Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI STUDENTY A ABSOLVENTY UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 46 odst. 2 písm. a) Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád stanovuje pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Cíle hodnocení


Cílem hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy je

  a. 

přispět k upevňování akademického prostředí zlepšováním vzdělávací činnosti na univerzitě a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu, průběhu a návaznosti studia ve studijních programech, jakož i souvisejících podpůrných služeb,

  b. 

poskytnout akademické obci zpětnou vazbu ke kvalitě vzdělávací činnosti,

  c. 

poskytnout podklady pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činnosti fakult a univerzity.1


Čl. 3

Druhy hodnocení


Hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy univerzity probíhá jako

  a. 

hodnocení výuky ve studijních programech studenty,

  b. 

hodnocení zabezpečení vzdělávací činnosti a dalších souvisejících podpůrných činností studenty,

  c. 

hodnocení studia absolventy.


Čl. 4

Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech


1. Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech je organizováno fakultou jako všeobecně přístupná anketa členěná zejména po jednotlivých studijních programech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se v daném semestru či akademickém roce účastnili výuky.

2. Hodnocení podléhají povinné a povinně volitelné studijní předměty. Hodnoceny mohou být i volitelné předměty.2

3. Hodnocení se provádí nejméně jednou za akademický rok, hodnoceným obdobím je zpravidla semestr nebo semestry

4. Předmětem hodnocení je zpravidla:

  a. 

kvalita zajištění a realizace výuky studijního předmětu, jež se blíže týká zejména jasného definování cílů a požadavků, organizačního zabezpečení výuky, podnětnosti výuky pro samostatné myšlení a týmovou spolupráci, otevírání prostoru pro diskusi, návaznosti učiva na další studijní předměty, náročnosti na domácí přípravu a kvality a dostupnosti studijních materiálů,

  b. 

kvalita pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících, popřípadě vyučujících daného pracoviště, jež se blíže týká zejména schopnosti zaujmout a motivovat studenty, organizačních schopností, výběru relevantního učiva, jasnosti a srozumitelnosti výkladu, dovednosti komunikovat se studenty a náročnosti požadavků na studenty.

5. Na obsahové přípravě hodnocení se podílejí garanti studijních programů3, pověření vyučující, studenti pověření akademickým senátem fakulty a zaměstnanci pověření děkanem fakulty.

6. Na organizaci hodnocení a zpracování získaných údajů se podílejí pověření studenti, vyučující a další zaměstnanci.

7. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů, zaměstnanci pověření děkanem fakulty, vedoucí dotčených pracovišť, pověření vyučující a studenti pověření akademickým senátem fakulty.

8. Student má právo účastnit se hodnocení anonymně.

9. Hodnocení probíhá v listinné, nebo elektronické podobě.

10. Pro hodnocení se využívá otázek s danou škálou a poskytuje se prostor i pro volné slovní vyjádření poznámek a připomínek.

11. Při hodnocení je třeba dbát na spolehlivost získávaných údajů včetně toho, že je vyloučena několikanásobná účast jednoho studenta při hodnocení jednoho studijního předmětu.

12. U výsledků hodnocení jsou vždy uvedeny údaje o počtu studentů, kteří se hodnocení účastnili, a o počtu zapsaných studentů.

13. Výsledky hodnocení včetně jejich interpretace fakulta zveřejňuje na svých internetových stránkách; tímto nejsou dotčena ustanovení odstavců 14 a 15. Stejným způsobem se zveřejňují případná vyjádření garantů studijních programů, vedoucích dotčených pracovišť a dalších osob ke zveřejněným slovním připomínkám v oblasti jejich působnosti.

14. Výsledky týkající se jednotlivých vyučujících mohou být zveřejněny pouze v případě, že se v anketě k příslušnému vyučujícímu vyjádřilo nejméně deset procent z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů. Vnitřní předpis fakulty může v případech odůvodněných počtem zapsaných studentů stanovit jako minimální hranici odlišný podíl či počet studentů.

15. Volné slovní vyjádření ke skutečnostem podle odstavce 4 písm. b) týkající se osob jednotlivých vyučujících může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 14, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení; před zveřejněním je nutné ověřit, kdo je autorem tohoto vyjádření. Ve věci nakládání se slovními vyjádřeními a ve věci ověřování totožnosti autora může vnitřní předpis fakulty stanovit odlišný postup.

16. Vyučujícímu se zaručuje právo stejným způsobem zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovním vyjádřením, která se ho týkají.

17. Podrobnosti o přípravě, harmonogramu, organizaci, pověřování osob, sběru a zpracování dat, interpretaci, místě a termínu zveřejnění výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

18. Doporučené postupy ve věci organizace, formy a metodiky hodnocení nezbytné z hlediska zajištění kvality a srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.


Čl. 5

Hodnocení výuky v doktorských studijních programech


1. Hodnocení výuky v doktorských studijních programech je organizováno fakultou po jednotlivých studijních programech.

2. Hodnocení se provádí nejméně jednou za tři roky.

3. Ustanovení čl. 4 odst. 4 platí pro hodnocení podle tohoto článku přiměřeně.

4. Ustanovení čl. 4 odst. 5 až 18 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně s tím, že hovoří-li se v odst. 5, 7 a 13 o garantech studijních programů, rozumí se tím oborová rada doktorského studijního programu.4


Čl. 6

Hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností


1. Hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností je organizováno univerzitou, popřípadě fakultou, jako všeobecně přístupné šetření, do něhož se může zapojit každý student univerzity či příslušné fakulty.

2. Univerzita provádí hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností nejméně jednou za pět let.

3. Ustanovení čl. 4 odst. 11 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně.

4. Pokud je hodnocení organizováno univerzitou, jeho výsledky se projednávají s fakultami.

5. Podrobnosti o přípravě, náležitostech, obsahovém zaměření, harmonogramu, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení stanovuje v případě šetření organizovaného univerzitou opatření rektora, v případě šetření organizovaného fakultou opatření děkana.

6. Fakulta může ve svém předpise stanovit, že hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností je součástí hodnocení podle čl. 3 písm. a).


Čl. 7

Hodnocení studia absolventy univerzity


1. Hodnocení studia absolventy je organizováno univerzitou jako kvalitativní či kvantitativní šetření.

2. Univerzita provádí hodnocení studia absolventy nejméně jednou za pět let.

3. Cíle, oborové zaměření, předmět hodnocení, počet a struktura dotazovaných absolventů, jakož i forma zpracování výsledků se stanoví v projektu příslušného šetření. Náležitosti projektu jsou projednány s fakultami a vysokoškolskými ústavy.

4. Absolventi jsou oslovováni na základě kontaktních údajů uvedených v matrice studentů.5

5. Šetření probíhá tak, aby byla zaručena anonymita odpovídajících absolventů.

6. Ustanovení čl. 4 odst. 11 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně s tím, že hovoří-li se v daném ustanovení o studentovi, rozumí se tím absolvent.

7. Výsledky hodnocení se projednávají s fakultami.

8. Fakulta může provádět vlastní hodnocení studia absolventy. Podrobnosti o přípravě, náležitostech, obsahovém zaměření, harmonogramu, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení může stanovit vnitřní předpis fakulty či opatření děkana.


Čl. 8

Využití výsledků hodnocení


1. Výsledky hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy jsou využívány v souladu s cíli uvedenými v čl. 2.

2. K výsledkům hodnocení organizovaných univerzitou či fakultami se přihlíží při přípravě žádosti o akreditaci studijního programu, při schvalování studijního programu v rámci institucionální akreditace6, při hodnocení studijního programu7 a při přípravě strategických dokumentů uvedených v pravidlech systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

3. Výsledky hodnocení, která byla na fakultě uskutečněna, projednávají zejména vedoucí dotčených pracovišť, kteří v případě potřeby přijímají v rámci své působnosti opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti, a akademický senát fakulty.

4. Děkan poskytne akademickému senátu fakulty a rektorovi zprávu o průběhu a využití výsledků hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy, která byla na fakultě v daném akademickém roce uskutečněna, formou strukturované zprávy. Vzor této zprávy je stanoven opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje rada pro vnitřní hodnocení.

5. Na základě fakultních zpráv a výsledků šetření organizovaných univerzitou rektor předloží radě pro vnitřní hodnocení a akademickému senátu univerzity souhrnnou zprávu o hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy univerzity za daný akademický rok.


Čl. 9

Hodnocení vzdělávací činnosti na vysokoškolských ústavech a dalších součástech univerzity


Pro hodnocení vzdělávací činnosti na vysokoškolských ústavech8, popřípadě dalších součástech univerzity9, se přiměřeně použijí ustanovení předchozích článků. Mluví-li se v předchozích ustanoveních o děkanovi, rozumí se tím ředitel vysokoškolského ústavu, popřípadě další součásti univerzity.


Čl. 10

Závěrečná ustanovení


1. Zrušuje se řád pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. září 2001, ve znění pozdějších změn.

2. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 9. prosince 2016.

3. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.10

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor

Poznámky

1

Např. pro hodnocení studijních programů podle pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

2

Čl. 5 odst. 5 studijního a zkušebního řádu univerzity.

3

Čl. 22 odst. 9 až 11 statutu univerzity.

4

Čl. 22 odst. 12 statutu univerzity.

5

§ 88 zákona o vysokých školách.

6

Čl. 9 odst. 4 písm. a) statutu univerzity.

7

Podle pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity.

8

Čl. 2 přílohy č. 1 statutu univerzity.

9

Čl. 3 a 4 přílohy č. 1 statutu univerzity.

10

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace proběhla dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 16. květen 2018 16:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám