Řád přijímacího řízení

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE UNIVERZITY KARLOVY

ze dne 8. února 2018


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 19 odst. 6 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, statut Univerzity Karlovy (dále jen „statut“), tento řád a pokud tak stanoví tento řád, také opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.


Čl. 2

Podmínky přijetí ke studiu


 1. Základní podmínky přijetí ke studiu stanoví zákon o vysokých školách.

 2. Fakulta může stanovit v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách další podmínky přijetí ke studiu.

 3. Fakulta může stanovit v rámci podmínek přijímacího řízení odlišné podmínky pro přijetí uchazečů uvedených v ustanovení § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách. Odlišné podmínky musí být zveřejněny současně s podmínkami přijímacího řízení pro příslušný akademický rok.

 4. Fakulta si může v podmínkách přijímacího řízení stanovit pravidla bonifikace podle ustanovení čl. 19 odst. 2 statutu, kterými mohou být zejména účast na celostátních nebo mezinárodních soutěžích, odborná praxe, pedagogická praxe, jazyková zkouška a prospěch ze střední, vyšší nebo vysoké školy, popř. získání akademického titulu podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách nebo obdobného titulu podle dřívějších předpisů.

 5. V případě studijního programu uskutečňovaného podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu se fakultou rozumí fakulta, na kterou uchazeč podal přihlášku.


Čl. 3

Postup před zveřejněním podmínek přijímacího řízení


 1. Děkan nejpozději šest měsíců před lhůtou stanovenou podle čl. 4 odst. 2 předloží rektorovi k připomínkám koncept dokumentu, který obsahuje návrh podmínek přijetí ke studiu pro následující akademický rok a doplňující informace o studijních programech uskutečňovaných na fakultě, včetně údajů, které se musí zveřejňovat v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále jen „podmínky přijímacího řízení“). V podmínkách přijímacího řízení musí být uvedeno, zda je studijní program uskutečňován bez specializace, se specializací, nebo jde o studijní program, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, a informace, zda si specializaci (s uvedením voleného počtu) či studijní plán zahrnující konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu volí uchazeč v rámci přijímacího řízení (v přihlášce ke studiu nebo při zápisu do studia), nebo k volbě dochází až v průběhu studia.

 2. Pokud rektor shledá, že podmínky přijímacího řízení fakulty neobsahují náležitosti uvedené v odstavci 1, případně jsou s nimi v rozporu, vyrozumí bezodkladně o této skutečnosti děkana a upozorní ho na zjištěné nedostatky. Děkan neprodleně zajistí odstranění zjištěných nedostatků.

 3. Podmínky přijetí ke studiu v příslušném akademickém roce schvaluje akademický senát fakulty; u studijního programu uskutečňovaného podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu děkan tento návrh podává po dohodě s děkany zúčastněných fakult, případně s ředitelem vysokoškolského ústavu.

 4. Fakulta zveřejní podmínky přijímacího řízení ve veřejné části internetových stránek a v centrální aplikaci studijního informačního systému univerzity.


Čl. 4

Přihláška ke studiu


 1. Způsob podávání přihlášek ke studiu je stanoven v souladu se statutem v podmínkách přijímacího řízení.

 2. Termín pro podávání přihlášek ke studiu stanoví fakulta v podmínkách přijímacího řízení v souladu s Harmonogramem přijímacího řízení pro příslušný akademický rok, který stanoví rektor ve formě opatření.

 3. Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti, včetně volby specializace (v případě, že si student volí specializaci v přihlášce nebo při zápisu do studia) či studijního plánu zahrnujícího konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku musí být uchazeč poučen.

 4. V případě, že přihláška ke studiu je na fakultu doručena po lhůtě podle odstavce 2, fakulta řízení usnesením zastaví.

 5. Je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

 6. Fakulta může písemnosti podle odstavců 3 a 5 doručovat i prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.


Čl. 5

Ověřování splnění podmínek přijetí a upuštění od přijímací zkoušky


 1. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí stanoví rektor v Harmonogramu přijímacího řízení pro příslušný akademický rok.

 2. Splnění dalších podmínek přijetí ke studiu může fakulta ověřit přijímací zkouškou.

 3. V případě, že fakulta splnění podmínek přijetí ověřuje přijímací zkouškou, může stanovit, že od přijímací zkoušky nebo její části se upustí v případě uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, které jsou součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení pro příslušný akademický rok. O žádosti uchazeče o upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan v rámci přijímacího řízení.

 4. Děkan může v případě, kdy počet přihlášených uchazečů bude menší než předpokládaný počet přijatých uchazečů podle zveřejněných podmínek přijímacího řízení, upustit od ověřování určitých schopností, znalostí a nadání přijímací zkouškou a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní ostatní podmínky přijetí ke studiu.

 5. V případě, že univerzitě vznikne povinnost uvedená v ustanovení § 80 odst. 5 nebo § 86 odst. 8 zákona o vysokých školách, může děkan stanovit odlišné podmínky přijetí pro dotčené studenty. Podrobnosti stanoví opatření rektora.


Čl. 6

Přijímací zkouška a její průběh


 1. Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech.

 2. Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo pobytu v zahraničí, může děkan na základě písemné žádosti uchazeče povolit vykonání příjímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za splnění těchto podmínek:

    a. 

  fakulta zajistí, že se přijímací zkouška bude konat na spřátelené univerzitě nebo na jiném vhodném místě, např. na velvyslanectví či konzulátu,

    b. 

  před konáním přijímací zkoušky bude ověřena totožnost uchazeče,

    c. 

  při konání přijímací zkoušky musí být zajištěno, aby uchazeč dodržoval pravidla stanovená fakultou pro konání přijímací zkoušky, zejména, že přijímací zkouška bude složena samostatně a bez použití zakázaných pomůcek tak, aby byla zajištěna rovnost všech uchazečů o studium, pokud jde o podmínky při konání samotné přijímací zkoušky,

    d. 

  fakulta zajistí, že budou dodržena pravidla pro konání přijímací zkoušky stanovená tímto řádem, zejména účast nejméně 2 členů zkušební komise v okamžiku konání ústní zkoušky, aby bylo zajištěno řádné vyhodnocení ústní přijímací zkoušky, o čemž bude proveden záznam v protokolu o přijímací zkoušce.

 3. Děkan stanoví pro konání přijímací zkoušky alespoň jeden řádný a alespoň jeden náhradní termín. Náhradní termín se musí konat nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu, nejpozději však do konce období pro ověřování splnění podmínek přijetí.

 4. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

 5. Děkan může stanovit odlišné termíny přijímací zkoušky pro uchazeče uvedené v čl. 2 odst. 3 nebo uchazeče, kteří jsou absolventy zahraničních středních nebo vysokých škol.

 6. Děkan stanoví svým opatřením pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky. Součástí těchto pravidel jsou i způsoby jednání uchazeče, které vedou k postupu podle čl. 7 odst. 2.

 7. Děkan ustanoví zkušební komise. Zkušební komise má nejméně tři členy. Členem zkušební komise může být pouze akademický nebo vědecký pracovník univerzity nebo jiné instituce. Zkoušky konané ústní formou se musí účastnit nejméně dva členové zkušební komise, u zkoušky konané písemnou formou není účast zkušební komise nutná. Písemná zkouška se hodnotí vždy anonymně ve vztahu k uchazeči.

 8. Před zahájením přijímací zkoušky nebo její části se ověří totožnost uchazečů, kteří svoji přítomnost potvrdí podpisem. O průběhu přijímací zkoušky se vede protokol, který je součástí spisu o přijímacím řízení a který obsahuje zejména:

    a. 

  formu přijímací zkoušky nebo výčet částí přijímací zkoušky spolu s uvedením jejich forem,

    b. 

  protokol o písemné zkoušce, který obsahuje:

  • zadání zkoušky, vypracování a výsledek,

  • datum konání zkoušky,

  • podpis člena zkušební komise nebo osoby vykonávající dozor,

    c. 

  protokol o ústní zkoušce, který obsahuje:

  • otázky položené uchazeči, hodnocení odpovědí a výsledek,

  • datum konání zkoušky,

  • podpisy členů zkušební komise,

    d. 

  protokol o talentové nebo praktické zkoušce, který obsahuje:

  • jednotlivé úkoly uložené uchazeči a výsledek,

  • datum konání zkoušky,

  • podpisy členů zkušební komise,

    e. 

  výsledek částí přijímací zkoušky a přijímací zkoušky.


Čl. 7

Zvláštní ustanovení o přijímací zkoušce


 1. Děkanem pověřená osoba přeruší přijímací zkoušku nebo její část uchazeči, jestliže o to uchazeč požádá z důvodu náhlé zdravotní indispozice, v jejímž důsledku nemůže v této zkoušce pokračovat; stejně učiní v případě, kdy tato zdravotní indispozice neumožňuje uchazeči o přerušení požádat. O přerušení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech přerušení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče. Přerušená zkouška nebo její část se nehodnotí. Ustanovení čl. 6 odst. 3 platí obdobně. Po vykonání přijímací zkoušky nebo její části již nelze námitku zdravotní indispozice v době konání zkoušky uplatnit.

 2. Děkanem pověřená osoba ukončí přijímací zkoušku nebo její část uchazeči, který se v jejím průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s pravidly podle čl. 6 odst. 5. O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče. Ukončená zkouška nebo její část se nehodnotí.

 3. Děkan nebo jím pověřená osoba odloží přijímací zkoušku nebo její část, jestliže před jejím započetím nastanou okolnosti, které brání jejímu zahájení. O odložení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech odložení se vyhotoví protokol. Děkan bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče o novém termínu přijímací zkoušky nebo její části.

 4. Děkan nebo jím pověřená osoba ukončí přijímací zkoušku nebo její část, jestliže v jejím průběhu nastanou okolnosti, které brání jejímu pokračování. O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol. Ukončená přijímací zkouška nebo její část se nehodnotí. Děkan bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče o novém termínu přijímací zkoušky nebo její části.

 5. Děkan nebo jím pověřená osoba dále ukončí přijímací zkoušku v případě, že v průběhu přijímací zkoušky vyjdou najevo okolnosti, které způsobují podstatné vady přijímacího řízení, a vzniklou situaci nelze řešit jiným vhodným způsobem. O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a jeho důvodech se vyhotoví protokol. Ukončená přijímací zkouška nebo její část se nehodnotí. Děkan bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče o novém termínu přijímací zkoušky nebo její části.

 6. V případě, že po vykonání přijímací zkoušky nebo její části vyjde najevo, že během přijímací zkoušky nastaly okolnosti, které způsobily podstatné vady přijímacího řízení, děkan dodatečně, nejpozději však do jednoho týdne od konání přijímací zkoušky nebo její části, prohlásí přijímací zkoušku nebo její část za neplatnou. O této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dotčené uchazeče a stanoví nový termín konání přijímací zkoušky nebo její části.

 7. Zápis uchazeče, kterému bylo sděleno rozhodnutí o přijetí ke studiu, je podmíněn v souladu s podmínkami přijímacího řízení volbou specializace (v případě, že si student volí specializaci v přihlášce nebo při zápisu do studia) či studijního plánu zahrnujícího konkrétní znalosti a dovednosti z jiného studijního programu. Bez uvedené volby nelze uchazeče do studia zapsat.

 8. Student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání, bude ze studia vyloučen.1


Čl. 8

Dodatečné přijímací řízení


 1. V případě, že po uplynutí lhůty podle čl. 4 odst. 2 se ke studiu na příslušné fakultě nepřihlásí dostatečné množství uchazečů, může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení. Vyhlášení dodatečného přijímacího řízení děkan oznámí rektorovi. Čl. 3 odst. 4 se použije obdobně.

 2. Podmínky dodatečného přijímacího řízení musí být shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení na příslušný akademický rok s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijatých uchazečů. Tyto podmínky musí být zveřejněny tak, aby byla zachována lhůta podle ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách. Lhůtu podle čl. 4 odst. 5 lze zkrátit na 10 dní. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí musí skončit do začátku příslušného akademického roku.


Čl. 9

Doplnění počtu přijatých uchazečů


 1. V případě, že se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním programu nezapíší do studia, může děkan doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebo stanovené bodové hranici nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení.

 2. Pokud by podmínky pro přijetí v doplňovacím řízení splňoval uchazeč, který podal odvolání proti původnímu rozhodnutí, může děkan původní rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání. V ostatních případech děkan vydá nové rozhodnutí o přijetí.


Čl. 10

Použití správního řádu


Na rozhodování ve věcech přijetí ke studiu se v případě, kdy zákon o vysokých školách, statut nebo tento řád neobsahuje speciální úpravu, použije správní řád.


Čl. 11

Rozhodování ve věci přijetí ke studiu


 1. Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program,2 a je ukončeno rozhodnutím ve věci samé nebo procesním usnesením.

 2. Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí ke studiu3. Toto rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas.4

 3. Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.5

 4. Po oznámení rozhodnutí má uchazeč právo nahlížet do spisu. Univerzita může namísto umožnění nahlédnout do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.6

 5. Rozhodnutí děkana se vyhotovuje v písemné formě; rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání.7

 6. Ve výrokové části se uvede, zda byl uchazeč přijat či nepřijat ke studiu, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, včetně vnitřních předpisů univerzity nebo fakulty, osobní jméno a příjmení uchazeče, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování a označení studia, o které v řízení jde.8

 7. V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se děkan řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity a fakulty.9

 8. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, že o odvolání rozhoduje rektor a že se odvolání podává u děkana.10

 9. Písemné vyhotovení rozhodnutí se opatří razítkem a podpisem oprávněné úřední osoby.11

 10. Rozhodnutí děkana je v právní moci, jestliže marně uplynula lhůta pro podání odvolání, nebo jestliže se uchazeč práva podat odvolání vzdal, jakož i v případech uvedených v čl. 12 odst. 19 a 20.


Čl. 12

Odvolání


 1. Uchazeč může proti rozhodnutí podat odvolání.12 Právo podat odvolání nepřísluší uchazeči, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.13 Jestliže uchazeč vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.14

 2. 2. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.15 V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

 3. K novým skutečnostem a k návrhům na opatření dalších podkladů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne v řízení o žádosti uchazeče jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo návrhy, které uchazeč nemohl uplatnit dříve; namítá-li uchazeč, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.16

 4. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí;17 lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence.18 Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno; bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.19

 5. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.20 Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat uchazeč, který se s rozhodnutím prokazatelně seznámil; odvolat se v takovém případě lze do 90 dnů ode dne seznámení se s rozhodnutím.21

 6. Uchazeč může požádat o prominutí zmeškání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat; tomuto podání lze přiznat odkladný účinek, pokud uchazeči hrozí vážná újma; pokud uchazeč současně nepodá odvolání, podání se nevyřizuje; zmeškání odvolání se promine, prokáže-li uchazeč, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění; o prominutí zmeškání odvolání rozhoduje usnesením děkan; zmeškání odvolání nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mělo být podáno, uplynul jeden rok.22

 7. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.23 Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.24

 8. Odvolání se podává u děkana.25

 9. Děkan podle okolností doplní řízení; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo bylo-li nepřípustné.26

 10. Děkan může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.27 Ustanovení čl. 11 odst. 5 až 10 platí obdobně.

 11. Neshledá-li děkan podmínky pro postup podle odstavce 10, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, jímž je rektor, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.28

 12. Jestliže děkan před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.29

 13. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy a podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou.30 K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo vnitřními předpisy, se nepřihlíží.31

 14. Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo podmínkami přijetí ke studiu:

    a. 

  napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi; v odůvodnění tohoto rozhodnutí rektor vysloví právní názor, jímž je děkan při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání,

    b. 

  napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní rektor rozhodnutí v části odůvodnění; rektor nemůže napadené rozhodnutí změnit v neprospěch uchazeče, ledaže je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.32

 15. Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavců 14, 16 nebo 17, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí; jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.33

 16. Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.34

 17. Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne; jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí; shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.35 Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc děkanovi.36

 18. Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu rektorovi.37 Ustanovení čl. 11 odst. 5 až 10 platí pro rozhodnutí rektora obdobně.

 19. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat; rozhodnutí rektora je v právní moci, jestliže bylo oznámeno uchazeči.38 Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana, které bylo potvrzeno podle odstavce 15.

 20. Pokud uchazeč vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání; dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci; o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a uchazeč se o něm vyrozumí; odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.39


Čl. 13

Rozhodování ve věci upuštění od přijímací zkoušky


 1. Na rozhodování ve věci upuštění od přijímací zkoušky se použijí čl. 11 a 12 obdobně.

 2. Odvolací lhůta činí 15 dnů.


Čl. 14

Vyřizování podání uchazeče ve věcech organizace přijímacího řízení


 1. Jiná podání učiněná uchazečem v přijímacím řízení, zejména ve věci stanovení náhradního termínu nebo modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky, se vyřizují sdělením.

 2. Příslušnost k vyřizování podání uchazeče ve věcech podle odstavce 1 a k přezkoumání vyřízení podání stanoví statut fakulty. Jestliže je k vyřizování podání uchazečů příslušný děkan, přísluší přezkoumání rektorovi.

 3. Uchazeč může prostřednictvím toho, kdo podání vyřizoval, požádat o přezkoumání vyřízení svého podání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo sdělení doručeno.

 4. Nápravu může zjednat i ten, kdo podání vyřizoval, pokud tím uchazeči plně vyhoví.

 5. Neshledá-li ten, kdo podání vyřizoval, podmínky pro postup podle odstavce 4, postoupí věc se svým stanoviskem tomu, komu přísluší přezkoumání. Jestliže je vyřízení podání shledáno nesprávným, uloží ten, kdo jej přezkoumal, tomu, kdo jej vyřizoval, zjednání nápravy, a uchazeče o tom vyrozumí. Jestliže je vyřízení shledáno správným, bude o tom uchazeč vyrozuměn.

 6. Podání uchazeče ve věcech organizace přijímacího řízení se přijímají a sdělení, která je vyřizují, se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.


Čl. 14a

Elektronické doručování


 1. Pokud se písemnost podle tohoto řádu doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity.

 2. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.


Čl. 14b

Zvláštní ustanovení o pokračování ve studiu v jiném studijním programu


 1. Není-li prodloužena akreditace studijního programu a tato akreditace má zaniknout uplynutím doby, na kterou byla udělena, zajistí fakulta studentům tohoto studijního programu a osobám, jejichž studium tohoto studijního programu je přerušeno, možnost pokračovat ve studiu za účelem jeho řádného ukončení v rámci studijního programu určeného Radou pro vnitřní hodnocení, který má shodný nebo obdobný obsah jako studijní program, jehož akreditace zaniká. Nelze-li tuto povinnost splnit jinak, vydá děkan nejpozději 4 měsíce před zánikem akreditace studijního programu opatření, jímž vyhlásí přijímací řízení určené pouze pro studenty zapsané ke studiu tohoto studijního programu, a osoby, jejichž studium tohoto studijního programu je přerušeno. Pokud student nebo osoba, která má studium přerušeno, ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc ode dne zveřejnění opatření děkana, nesdělí, že nemá zájem pokračovat ve studiu v určeném studijním programu, platí, že podali přihlášku, v níž souhlasí s doručením rozhodnutí prostřednictvím elektronického informačního systému.

 2. Další podmínky přijetí ke studiu se nestanoví. O přijetí všech přihlášených rozhodne děkan do dne zániku akreditace. V případě bakalářského nebo magisterského studijního programu zároveň rozhodne o uznání předmětů a započtení kreditů, zařadí každého z nich do úseku studia určeného studijního programu, který nejlépe odpovídá návaznosti na studijní program, jehož akreditace zaniká, a určí termín zápisu.

 3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uvedeným v odstavci 1 se nestanoví.

 4. Studium ve studijním programu, jehož akreditace zaniká, a studium v určeném studijním programu se zejména

    a. 

  pro účely stanovení poplatku za delší studium,

    b. 

  pro účely přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia,

    c. 

  z hlediska členství v akademické obci a členství v orgánech od něho odvozených, jestliže to neodporuje pravidlům o jejich složení,

    d. 

  z hlediska kontrol studia, státní závěrečné zkoušky a jejích částí, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce,

    e. 

  z hlediska přerušení studia a jeho celkové doby,

    f. 

  z hlediska zadání tématu bakalářské, diplomové nebo disertační práce,

    g. 

  z hlediska stanovení podmínek individuálního studijního plánu v případě studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu,

    h. 

  z hlediska stanovení školitele, individuálního studijního plánu a jeho pravidelných hodnocení a zapsaných a splněných předmětů v případě studentů doktorského studijního programu a

    i. 

  z hlediska určení celkové doby studia,

  považuje za studium jediného studijního programu. Maximální doba studia se rovná maximální době studia ve studijním programu s delší standardní dobou studia.


Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Přijímací řízení zahájená podle dosavadního řádu přijímacího řízení se dokončí podle tohoto řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

 2. Do doby, kdy bude univerzita uskutečňovat studijní programy členěné na studijní obory, se studijním programem pro účely přijímacího řízení rozumí také studijní obor.

 3. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 25. listopadu 2016.

 4. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.40

 5. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


***


Změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 19. ledna 2018.

Změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zaregistrované dne 8. února 2018 pod čj. MSMT-3562/2018 (změny č. 1) nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v. r.

předseda akademického senátu

rektor

Poznámky

1

§ 67 zákona o vysokých školách.


2

§ 50 odst. 1 zákona o vysokých školách.

3

§ 50 odst. 4 zákona o vysokých školách.

4

§ 69a odst. 1 zákona o vysokých školách.

5

§ 50 odst. 4 zákona o vysokých školách.

6

§ 50 odst. 5 zákona o vysokých školách.

7

§ 67 odst. 2 správního řádu.

8

§ 68 odst. 2 správního řádu.

9

§ 68 odst. 3 správního řádu.

10

§ 68 odst. 5 správního řádu.

11

§ 69 odst. 1 správního řádu.

12

§ 50 odst. 6 zákona o vysokých školách.

13

§ 81 odst. 2 správního řádu.

14

§ 81 odst. 3 správního řádu.

15

§ 82 odst. 1 správního řádu.

16

§ 82 odst. 4 správního řádu.

17

Věta první § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

18

§ 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.

19

Věta druhá a třetí § 83 odst. 1 správního řádu.

20

§ 83 odst. 2 správního řádu.

21

§ 84 odst. 2 správního řádu.

22

§ 41 odst. 2 až 4 a 6 správního řádu.

23

§ 85 odst. 1 správního řádu.


24

Věta druhá § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách.

25

§ 86 odst. 1 správního řádu.

26

Věta druhá a třetí § 86 odst. 2 správního řádu.

27

§ 87 správního řádu.


28

§ 88 odst. 1 správního řádu a § 68 odst. 5 zákona o vysokých školách.

29

§ 88 odst. 2 správního řádu.

30

§ 68 odst. 6 zákona o vysokých školách.

31

Věta třetí § 89 odst. 2 správního řádu.

32

§ 90 odst. 1 a 3 správního řádu.

33

§ 90 odst. 5 správního řádu.

34

§ 90 odst. 4 správního řádu.

35

§ 92 odst. 1 správního řádu.

36

§ 92 odst. 2 správního řádu.

37

§ 90 odst. 6 správního řádu.

38

§ 91 odst. 1 správního řádu.

39

§ 91 odst. 3 správního řádu.

40

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 14. prosince 2016.


Poslední změna: 26. srpen 2019 07:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám