Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

PRAVIDLA PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 5 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na těchto Pravidlech podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (dále jen „předpis“), upravují základní podmínky a hlavní formy podpory a postup při přiznávání podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Základní ustanovení


1. Zájmovou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 statutu univerzity k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.

2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není

  a. 

činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností,

  b. 

činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti,

  c. 

činnost vykonávaná přímo univerzitou nebo fakultou anebo další součástí univerzity,

  d. 

činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k univerzitě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

  e. 

činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů univerzity nebo fakult.

3. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat

  a. 

spolkům (dále jen „studentský spolek“),1

  b. 

nadačním fondům a nadacím,2

pokud je uvedená právnická osoba založena za účelem výkonu nebo podpory zájmové činnosti, nebo u nichž výkon nebo podpora zájmové činnosti tvoří podle stanov, nadační listiny, zakládací listiny nebo statutu samostatnou, od ostatních činností organizačně i hospodářsky oddělitelnou činnost.

4. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat

  a. 

zájmové činnosti na univerzitě,

  b. 

zájmové činnosti na fakultě.

5. Podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu, který vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult univerzity. Podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu, který vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce té fakulty univerzity, jejíž studenti jsou členy studentského spolku nebo členy řídících nebo dozorčích orgánů nadace nebo nadačního fondu podle odstavce 7.

6. Podporu na univerzitě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za předpokladu, že

  a. 

studentský spolek má alespoň 20 členů – fyzických osob, z nichž alespoň 50 % jsou studenti univerzity, přičemž tito nejsou studenty pouze jedné fakulty univerzity. V případě, že členy studentského spolku jsou také právnické osoby, musí mít zároveň alespoň 50 % těchto právnických osob charakter fakultního studentského spolku podle odstavce 7 písm. a),

  b. 

nadace nebo nadační fond má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 50 % členů z řad studentů univerzity, přičemž tito nejsou studenty pouze jedné fakulty univerzity.

7. Podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za předpokladu, že

  a. 

studentský spolek má alespoň 10 členů – fyzických osob, přičemž alespoň 50 % těchto členů jsou studenti dané fakulty,

  b. 

nadace nebo nadační fond má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 50 % členů z řad studentů univerzity.


Čl. 3

Formy podpory


1. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být v souladu s právními předpisy univerzitou poskytnuta podpora formou

  a. 

jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z účelově vyčleněných prostředků hospodářské činnosti v rámci rozpočtu univerzity,

  b. 

zápůjčky,

  c. 

zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky nemovitého majetku,

  d. 

zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky movitého majetku,

  e. 

daru.

2. Pravidelnou podporu podle odstavce 1 písm. a) lze poskytovat pouze pro zájmovou činnost na univerzitě.


3. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být dále poskytnuta podpora formou poskytnutí prostoru na webových stránkách univerzity, jde-li o propagaci účelu sledovaného uzavřenou smlouvou o přiznání podpory.


4. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být na základě smlouvy o sdružení uzavřené s univerzitou povoleno užívat znak univerzity (čl. 56 statutu univerzity a čl. 3 odst. 2 zásad používání a ochrany znaku univerzity).

5. Druh a výše podpory se určí zejména na základě

  a. 

druhu vykonávané zájmové činnosti nebo zájmové činnosti, kterou žadatel hodlá vykonat, míry jejího přínosu pro studenty, finanční a jiné náročnosti této činnosti,

  b. 

skutečností uvedených v žádosti o přiznání podpory,

  c. 

dosavadní činnosti žadatele.

6. Zásady pro přiznávání jednotlivých druhů podpory a jejich výše, jakož i limity pro jednotlivé formy podpor, stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje Akademický senát univerzity (dále jen „senát“).

7. Opatření rektora podle odstavce 6 může též stanovit, že při splnění určitých podmínek je na podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nárok.

8. Nejde-li o případ podle odstavce 7, není na přiznání podpory nárok.


Čl. 4

Přiznávání podpory


1. Žádost o přiznání podpory se podává rektorovi. Náležitosti žádosti, termíny podávání a další podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 6.

2. Studentský spolek, nadace nebo nadační fond žádající o přiznání podpory musí být registrován v seznamu vedeném univerzitou; podrobnosti o tomto seznamu a registraci stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 6.

3. K žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na univerzitě se vyjadřuje sociální komise senátu.

4. Žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě podané k danému termínu vyhodnocuje hodnotící komise. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

5. O přiznání podpory rozhoduje rektor, nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity, na návrh rektora senát.

6. O přiznání podpory rektor rozhodne nebo příslušný návrh senátu předloží ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stanoviska sociální komise nebo hodnotící komise.

7. Součástí smlouvy o přiznání podpory musí vždy být ustanovení o způsobu prokázání použití podpory v souladu se stanoveným účelem a o postupu při nedodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta nebo jejich jen částečném dodržení; bližší podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 6.

8. Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje pětičlenná komise. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na návrh senátu. Členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi senátu a se členstvím v hodnotící komisi podle odstavce 4. Funkční období členů komise je dvouleté.


Čl. 5

Závěrečná ustanovení


1. Tento předpis byl schválen senátem dne 26. ledna 2007.

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.3

3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

předseda akademického senátu

rektor

***

Platnost a účinnost


Změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. ledna 2015 a změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. listopadu 2016.

Změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze zaregistrované dne 13. února 2015 pod čj. MSMT-5745/2015 (změny č. 1) nabývají účinnosti dnem 15. února 2015 a změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy registrované dne 14. prosince 2016 pod čj. MSMT-38084/2016 (změny č. 2) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.Poznámky

1

§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2

§ 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 16. února 2007.


Poslední změna: 25. květen 2018 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám