Stanovisko vedení Univerzity Karlovy ze dne 14. listopadu 2019

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Univerzita Karlova ctí jakoukoliv diskuzi, ať už je sebevíc kritická či tvrdá. Jde o důležitou a nezpochybnitelnou součást akademické svobody.


Vážíme si názorů a vyjádření všech studentů a studentek, učitelů, vědců, protože právě prostřednictvím společného tříbení názorů a debat se lze dobrat konkrétních opatření.


K vedení diskuze a k přijímání řešení má univerzita vytvořenu řadu platforem a orgánů.


Stávkujícím studentům dnes univerzita nabídla možnost diskuze o tématu klimatické změny a možných opatřeních v rámci univerzity, konkrétně na nejbližším zasedání Akademického senátu UK, na kterém bude mimořádně zařazen bod, jenž se bude této problematice věnovat.


Věříme, že protestující studentky a studenti mají zájem o konstruktivní dialog, nejde jim o pouhou demonstraci ultimativních stanovisek, ale o hledání společného řešení napříč fakultami a obory. Věříme, že se do debaty zapojí.


Tématem změny klimatu se univerzita dlouhodobě zabývá v rámci akademického výzkumu i řadou popularizačních akcí. Například včera se uskutečnila úspěšná akce Noc fakulty – fakulta sametová. V budově Právnické fakulty UK diskutovaly více než tři tisíce návštěvníků, studentů, akademiků a široké veřejnosti o aktuálních problémech naší společnosti, mimo jiné například o tématech ekologie či sucha.


Studentské aktivity, které upozorňují na vážné problémy naší společnosti, mají a vždy budou mít plnou podporu Univerzity Karlovy.


Členové a členky vedení Univerzity Karlovy


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy


prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Prorektor pro vnější vztahy


prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Prorektor pro akademické kvalifikace


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Prorektor pro rozvoj


doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Prorektor pro vědeckou činnost


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Prorektorka pro studijní záležitosti


prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Prorektorka pro evropskou problematiku


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnostiZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 14. listopad 2019 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám