Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Příloha č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM


Čl. 1

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením


1. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro bakalářské a magisterské studijní programy činí dvacet procent základu pro stanovení poplatků spojených se studiem vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro příslušný akademický rok (dále jen „základ“); při použití elektronické podoby přihlášky ke studiu se výše poplatku snižuje o 50 Kč. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů.

2. Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro doktorské studijní programy se stanoví ve výši podle odstavce 1 snížené o 100 Kč.

3. Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.


Čl. 2

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu


1. Výše poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu činí dvacet procent základu a zaokrouhluje se na celé desetikoruny dolů. Děkan může opatřením stanovit, že tento poplatek nestanoví a nevybírá.

2. Pokud uchazeč podal více přihlášek ke studiu na jednu z fakult, kde je stanoven poplatek podle odstavce 1, a žádá o posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu, hradí poplatek na této fakultě pouze jednou.

3. Poplatek je splatný ke dni podání žádosti o posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu.


Čl. 3

Poplatek za delší studium


1. Výše poplatku za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu s koeficientem ekonomické náročnosti k za každých dalších započatých šest měsíců studia činí:

  a. 

je-li k rovno 1: 4,5 * k * základ, nejméně však 12.500,- Kč,

  b. 

je-li k rovno 1,2: 4,5 * k * základ, nejméně však 14.500,- Kč,

  c. 

je-li k rovno 1,65: 4,0 * k * základ, nejméně však 17.000,- Kč,

  d. 

je-li k rovno 2,25: 3,5 * k * základ, nejméně však 20.000,- Kč,

  e. 

je-li k rovno 2,8: 3,5 * k * základ, nejméně však 25.000,- Kč,

  f. 

je-li k rovno 3,5: 3,5 * k * základ, nejméně však 29.000,- Kč.

2. Výše poplatku podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje též na studijní program Právo a právní věda uskutečňovaný Právnickou fakultou a na studijní programy Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Sociologie uskutečňované Fakultou sociálních věd a výše poplatku podle odstavce 1 písm. d) se vztahuje též na studijní program Informatika.

3. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé pětisetkoruny směrem nahoru.

4. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

5. V odvolacím řízení může rektor poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Podrobnosti stanoví opatření rektora. Důvody pro snížení, prominutí nebo odložení splatnosti jsou zejména:

  a. 

vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky, dosažené v rámci studia, v němž bylo vydáno rozhodnutí o vyměření poplatku,

  b. 

absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,

  c. 

tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody,

  d. 

jiný důvod hodný zvláštního zřetele.


Čl. 4

Poplatek za studium v cizím jazyce


1. Výše poplatku za studium v cizím jazyce v bakalářském a magisterském a doktorském studijním programu za započatý akademický rok činí:


Fakulta

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

KTF

25 000,- Kč


25 000,- Kč

25 000,- Kč

ETF

2 700,- Kč


25 000,- Kč

25 000,- Kč

DSP II1 12 500,- Kč


HTF

2 000,- Kč


PF

600,- EUR


1. LF

Zubní lékařství 360 000,- Kč

Všeobecné lékařství 360 000,- Kč

The International Master Programme in Addictions 250 000,- Kč


0,- Kč

2. LF

Všeobecné lékařství 330 000,- Kč

0,- Kč


3. LF

Všeobecné lékařství 330 000,- Kč


0,- Kč

LF Pl

Zubní lékařství 340 000,- Kč

Všeobecné lékařství 300 000,- Kč


0,- Kč

LF HK

Zubní lékařství 340 000,- Kč

Všeobecné lékařství 310 000,- Kč


0,- Kč

FaF

7 600,- EUR


0,- Kč

FF

110 000,- Kč

110 000,- Kč

2 000,- Kč


PřF

60 000,- Kč


Ecology 30 000,- Kč

Ostatní 60 000,- Kč


0,- Kč

MFF

EU: 84 000,- Kč

Mimo EU: 140 000,- Kč


EU: 84 000,- Kč

Mimo EU: 140 000,- Kč

0,- Kč

DSP II2 0,- Kč


PedF

60 000,- Kč

60 000,- Kč

0,- Kč


FSV

6 000,- EUR

Sociology in European Context 4 000,- EUR

International Master in Economy, State and Society 8 900,- EUR

The European Politics and Society (EPS) Václav Havel Programme (z EU/EPH) 4 500,- EUR

The European Politics and Society (EPS) Václav Havel Programme (mimo EU/EPH) 8 000,- EUR

Master in Area Studies (z EU/EPH) 3 000,- EUR

Master in Area Studies (mimo EU/EPH) 6 000,- EUR

Balkan, Eurasian and Central European Studies (z EU/EPH) 3 000,- EUR

Balkan, Eurasian and Central European Studies (mimo EU/EPH) 6 000,- EUR

Ostatní 6 000,- EUR


500,- EUR

DSP II3 250,- EUR


FTVS

Tělesná výchova a sport 160 000,- Kč

Trenér 160 000,- Kč

Kondiční trenér 160 000,- Kč

Specializace ve zdravotnictví 220 000,- Kč


Tělesná výchova a sport 160 000,- Kč

Specializace ve zdravotnictví 220 000,- Kč

60 000,- Kč


DSP II4 60 000,- Kč

FHS

2 000,- EUR

v anglickém jazyce 2 000,- EUR

v německém jazyce 200,- EUR


500,- EUR

2. Poplatek je splatný 15. den od právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

3. V odvolacím řízení může rektor poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Podrobnosti stanoví opatření rektora. Pro snížení, prominutí nebo odložení splatnosti se použije čl. 3 odst. 5 písm. a), c), d) obdobně.

4. V případě, že univerzita nebo fakulta uzavřela smlouvu se zahraniční vysokou školou o vzájemném bezplatném poskytnutí vysokoškolského vzdělání, postupuje se v souladu s touto smlouvou.


Čl. 5

Řízení o vyměření poplatku za delší studium a poplatku za studium v cizím jazyce


1. O vyměření poplatku za delší studium rozhoduje v prvním stupni rektor.

2. O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan.

3. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení.

4. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Dále je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu odvolatele, popř. jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo jej podává, komu je určeno, proti kterému rozhodnutí je podáno, v čem je spatřován rozpor s právními nebo vnitřními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo, a podpis osoby, která jej podává.5

5. Odvolacím orgánem je rektor. Odvolání se podává u děkana nebo rektora. Odvolání je učiněno dnem, kdy došlo děkanovi nebo rektorovi. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka adresovaná děkanovi nebo rektorovi, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence.6

6. K posuzování žádostí o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatků v rámci odvolacího řízení se zřizuje poradní komise rektora. Členy této komise jmenuje rektor. Doporučení komise k jednotlivým odvoláním se předkládají rektorovi.

7. Rektor může prominout poplatek za delší studium a studium v cizím jazyce v případě, že k jeho vzniku došlo v souvislosti s průtahy řízení před orgánem prvního nebo druhého stupně nebo v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí.

8. Rozhodnutí o vyměření poplatku, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání, je v právní moci a je závazné pro účastníka a pro správní orgány.

9. Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je vykonatelné, je-li v právní moci, a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti.


Čl. 6

Forma placení poplatků spojených se studiem


Poplatky spojené se studiem se platí převodem na bankovní účet univerzity.


***Přechodné ustanovení pro změny č. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy


Pro poplatky za studium v cizím jazyce pro akademické roky předcházející akademickému roku, ve kterém nabyla tato změna předpisu účinnosti, platí příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny předpisu.

Poznámky

1

Doktorský studijní program se zahájením studia v polovině akademického roku, přičemž datum zahájení studia stanoví OR Harmonogram přijímacího řízení pod označením "doktorské studijní programy II".

2

Doktorský studijní program se zahájením studia v polovině akademického roku, přičemž datum zahájení studia stanoví OR Harmonogram přijímacího řízení pod označením "doktorské studijní programy II".

3

Doktorský studijní program se zahájením studia v polovině akademického roku, přičemž datum zahájení studia stanoví OR Harmonogram přijímacího řízení pod označením "doktorské studijní programy II".

4

Doktorský studijní program se zahájením studia v polovině akademického roku, přičemž datum zahájení studia stanoví OR Harmonogram přijímacího řízení pod označením "doktorské studijní programy II".

5

§ 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu.

6

§ 40 správního řádu.


Poslední změna: 1. listopad 2019 08:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám