Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 15. října 2019


Přítomni:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Omluveni: Metoděj Renza (3. LF)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. Prorektor pro rozvoj, Stanislav Boháčík (PF), prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (MFF)

Návrh programu:

  1. Schválení programu

  2. Vystoupení pror. Hály

  3. Plán realizace Dlouhodobého-strategického záměru UK na léta 2016-2020 - aktualizace na rok 2020

  4. Celková zpráva o dosavadním uskutečňování programů PROGRES

  5. Právní jednání (dle podkladů a-h)

  6. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v září 2019

  7. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejich součástí k 30.6.2019

  8. Zpráva o činnosti delegátu AS nominovaných EKASUK

  9. Smlouva s HCI

  10. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a informoval o krátkém jednání k FHS, týkající se komplikace u výstavby menzy 17. listopadu. Dále upozornil, že aktuálně doručené materiály jsou signalizační a budou pravděpodobně dále projednány mimořádně na Předsednictvu AS UK. Po sdělení o zařazení mimořádného bodu zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.

1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem

2. Vystoupení pror. Hály

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., prorektorovi pro rozvoj, který informoval o návrhu postupu přípravy a realizace projektu do výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“).


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, doplnil informace a otevřel rozpravu.


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, požádal Ekonomickou komisi AS UK o zvážení umožnění půjčky 25 mil. z fondu “Mikuláš” pro účely Igráčka.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na zbývající částku ve fondu “Mikuláš”.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že v současné chvíli zbývá na fondu 64 mil. s tím, že se tam ještě bude vracet a vrací se tam průběžně.


Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS) se zeptal na pravděpodobnost návratnosti zapůjčených peněz z fondu “Mikuláš”.


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, vysvětlil, že je to vysoce pravděpodobně a dodal, že se jedná o výzvu, kterou MŠMT vyhlásilo na poslední chvíli ve snaze využít peníze, které zbyly.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, doplnila, že by se jednalo o kofinancování, jehož výše by se odvíjela od částky, kterou by UK získalo.


Mgr. Eliška Chrásková (odbor pro vědu a výzkum) vysvětlila, že se jedná o nárokovou výzvu, kdy každá vysoká škola v ní disponuje svou vlastní alokovanou částkou. Dodala, že částka může být v nejhorším případě mírně pokrácena, ale není možné, aby UK nedostala nic. Dále řekla, že je cílem napsat si žádost vlastními silami, což se vzhledem k úspěšnosti a přehlednosti obsahu osvědčilo.


JUDr. Michal Říha (PF) se dotázal, zda v případě, kdy by student dostal grant, tak by mu byl vyplácen formou stipendií nebo formou smlouvy a zda by se v tom případě jednalo o 1,2 úvazku.


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, odpověděl, že by se jednalo o úvazek 1,2, přičemž obecně není mnoho doktorandů, kteří mají smlouvu UK a pro realizační tým by se jednalo 1,0 úvazku.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) vysvětlil, že pokud by UK čekala na jinou možnost financování, tak už by nebylo možné výzvu realizovat a vzhledem k obtížnosti nastavení pravidel jsme v tuto chvíli tlačeni časem.


Mgr. Eliška Chrásková (odbor pro vědu a výzkum) doplnila, že v případě čekání by výzva vyšla jen na roční granty, přičemž je zjištěno, že většina žádostí dle analýz přechází do 2–3 roku, pro přírodovědné a medicíny se jedná nejméně o dva roky, tak aby byl přínos. Závěrem apelovala na skutečnost, že je třeba začít co nejdříve, aby začátek realizace mohl být naplánován na podzim příštího roku.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, důrazně upozornil na to, že kvalitní výzkum v rámci humanitních oborů zpravidla také zabere více než dva roky.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise Akademického senátu UK bere na vědomí informaci o návrhu postupu přípravy a realizace projektu do výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“) a vyzývá prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc., prorektora pro rozvoj, k přípravě materiálu pro čerpání z mim. příspěvku k projednání na další zasedání AS UK.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno

3. Plán realizace Dlouhodobého-strategického záměru UK na léta 2016-2020 - aktualizace na rok 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na to, zda byl proveden celkový součet všech investičních akcí a zda univerzita a fakulty jsou schopny je ufinancovat. Dodal, že si je vědom, že se jedná o financování z vícero zdrojů, avšak zdůraznil, že možnosti fondu “Mikuláš” jsou již značně omezené.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, reagoval, že otázka zdrojů je velmi složitá, neboť je jich skutečně hodně a není možnost toho jak a s čím to konfrontovat. Nicméně dodal, že je předpokladem, že fakulty mají svoje investiční plány dobře promyšlené a ví do čeho budou investovat.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, informoval o aktuální zprávě od J. M. pana rektora, který přislíbil systematické doplňování “Mikuláše”, což by znamenalo jeho udržení a jeho postupné navyšování.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil, na skutečnost, že dlouhodobá zkušenost ukazuje na to, že přestože fakulty mají rozmyšlené své rozpočty, tak se často stává, že se objevuje něco nečekaného a fakulty to následně nezvládají financovat. Závěrem dodal, že i přes peníze, které by měly být do fondu “Mikuláš” navráceny a jeho postupné plnění, by v případě, že by došlo k vícero takovým neočekávatelným výdajům nemusely stačit a navrhl, aby se nad touto možnou hrozbou někdo zamyslel.


RNDr. Věra Šťastná (OAS) vysvětlila, že velké investice vycházejí v OP VVV a veškerá čísla jsou podmíněna kvalifikovaným odhadem. Uvedený zbytek fakulta označily, že jsou schopny hradit z vlastních prostředků a zde nelze predikovat do jaké míry tomu tak bude či nebude. Sdělila, že součet všech investičních akcí proveden byl, ale číslo není proti čemu postavit, ale že analýza bude provedena, jako tomu bylo již v minulém roce, nicméně upozornila, že zcela logicky až dlouhodobý přehled ukáže relevantní čísla.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, dodala, že každá fakulta, ve chvíli, kdy vytváří finanční záměr, tak ho musí mít současně pokrytý. A mimořádné materiály s vazbou na FHS jsou anomálií. Vysvětlila, že není běžné, aby fakulty nemohly něco dostavět a že si své financování řeší samy.


Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) reagoval, že je obecně lepší dávat investiční akce i do strategického záměru, což má to pozitivní význam pro investory a motivuje je to investování. Dodal, že přirozeně nelze vše, co se tam uvede mít za 100% platné, neboť nelze vše predikovat, ale vypadá to lépe.


PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF) se dotázal na to, zda existuje nějaká přehledová tabulka o čerpání Mikuláše.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že není, ale není problém ji vytvořit a zaslat během zítřka.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, požádal, aby tam byly veškeré údaje za dobu od vzniku fondu.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, potvrdila, že to bude v tabulce obsaženo.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval za vstřícnost a přislíbil rozeslání tabulky ve chvíli, kdy dorazí.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil, že se zde mísí dva strategické záměry, kdy není možné žádat o to, co tam není uvedeno.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, vysvětlil, že se jedná o to, aby si ministerstvo udělalo přehled, jaké bude čerpání a kolik peněz bude potřeba.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vysvětlil, že tabulka je od toho, aby vedení UK a vedení fakult se důsledně zamýšlelo, nad kroky, které hodlá učinit, neboť si není jistý, že k tomu došlo.


RNDr. Věra Šťastná (OAS) ubezpečila, že veškeré věci jsou dlouhodobě a do hloubky diskutovány s jednotlivými fakultami, ale připustila, že samozřejmě záleží na kultuře jednání každé fakulty. Dodala, že za programovém financování si stojí, u OP VVV to nezáleží tolik na UK a že se soupisem financování jedná o zájem ministerstva učit školy více přemýšlet do budoucna.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se zeptal, zda RUK spolupracuje s fakultami při tvorbě jejich finančních záměrů, či dochází k duplicitě práce, a tedy ne centrální koordinaci jednotlivých kroků.


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, vysvětlil, že nejprve se osloví fakulty, které zašlou své tabulky, velké investice se následně oddělí a překontroluje se u nich, zda nedochází k duplicitám, ty se případně posoudí a vyjednají.


RNDr. Věra Šťastná (OAS) řekla, že si není vědoma koordinace, že pouze sbírají data od fakult.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, vysvětlila, že velké investiční záměry se velmi podrobně diskutují a řeší se centrálně u drobných tomu tak není.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), uvedl, že k duplicitám dochází i v rámci fakult, a ne vždy se myslí na rezervu, avšak vyzval k tomu, aby se dále v tuto chvíli tato diskuze nerozváděla i s ohledem na zbytek programu.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2020 v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. i) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno

4. Celková zpráva o dosavadním uskutečňování programů PROGRES

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Celkovou zprávu o dosavadním uskutečňování programů PROGRES.”


Počet hlasů: 20-0-0

Schváleno

5. Právní jedníní

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.

a) Protipovodňová stěna v Praze Troji – hlavní město Praha

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit služebnost spočívající v umístění mobilní protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc. č. 1618/1, 1619/5 a id. spoluvlastnického podílu ve výši 99/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní protipovodňové stěny ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh ke schválení AS UK ”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno

b) Protipovodňová stěna v Praze Troji – Povodí Vltavy, s.p.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit služebnost spočívající v umístění mobilní protipovodňové stěny k tíži pozemků ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik, parc. č. 1647/1 a id. spoluvlastnického podílu ve výši 426/525 na pozemku parc. č. 1626, vše k.ú. Troja, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav mobilní protipovodňové stěny ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno

c) Uložení kabelového vedení v areálu BIOCEV

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, k tíži pozemků parc. č. 294/6, 294/7 a 306, k.ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 20-0-0

Schváleno

d) Nájem tenisových kurtů v Hradci Králové

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Tenisovým klubem Eden – spolkem, IČO: 06206255, se sídlem Hradečnice 1891/2A, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, jako nájemcem, nájemní smlouvu o nájmu tenisových kurtů o výměře 4 071 m², za nájemné ve výši 200 000,- Kč včetně DPH ročně a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 19-0-0

Schváleno

e) Výměna kabelového vedení v areálu Motol

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu a požádal o doplnění vyjádření fakultního senátu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení VN a rozvaděče VN k tíži pozemku parc. č. 56/2, 405/1 a 405/24, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Motol, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 20-0-0

Schváleno

f) Přeložka vysokého a nízkého napětí vyvolaná výstavbou pavilonu matematiky a informatiky v Troji

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – přeloženého kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení v rámci stavební akce s názvem: „UK-MFF Troja přeložky kVN, kNN a sdk“, k tíži pozemku parc. č. 404/1, k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO 25376516, a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 20-0-1

Schváleno

g) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj na MFF, vysvětlil, že se jedná o klíčovou záležitost pro MFF, která byla schválena fakultním senátem a vyjádřil svou otevřenost k diskuzi.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2018, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018 a dodatku č. 3 ze dne 01.07.2019, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací v rámci zhotovení díla a změna termínu dokončení díla, a doporučuje ho AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 20-0-0

Schváleno

h) Trafostanice Kampus Jinonice

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, doplnil informaci a otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – velkoodběratelské trafostanice TS 4358, k tíži pozemku parc. č. 764/224, jehož součástí je budova č. p. 661, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 20-0-0

Schváleno


6. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v září 2019

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech rozpisu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda právě tyto peníze nejsou ty, které by měly být vkládány do fondu “Mikuláš”.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, poděkovala za návrh a přislíbila jeho prodiskutování s J. M. panem rektorem.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že je možné, že se bude tímto směrem uvažovat.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, připustila, že u těchto financí lze tak učinit, ale kupříkladu minulý rok byly svázané a byly cíleně určené na mzdy.


JUDr. Michal Říha (PF) reagoval, že informace o rozpisu tohoto příspěvku byla již anoncována.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, souhlasila o rozdělení tohoto příspěvku, ale uvedla, že ten následující by bylo skutečně možné do fundu “Mikuláš” dát.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) podpořil, aby se v této věci jednalo až pro příští rok, neboť dodatečný rozpis je zvykový a fakulty s ním počítají.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK z MŠMT v září 2019.”


Počet hlasů: 20-0-1

Schváleno

7. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejich součástí k 30.6.2019

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy a pochválila všechny fakulty za zcela vzorné čerpání.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o Čerpání rozpočtu UK a rekapitulaci hospodaření jejich součástí k 30.6.2019.”


Počet hlasů: všichni 20-0-0

Schváleno

8. Zpráva o činnosti delegátu AS nominovaných EKASUK

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a otevřel rozpravu.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí zprávy o činnosti delegátů AS nominovaných Ekonomickou komisí AS UK.”


Schváleno tichým souhlasem.

9. Smlouva s HCI

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu a vysvětlil podrobně všechny kroky vedoucí k podpisu smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval kancléři za podrobné vysvětlení a otevřel rozpravu.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) uvedl, že z jeho pohledu je to trochu opakování situace z ledna, kdy společnost Agrofert měla být jedním ze sponzoru reprezentačního plesu UK a v reakci na otevřený dopis studentů 2. LF byla tato aféra mediálně zviditelněna a následně diskutována na komisích na AS UK, na plénu AS UK a výsledkem bylo odstoupení společnosti Agrofert. Uvedl, že ačkoliv si nemyslí, že bylo zcela správné věc takto mediálně řešit, tak se již tehdy v souvislosti s partnerstvím a sponzoringem ukázala celé spektrum názorů na toto téma a že vystoupil na plénu AS UK s tím, že AS UK nemusí řešit každou smlouvu, ale zároveň navrhl a J. M. pan rektor souhlasil, že pokud by měl podepsat kontroverzní smlouvu, že AS UK bude informovat a že k naplnění této dohody tedy nedošlo. nedošlo k tomu.


PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), prezentoval prohlášení senátu PedF, který žádá o to, aby smlouvy procházely, ať už přímo přes AS UK či jím vytvořeným orgánem. A dále sdělil, že částky uvedené ve smlouvě byly označeny za směšně nízké a že vysvětlení pana kancléře chápe, avšak potom se ptá, zda vůbec UK stojí o partnery jako takové, když částky, které se univerzitám dávají jsou obecně tak nízké a zda by přinejmenším nestálo za to redefinovat celé možnosti partnerství s UK. Závěrem dodal, že senát PedF zároveň žádá, aby k podobným kauzám znovu docházelo.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, vysvětlil, že u Agrofertu šlo o něco jiného, neboť sponzoroval transparentně reprezentační ples UK několik let po sobě.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) reagoval, že na tom nezáleží, že to že si toho nikdo nevšiml dříve není omluvou pro taková partnerství.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, sdělil, že J. M. pan rektor bude iniciovat vznik komise, která by byla majoritně obsazena z vůle senátu a její členové by měli za úkol posoudit věrohodnost jednotlivých partnerů a další detaily budou sdělí J. M. pan rektor na plénu AS UK, neboť je právě osobně. Vysvětlil, že pokud jde o potřebu peněz, tak vznikla především v době, kdy se blížilo výročí Karla IV. a bylo by ostudné ho neoslavit. Vysvětlil, že media často hovoří o velkých částkách, kterými UK disponuje, ale skutečnost je taková, že jsou velmi přísně účelové vázané a spjaté s přísnými pravidly. Přičemž dodal, že kupříkladu na spolkovou činnost a sportovní činnost se veřejné prostředky také nedají dát stejně tak na velká výročí a všechny podobné akce: výstavy, juniorská univerzita, dětský den apod. A jedinou možností, jak tyto věci zaplatit, je získat peníze jinde. Uvedl, že už to je důvod, proč i dva miliony se zdají zajímavé, přičemž dodal, že RUK má mnohem menší zdroje oproti fakultám.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF) souhlasila, že za 0,5 mil. je možné udělat velmi dobré PR, avšak zároveň se dotázala, zde skutečně je tak malá nabídka partnerů, že si nemůže UK mezi nimi vybírat.


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, reagoval, že ceny, které jsou uvedeny a obecně nabízeny, nejsou navrhovány ze strany UK, vysvětlil, že jiné školy se pohybují ještě v menších relací a že se již po několik let nedaří dohodnout lepší, přestože je velká snaha takto nastavené podmínky změnit. Dodal, že vzhledem k nízkým částkám se UK zaměřuje právě spíše na oblast bankovnictví, kde se dá získat nejvíc v rámci tohoto možného, ale pak dochází k narušení struktury partnerů, kdy jedna banka nechce být pod druhou, a to přináší další problémy. Závěrem sdělil, že projednání smlouvy proběhlo za zcela standardních podmínek a historicky se tyto věci nikdy se senátem neřešily.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) připomenul zmíněný slib J. M. pana rektora z ledna 2019.

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, se omluvil s tím, že nevěděl, že byl učiněn.


JUDr. Michal Říha (PF) vystoupil s tím, že včera v rámci Sociální komise AS UK rozdělovali prostředky na zájmovou činnost sesbírané z celé univerzity, kdy tyto aktivity jsou financovány z těchto partnerských darů. Uvedl, že sám vyjednává získání financí pro podobnou akci a že obecně získávání peněz je velmi obtížné. Dále řekl, že právě tato skutečnost je pro něj důvodem pro podporu vzniku komise, která by se zabývala nastavením pravidel a následně by byla rozpuštěna či aby její jednání probíhala flexibilně i klidně per rollam. K částkám následně uvedl, že je třeba tuto situaci změnit, neboť to co RUK pro sebe získá takto za rok je mnohdy roční rozpočet některých studentských spolků.


Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) vysvětlil zaslání podnětu, kdy cílem bylo otevřít diskuzi nad touto problematikou a konstatování kritiky, která šla už ze 4 fakult. Vysvětlil, že by uvítal systematizaci fundraisingu, přičemž se nemusí nutně jednat o zřízení komise, ale spíše exekutivního orgánu. Dodal, že zkušenosti ze zahraničí napovídají o tom, že přes možná rizika to skýtá i dobré příležitosti se této oblasti cíleně věnovat.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) sdělil, že sám v rámci pořádání letní školy naráží na vázanost peněz i na obtíže spojené se získáváním vhodných partnerů. A pokračoval s názorem, že tyto věci by měla především UK řešit interně za pomocí vlastních názorů, tak aby nedocházelo mediálně k poškození jejího dobrého jména a vyzval akademickou obec, aby se naučila komunikovat v rámci UK, tak jako komunikuje v rámci své vlastní rodiny a bez zbytečné negativní medializace.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), vyjádřil své pochopení a poděkoval za věcnou diskuzi, dále uvedl, že z jeho pohledu to vypadá, že několik malých věcí, které se nešťastně zřetězily vytvořily tuto vyeskalovanou hrůzu. Sdělil, že je třeba vzít to pozitivně a jeho příležitost k redefinování systému a zamyslet se nad vnitřní komunikací, která by mohla vést ke zlepšení komunikace vnější. Poděkoval kancléři ze vysvětlení a objasnění jednotlivých kroků, které vedly k uzavření smlouvy a řekl, že je zřejmé že proběhl screening, který nemusel ukázat negativní úhel pohledu, ale že nyní je třeba vytvořit konstruktivní řešení.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), navrhl, aby byl zřízen nějaký systém, který bude jasný a transparentní i na venek, zároveň vyjádřil své pochopení nad složitostí celé této problematiky, pročež by viděl jako cestu sejít se u kulatého stolu a věc více prodiskutovat.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) vystoupil s tím, že zakládání dalších komisí a svolávání dalších stolů není už není tou nejlepší možnou cestou, neboť lidských zdrojů a času je stále stejně, za to věcí přibývá.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, řekl, že diskuze je důležitá a poděkoval panu kancléři za rozbor a za určitou míru sebekritičnosti. uvedl, že je důležité, že nebyla a nemůže být ovlivněna akademická svoboda. Závěrem se ztotožnil s názorem dr. Jüptnera a vyzval k věcnému řešení. Závěrem dodal, že souhlasí, že tvorba dalších komisí není řešením, přesto by se mělo vytvořit nějaké dočasné těleso, které by stanovilo určitá pravidla, ať už formou etického kodexu nebo mimo něj a následně by tento návrh prošel i přes Ekonomickou komisi AS UK a doporučil, aby součástí takového tělesa vzhledem k jeho významu byl i někdo z kolegia rektora.


Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), poděkoval za veškerou aktivitu, která proběhla ve spojení s otázkou fundraisingu a vyjádřil svůj názor, že se jedná o smutnou situaci, kdy UK ustoupila emotivním názorům, neboť označil chování UK za správné a podpořil myšlenku věnovat se otázce fundraisingu více profesionálně, neboť se mu nelze zcela vyhnout.


Mgr. David Pavlorek (FF), řekl, že situaci vnímá jako zřetězení chyb a že je jeho cílem najít systém nápravy. Zároveň podotkl, že zřízení komise vnímá jako pozitivní řešení. Vysvětlil, že komise není o alibismu a že možná je i nasnadě, jestli by se touto otázkou neměly zabývat spíše Ediční a petiční komise AS UK, neboť pouze jeden z mnoha aspektů je v této věci ekonomického charakteru.


Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), vystoupil s tím, že pro něj osobně je velmi důležité, s jakými subjekty UK uzavírá svá partnerství, neboť neschvaluje firmy, které vydělávají na lidské tísni a že by měl stejný problém s jakoukoliv neetickou organizací. A dodal, že se přiklání k předsedovi Ekonomické komise AS UK, že by smlouvy měly procházet přes tuto komisi.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), informoval, že AS FTVS také přijalo usnesení, které podporuje vytvoření celouniverzitních pravidel pro spolupráci se soukromým sektorem. Dále sdělil, že se ztotožňuje s názorem, že komisí je hodně, ale že zde se jejího zřízení zastává. Dodal, že problémy se dějí a bylo dobré se z nich poučit a najít celouniverzitní řešení by bylo ku prospěchu věci, zároveň vyjádřil podporu participace AS UK na tomto záměru.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) vystoupil s tím, že na každém subjektu lze najít něco negativního a že zároveň by byl nerad, kdyby zřízení komise mělo znamenat, že tím sprostí od veškeré viny a upozornil na to, že silný rektor nese spousty výhod a není dobré, aby si rektor musel o vše říkat a byl pouhou loutkou. Akcentoval, že by byl nerad, aby se na věc pohlíželo jako na souboj mezi akademickou obcí a rektorem, vyjádřil se, že podle něj je zásadní vyřešit si takové věci směrem dovnitř a řešit to se odpovědnými osobami.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) poukázal na to, že zde zaznělo spousta příspěvku, které ukazují na složitost celé situace, kdy stojíme o sponzoring a při tom každý se dá napadnout. Dále dodal, že se ztotožňuje s názorem předsedy Ekonomické komise AS UK, aby nevznikla přímo komise, ale spíše pracovní skupina, ve které by byli zástupci AS UK, kteří by dali dohromady pravidla a dále by se smlouvy projednávaly na Ekonomické komisi AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, vysvětlil, že konečné rozhodnutí je na panu rektorovi a že Ekonomická komise AS UK, by mu spíše měla naznačit paletu možností, které podporuje a ze které by si vybral řešení.


Návrh usnesení:

"Ekonomická komise AS UK konstatuje, že v souvislosti s uzavřením smlouvy se společností Home Credit International a.s. došlo k nešťastným pochybením, která měla negativní dopad na mediální obraz UK.

Ekonomická komise AS UK navrhuje, aby součástí procesu přijímání darů na UK bylo projednání s některým již existujícím nebo nově vytvořeným grémiem samosprávy UK.

Ekonomická komise AS UK deklaruje potřebu nové strategie fundraisingu UK a je připravena na její tvorbě participovat.

Ekonomická komise AS UK deklaruje potřebu zohledňovat etické principy v systému přijímání darů pro UK."


Počet hlasů: 20-1-0

Schváleno

10. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a představil Ing. arch. Mgr. Marii Pětovou, Ph.D., děkanku FHS, která představila mimořádné právní jednání, týkající se dostavby objektu menzy 17. listopadu. a seznámila členky a členy Ekonomické komise AS UK s provizorním podkladovým materiálem.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, představila podkladový materiál a objasnila problematičnost této věci. Vysvětlila, že se jedná objekt, který je velmi atypický, který se potýká s limitem výše státní dotace a u kterého náklady během rekonstrukce extrémně narostly. Což zdůvodnila jednak tím, že se jedná o atypický objekt, který byl na počátku v zoufalém stavu a jako další faktor uvedla skutečnost, že v posledních letech se výrazně prudce zvedly ceny ve stavitelství. Sdělil, že v důsledku těchto příčin došlo k vynucené etapizaci, ta omezila možnost žádosti o, v té době obě možné dotace. Pokračovala, že se doufalo v zajištění navazující podpory, ale nestalo se tak. Dále uvedla, že do hry vstoupila také změna legislativy, která zpřísnila podmínky a lpí více na ekologickém zajištění, což vedlo k přeprojektování. Veškeré tyto faktory a nepředvídatelné změny vedly k finanční náklady, které se nyní pohybují v takových částkách, že není v možnostech FHS je uhradit. Děkanka informovala, že z FRIMu uhradili 80 mi., s tím, že bylo nutné podepsat další dodatky ke smlouvě, kdy k úhradě si fakulta půjčila od PřF, MFF. Následně informovala, že v současné chvíli chybí 85 mil. k tomu, aby stavba byla dokončena, kdy v případě, že k tomu nedojde je nutné dotaci vrátit a další prodloužení není možné. Závěrem uvedla, že jsou tlačeni časově i z důvodu plánované rekonstrukce FSV v Jinonicích, kde sídlí děkanát FHS a který tedy bude nutné přesunout. Své vystoupení zakončila prosbou o pomoc a okamžité uvolnění financí z důvodu cash flow, které jsou alokovány pro Motol a Albertov, s tím že ty peníze by se zase vrátili a zároveň poskytnutí peněz z fondu “Mikuláš”. Sdělila, že si je vědoma, že FHS je zadluženo asi na 10 let a je to limitní částka, kterou jsou schopni slíbit a splácet, ale že jakékoliv další půjčky by byly výrazně nezodpovědné.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) poukázal na to, že tento problém může potkat kteroukoliv jinou fakultu a že to co se nyní řeší je nejspíš obecný problém. Dále řekl, že není možné nechat fakultu na holičkách a je zjevné, že je třeba zaplatit chybějící finance z erárních peněz, tedy že je nutná spoluúčast všech fakult, přičemž by bylo spravedlivé, aby si FHS vzala ze svého jednání ponaučení. Dále se dotázal na to co si fakulta může platit a co si nemůže dovolit platit, tedy jaký je její rozpočet a z toho je možné spočítat, kolik peněz může splácet. Dále se dotázal, jak by to bylo s přealokování peněz, které je třeba uvolnit v tuto chvíli, zde by je FHS také splácela.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, upozornil, že FHS na počátku deklarovala 20 mil. rezervy a taková šíře splátek je pro fakultu likvidační.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil, že je nutné vědět, jak moc je fakulta zadlužená a je třeba se připravit na to, že ať už se zvolí jakékoliv řešení bude výsledek stejný.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) se ztotožnil s názorem, že není možné v tom FHS nechat. Zároveň důrazně požádal o sdělení, jaké konkrétní osoby byly zodpovědné za rozpočet a harmonogram a proč se tento problém dozvídá Ekonomická komise AS UK až nyní, kdy je fakulta již v krizi, uvedl, že není možné, aby se něco takového stalo ze dne na den a muselo být vidět již dříve, kam věc směřuje.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, vysvětlila, že krizová situace se ukázala až teď v posledních týdnech, kdy neočekávaně dochází k nutnosti provádět neustále další změny, se kterými se nepočítalo. Popsala detailně průběh oprav a vysvětlila, že u budova menzy 17. listopadu se v výsledku ukazuje ještě ve výrazněji horším stavu, než jaké byly odhady.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) vyjádřil své pochopení a dále se ztotožnil s doc. Bromem, že fakultě je třeba pomoc, avšak požádal o rozvedení vysvětlení, jak k tomuto problému došlo.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, doplnil informaci o tom, že FHS nemělo svou vlastní budovu a když se objevila otázka, kam FHS přesunout RUK nabídnul objekt menzy 17. listopadu, která byla nevyužívaná.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, potvrdila tuto informaci a dále uvedla, že objekt chátral, došlo k narušení statiky a z důvodu neustále nových komplikací docházelo k přeprojektování. Uvedla také, že zvažovali možnost zbourání objektu, ale na základě studie od tohoto nápadu ustoupili, neboť zbourání budovy by bylo ještě dražší než samotná přestavba a došlo by rovněž i k narušení přilehlých objektů.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) poukázal na to, že toho že se náklady neustále zvedají si museli být vědomi už dříve a požádal o sdělení osoby, která za to byla zodpovědná, neboť není možné nepostřehnout, že během 10 měsíců se náklady zvedly o 8 mil.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, reagovala, že fakulta se snažila řešit situace sama dle svých možností a že byli neustále ujišťování o tom, že ministerstvo financí uvolní dotace, což se nestalo.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) vystoupil s tím, že je to nešťastná situace, kdy pravděpodobně došlo k tomu, že fakulta nezaslala nějaké materiály na AS UK, ale odhlasovala si je sama v rámci fakultního senátu, neboť zde by jistě k podchycení problému došlo již dříve. Sdělil, že si nemyslí, že to je konec fakulty, ale že je to od FHS velice nekolegiální, neboť to odnesou ve výsledku všechny fakulty.


PhDr. David Greger, Ph.D (PedF) požádal o popis financování projektu.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, sdělila, že do projektu FHS investovala svých ušetřených 80 mil., dále jim byly schváleny dotace v roce 2010 a další peníze, které fakulta ušetřila přesouvala do FRIMu, který následně vyčerpala a náklady dále rostly, což vedlo k žádosti o přispění z fondu “Mikuláš” a další vlastní investice, kdy v současné době je fakulta prakticky na nule, ale podařilo se jí zjednat půjčky s fakultami a předpokládá jejich řádnou splatnost, nicméně náklady dále rostou a další půjčku už fakulta nemůže učinit.


PhDr. David Greger, Ph.D (PedF) vyjádřil svou nespokojenost nad tím, že by fakulta byla z problému vytažena, aniž by nic nezaplatila, sdělil, že podle informací má za to, že se jedná o pochybení ze strany FHS.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, vysvětlila, že podmínky ministerstva se neustále mění a že dělají vše proto, aby se dotace nemusela vracet.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, upozornil, že veškeré dodatky, měli jít přes AS UK a že, pakliže byly podepsány pouze vedením FHS, pak nejsou fakticky platné. Vysvětlil, že je v zájmu všech fakultě pomoci pouze nyní je snahou odhalit chybu, které vedla k této krizové situaci.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) poukázal na to, že se tento problém musí vyřešit, neboť lze očekávat další vícepráce.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, vysvětlila, že další vícepráce se už objevit nesmí, neboť objekt je před dokončením.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) reagoval, že to nelze vyloučit a zda mají pro tuto situaci strategii.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, uvedla, že už prostě k této věci nesmí dojít, že se k půjčkám od MFF a PřF dostali po zralé úvaze, bez toho, aniž by muselo dojít k propouštění a že jsou příliš tlačeni ze strany firmy, která projekt realizuje.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) upozornil na skutečnost, že pokud jsou dodatky skutečně neplatné, tak jí hrozí odnětí svobody a že je nutné věc vyřešit v nejkratší možné době.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, navrhl v prvním kroku vyřešit otázku cash flow a následnou pomoc z centrálních dotací.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) podpořil návrh doc. Nigrina a doporučil rovněž přípravu podkladových materiálů pro jednání kolegia rektora.


Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF) navrhl, aby se udělala hloubková analýza, kde všude je možné ušetřit.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda by šlo podrobně říci, jak to bylo se zmíněnými dodatky a odkud se následně ty půjčené centrální peníze a peníze alokované pro Motol a Albertov vrátí.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, sdělila, že dodatky, v současné chvíli u sebe nemá, ale uvolnit alokované peníze na projekty, kde zatím nejsou potřeba tam, kde potřeba jsou právě teď, je racionální řešení současného stavu.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) požádal o to, aby se připravily odpovědi na to jak budou vráceny finance alokované na jmenované projekty a akcentoval, že následně bude stejně nutné se na FHS složit ze strany zbytku fakult.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, požádal, aby vedení FHS a UK připravilo podkladové materiály pro předsednictvo AS UK a Ekonomickou komisi AS UK pro další jednání.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) požádal, aby se fakulta zavázala ke splácení a že měl být zapojen do této věci více i podíl z RUK.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, se hájila, že fakulta si tento problém nevytvořila, že převzali od UK budovu již chatrném stavu.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) uvedl, že měli o pomoc pořádat dříve.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, uvedla, že od začátku hraje v této věci řada faktorů, které nelze ovlivnit a stojí proti dokončení rekonstrukce včetně komplikací se změnami na ministerstvu.


MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP) upozornil děkanku, že jsou v tuto chvíli představeni před hotovu věc a neměla by být tudíž překvapena, že je zde zájem o vytvoření určitých podmínek, z kterých jim pomoc bude poskytnuta.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) uvedl, že za předpokladu, že se všechny fakulty budou muset na FHS složit, by nějakým způsobem měla být ovlivněna její autonomie, protože tato situace se může opakovat a není možné, aby toho zneužívaly do budoucna i jiné fakulty.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) sdělil, že když AS PřF schvaloval půjčku FHS byl ujištěn, že v případě neschopnosti fakulty splácet bude za ní ručit RUK, který po půjčce toto ručení odmítnul.


Návrh usnesení:

“Ekonomická komise AS UK vyzývá vedení UK k urychlenému předložení materiálu AS UK pro řešení situace s nedostatkem disponibilních prostředků investiční akce FHS UK.

Ekonomická komise AS UK vyzývá J. M. pana rektora k aktivnímu krizovému řešení problému FHS a k předložení návrhu řešení situace na FHS.“


Počet hlasů: 21-0-0

Schváleno


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 18. únor 2020 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám