Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 13. května 2019


Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), Tomáš Jan, (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková, (LF Plzeň), Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti UK), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) , MUDr. Josef Fontana (3.LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Omluveni: Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3.LF)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), Mgr. Petr Nohel, Ph.D. (RUK, OvaV), PhDr. Radka Římanová, Ph. D. (ÚK UK), Ing. Libor Hochmann (EO RUK), Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (OV RUK), Ing. arch. Simona Dočkalová (OV RUK), Ing. Veronika Mikešová (FaF HK), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT UK), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (RUK), Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (FSV UK)


Návrh programu:

 1. Schválení programu

 2. Diskuze k návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2020

 3. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2018

 4. Návrh dodatku č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

 5. Právní jednání:

    a. 

  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou v projektu MEPHARED 2

    b. 

  Směnná smlouva č. 64/2019 mezi statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou

    c. 

  Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady

    d. 

  Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 s Autocentrum Plzeň, s.r.o.

    e. 

  Rekonstrukce tramvajové trati Evropská

    f. 

  Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje

 6. Různé


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.

1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


2. Diskuze k návrhu Principů rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, a J. M. panu rektorovi, kteří informovali o podrobnostech materiálu.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, podal obecnou informaci o financování vysokých škol a principech financování univerzity a osvětlil rozdíl mezi pojmy rozpočet, rozpis a principy.


Principy rozdělování příspěvků a dotací jsou základním pravidlem, podle kterého jsou rozdělovány mezi fakulty a další součásti univerzity prostředky institucionálního charakteru, které jsou univerzitě poskytovány ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou činnost. Principy reflektují pravidla, jaká používalo pro rozdělení rozpočtu ministerstvo školství, a do rozpisu rozpočtu promítají také prioritní univerzitní aktivity. V praxi to znamená, že v rámci těchto principů se z příspěvku na vzdělávací činnost nejprve oddělí zdroje na pokrytí celouniverzitních aktivit a zbytek se pak rozdělí mezi fakulty a součásti podle jednotlivých kriteriálních poměrů. Další rozdělení přidělených prostředků je již v kompetenci fakult a dalších součástí.


Rozpočet UK je dle zákona vyrovnaný. Zdroje, se kterými UK hospodaří, jsou tvořeny jednak příspěvkem z MŠMT a dále vlastní hospodářskou činnosti, tedy doplňkovou činností. Ztráta plynoucí z hlavní činnosti se pak dorovná činností doplňkovou.


Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK jsou tedy pravidla, podle kterých se rozdělují finanční prostředky od MŠMT. Univerzita je připravuje vždy s ročním předstihem tak, aby bylo vždy případně možné eliminovat výraznější příchozí změny.


Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), se dotázal na podporované projekty (jako například Areál Jinonice). Podle jakého klíče se hledají podporované projekty? Proč tam není přestavba menzy FHS a jaký je tedy klíč podle kterého se tam projekty dostaly a projekt FHS se tam nedostal?


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, odpověděl, že projekty obecně musí mít vyřízené stavební povolení a musejí být zahájeny stavební práce. Uvedená investiční akce v projektech je, jen tam je vedena pod názvem „Menza 17. listopad“. Součásti, jako například KaM, se do rozpisu nezobrazují. O projektech dle odst. 5 rozhoduje výše celkové investice.


J.M. rektor představil materiál:

V minulých letech se modelovala podoba tvorby „Principů“, které doznaly největších změn od jejich zavedení. Situaci okolo „Principů“ je nutné čas od času aktualizovat a s ní spojená debata vždy byla a je bohatá. V současné situaci ale není nutné vést znovu takto širokou debatu, když došlo k rozsáhlým změnám pro rok 2019. Na druhou stranu, předkládaný materiál je pouze „prvním nástřelem“ a vždy je dán prostor k diskuzi. Současná největší změna se týká financování vědy. Data zamrzlá k roku 2015 byla fixována na „RIV“, následně se pak již ukazatel „RIV“ nezohledňoval, byl použit modul II. Modul I doposud použitý nebyl a snad bude použitelný do budoucna. Obecně zde není vůle rozkolísat systém financování vědy, a proto existuje snaha zafixovat rozpočet k roku 2019. ČKR pak dolaďuje terminologii k modulům III a V. Je možné, že hodnocení budeme provádět na univerzitě sami a že se zhodnotíme sami podle mezinárodního panelu, který bude vytvořen. MŠMT bude hledat systém hodnocení v obecné rovině a bude asi postupovat podle nejjednoduššího parametru - tedy kolik bylo rozděleno v minulých letech.


Univerzita řeší další spojené náklady, které reflektují společenskou poptávku, jako je například úprava antiplagiátorského systému. Mění se například řád habilitačního řízení, prověří se všechny habilitační práce, a proto je nezbytné tyto práce zkontrolovat uvedeným systémem.


Mezi další celouniverzitní akce paří archiv - aby se mohlo dostavět další patro pro archiv, je potřeba vyčlenit potřebné finanční prostředky.


Z dalších podporovaných zdrojů jsou to prostředky na vědu a podporu univerzitních projektů. V rámci dalších detailů lze připomenout bod 3 v čl. 4, což je nový knihovní software, který se teď soutěží. V neposlední řadě je potřeba zajistit finance pro končící projekty z národních programů udržitelnosti, a to ne podle toho, kolik měly v posledním období, ale podle vzorce z celého financování v minulosti.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel prostor pro otázky a diskuzi:


Diskuze k principům a otázky:


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.:

Čl. 4, odst. 5 a) – udržitelnost center, 26 resp. 66,3 mil. (pro roky 2019 resp. 2020+): Není zřejmé, jakým způsobem se mají zdroje/náklady na nová centra počítat. Je tomu tak, že algoritmus použitý pro výpočet stávajících projektů (MEPHARED, UNIMEC, BioMediC, BIOCEV, Kampus Albertov, 17. listopad, Pavilon Troja MFF, Kampus Veleslavín, nová budova Archivu UK a Areál Jinonice) bude použit i pro nové projekty (Centrum experimentální biologie rostlin, BIOMEDIC; a další od r. 2020)? To by dávalo smysl. Nebo je to myšleno tak, že nové projekty (tedy v roce 2019 Centrum experimentální biologie rostlin, BIOMEDIC) dostanou „průtočně“ 26 mil., protože jim končí běžící podpora? To by smysl nedávalo.MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK:

Ano, počítáme s první uvedenou alternativou.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.:

Čl. 4, odst. 1 n) – archiv Motol, 20 mil.: Jedná se o vícefakultní archiv? Jaký je prosím výhled na další roky?MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK:

Ano, jedná se o vícefakultní archiv. V období 2020-2024 bude potřeba ještě 18,5 mil. Kč v níže uvedeném dělení.Orientační rozdělení spoluúčasti UK v 2021-2024 (18,5 mil. Kč) u financování budovy archivu v Motole:


2021 1 mil. Kč


2022 7 mil. Kč


2023 8 mil. Kč


2024 2,5 mil. Kč


Celkem 18,5 mil. KčDoc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.:

Čl. 4, odst. 1 p) – spolufinancování 4EU+, 15 mil.: Jaký je prosím výhled na další roky?


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK:

Toto spolufinancování by se mělo ve stejné částce opakovat tři roky, tj. pro období 2020-2022.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Čl. 4, odst. 2 d) – hodnocení vědy:


a) Jaký je prosím výhled na další roky? Počítá se s tímto nákladem jednou za 5 let, jak se jeví plynout ze zdůvodnění („Částka 17 mil. Kč pro hodnocení 1x za pět let tedy představuje 0,24% těchto prostředků ročně“)?


b) Kolují informace, že pilotní hodnocení, které proběhlo před několika roky (MFF, FSV), se tak úplně nepodařilo zdárně dokončit; je to pravda? Pokud ano, co vede vedení univerzity k přesvědčení, že ve větším to nyní půjde?


c) Kterých oborů se hodnocení týká? Konkrétně: většinu (odhadem 2/3 – 3/4) vědeckých výstupů UK (měřeno dle původních RIV bodů) tvoří vědy jako fyzika, biologie, lékařství… tedy obory, kde docela dobře funguje klasická kvantitativní „scientometrie“, která naopak špatně funguje u některých společenskovědních/humanitních oborů. Bude se „peer review“ dělat přednostně u společenskovědních/humanitních oborů? Pokud ne, co si slibuje vedení univerzity od ne úplně levného „peer review“ oborů, které mají publikační výstupy dobře indexované?


d) Pro „panelisty“ je počítáno 500 EUR/den, pro recenzenty článků 10 EUR/článek – není to nepoměr?


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK:

Ad a) Ano, jedná se o výdaj jednou za 5 let. Navíc se v současnosti jedná s MŠMT, aby naše interní hodnocení převzalo jako hodnocení modulů M3-M5 v rámci národního systému M17+, což by ministerstvu umožnilo na naše vnitřní hodnocení finančně přispět. S touto částkou však přirozeně zatím nemůžeme operovat.


Ad b) S tím nemůžeme souhlasit. Pilotní hodnocení umožnilo vytvořit základy informačního systému a „bibliometrických“ zpráv, se kterými nyní pracuje vnitřní hodnocení UK. Co se zcela nedotáhlo, bylo „peer review“ všech oborů, které jsme původně plánovali provést. Nakonec jsme se soustředili jen na obory matematické, kde bylo „peer review“ dotaženo úspěšně do konce.


Ad c) My nemáme odhady, ale poměrně přesná data. Hodnocení se týká všech oborů. Diskusemi o tom, které obory budou hodnoceny „peer review“ a které výhradně bibliometricky, jsme strávili mnoho měsíců. Ukazuje se, že až 45% všech výsledků na UK není bibliometrizovatelných a nelze je hodnotit bibliometricky. Pro úsporu času a peněz (a právě na základě zkušeností z pilotního projektu) jsme se rozhodli omezit „peer review“ po dohodě s fakultami a Mezinárodní radou, jen na ty obory, které nelze pokrýt „scientometricky“, všechny ostatní budou hodnoceny výhradně „scientometricky“, „peer review“ v nich prováděno nebude. Přesto, i v těchto oborech budou existovat panely, které posoudí „scientometrická“ data a další kvalitativní ukazatele a jednotlivé obory na UK komplexně zhodnotí podle mezinárodního „benchmarku“. Nepůjde o slepou „scientometrii“ a počítání bodů.


Ad d) Vycházeli jsme z mezinárodních zvyklostí, počítáme s tím, že jeden recenzent bude posuzovat 4-6 článků, v případě kapitol nebo celých monografií bude přirozeně částka vyšší.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.:

Bylo by prosím možné předložit sumář, ze kterého vyplyne, o kolik přesně narostou náklady na „centrální aktivity“ (kolik se „vytkne před závorku“ navíc oproti roku 2019)? Ideálně v členění výukové vs. vědecké prostředky, pokud by to bylo možné.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK:

V příloze je zaslána tabulka, aktualizovaná dle principů 2020. (pozn.: tato tabulka tvoří přílohu k tomuto zápisu)


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.:

Z předkládací zprávy nelze určit, jak se bude dělit nárůst 1,7 mld. pro všechny VŠ ČR.


J.M. rektor:

UK bere kolem 20 procent.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.:

Otázka k antiplagiátorskému softwaru, zda meziroční nárůst ceny je dán nárůstem počtů použitých aplikací.


J.M. rektor:

Existuje „balíčková cena“ za posuzování všech kvalifikačních prací bez ohledu na jejich počet.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.:

Dotaz na podporu mobility a internacionalizace včetně zahraničních pracovníků.


J.M. rektor:

Existuje více jak rok trvající debata o hledání konsenzu na procentech preference této podpory. Současné nastavení bylo odsouhlaseno minulý rok. V současné době je fixní na nějaký čas, protože je to výsledkem předchozí debaty. Oblast „internacionalizace“ obsahuje celou řadu položek, jako jsou např. „4EU“, nebo „letní školy“. Existují i možnosti ze „sociálního fondu“ čerpat prostředky projektově zaměřené, aby si ti lidé přímo sáhly na finanční podporu. V rámci procentuálního rozdělení dílčích částí „Principů“ proběhly maratony jednání, které byly přijaty konsenzem a pokud bude vůle fakult a senátu zahýbat procenty, vedení UK se těmto změnám nebrání. Je ale třeba dát čas, aby se mohly fakulty a všichni vyjádřit.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.:

Uvedený systém má svojí historii, nepochybuje se o tom, že se to bude dále vyvíjet a je pozitivní, že je snaha o zjednodušování systému a všichni si přejí, aby byl systém přehlednější. Nebylo by dobré systém, který je stabilizován, znovu otevřít.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.:

Nemělo by určitě jít o revoluci, ale přece je možné zahýbat procenty.


Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.:

Osobně má z procesu dobrý pocit, že existuje snaha dojít ke koncensu. Výsledek nemusí být individuálně to nejspravedlivější, protože nevíme, jestli je to i to nejsprávnější. Důležité je, jestli máme možnost analyzovat, jak systém funguje, a následně ve skutečnosti analýzu případně přehodnotit.


J.M. rektor:

Jakmile UK dostala prostředky „graduation rate“, zavedené MŠMT v loňském roce, UK si o to ponížila uvedený parametr ve prospěch jiných parametrů. V tuto chvíli se nebavíme o účelových finančních prostředcích na vědu (dříve separátní parametr a dnes fix plus parametr). Vzhledem k současné situaci se nejvíce osvědčuje směřování na cílené projekty, které bude UK nadále vypisovat. Dnes UK navýšila projekty „PRIMUS“ a existuje podpora vyčlenění finančních prostředků v dalších kapitolách. Lze cíleně rozdělit finanční prostředky ve formě cíleného projektového financování. Existuje univerzitní podpora mezinárodních projektů.


V obecné rovině ale nebude vedení UK iniciovat debatu k hlubokým změnám v rámci „Principů“. Když ale bude během následujících 2-3 týdnů koncensus a iniciativa zespodu, vedení UK ji přivítá. Nebude ji ale iniciovat.


J.M. rektor požádal připomínky zformulovat do 3. června, aby byla možnost podněty zpracovat a předložit je k závěrečné diskuzi.


3. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2018

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech materiálu.


Výsledek hospodaření univerzity za rok 2018 překonal očekávání a univerzita dosáhla zisku po zdanění ve výši 153 079 tis. Kč.


Celkové výnosy univerzity se meziročně se zvýšily o 13,1 %. Na uvedeném meziročním nárůstu se v roce 2018 podílely zejména: vyšší provozní příspěvek a dotace (nárůst o 14,0 %), tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 273 290 tis. Kč (zahrnující prodej menzy Větrník za 235 000 tis. Kč), růst tržeb za vlastní výkony a zboží (o 3,8 %) a meziroční zvýšení ostatních výnosů (o 1,7 %). Kvestorka dále informovala, že všechny fakulty vykazují zisk a že Univerzita nemá žádný úvěr. Dále sdělila, že v roce 2018 byly univerzitě poskytnuty celkové finanční prostředky z veřejných zdrojů v souhrnné výši 10 200 731 tis. Kč.


Největší finanční zdroj představovaly finanční prostředky z kapitoly MŠMT (87 %), u nichž meziročně došlo k navýšení o 2 634 434 tis. Kč.


Co se týče mezd, tak průměrná mzda pracovníka univerzity (včetně odměn) činila 42 955 Kč a ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla o 3 695 Kč.


Dále bylo připomenuto, že peníze z fondů by měly fakulty využívat. Na účtech napříč fakultami leží přibližně 5,5 mld. Kč, které se zbytečně znehodnocují a mohly by být použity například na novou výstavbu či obnovu učeben.


J. M. pan rektor namítnul, že téma fondů je často diskutováno ve vládě a apeluje na fakulty, aby peníze využívaly.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) požádal, zdali by v rámci mezd nemohl být propříště součástí výroční zprávy i medián u daných kritérií. Poukázal na specifický režim lékařských fakult, které dostaly peníze na navýšení počtu studentů a kde v důsledku nárůstu studentů bude docházet i ke zvýšení výdajů.


Rektor vysvětlil, že prostředky, které lékařské fakulty dostaly v rámci navýšení počtu studentů, jsou plně v režii fakult a lze je využít a rozdělit uvnitř fakult podle jejich vlastních vnitřních pravidel.


Závěrem kvestorka sdělila, že výrok auditora bude do výroční zprávy doplněn do nadcházejícího zasedání AS UK.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2018.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno


4. Návrh dodatku č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech materiálu a sdělila, že se jedná o technickou věc ke svěření majetku.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Přírodovědecké fakultě, Fakultě humanitních studií, Fakultě sociálních věd, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a Kolejím a menzám a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.”


Počet hlasů: 22-0-0

Schváleno


5. Právní jedníní

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.

a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou v projektu MEPHARED 2

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Jako zástupce z Mepharedu, z odboru výstavby, vystoupila Ing Mikešová, projektová manažerka. Informovala o možnosti směnit pozemky s městem, plánují výstavbu kampusu v novém rozpočtovém období EU v roce 2021. Chtějí na louce vedle Mepharedu I stavět druhou budovu. Město Hradec Králové nabídlo pozemky směnit tak, aby vzniklo ucelenější území, a tím se získá větší pozemek. Původní pozemek měl zvláštní tvar, díky čemuž byla výstavba značně omezená. Bude projektován kampus na upraveném pozemku tak, aby došlo k propojení s fakultní nemocnicí.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 mezi Univerzitou Karlovou a Bogle Architects s.r.o., jejímž předmětem je vypracování komplexní projektové dokumentace stavby MEPHARED 2. Důsledkem uzavření Dodatku č. 2 k SoD bude změna pozemků dotčených stavbou, úprava procesu předávání jednotlivých výkonových fází díla mezi objednatelem a zhotovitelem, rozšíření předmětu díla o projekční práce na spojovacích krčcích do areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové a do objektu MEPHARED 1 a navýšení užitné plochy MEPHARED 2 o 2 500 m2. Důsledkem uzavření Dodatku č. 2 je dále navýšení hodnoty díla dle SoD.”


Počet hlasů: 22-0-0

Schváleno


b) Směnná smlouva č. 64/2019 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit Směnnou smlouvu č. 64/2019 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou, jejímž předmětem je následující směna: Geometrickým plánem č. 2936-13078/2019 ze dne 5.2.2019 byla z pozemku ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové p.č. 725/127 v k.ú. Nový Hradec Králové oddělena část o výměře 5 802 m2 („část A“) a z pozemku ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové p.č. 725/128 v k.ú. Nový Hradec Králové oddělena část o výměře 1 455 m2 (část „B“). Geometrickým plánem č. 2936-13078/2019 ze dne 5.2.2019 byla z pozemku ve vlastnictví Univerzity Karlovy p.č. 730/2 v k.ú. Nový Hradec Králové oddělena část o výměře 7 257 m2 (část „F“). Předmětem převodu vlastnického práva ze strany města jsou pozemky „část A“ a „část B“. Předmětem převodu vlastnického práva ze strany Univerzity Karlovy je pozemek „část F“ s tím, že po provedení směny nemají smluvní strany vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou nárok na doplatek ceny směňovaných nemovitostí. Důsledkem uzavření Směnné smlouvy je nabytí pozemků označených jako „část A“ a „část B“ v hodnotě 19 376 190 Kč do majetku Univerzity Karlovy a pozbytí pozemku označeného jako „část F“ v hodnotě 19 376 190 Kč z majetku Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


c) Nájemní smlouva na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. se zeptal na inflační doložku ve smlouvě. Kvestorka potvrdila, že smlouva inflační doložku obsahuje.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh nájemní smlouvy na pronájem penzionu v předzámčí zámku Poděbrady a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


d) Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 s Autocentrum Plzeň, s.r.o.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň s.r.o. a s uzavřením dodatku č. 2 souhlasí.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


e) Rekonstrukce tramvajové trati Evropská

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování stavby zařízení sloužícího pro provoz tramvajové tratě k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění údržby a oprav, obnovy, výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti zařízení ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9, IČO 00005886.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


f) Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3 a parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


6. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání. Nebyl vznesen žádný podnět.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 10. červen 2019 22:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám