Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 14. října 2019

Přítomni:

Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Pehr (1.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Daniel Slovák (2.LF), Stanislav Bohačík (PF), Marek Boňko (FSV), Jakub Hajný (1. LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Bronislav Poul (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)

Omluveni:

Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Michael Glogr (PF), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. David Pavlorek (FF), Kristýna Švárová (FSV)

Hosté:

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Hana Soudková (Charlie, z.s.), JUDr. Jan Wagner (RUK), Bc. Richard Jarošík (FTVS)


Dále nepřítomni:

Martin Béreš (ETF), Josef Holub (1.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Jakub Hajný (1. LF), Alžběta Kantorová (3.LF), Drahomír Kolenčík (2. LF), David Marvan (3. LF), František Vaňásek (1. LF)


Program:

 1. Schválení programu

 2. Focení na promocích - návrh výzvy pro výběrové řízení

 3. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

    a. 

  Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z.s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

    b. 

  Centrum spolků, studentů a absolventů UK, z.s. (Pražský Majáles 2019)

    c. 

  Charlie, z.s. (pravidelná podpora)

 4. Zpráva k 15. výročí  založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti

 5. Zprávy o činnosti delegátů za Sociální komisi AS UK

 6. Různé


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, navrhl doplnění programu z pozvánky o bod “Zpráva k 15. výročí založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti” (zařazen jako bod 4) a “hnutí Univerzity za klima”* 


Program schválen tichým souhlasem.


*Vzhledem k tomu, že se nedostavil žádný zástupce z Hnutí Univerzity za klima, byl bod vyřazen.


2. Focení na promocích - návrh výzvy pro výběrové řízení


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Bc. Elišce Kryčerové (FF), která informovala o průběhu jednání a poděkovala za součinnost ze strany RUK. “Sociální komise AS UK vzala na vědomí zprávu o focení na promocích.”


Vzato na vědomí tichým souhlasem


3. Žádosti o finanční podporu zájmové činnosti na UK

a) Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z.s. (Atletická liga ČAS, Evropská univerzitní hokejová liga, Sportovní příprava a volnočasová aktivita studentů UK)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. et Mgr. Miloši Fialovi, Ph.D. (FTVS), zástupci spolku Vysokoškolský sportovní klub FTVS, z.s., který představil projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vysvětlil, že žádost šla původně na Radu sportu, ale rozpočet který mají, byl dopředu rozpočítán a tato žádost byla navíc. 


Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS) doplnil, že v rozpočtu možná ještě nějaké prostředky zbydou, ale bylo by zapotřebí podat žádost znovu a konečná zpráva o stavu zbytku financí bude známe během listopadu. 


Bronislav Poul (FF) se ujistil, že peníze by šly na gymnastiku, atletiku, judo a na hokejovou reprezentaci.


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) dementoval tuto informaci s tím, že žádost je podaná na zájmovou činnost. 


JUDr. Michal Říha (PF) upozornil na skutečnost, že nejprve začátkem roku přišla nečekaně zpráva o tom, že zde vzniklo nové těleso na podporu sportovní činnosti s vlastním rozpočtem ve stejné výši jako je společný rozpočet Sociální komise AS UK a Hodnotící komise a nyní sem dorazí tento druh žádosti, který jasně spadá pod Radu sportu a navíc s tak vysokou částkou.


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) vysvětlil, že dříve po dobu 6 sezon se hokej hradil z fondu rektora, a následně šel jako žádost do Rady sportu ve stejné částce.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) upozornil, že již dříve dala Sociální komise AS UK ze svého rozpočtu na hokejové dresy. A ujistil se zda, jde skutečně tohle je na hokej.


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) sdělil, že nejde o hokej, ale atletiku. 


Bc. Miroslav Čermák (OVV) důrazně upozornil na to, že finance by neměly být použity na tuto žádost. Vysvětlil, že Rada sportu dopředu alokovala na hokej 180 tisíc, což označil za nemalou částku, naopak zdůraznil, že se jedná o jednu z největších a popis žádosti jasně hovoří o tom, že se jedná o žádost na další financování hokeje, k čemuž vyjádřil otevřený nesouhlas.


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) se ohradil, že se nejedná o žádost na podporu hokeje. 


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, upozornil, že už název žádosti to říká. 


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) reagoval, že to není takto myšleno.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK,  se dotázal v jakém poměru se požadovaná částka 180 tisíc mezi další zmíněné akce rozdělí.


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) zopakoval, že hokej je zvlášť.


JUDr. Michal Říha (PF) citival z žádosti, že se jedná o ⅕ celého rozpočtu, která je určena na hokej.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, upozornil, že podpora této žádosti by vzala polovinu zbytku z rozpočtu, kterým disponuje Sociální a Hodnotící komise, která má zanedlouho zasedat. 


JUDr. Michal Říha (PF) vyjádřil, své znepokojení nad tím, že by tyto peníze měly být brány ze studentských peněz a nadnesl otázku externího partnerství. 


Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. (FTVS) reagoval, že žádost byla podaná na 100 tisíc a o 180 tisících nic neví. 


Bc. Miroslav Čermák (OVV) upozornil Ing. Fialu, že je žádost podaná na 180 tisíc, přičemž je na ni jeho podpis.


Přerušení jednání do dalšího zasedání.


b) Centrum spolků, studentů a absolventů UK, z.s. (Pražský Majáles 2019)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Richardu Perušínovi, zástupci spolku Centrum spolků, studentů a absolventů UK, z.s., který představil projekt včetně rozpočtu.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, doplnil stanovisko právního odboru, které bylo bez připomínek a otevřel diskuzi.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK se dotázal na to z čeho se pokrylo zbytek financí?


Richard Perušín (FTVS) odpověděl, že část financí přišlo přímo od organizátorů majálesu a část z prodeje vstupenek z jednotlivých týmů.


Bc. Eliška Kryčerová (FF) uvedla, že i přes skutečnost, že UK komerční Majáles obecně nepodporuje, neboť její studenti pořádají vlastní tradiční Studentský Majáles, tak by bylo vhodné tyto studenty podpořit vzhledem k jejich zájmu reprezentovat Univerzitu i zde a vytvořit jím schválenou podporou důstojné podmínky pro účast.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal, zda se platí za místo na Majálesu.


Richard Perušín (FTVS) odpověděl, že se musí objednat stánky a platí se pronájem prostoru pro spolky.


Bronislav Poul (FF) se dotázal, zda je tato aktivita zisková.


Richard Perušín (FTVS) reagoval, že jejich role je pouze reprezentačního charakteru a veškeré tyto věci jsou zcela mimo ně. 


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) vyzval k podpoře této žádosti, neboť studenti hradili tuto aktivitu i ze svých peněz a dále se jedná se o podporu UK zóny a celkovou reprezentaci univerzity.


JUDr. Michal Říha (PF) vysvětlil, že komerční Majáles nepodporuje, ale s ohledem na snahu reprezentovat Univerzitu, by bylo dobré tuto činnost podpořit a zajistit adekvátní podmínky pro naše zástupce, obzvlášť když si vše studenti zaplatili ze svých peněz. Závěrem položil položil otázku do budoucna, jak k této aktivitě přistupovat.


Bc. Daniela Čechová (PedF) se ztotožnila s názorem a výzvou JUDr. Michala Říhy (PF).


Návrh usnesení:

„Sociální komise vyzývá k řešení a komunikaci otázky komerčního majálesu a jeho budoucnosti.”


Schváleno tichým souhlasem


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Zóna UK na Pražském Majálesu 2019 ve výši 24 081 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 a 4 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 11-0-0

Schváleno


c) Charlie, z.s. (pravidelná podpora)

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Haně Soudkové (Charlie, z.s.), zástupkyni spolku Charlie, z.s., která představila spolek včetně hospodaření za rok 2018.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o pravidelnou finanční podporu spolku Charlie, z.s., ve výši 1 733 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 2 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Počet hlasů: 15-0-0

Schváleno


4. Zpráva k 15. výročí založení Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a vize do budoucnosti

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Bc. et Bc. Filipu Hrušovi (FTVS), který představil historii Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a jeho vize do budoucnosti.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, otevřel diskuzi.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vysvětlil, že Přírodovědecká fakulta vypověděla pronájem spolku z důvodu rekonstrukce a dodal, že možnosti PřF jsou to omezené, neboť PřF je majitelem stavby nikoliv pozemku, kdy odkoupení pozemku je komplikované a vedlo v podstatě i k důvodu rekonstrukce, kdy došlo k poklesu finanční podpory.  Závěrem dodal, že by rád činnost Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK podpořil nějakým usnesením.


JUDr. Michal Říha (PF) podpořil návrh Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) vyjádřil svůj obdiv nad prací centra a dotázal se jakou částkou v současné době IPSC podporuje centrum.


Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS) uvedl, že se jedná o částku 300 tisíc ročně.


JUDr. Michal ŘÍha (PF) znovu vyjádřil svou podporu centru a sdělil, že by byla škoda tuto aktivitu ztratit.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, rovněž podpořil návrh kol. Hurného a zeptal se na to, jaká je vize centra.


Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS) řekl, že v tuto chvíli nepřichází s ničím konkrétním, pouze apeluje na to, že příspěvek IPSC snižuje a aktivita centra se tím stává ohrožena. vysvětlil, že IPSC alokování financí odvozuje od počtu studentů, což je komplikované vzhledem k fungování centra.


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) reagoval, že na činnost centra by se mohly peníze přímo vyčlenit v rámci rozpočtu nebo zajistit kontinuální navyšování. Apeloval na to, že takováto činnost by se neměla utlumit. 


Návrh usnesení:


“Sociální komise AS UK vyjadřuje podporu a uznání aktivitám Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a považuje za nezbytně nutné, aby byly vyčleněny z rozpočtu dostatečné finanční prostředky na podporu jeho kontinuální činnosti a dalšího rozvoje.”


Počet hlasů: 16-0-0

Schváleno


5. Zprávy o činnosti delegátů za Sociální komisi AS UK

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


“Sociální komise AS UK vzala na vědomí zprávy delegátů AS UK.”


Vzato na vědomí tichým souhlasem


6. Různé

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) informoval o svolání grémia spolků, které dostane nový charakter, bude půldenní, kdy v první části proběhne seznamování a prezentace spolků a v druhé části bude prezentace IPSC a školení, jak financovat spolky, jak je zakládat, na co si dávat pozor, včetně představení aktivizačních programů.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) vyzval, členky a členy Sociální komise AS UK, aby se nezdráhali se na něj obracet ohledně KaM, kde působí jako člen Rady. A následně informoval a současném stavu kolejí a menz. 


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, se zeptal, kdy se bude zavírat menza Albertov?


Bc. Miroslav Čermák (OVV) odpověděl, že termín uzavření se odložil a jakmile se tak stane, bude tam současně zřízena provizorní menza. 


Martin Pehr (1.LF) se dotázal na činnost kolejních rad.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) vysvětlil, že kolejní rady dlouhodobě nefungují tak jak by měly a je to zapříčiněno i jistou ztrátou benefitů, které sloužily jako motivační faktor. Dodal, že v případě legislativních úprav půjdou tyto věci k projednání přes plénum AS UK.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se dotázal, zda se zvažuje umožnění otevření učitelské Menzy právnická i studentům, vzhledem k omezení menz a zda již proběhlo nové výběrové řízení na dodavatele IS pro Koleje.  


Bc. Miroslav Čermák (OVV) vysvětlil, že v současné době probíhá soudní řízení na předešlého poskytovatele a výběrové řízení je odloženo.


JUDr. Michal Říha (PF) apeloval, aby se ubytovací systém vyřešil co nejdříve, neboť neposkytnutí možnosti ubytování novým studentům, může nést neblahé dopady pro celou UK.


Bc. Miroslav Čermák (OVV) ubezpečil, že je velkou snahou KaM co nejrychleji tuto situaci napravit. 


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Vidi: Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 17. listopad 2019 19:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám