GDPR a zadávání veřejných zakázek

Informace o zpracování osobních údajů


 1. Zadavatel zpracovává v rámci zadávacích řízení osobní údaje dodavatelů:

  • ve webové aplikaci E-ZAK provozované na doméně https://zakazky.cuni.cz/, která je elektronickým nástrojem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). V tom případě je Správcem osobních údajů zadavatel a Zpracovatelem osobních údajů společnost QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČO: 26262525, kontaktní e-mail:

  • interně ve formě:

   • elektronického spisu zadávacího řízení v elektronickém systému spisové služby

   • listinného spisu zadávacího řízení.


  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem přípravy, realizace a uchovávání dokumentace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle ZZVZ a interních předpisů zadavatele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").


 2. Účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a doba jejich uchovávání

    a. 

  V elektronickém nástroji E-ZAK jsou osobní údaje zpracovávány za účelem

  • založení (registrace) a administrace uživatelských účtů,

  • přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu nezbytném pro naplnění legislativních požadavků,

  • zasílání systémových e-mailových notifikací (upozornění),

  • ochrany před zneužitím přístupu.

    b. 

  V rámci realizace zadávacích řízení mohou být osobní údaje zpracovávány i za účelem:

  • podávání, posouzení a hodnocení nabídek,

  • uchovávání dokumentace zadávacího řízení.


  Zpracovávány jsou následující kategorie osobních údajů:

  • adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, funkce nebo organizační zařazení, identifikační údaje či identifikátory vydané orgány veřejné moci (IČO fyzické osoby), datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor (elektronický podpis apod.)

  • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, trestní bezúhonnost, apod.)

  • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, trestní bezúhonnost, apod.)

  • studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)

  • ekonomické údaje (bankovní spojení)

  • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice)

  • provozní a lokační údaje (typicky např. IP adresa)

  • údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)


  Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu GDPR čl. 9.

  Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu GDPR čl. 22.


  Osobní údaje jsou v systému E-ZAK, elektronickém spisu ve spisové službě i listinném spisu uchovávány:

  • 10 let od chvíle, kdy se subjekt údajů naposledy aktivně zúčastnil realizace zadávacích řízení či z nich vyplývajících plnění (splnění právní povinnosti dle ZZVZ),

  • po dobu platnosti případného souhlasu se zpracováním osobních údajů.


 3. Zdroje osobních údajů

  Primárním zdrojem osobních údajů je subjekt údajů v rámci registrace, popř. aktivace uživatelského účtu, v rámci správy svého uživatelského profilu či při použití elektronického podpisu a v rámci účasti v zadávacích řízeních (typicky např. podání nabídky).


  Dalšími zdroji osobních údajů mohou být:

  • tzv. před-registrace, kdy platně přihlášený uživatel s odpovídajícím oprávněním vloží do systému kontaktní údaje a zejm. e-mailovou adresu fyzické osoby, na kterou je odeslán e-mail s pokyny pro dokončení registrace, resp. aktivaci uživatelského účtu

  • úkony Správce v rámci přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle ZZVZ a interních předpisů jejich zadavatele


 4. Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také dalšími zpracovateli, vždy však pouze se souhlasem a na pokyn Správce.

  Jedná se zejména o provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

  Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.


 5. Práva subjektů údajů

  • Subjekt údajů má právo na informace, zda správce jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí.

  • Jestliže správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

  • V případě, že správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, je povinen je na žádost subjektu údajů opravit.

  • Pokud byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se subjekt údajů domnívá, že správce již jeho osobní údaje nepotřebuje (protože pominul účel pro jejich zpracování), má subjekt právo požádat o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů.

  • Jedná se o omezení zpracování na pouhé uložení údajů, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a správce potřebuje delší dobu na jejich ověření nebo subjekt vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu správce.

  • Správce poskytne osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém formátu přímo subjektu údajů. Jinému správci může správce poskytnout osobní údaje subjektu údajů pouze v případě, že jde o automatizované zpracování, které je založeno na souhlasu či smlouvě, a je-li to technicky proveditelné.

  • Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.

  • Pokud subjekt údajů podléhá rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, má právo na přezkum tohoto rozhodnutí a případný lidský zásah ze strany správce.

  • Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu (v České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu, správci či zpracovateli.Poslední změna: 18. prosinec 2018 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor veřejných zakázek
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám