Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 26. února 2019Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Eliška Klimentová (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Béreš (ETF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D., proděkan FTVS, Mgr. Diana Sýkorová (RUK), PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. (FSV), prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (FSV), doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. (2. LF), doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (2. LF), MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (2. LF)


Program:

I. Vnitřní předpisy fakult

1. Změna Statutu 1. LF (čj. 103/c/2019)

2. Volební řád akademického senátu 1. LF UK (čj. 103/b/2019)

3. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (čj. 103/a/2019)

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 104/2019)

II. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult

III. Různé


I. Vnitřní předpisy fakult

1. Změna Statutu 1. LF (čj. 103/c/2019)


Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu 1. LF (čj. 103/c/2019).

Přijato konsenzuálně.


2. Volební řád akademického senátu 1. LF UK (čj. 103/b/2019)


Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu akademického senátu 1. LF UK (čj. 103/b/2019).

Přijato konsenzuálně.


3. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (čj. 103/a/2019)


Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (čj. 103/a/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


Navrhované legislativně technické opravy:

- v čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 7 odst. 2 vypustit slova „studijního“ a v čl. 7 odst. 2 vypustit legislativní zkratku „garant předmětu“

- v čl. 6 odst. 3 zavést legislativní zkratku „SIS“ a z čl. 13 odst. 1 ji vypustit


Legislativní komise AS UK dále upozorňuje na nesrovnalost v čl. 23 odst. 8, na základě kterého je zkouška z anglického jazyka vyžadována i po rodilých mluvčích a na nesrovnalost v čl. 22, který asymetricky znemožňuje participaci vlastních vědeckých pracovníků (oproti extraneům). Legislativní komise dále diskutovala čl. 13 odst. 3 a považuje za vhodné blíže specifikovat větu za středníkem. V čl. 13 odst. 5 doporučujeme odstranit duplicitu ve slovech „může“.


4. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 104/2019)


Legislativní komise uplatnila připomínku a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 104/2019).

Přijato konsenzuálně.


Připomínka se týká nového čl. 39a:

- Navazuje-li čl. 39a na čl. 39 (netýká-li se správního řízení ve věcech studia a studentů), nelze v něm (přinejmenším samostatně, resp. bez použití terminologie zavedené v čl. 39, která odpovídá terminologii Studijního a zkušebního řádu UK) použít termíny „žádost“ a „rozhodnutí“ (podání studentů se vyřizují). Terminologii je třeba upravit.

- Má-li čl. 39a naopak vztah pouze ke správnímu řízení ve věcech studia a studentů, je přinejmenším zčásti v rozporu se správním řádem (např. Lhůta pro vydání neběží pouze tehdy, jestliže je řízení přerušeno). Jestliže má fakultní předpis postup ve správním řízení vůbec upravovat, je nejlépe odkázat na Studijní a zkušební řád UK.

- Konečně má-li vztah k obojímu (kterýžto dojem vyvolává, nebo může vyvolat), je v prvé řadě zapotřebí text rozdělit (co se vztahuje k podáním, co k žádostem).


II. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Pravidel pro organizaci studia FTVS UK. Připomínky byly předány přítomnému proděkanovi fakulty.


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Jednacího řádu akademického senátu FSV UK. Připomínky byly předány přítomným zástupcům fakulty. Další konzultace se omezí jen na čl. 15.


III. Různé


A)

Legislativní komise se na základě podnětu kol. Mgr. Hurného zabývala otázkou pracovního výkladu části textu č. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK, konkrétně formulací „zkoušení musí být přítomni minimálně dva členové komise“. Po diskusi dospěla konsensuálně k závěru, že z uvedené formulace jednoznačně vyplývá, že odpověď studenta musí po celou dobu sledovat alespoň dva členové komise. Po následné diskusi, která se týkala možnosti “prostřídání” přítomných členů komise, byly formulovány dvě alternativy, které budou předmětem jednání na příštím zasedání:

- “Alespoň dva na místě přítomní členové komise musí odpovědi studenta naslouchat po celou dobu, po kterou student odpovídá na otázky.”

- “Po celou dobu, po kterou student odpovídá na otázky, musí odpovědi studenta naslouchat alespoň dva na místě přítomní členové komise.”


B)

Legislativní komise na základě podnětu místopředsedy AS 2.LF kol. Hubálka poskytla konzultaci k výkladu Jednacího řádu AS 2.LF, konkrétně k otázkám:

1.1. Je ke zvolení předsedy akademického senátu dostačující získat nejvyšší počet hlasů, nebo je nutné získat hlas nadpoloviční většiny přítomných senátorů?

1.2. Pokud je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných, co se děje v případě, že se ani jednomu členovi předsednictva z pedagogické komory tuto většinu opakovaně získat nedaří?

2. Je po zvolení člena předsednictva předsedou AS možné, aby se tento nově zvolený předseda vzdal své funkce předsedy ve prospěch druhého člena předsednictva z pedagogické komory?

Po diskusi dospěla konsensuálně k závěru:

1. Za předpokladu, že je při volbě předsedy akademického senátu odevzdána nadpoloviční většina platných hlasů všech členů akademického senátu, je zvolen ten, kdo získal větší počet hlasů. Vzhledem k tomu, že nejde o “usnesení”, ale o “volbu”, není zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů akademického senátu.

2. Zvolený předseda akademického senátu se nemůže vzdát své funkce ve prospěch druhého člena předsednictva akademického senátu z řad členů komory akademických pracovníků.


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 8. březen 2019 10:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám