle čl. 34 odst. 4 statutu, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.


Čl. 7

Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti


1. Koncepční rozvoj tvůrčí činnosti je na univerzitě zajišťován zejména prostřednictvím programů na podporu vědy a výzkumu.

2. Programy na podporu vědy a výzkumu podporují rozvoj vědních oborů, které univerzita uskutečňuje, rozvoj excelence její tvůrčí činnosti, jakož i studenty a akademické i vědecké pracovníky v různé fázi jejich vědecké dráhy.

3. Příprava programů na podporu vědy a výzkumu vedle poslání a strategického záměru univerzity dále vychází zejména z vyhodnocení uskutečňování stávajících programů a z výsledků tvůrčí činnosti, kterých univerzita v nedávném období dosáhla. Přípravy se účastní orgány univerzity, fakult a dalších součástí a dále zejména akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity, kteří jsou uznávanými odbornými autoritami.

4. Návrh programů na podporu vědy a výzkumu předkládá rektor k vyjádření mezinárodní radě, vědecké radě a akademickému senátu univerzity.

5. Podrobnosti programů na podporu vědy a výzkumu jsou vyhlášeny opatřením rektora, které také stanovuje podmínky a kritéria hodnocení jejich průběžných i závěrečných výsledků.

6. Hodnocení tvůrčí činnosti univerzity probíhá dle skupin vědních oborů obsahově souvisejících s uskutečňovanými studijními programy v jednotlivých oblastech vzdělávání a je uspořádáno tak, aby umožňovalo jejich propojení s fakultami a vysokoškolskými ústavy.

7. Hodnocení tvůrčí činnosti respektuje odlišné publikační a citační zvyklosti jednotlivých oborů a zpravidla probíhá jako mezinárodní srovnání.

8. Při hodnocení tvůrčí činnosti se také hodnotí, zda je daný vědní obor excelentní v mezinárodním, nebo v důvodných případech v národním srovnání. Hodnocení probíhá na základě porovnání s významnými zahraničními, případně domácími vysokými školami či výzkumnými institucemi.

9. Hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě se opírá zpravidla o:

  a. 

vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti fakult a vysokoškolských ústavů (dále jen „zpráva o tvůrčí činnosti“),

  b. 

bibliometrickou analýzu výsledků,

  c. 

odborné posouzení výsledků nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky,

  d. 

ukazatele kvality tvůrčí činnosti.

10. Zpráva o tvůrčí činnosti s přihlédnutím ke specifikům fakulty či vysokoškolského ústavu a vědních oborů, které uskutečňuje, zpravidla popisuje a hodnotí:

  a. 

poslání, vizi a cíle v oblasti tvůrčí činnosti,

  b. 

strategické řízení rozvoje tvůrčí činnosti,

  c. 

opatření přijatá za účelem podpory rozvoje tvůrčí činnosti,

  d. 

propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností,

  e. 

personální zabezpečení a kvalifikační růst,

  f. 

studentskou vědeckou činnost se zvláštní pozorností věnovanou studentům doktorských studijních programů,

  g. 

řešené univerzitní, národní i zahraniční vědecké projekty,

  h. 

národní a mezinárodní spolupráci v tvůrčí činnosti,

  i. 

společenský význam tvůrčí činnosti,

  j. 

nejvýznamnější dosažené výsledky,

  k. 

způsob a výsledky vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti,

  l. 

silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika v oblasti tvůrčí činnosti.

11. Zprávu o tvůrčí činnosti zpracovávají fakulty a vysokoškolské ústavy jednou za pět let.

12. Ke zprávě o tvůrčí činnosti se předtím než ji děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu postoupí rektorovi, vyjadřuje vědecká rada příslušné fakulty nebo příslušného vysokoškolského ústavu.

13. Zprávu o tvůrčí činnosti předkládá rektor k vyjádření radě pro vnitřní hodnocení univerzity. O vyjádření může též požádat mezinárodní radu univerzity nebo vědeckou radu univerzity.

14. Údaje pro zpracování zprávy o tvůrčí činnosti, které jsou dostupné v informačním systému univerzity, poskytne fakultám a dalším součástem rektorát. Při její přípravě jsou jako podklady také využity výsledky hodnocení uvedených v odstavci 9 písm. b) až d).

15. Hlavní výsledky zprávy o tvůrčí činnosti jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek univerzity.

16. Zprávy o tvůrčí činnosti slouží jako podklad pro rozvoj vědních oborů, a to zejména ve vztahu k přípravě strategického záměru univerzity a k přípravě jejích programů na podporu vědy a výzkumu.

17. Pro hodnocení výsledků tvůrčí činnosti je použita bibliometrická analýza pouze v případě, že soubor výsledků evidovaných v mezinárodní databázi, která pro ni slouží jako opora, nepředstavuje pouze velmi malou část výsledků příslušné oblasti vzdělávání či příslušného vědního oboru.

18. V případech, kdy bibliometrická analýza neposkytuje dostatečné údaje, bude využito odborného posouzení nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky. Odborné posouzení je uskutečňováno průběžně, zpravidla na základě spolupráce univerzity s partnerskými zahraničními univerzitami a ve spolupráci s mezinárodní radou univerzity.

19. Podrobnosti vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti včetně jeho zajištění jsou stanoveny opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.


Čl. 8

Vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností


1. Hodnocením kvality souvisejících činností se rozumí hodnocení činností, které podporují vzdělávací a tvůrčí činnost.

2. Předmětem hodnocení je zpravidla:

  a. 

řízení a správa univerzity,

  b. 

využívání zdrojů (zejména personálních, finančních),

  c. 

infrastruktura,

  d. 

informační systém,

  e. 

informační a poradenské služby,

  f. 

služby v oblasti přenosu poznatků a technologií,

  g. 

služby knihoven,

  h. 

nakladatelská a ediční činnost,

  i. 

služby kolejí a menz,

  j. 

zázemí pro sportovní činnost.

3. Hodnocení souvisejících činností zpravidla probíhá před zahájením přípravy strategického záměru univerzity. O jeho náležitostech rozhoduje rektor.

4. Při hodnocení souvisejících činností je hodnocena zejména činnost jiných pracovišť8, účelových zařízení9 a rektorátu univerzity. Po dohodě s děkany a řediteli vysokoškolských ústavů může součástí hodnocení také být zajištění souvisejících činností na fakultách a vysokoškolských ústavech.

5. Jiná pracoviště a účelová zařízení univerzity každoročně předkládají rektorovi zprávu, která obsahuje zejména popis strukturálních a obsahových charakteristik jejich činnosti za uplynulé období. Další náležitosti zprávy může stanovit rektor.

6. Obsah a náležitosti hodnocení činnosti rektorátu stanovuje rektor. Jeho součástí zpravidla je i zpětná vazba od fakult a dalších součástí univerzity.

7. Zprávu o hodnocení činnosti rektorátu předkládá rektor k projednání rozšířenému kolegiu rektora10.


Čl. 9

Strategický záměr, výroční, bilanční a hodnotící zprávy univerzity


1. Součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity jsou strategické dokumenty, jimiž jsou zejména:

  a. 

strategický záměr univerzity a každoroční plán jeho realizace,11

  b. 

bilanční zpráva o plnění plánu realizace strategického záměru,

  c. 

výroční zpráva o činnosti12 a výroční zpráva o hospodaření13 univerzity,

  d. 

vlastní hodnotící zpráva univerzity14,

  e. 

zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností15 (dále jen „zpráva o vnitřním hodnocení“),

  f. 

sebehodnotící zpráva popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro institucionální akreditaci16,

  g. 

obdobné dokumenty zpracované fakultami či dalšími součástmi univerzity.

2. Náležitosti přípravy a využití dokumentů podle odstavce 1 písm. a) a c) stanovují čl. 44 odst. 3 a 4 a čl. 45 statutu. Na dokumenty podle odstavce 1 písm. b), d), e) a f) se příslušná ustanovení vztahují přiměřeně.

3. Bilanční zpráva o plnění plánu realizace strategického záměru je zpracovávána každoročně a předložena rektorem akademickému senátu univerzity k vyjádření.

4. Vlastní hodnotící zpráva univerzity popisuje a hodnotí nejvýznamnější aktivity a výsledky univerzity ve vzdělávací, tvůrčí či související činnosti. O jejím zpracování, rozsahu a zaměření rozhoduje rektor.

5. Po projednání ve vědecké radě univerzity a po schválení radou pro vnitřní hodnocení je vlastní hodnotící zpráva univerzity rektorem předložena akademickému senátu univerzity k vyjádření.

6. Zpráva o vnitřním hodnocení je zpracovávána na základě hodnocení, která byla na univerzitě provedena v průběhu uplynulých pěti let, nebo v období, které uplynulo od zpracování předchozí zprávy.

7. Zpráva o vnitřním hodnocení sestává zejména z těchto částí:

  a. 

popis toho, jaká proběhla hodnocení,

  b. 

hlavní výsledky těchto hodnocení,

  c. 

přijatá preventivní, popřípadě nápravná opatření,

  d. 

vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik,

  e. 

doporučení pro další rozvoj univerzity a systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.17

8. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení18 je zpravidla zpracováván spolu s výroční zprávou o činnosti univerzity. Požadavky na zprávu o vnitřním hodnocení podle odstavce 7 se na její dodatky vztahují přiměřeně.

9. Rámcové výsledky19 zprávy o vnitřním hodnocení a jejích dodatků jsou popsány ve výroční zprávě o činnosti univerzity.


Část III. - Činnost orgánů, fakult a dalších součástí univerzity


Čl. 10

Činnost orgánů, fakult a dalších součástí univerzity


1. Působnost, pravomoci a povinnosti orgánů, fakult a dalších součástí univerzity v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity se řídí zákonem o vysokých školách, statutem a dalšími vnitřními předpisy univerzity.

2. Rektor pověřuje zaměstnance univerzity, zpravidla člena kolegia rektora, koordinací činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.

3. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na fakultě či další součásti univerzity je zabezpečováno tak, aby byly naplněny požadavky zákona o vysokých školách, nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, dalších právních předpisů20, vnitřních předpisů univerzity či opatření rektora21.

4. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na fakultě či další součásti univerzity nad rámec tohoto vnitřního předpisu je stanoveno vnitřním předpisem fakulty či opatřením děkana, nebo organizačním řádem či opatřením ředitele další součásti.

5. Děkan pověřuje zaměstnance fakulty, zpravidla člena kolegia děkana, který zajišťuje koordinaci činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. Ředitel další součásti postupuje obdobně.


Část IV. - Závěrečná ustanovení


Čl. 11

Závěrečná ustanovení


1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 20. ledna 2017.

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.22

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektorPoznámky

1

Čl. 2 statutu.

2

Čl. 44 odst. 1 statutu.

3

Čl. 1 odst. 2 akreditačního řádu univerzity.

4

Čl. 22 odst. 8 statutu.

5

Čl. 4 řádu rady pro vnitřní hodnocení univerzity.

6

Čl. 3 řádu rady pro vnitřní hodnocení univerzity.

7

Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy univerzity.

8

Čl. 3 přílohy č. 1 statutu.

9

Čl. 4 přílohy č. 1 statutu.

10

Čl. 12 odst. 1 písm. b) statutu.

11

§ 9 odst. 1 písm. i) a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

12

§ 9 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 2 zákona o vysokých školách.

13

§ 9 odst. 1 písm. d) § 21 odst. 3 zákona o vysokých školách.

14

Čl. 47 odst. 4 statutu.

15

§ 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.

16

§ 81a odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.

17

§ 85 písm. b) zákona o vysokých školách.

18

§ 77b odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách.

19

§ 21 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.

20

Např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

21

Např. doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů.

22

§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách. Registrace proběhla dne 31. ledna 2017.


Poslední změna: 9. květen 2018 17:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám