Pravidla pro správu majetku

PRAVIDLA PRO SPRÁVU MAJETKU UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 53 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na těchto Pravidlech pro správu majetku Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Tento předpis stanoví pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).

2. Správou majetku se rozumí jeho nabývání, užívání a pozbývání.


Čl. 2

Nabývání majetku


1.Univerzita vlastní majetek potřebný k činnostem uvedeným v čl. 2 statutu Univerzity Karlovy (dále jen „statut“).

2. Jiný majetek může univerzita nabývat jedině tehdy, jde-li o majetek, který má sloužit rozvoji činností uvedených v odstavci 1, a nebude-li v důsledku nákladů vynakládaných na jeho správu ohroženo plnění úkolů vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“).


Čl. 3

Základní povinnosti při správě majetku


1. Majetek univerzity musí být předepsaným způsobem zjištěn, sepsán, oceněn a veden v evidenci.

2. Majetek musí být řádně udržován a podle potřeby opravován, řádně využíván k plnění úkolů uvedených v čl. 2 a chráněn, včetně využití právních prostředků ochrany vůči osobám, které zasáhly do výkonu vlastnického práva, způsobily na majetku univerzity škodu nebo se na úkor univerzity bezdůvodně obohatily.

3. Povinnost využít právních prostředků ochrany se nevztahuje na vymáhání pohledávek do výše 10 000 Kč, nebo je-li důvodná obava, že náklady na jejich využití budou vyšší než vymáhaná pohledávka a je-li výsledek jejich využití značně nejistý. Činí-li pohledávka více než 100 000 Kč, rozhoduje o tom, že pohledávka nebude vymáhána, rektor, činí-li více než 300 000 Kč, vyžádá si rektor nejprve stanovisko akademického senátu univerzity. Ve věci pohledávek z důvodu neuhrazených poplatků spojených se studiem na dané fakultě rozhoduje vždy děkan.

4. Majetek je využíván v souladu s přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie upravujícími veřejnou podporu.1


Čl. 4

Rozpočtové krytí výdajů


1. Výdaje univerzity v souvislosti s nabýváním a správou majetku musí být, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, kryty rozpočtem.

2. Výjimku v případě odstraňování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí povoluje rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor.


Čl. 5

Nezcizitelný majetek


1. Nezcizitelným majetkem univerzity jsou:

  a. 

Karolinum (čl. 60 statutu),

  b. 

akademické insignie univerzity a fakult (čl. 55 statutu),

  c. 

práva k ochranné známce znaku univerzity (čl. 56 odst. 3 statutu),

  d. 

archiválie univerzity, jakož i pozemky, stavby a jiné věci, práva a hodnoty, které jsou podle usnesení akademického senátu univerzity historicky spjaty s univerzitou.

2. Nezcizitelný majetek nesmí být převeden na jinou osobu.


Čl. 6

Přebytečný a neupotřebitelný majetek


1. Přebytečným majetkem je majetek, který univerzita nepotřebuje k plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1. Přebytečným majetkem však není majetek, který lze využít tak, že bude svěřen jiné fakultě nebo další součásti univerzity. Přebytečný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě, popřípadě darován na veřejně prospěšné účely.

2. Neupotřebitelným majetkem jsou věci opotřebené, poškozené nebo zastaralé tak, že nemohou sloužit původnímu nebo potřebnému účelu. Mohou jím být i věci, které lze použít jen za cenu značných ztrát zapříčiněných jeho provozními vlastnostmi. Neupotřebitelný majetek může být nabídnut k odkoupení jiné osobě nebo s ním bude naloženo jako s odpadem. Stavba je neupotřebitelným majetkem, má-li být na pozemku, na němž se nachází, provedena asanace.

3. O tom, že určitý majetek je přebytečný nebo neupotřebitelný, rozhodne v rámci své kompetence osoba uvedená v čl. 50 statutu po případném komisionálním posouzení věci. Rozhodnutí musí mít písemnou formu. Ve stanovených případech je zapotřebí vyjádření a souhlasu příslušných orgánů. Před rozhodnutím o přebytečnosti majetku je nutné ověřit případný zájem ostatních fakult a dalších součástí univerzity o využití tohoto majetku; tento zájem lze ověřovat i prostřednictvím elektronické pošty kvestorovi, tajemníkům fakult a ředitelům dalších součástí.

4. Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na věci určené k jednorázové spotřebě nebo na majetek s pořizovací cenou menší než 10 000 Kč.

5. Ustanovení právních předpisů, která se týkají nakládání s určitými věcmi, právy nebo hodnotami, nejsou dotčena ustanoveními odstavce 1 až 3.

6. Nemovitý majetek lze převést na jinou osobu pouze v případě, že je přebytečný nebo neupotřebitelný. O výjimce může po vyjádření a souhlasu příslušných orgánů rozhodnout rektor v případě výměny nemovitého majetku, nabude-li univerzita touto výměnou majetek, který bude lépe sloužit plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 nebo v případech, kdy je udržování nemovitého majetku prokazatelně nehospodárné. V takovém případě je možné převést ve veřejném zájmu nemovitý majetek na jinou osobu i bezúplatným převodem.

7. Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem nesmí zakládat nepovolenou veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie.


Čl. 7

Svěření výkonu správy majetku součástem univerzity


1. Výkon správy majetku je svěřen fakultám a dalším součástem v rozsahu, který odpovídá jejich účasti na vzdělávací a tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti univerzity.

2. O svěření výkonu správy nemovitého majetku podle odstavce 1 a o změnách rozhoduje vždy rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor; nejde-li o jednotlivé nebytové prostory nebo byty, je dále vždy zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu dotčené fakulty nebo fakult a akademického senátu univerzity.

3. V pochybnostech, které součásti univerzity je výkon správy daného majetku svěřen, rozhoduje rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor.

4. Svěřený majetek je evidován podle jednotlivých součástí univerzity.


Čl. 8

Svěření majetku zaměstnancům a studentům


1. Majetek univerzity lze svěřit jejím zaměstnancům v souladu s pracovněprávními předpisy.

2. Majetek univerzity lze svěřit na základě smlouvy studentům univerzity.

3. O svěření majetku podle odstavců 1 a 2 rozhoduje osoba uvedená v čl. 50 statutu univerzity, nejde-li o běžné užívání v souvislosti s výkonem práce, studiem, ubytováním v koleji nebo stravováním v menze.

4. O majetku svěřeném zaměstnancům a studentům se vede zvláštní evidence na příslušné součásti univerzity.


Čl. 9

Užívání majetku jinými osobami


Jiné osobě může být majetek univerzity přenechán k užívání jedině za předpokladu, že tím nemůže být ohrožena činnost podle čl. 2 odst. 1 a pokud univerzita sama nemůže tento majetek využívat s větším anebo stejným prospěchem. Přenechání majetku k užívání jiné osobě nesmí zakládat nepovolenou veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie.2


Čl. 10

Zmocnění


Další podrobnosti o správě majetku univerzity může stanovit svým opatřením rektor; rektor nebo kvestor též vydává opatření k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na univerzitě.


Čl. 11

Závěrečná ustanovení


1. Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze registrovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. března 2000, ve znění pozdějších změn, se zrušují.

2. Tento předpis byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

3. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.3

4. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor

Poznámky

1

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

2

Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

3

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 25. květen 2018 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám