Zásady používání a ochrany znaku univerzity

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY ZNAKU UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na těchto Zásadách používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento předpis upravuje užívání znaku Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) univerzitou, součástmi univerzity, mimouniverzitními subjekty, ochranu znaku univerzity (dále jen „znak“) a užívání znaku jako ochranné známky (čl. 56 odst. 3 statutu univerzity).


Čl. 2

Užívání znaku univerzitou a jejími součástmi


1. V grafické podobě I uvedené v příloze č. 4 statutu univerzity (dále jen „Příloha“) může být znak užíván univerzitou pro slavnostní a svého druhu jedinečné publikace, o kterých tak stanoví rektor.

2. V grafické podobě II uvedené v Příloze může být znak užíván pro vysokoškolské diplomy a další diplomy vydávané univerzitou, jakož i pro dodatky k diplomům. Znak je v tomto případě standardně tištěn, nebo tištěn jako slepotisk.

3. V grafické podobě III uvedené v Příloze může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování jiných dokladů o studiu nebo o celoživotním vzdělávání, v úřední korespondenci, k označování pamětních písemností, knižních publikací, časopisů, tiskových zpráv, informačních tiskovin nebo multimediálních výstupů, vizitek a webových stránek univerzity, fakult a dalších součástí. Dále se užívá pro propagační nebo prezentační účely anebo pro společenské, kulturní, sportovní a jiné akce. V této podobě může být znak univerzity též užíván studenty a zaměstnanci univerzity k označování jejich bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních nebo habilitačních prací.

4. Pokud není z technických důvodů možné použít znak v grafické podobě III, lze jej nahradit zjednodušenou podobou IV uvedenou v Příloze.

5. Fakulty a součásti univerzity, které nemají vlastní znak, mohou užívat znak univerzity. Fakultní logo, jehož součástí je znak univerzity, musí odpovídat pravidlům stanoveným v opatření rektora.

6. Rektor je oprávněn z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 5 povolit výjimku. Děkani fakult nebo ředitelé dalších součástí jsou oprávněni z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 5 povolit výjimku, jsou-li k tomu zmocněni rektorem; součástí takového zmocnění může být též stanovení jeho rozsahu


Čl. 3

Užívání znaku jinými osobami


1. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita za úplatu poskytnout právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze výrobci a prodejci upomínkových předmětů, nebo jiné osobě pro reklamní účely propagující univerzitu, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě, za předpokladu, že bude znak v grafické podobě III nebo IV uvedený v Příloze používán v souladu s opatřením rektora podle čl. 56 statutu univerzity a to způsobem, který nepoškodí dobré jméno univerzity.

2. Na základě smlouvy o sdružení uzavřené univerzitou s právnickou osobou může být této smluvní straně poskytnuto právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze při provozování činnosti, která je předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání znaku pro účely sdružení.

3. Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou univerzita založila. Ve smlouvě, kterou univerzita osobě právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze poskytne, musí být upravena možnost jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození dobrého jména univerzity nebo že účast univerzity v této osobě zanikne.

4. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita poskytnout právo užívat tento znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze státu nebo územně správnímu celku, jestliže je to jak v zájmu univerzity, tak ve veřejném zájmu.

5. Rektor je oprávněn z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavcích 1 až 4 povolit výjimku.


Čl. 4

Ochrana znaku před zneužitím


1. Vedoucí pracovníci univerzity jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky k ochraně znaku při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem

  a. 

dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na univerzitě,

  b. 

sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené znakem jsou výsledkem činnosti univerzity nebo její součásti a zjištěné případy neoprávněného užití znaku zaměstnancem univerzity pro jeho soukromou činnost řeší v rámci svých kompetencí,

  c. 

dbají na užívání znaku výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané univerzitou nebo její součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro akce, na jejichž organizaci se univerzita nebo její součást nepodílí,

  d. 

sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá znak univerzity a které jsou předmětem podnikatelské činnosti univerzity a v případě zjištění nedostatků této kvality, které by mohly poškodit dobré jméno univerzity, činí opatření k jejich nápravě.

2. Smlouvy o užívání znaku podle čl. 3 uzavírá jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 13 odst. 4 statutu univerzity), a to po vyjádření akademického senátu univerzity. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmějí být v rozporu s posláním univerzity nebo na újmu jejího dobrého jména. Součástí těchto smluv je vždy ustanovení o právu univerzity kontrolovat užívání znaku a o možnosti univerzity od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana při výkonu svých oprávnění tyto hodnoty ohrozí.


Čl. 5

Užívání znaku jako ochranné známky


1. Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity.1

2. Užívání znaku v případech spadajících do předmětu ochranné známky uvedeného v odstavci 1 je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1, 3 a 4 jsou licenčními smlouvami podle tohoto zákona, pokud jejich předmět spadá do předmětu ochranné známky univerzity. Právo užívat znak v těchto případech vzniká nabyvateli dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

3. Všechny úkony, které podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů, přísluší majiteli ochranné známky, a úkony spojené s jednáním o rozšíření ochrany této známky do zahraničí provádí jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 13 odst. 4 statutu univerzity).


Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení


1. Zrušuje se směrnice č.j. 2839/94-I/3 "O užívání znaku Univerzity Karlovy" ze dne 27.7.1994 ve znění její změny ze dne 23.1.1996.

2. Tyto zásady byly schváleny akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

3. Tyto zásady nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.2

4. Tyto zásady nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor***

Platnost a účinnost


Změny Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013 a změny Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. listopadu 2016.


Změny Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Změny Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy v Praze zaregistrované dne 28. února 2013 pod čj. MSMT-7697/2013-30 (změny č. 1) a změny Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy registrované dne 14. prosince 2016 pod čj. MSMT-38084/2016 (změny č. 2) nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.Poznámky

1

Pro vědecká setkání, publikované výsledky vědecké a pedagogické činnosti, pro poskytované služby v oblasti výpočetní techniky a informatiky a pro akce a předměty určené k propagační a reklamní činnosti univerzity.

2

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. března 2000.


Poslední změna: 25. květen 2018 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám