Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 20. ledna 2020

Přítomni:

Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bronislav Poul (FF), JUDr. Michal Říha (PF), Marek Boňko (FSV), Michael Glogr (PF), Jakub Hajný (1.LF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)

Omluveni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Metoděj Renza (3.LF), Daniel Slovák (2.LF)

Hosté:

Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Mgr. Martin Lundák (FF), Mgr. Miroslava Hurdová (KAM), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS, předseda AS UK), MUDr. Josef Štorm (2.LF)

Dále nepřítomni:

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1.LF), Martin Pehr (1.LF), Kristýna Švárová (FSV), Bc. Tomáš Bederka (PedF), Stanislav Bohačík (PF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Alžběta Kantorová (3.LF), Drahomír Kolenčík (2.LF), Bc. Eliška Kryčerová (FF), David Marvan (3.LF), František Vaňásek (1.LF)

Program:

  1. Schválení programu

  2. Nominace 2 kandidátů na členy Rady KAM

  3. Zvyšování cen ubytování a stravování

  4. Stav kolejí

  5. Spoluúčast fakult na financování Kolejí a menz

  6. Žádost o podporu – XII. výjezdní zasedání studentských unií a organizací v ČR, Fiala FTVS

  7. Různé


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.

1. Schválení programu

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, navrhl mírnou úpravu programu. Nominace dvou kandidátů na členy Rady KAM byla přesunuta do druhého bodu programu.


Program schválen tichým souhlasem.

2. Nominace 2 kandidátů na členy Rady KAM

Na členy Rady KAM byli nominováni MUDr. Josef Štorm (2.LF), Mgr. Tomáš Konečný (FF) a Bc. Miroslav Čermák (OVV). Proběhlo tajné hlasování. MUDr. Josef Štorm získal 8 hlasů, Mgr. Tomáš Konečný 2 hlasy a Bc. Miroslav Čermák 8 hlasů.


Do Rady KAM byli zvoleni MUDr. Josef Štorm a Bc. Miroslav Čermák.

3. Zvyšování cen ubytování a stravování

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Ing. Jiřímu Macounovi, řediteli KAM, který předložil materiál, Průběžný plán akcí ve správě KAM, jenž z pohledu pana ředitele přímo nesouvisí se stížností, ovšem nepřímo souvisí velmi. Pan ředitel KAM zdůraznil, že KAM se samofinancují, nedostávají ani korunu. Náklady jdou na účet výnosů KAM. Zvyšují se mzdové náklady, náklady za energie, likvidace odpadů a porostou i náklady na stavební práce. Dále pan ředitel uvádí potřeby KAM na revitalizaci objektů – dvě miliardy a dodává, že za ně nepostaví nic velkolepého, pouze se docílí normální stav, neboť věci zastarávají. Pan ředitel se zamýšlí nad čísly, která uvedla stěžovatelka k cenám jídel a poznamenává, že inflace ve stravovacích službách vzrostla na 4,9%, a že ceny jídel v menzách se tvoří průběžně podle kalkulačního vzorce – náklady na suroviny, režijní náklady. Například za květen 2019 až leden 2020 šly nahoru o 48%.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval za obšírné představení a otevřel diskuzi.


Mgr. Jan Kretschmer (PřF) zmiňuje cenu 77,- Kč v menze ČVUT.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) informuje o levnějších cenách v jídelně Krystalu UK. Konstatuje, že se jedná o zařízení UK a zároveň nepatří KAM. Zamýšlí se nad odpovědí studentce stěžovatelce a domnívá se, že je třeba si vyjasnit, zda bude UK mít větší sociálnost a doporučuje hledat řešení v dalších krocích.


Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM) opakuje, že KAM se samofinancují a je názoru, že diskuze musí probíhat plošně celou univerzitou, a když budou stanovena pravidla, je možná sociální cena, srovnatelná s „Krystalem“. Pan ředitel KAM je rád za diskuzi, rád by se setkal se studentkami, které si stěžují. Pan Mgr. Ing. Jiří Macoun se chce domluvit a je připraven hledat řešení na úrovni univerzity.


Návrh usnesení: Sociální komise AS UK žádá vedení Kolejí a menz UK o větší informovanost vůči akademické obci UK o důvodech zvyšování cen ubytování a stravování.


Počet hlasů: 8 - 0 – 0

Schváleno

4. Stav kolejí

Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM) nemá problém znovu odprezentovat materiál a je otevřený k diskuzi.


Michael Glogr (PF) zmiňuje potřebu vytváření finanční rezervy a je názoru, že ceny jsou až přeceněné.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) navrhuje 3 návrhy usnesení:


1) Sociální komise AS UK žádá vedení KAM o větší informování vůči akademické obci o důvodech zvyšování cen ubytování a stravování.


2) Sociální komise AS UK žádá vedení UK, aby předložilo plán realizace spolufinancování dotačních programů KAM.


3) Sociální komise AS UK doporučuje při přípravach Principů na rok 2021 otevřít otázku spoluúčasti fakult na financování kolejí UK.


Mgr. Martin Lundák (FF) konstatuje, že ceny nejsou solidní a ani není solidní měnit ceny skokově v půlce roku. Je to nefér. Je to problém s termínem.


Michael Glogr (PF) si všímá problému s ubytováním. Zmiňuje byrokratický přístup, problém s komunikací se zahraničními studenty, kritizuje špatné připojení, chyby v rekonstrukci - viz zásuvky, topení, světla.


Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM) vysvětlil, že podněty obdržel v pátek odpoledne, 17 stránek přečetl. Zdůrazňuje, že podněty nejsou přesně popsané, např. wifi KAM nepatří. Je si vědom, že ubytovací systém je nešťastný a je potřeba nový. Došlo k vypovězení smlouvy, platí právníky. Bude potřeba vypsat nové vyběrové řízení.


Marek Boňko (FSV) považuje za veliký problém KAM komunikaci ubytovacích kanceláří.


Mgr. Miroslava Hurdová (KAM) popisuje pomoc studentů s komunikací se zahraničními studenty – viz kartičky s anglickými názvy. Rovněž zmiňuje, že na kolejích Hvězda a Větrník studenti pomáhají s komunikací.


Michael Glogr (PF) uvádí, že zmíněné ubytovací kanceláře neodpovídají na e-maily. Navrhuje proaktivnost pomocí e-mailů.


Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM) odpovídá, že KAM chystají opatření ohledně vrátných a ubytovací kancelář by měla být pouze jedna místnost v centru. Pan ředitel uvádí modelový příklad ze zahraničí – Drážďany.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK uzavřel rozpravu.


Návrh usnesení: Sociální komise AS UK žádá vedení UK, aby předložilo plán realizace spolufinancování dotačních programů Kolejí a menz UK.


Počet hlasů: 8 - 0 – 0

Schváleno

5. Spoluúčast fakult na financování Kolejí a menz

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) navrhuje větší proaktivnost, je třeba změny více sdílet mezi studenty – různé skupiny – facebook fakult.


Mgr. Ing. Jiří Macoun (KAM) se domnívá, že je to lépe řešitelné, pokud se domluví na Radě.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK konstatuje, že nejsou další přihlášení s dotazy a připomínkami.


Návrh usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje při přípravách principů na rok 2021 otevřít otázku spoluúčasti fakult na financování Kolejí a menz UK.


Počet hlasů: 7 - 0 – 1

Schváleno

6. Žádost o podporu

Jednorázová finanční podpora akce XII. výjezdní zasedání studentských unií a organizací v ČR.


Mgr. David Pavlorek (FF) stručně představil akci, která byla podpořená panem rektorem UK.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK konstatuje, že není žádný dotaz.


Návrh usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce XII. výjezdní zasedání studentských unií a organizací v ČR ve výši 19.200 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 a 4 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.


Počet hlasů: 6 – 0 – 1

Schváleno


7. Různé

Stanovisko udržitelné UK – Hnutí za klima. Jen pro informaci.


Prof. Ing. František Zahálka, předseda AS UK podal stručnou informaci a doporučuje diskuzi a zmiňuje elektronickou komunikaci.


Návrh usnesení: Sociální komise AS UK vzala na vědomí předložené informace k „Udržitelné Univerzitě Karlově“.


Počet hlasů: 8 – 0 – 0

Schváleno


Mgr. Peter Korcsok poděkoval všem za práci během loňského roku 2019 a rovněž za účast.


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS UK

Vidi: Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 18. únor 2020 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám