Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Příloha č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY - POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM


Čl. 1

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 1. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro bakalářské a magisterské studijní programy činí dvacet procent základu pro stanovení poplatků spojených se studiem vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro příslušný akademický rok (dále jen „základ“); při použití elektronické podoby přihlášky ke studiu se výše poplatku snižuje o 50 Kč. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů.

 2. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro doktorské studijní programy se stanoví ve výši podle odstavce 1 snížené o 100 Kč.

 3. Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.

 4. Poplatek se nestanoví uchazeči ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, pokud o to uchazeč požádá, není absolventem stejného typu studijního programu a prokáže, že se nalézá v tíživé sociální situaci. V tíživé sociální situaci se pro tento účel nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu1, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Žádost může uchazeč v daném akademickém roce uplatnit nejvýše u jedné přihlášky ke studiu. Podrobnosti stanoví opatření rektora.


Čl. 2

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Výše poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu činí dvacet procent základu a zaokrouhluje se na celé desetikoruny dolů. Děkan může opatřením stanovit, že tento poplatek nestanoví a nevybírá.

 2. Pokud uchazeč podal více přihlášek ke studiu na jednu z fakult, kde je stanoven poplatek podle odstavce 1, a žádá o posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu, hradí poplatek na této fakultě pouze jednou.

 3. Poplatek je splatný ke dni podání žádosti o posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu.


Čl. 3

Poplatek za delší studium

 1. Výše poplatku za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu s koeficientem ekonomické náročnosti k za každých dalších započatých šest měsíců studia činí:

    a. 

  je-li k rovno 1: 4,5 * k * základ, nejméně však 12.500,- Kč,

    b. 

  je-li k rovno 1,2: 4,5 * k * základ, nejméně však 14.500,- Kč,

    c. 

  je-li k rovno 1,65: 4,0 * k * základ, nejméně však 17.000,- Kč,

    d. 

  je-li k rovno 2,25: 3,5 * k * základ, nejméně však 20.000,- Kč,

    e. 

  je-li k rovno 2,8: 3,5 * k * základ, nejméně však 25.000,- Kč,

    f. 

  je-li k rovno 3,5: 3,5 * k * základ, nejméně však 29.000,- Kč.

 2. Výše poplatku podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje též na studijní program Právo a právní věda uskutečňovaný Právnickou fakultou a na studijní programy Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Sociologie uskutečňované Fakultou sociálních věd a výše poplatku podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje též na studijní program Informatika.

 3. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé pětisetkoruny směrem nahoru.

 4. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

 5. V odvolacím řízení může rektor poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Podrobnosti stanoví opatření rektora. Důvody pro snížení, prominutí nebo odložení splatnosti jsou zejména:

    a. 

  vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky, dosažené v rámci studia, v němž bylo vydáno rozhodnutí o vyměření poplatku,

    b. 

  absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,

    c. 

  tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody,

    d. 

  jiný důvod hodný zvláštního zřetele.


Čl. 4

Poplatek za studium v cizím jazyce

 1. Výše poplatku za studium v cizím jazyce v bakalářském a magisterském a doktorském studijním programu za započatý akademický rok činí:

  Fakulta

  Typ (SP)

  Studijní program (SP)

  Výše poplatku

  KTF

  Bc.

  25 000,- Kč

  Mgr.

  25 000,- Kč

  Ph.D.

  500,- EUR

  ETF

  Bc.

  25 000,- Kč

  Mgr.

  25 000,- Kč

  Ph.D.

  500,- EUR

  HTF

  Ph.D.

  2 000,- Kč

  PF

  Ph.D.

  600,- EUR

  1. LF

  Mgr.

  Zubní lékařství

  450 000,- Kč

  Všeobecné lékařství

  450 000,- Kč

  The International Master Programme in Addictions

  250 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  2. LF

  Mgr.

  Všeobecné lékařství

  390 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  3. LF

  Mgr.

  Všeobecné lékařství

  350 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  LF Pl

  Mgr.

  Zubní lékařství

  350 000,- Kč

  Všeobecné lékařství

  350 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  LF HK

  Mgr.

  Zubní lékařství

  340 000,- Kč

  Všeobecné lékařství

  310 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  FaF

  Mgr.

  7 600,- EUR

  Ph.D.

  0,- Kč

  FF

  Bc.

  110 000,- Kč

  Mgr.

  110 000,- Kč

  Ph.D.

  European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES)

  0,- Kč

  German and Slavic Studies (DE, Deutsch und Slawistik)

  0,- Kč

  German and Slavic Studies (RU, Germanoslavistika)

  0,- Kč

  Ostatní

  2 000,- Kč

  PřF

  Bc.

  60 000,- Kč

  Mgr.

  Botany

  30 000,- Kč

  Ecology

  30 000,- Kč

  Immunology

  30 000,- Kč

  Parasitology and Infection Biology

  60 000,- Kč

  Demography

  60 000,- Kč

  Ostatní

  60 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  MFF

  Bc.

  z EU/EHP

  3 400,- EUR

  mimo EU/EHP

  5 700,- EUR

  Mgr.

  z EU/EHP

  3 400,- EUR

  mimo EU/EHP

  5 700,- EUR

  Ph.D.

  0,- Kč

  PedF

  Bc.

  60 000,- Kč

  Mgr.

  60 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  FSV

  Bc.

  History and Area Studies (HAS)

  4 000,- EUR

  Ostatní

  6 000,- EUR

  Mgr.

  International Master in Economy, State and Society

  8 900,- EUR

  The European Politics and Society (EPS) Václav Havel Programme - z EU/EHP

  4 500,- EUR

  The European Politics and Society (EPS) Václav Havel Programme - mimo EU/EHP

  8 000,- EUR

  Master in Area Studies - z EU/EHP

  3 000,- EUR

  Master in Area Studies - mimo EU/EHP

  6 000,- EUR

  Balkan, Eurasian and Central European Studies - z EU/EHP

  3 000,- EUR

  Balkan, Eurasian and Central European Studies - mimo EU/EHP

  6 000,- EUR

  Erasmus Mundus Journalism, Media And Globalization (EMJ)

  9 000,- EUR

  Media And Area Studies (MARS) - z EU/EHP

  3 000,- EUR

  Media And Area Studies (MARS) - mimo EU/EHP

  6 000,- EUR

  Master in Economic Research

  0,- EUR

  Ostatní

  6 000,- EUR

  Ph.D.

  Economics and Econometrics

  0,- EUR

  Ostatní

  500,- EUR

  FTVS

  Bc.

  Tělesná výchova a sport

  160 000,- Kč

  Trenér

  160 000,- Kč

  Kondiční trenér

  160 000,- Kč

  Specializace ve zdravotnictví

  220 000,- Kč

  Fyzioterapie

  220 000,- Kč

  Mgr.

  Tělesná výchova a sport

  160 000,- Kč

  Specializace ve zdravotnictví

  220 000,- Kč

  Aplikovaná fyzioterapie

  220 000,- Kč

  Aplikované sportovní vědy

  160 000,- Kč

  Ph.D.

  0,- Kč

  FHS

  Bc.

  Liberal Arts and Humanities

  3 000,- EUR

  Ostatní

  2 000,- EUR

  Mgr.

  Gender Studies

  3 000,- EUR

  Ostatní v anglickém jazyce

  2 000,- EUR

  Deutsche und französische Philosophie

  0,- EUR

  Ostatní v německém jazyce

  200,- EUR

  Ph.D.

  500,- EUR

 2. Výše poplatku za první akademický rok studia za studium v cizím jazyce v doktorském studijním programu se zahájením studia v polovině akademického roku, přičemž datum zahájení studia stanoví OR Harmonogram přijímacího řízení pod označením „doktorské studijní programy II“, činí polovinu výše poplatku podle odstavce 1.

 3. Poplatek je splatný 15. den od právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

 4. V odvolacím řízení může rektor poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Podrobnosti stanoví opatření rektora. Pro snížení, prominutí nebo odložení splatnosti se použije čl. 3 odst. 5 písm. a), c), d) obdobně.

 5. V případě, že univerzita nebo fakulta uzavřela smlouvu se zahraniční vysokou školou o vzájemném bezplatném poskytnutí vysokoškolského vzdělání, postupuje se v souladu s touto smlouvou.

 6. V případě studia ve studijním programu uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční vysokou školou se vyměřování poplatku za studium řídí smlouvou o uskutečňování tohoto studijního programu.


Čl. 5

Řízení o vyměření poplatku za delší studium a poplatku za studium v cizím jazyce

 1. O vyměření poplatku za delší studium rozhoduje v prvním stupni rektor.

 2. O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan.

 3. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení.

 4. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu odvolatele, popř. jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo jej podává, komu je určeno, proti kterému rozhodnutí je podáno, v čem je spatřován rozpor s právními nebo vnitřními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo, a podpis osoby, která jej podává.6

 5. Odvolacím orgánem je rektor. Odvolání se podává u děkana nebo rektora. Odvolání je učiněno dnem, kdy došlo děkanovi nebo rektorovi. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka adresovaná děkanovi nebo rektorovi, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence.7

 6. K posuzování žádostí o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatků v rámci odvolacího řízení se zřizuje poradní komise rektora. Členy této komise jmenuje rektor. Doporučení komise k jednotlivým odvoláním se předkládají rektorovi.

 7. Rektor může prominout poplatek za delší studium a studium v cizím jazyce v případě, že k jeho vzniku došlo v souvislosti s průtahy řízení před orgánem prvního nebo druhého stupně nebo v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí.

 8. Rozhodnutí o vyměření poplatku, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání, je v právní moci a je závazné pro účastníka a pro správní orgány.

 9. Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je vykonatelné, je-li v právní moci, a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti.


Čl. 6

Forma placení poplatků spojených se studiem

Poplatky spojené se studiem se platí převodem na bankovní účet univerzity.


***


Přechodné ustanovení pro změny č. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy


Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro akademické roky předcházející akademickému roku, ve kterém nabyla tato změna předpisu účinnosti, platí příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.


Přechodné ustanovení pro změny č. 6 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

 1. Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok, ve kterém nabyla tato změna účinnosti, a akademické roky předcházející platí příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu. Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro studenty European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES), German and Slavic Studies (DE, Deutsch und Slawistik), German and Slavic Studies (RU, Germanoslavistika), Master in Economic Research, Economics and Econometrics a pro studenty doktorského studia na KTF, ETF a FTVS platí pro akademické roky předcházející příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu, pro akademický rok, ve kterém nabyla tato změna účinnosti, platí příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy po nabytí účinnosti této změny.

 2. Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro studenty 1. LF a 3. LF, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2020/2021, platí Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.


Přechodné ustanovení pro změny č. 8 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

 1. Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok, ve kterém nabyla tato změna účinnosti, a akademické roky předcházející platí příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.

 2. Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro studenty 1. LF, 2. LF, LF Pl a MFF, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2021/2022, platí Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.


Poznámky

1

§ 17 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu.

7

§ 40 správního řádu.


Poslední změna: 19. říjen 2021 14:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám