Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK dne 25. listopadu 2019


Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Anna Malečková (LFP), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Tomáš Sychra (3. LF), MUDr. Josef Štorm (2. LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, Ing. Jiřina Kurzová, odbor výstavby RUK, Mgr. Karel Strnad, tajemník FHS UK, Ing. Petr Kostelecký, vedoucí odboru výstavby RUK, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK, Ing. Libor Kočí (LF P), Mgr. Karel Strnad (FHS), Mgr. Jitka Baťková (RUK), Iveta Albrechtová (2. LF), Anna Šedivá (2. LF), Magdaléna Voldřichová (FHS), Peter Korcsok (MFF), Stanislav Bohačík (PF)

Návrh programu

 1. Komplexní analýza akce „UK - FHS - rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu”

 2. Návrh dodatku č. 4 k Opatření rektora č. 52/2017 (výkon správy nemovitostí)

 3. Předfinancování realizace projektu z výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček”)

 4. Právní jednání

    a. 

  Park vodních sportů Troja - směnná smlouva

    b. 

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Československou církví husitskou

    c. 

  Trafostanice v ulici Studničkova – 1. LF

    d. 

  Výměna kabelového vedení Poděbrady – ÚJOP

    e. 

  Zrušení zájmového sdružení BIOCEV z.s.p.o.

 5. Rekapitulace situace na KaM

 6. Darovací smlouvy

 7. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal členy komise i přítomné hosty. Připomněl, že materiály rozesílané členům pracovních komisí AS UK by měly sloužit k zajištění činnosti komisí a nikoli k volnému šíření např. přímo médiím. Poukázal tím na článek uveřejněný na serveru akutualne.cz jehož obsah byl přejat z interní e-mailové konference Ekonomické komise a z původního dopisu dr. Emlera, který byl do komise rozeslán. Takovéto volné šíření pracovních podkladových materiálů považuje za selhání člena komise, neboť daný novinář se mohl obrátit přímo na něj, jako na osobu, která materiály komisi poskytla.


J. M. pan rektor vyjádřil znepokojení nad stále častějším posíláním si zpráv, řešení interních záležitostí a vyřizování vzájemných účtů přes média.


Dokončuje se interní audit na Česko-čínské centrum UK. O existenci Střediska bezpečnostní politiky, s. r. o., se univerzita dozvěděla až v souvislosti s medializací tohoto tématu, o jakýchkoliv fakturacích dalším subjektům ze strany s. r. o. vedení UK tedy nevědělo. Dle dosavadních zjištění UK neměla s SBP, s. r. o., nikdy v minulosti uzavřenu žádnou smlouvu a zmíněná společnost se na jakémkoliv financování univerzity nepodílela.


J. M. pan rektor dále sdělil, že čerpání rozpočtu UK za první tři čtvrtletí je vyrovnané, náklady dosahují 74 %, což odpovídá plánu. Dále informoval, že 4 jednotky jsou momentálně ve ztrátě (Správa budov a zařízení), neboť se čeká na dotace. J. M pan rektor popřel nepravdivé zprávy o tom, že by kvestorka UK skončila ve své funkci kvůli ztrátám v hospodaření.


J. M. pan rektor podal vysvětlení k situaci stavby UNIMEC v Plzni, jako reakci na zprávu děkana Lékařské fakulty UK v Plzni. Celá záležitost je v řešení ve spolupráci s MŠMT (náměstek Velčovský a ředitelka odboru) a univerzita očekává písemné stanovisko. Informace o tom, že by se uvedená stavba v Plzni nerealizovala z důvodu financí, se nezakládají na pravdě.


MŠMT se snaží aplikovat rozdělování finančních prostředků dle „Metodiky rozdělení financí“. Vzhledem k parametru K se ukazuje, že modul 1 je těžko použitelný a vysoké školy ho rovněž nechtějí. Existuje požadavek použít jen modul 2, kde jsou finance rozděleny „bibliometricky“ dle publikací.


V návrhu hodnocení se objevují tendence, že se nebudou hodnotit studie, kde je více než 30 autorů, což ukazuje na nekompetentnost návrhu a J. M. pan rektor jej hodlá rozporovat na ČKR.


Závěrem J. M. pan rektor informoval, že zvažuje předložení návrhu o tom, aby uchazečům o studium, kteří nedosahují 1,5 násobek životního minima, bylo prominuto placení poplatků za vícero přihlášek.

1. Komplexní analýza akce „UK - FHS - rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu”

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, shrnul předchozí průběh projednávání dané věci a konstatoval, že výsledkem jednání řádné i mimořádné Ekonomické komise, byla žádost komise o získání komplexních informací o průběhu akce. Poté předal slovo prorektoru Hálovi a požádal jej o stručný úvod.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, sdělil, že od minulého jednání byly doplněny tabulky s údaji na str. 7, 8, 9 a 10, nově bylo též doplněno, jak se budou pokrývat finanční prostředky.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, upřesnil, že podstata dotazu spočívala v tom, zjistit kde nastalo selhání a proč se o všem Ekonomická komise AS UK dozvěděla až tak pozdě.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, a J. M. pan rektor konstatovali, že většina fakult obecně nemá specializovaný aparát pro výstavbu. Ohledně FHS vyjádřili přesvědčení, že fakulta je schopna celou situaci ustát, i když nadcházející 3 roky mohou být náročné, v dalším období se to dá zvládnout v rámci FRIMU.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, doplnila, že si fakulta vypracovala analýzu čerpání fondů a možných splátek.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, namítnul, že fakulta musela o problémech vědět již v dubnu, a zeptal se na důvody, proč o tom nikdo neinformoval Ekonomickou komisi, tedy ani příslušný prorektor. Žádal informaci o tom, kdo z rektorátu podepisoval dodatky na vícepráce.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, odpověděl, že nepodepisoval dodatky, které se v rámci čerpání dotace podepisují pouze na fakultě. Na rektorát se dodatky pouze posílají a rektorát je dále přeposílá na MŠMT.


Mgr. David Hurný (PřF) poukázal na fakt, že když se na jaře obcházeli fakulty, mohl rektorát zjistit, že situace na FHS není ideální. Rektorát měl následně informovat plénum AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) konstatoval, že kdyby celá akce byla novou stavbou a nikoli rekonstrukcí, tak by k této situaci neinformovanosti nedošlo. Položil dotaz, zda to lze interpretovat tak, že veškerá pochybení způsobila sama fakulta.


J. M. pan rektor odpověděl, že odbor výstavby RUK je komunikátor mezi fakultami a MŠMT. Je otázka, jakou má mít rektorát roli, zdali agendu výstavby nechat i na těch fakultách, které nemají svoje specializované odbory pro tuto agendu. Výsledkem současného nastavení je postup, že problémy se řeší, až když vyvstanou.


Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS) ubezpečil, že vedení fakulty a fakultní AS situaci rozhodně neberou na lehkou váhu. Myslel si, že budovy staví univerzita a nikoli fakulty. FHS nemá svoji budovu, což negativně ovlivňuje její chod. Ostatní fakulty vnímají vyvstalé důsledky, ale jinak je fakulta provozně zdravá. Závěrem seznámil komisi s usnesením AS FHS a vyjádřil obavy, že úsporná opatření ohrozí její fungování.


Usnesení ze zasedání AS FHS UK ze dne 19. listopadu 2019:


„AS FHS UK se seznámil s ,,Komplexní analýzou stavby objektu menzy 17. listopadu“ a vyzývá vedení fakulty k vypracování detailnější analýzy ekonomických dopadů opatření na vědeckou a pedagogickou činnost fakulty, na její schopnost naplňovat strategické cíle Dlouhodobého záměru. Současně vyzývá vedení FHS UK k jednání o restrukturalizaci dluhu. AS FHS UK se obává, že navrhovaná úsporná opatření povedou k ohrožení fakulty, která dosud úspěšně naplňovala svou roli v celku Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy se v současné ekonomické situaci ocitla nikoliv v důsledku svého špatného hospodaření, nýbrž z objektivně daných a nezaviněných důvodů. AS FHS UK vyzývá Ekonomickou komisi AS UK a plénum AS UK k hledání kroků, které umožní fakultě dostát jejím finančním závazkům, aniž by splátkový kalendář ohrozil kvalitu výuky a vědecké činnosti na fakultě a personální zabezpečení studijních programů.“


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl dotaz ke splátkovému kalendáři, který mu přijde příliš optimistický, např. je v něm napsáno, že se vytvoří zdroje z odpisů FRIM ve výši 7-10 mil. Kč.


Tajemník FHS a Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, doplnili, že na to měli uspořeno předem. První dodatky platili sami, od roku 2007 vytvářeli rezervy, kolem 8 mil. Kč ročně převáděli do Fondu provozních prostředků a do FRIM, a to vše bez mimořádných úsporných opatření. Chtějí se vyhnout problémům, že splátkový kalendář nesedí. Každý rok si dali určité finance stranou a ty chtějí použít na splátky.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, kde fakulta vezme finanční prostředky z běžného provozu, když bude muset vracet půjčku PřF UK, kterou si půjčili ne z FRIM ale z provozních nákladů.


Tajemník FHS ubezpečil, že budou schopni splácet, pokud bude výše příspěvku na úrovni z roku 2019. V tom případě budou schopni vložit finance do Fondu provozních prostředků, protože aktuální provozní náklady nebudou vyšší.


Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK informoval, že v roce 2020 při Principech, které byly nastaveny, by na straně fakulty došlo ke zastropování příspěvku na úrovni roku 2019, ale pro 2020 se počítá s minimálním navýšením o 3 procenta, a tam vznikne úspora, která by šla na splátku. Dále vznesl předpoklad, že jsme na začátku recese a do budoucna ty peníze neporostou.


J. M. pan rektor konstatoval, že fixní částka je stále fixní částka, a to i v roce 2019.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) oponoval, že uvedená částka tam ale v současné chvíli roste.


J. M. pan rektor uvedl, že fond „Mikuláš“ se bude muset řešit jako celek, protože se očekává, že budou časté požadavky z fakult na využití tohoto fondu.


MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P) navrhnul, že by odbor rektorátu mohl více řešit záležitosti fakult a myslí si, že jakákoli stavba přesahuje možnosti fakult a spousta fakult bez toho nebude schopna stavby realizovat.


Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P) upozornil, že se musí počítat s tím, že při nastěhování fakulty do nové budovy vzniknou další vícepráce. Bojí se, aby to tu fakultu nedevastovalo i po personální stránce.


J. M. pan rektor konstatoval, že v rámci systémového řešení fondu „Mikuláš“ je to otázka na širší debatu.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) se vrátil k dotazu, kde vlastně nastal problém komunikace mezi fakultou a RUK, jestli je v tom fakulta sama, nebo má vinu i RUK.


J. M. pan rektor informoval, že chce nastavit nové pravidlo, kdy rekonstrukce nad určitou částku se budou dávat automaticky AS UK.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) položil otázku, jak lze určit viníky vzniklé situace (FHS a RUK), lze vést diskuzi o tom, jak případné viníky potrestat. Nyní se zdá, že vlastně všichni dělali, co měli, ale neví se, jestli všichni dělali, co mohli. Osobně by se mu líbil hybridní systém, že fakulty si stavby udělají samy a mají za to pak odpovědnost, ale pak by měla existovat i možnost, aby si fakulty mohly zvolit, zda budou využívat podporu odboru RUK.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se zeptal, zdali daných 85 mil. Kč bylo schváleno AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že na mimořádném zasedání Ekonomické komise AS UK dne 25. října 2019, komise doporučila uhradit finanční prostředky nutné na dokončení stavebních prací ve výši 85 mil Kč, předsednictvo AS UK se s usnesením Ekonomické komise ztotožnilo ve svém usnesení ze dne 25. října 2019. Akademický senát Univerzity Karlovy vzal na vědomí stav akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ na svém zasedání dne 29. listopadu 2019.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se chce ujistit, jak je to s termínem dokončení stavby do konce roku. Informoval, že na místě stavby osobně byl a stav nevypadal tak, že by se to do konce roku mělo stihnout. Dále shrnul, že když vlastně všichni postupovali dobře, tak je systém zřejmě špatně nastaven a měl by se reformulovat.


J. M. pan rektor řekl, že úspěchy jdou obvykle za fakultami, kdežto problémy jdou vždy za rektorátem. Fakulty chtějí být vlastními pány a zásahy ze strany rektorátu obecně nevítají. Doplnil, že nikdy v historii se na něj neobrátil děkan, jestli převezmou nějakou výstavbu na sebe. Přijdou, jen když vyvstanou problémy ex post. Sdělil, že termín kolaudace se může posunout v rámci dní, kolaudace pak může proběhnout se zpožděním, fakturováno ale musí být do konce tohoto roku. J. M. pan rektor ubezpečil, že nehrozí vrácení dotace.


Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P) řekl, že považuje předloženou zprávu a údaje za dostačující pro další jednání. Požaduje analýzu rezervních financí fakult, že ty by se měly realokovat na půjčky.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) připomněl, že na minulém zasedání Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS říkala, že nebudou schopni dluh splatit a nyní již toho jsou schopni.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS, sdělila, že navržený splátkový kalendář je hraniční.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal na důvody, proč dosavadní kvestorka UK odešla.


J. M. pan rektor sdělil, že paní kvestorka je zaměstnankyní rektorátu do 31. ledna 2020, její odchod proběhl na základě domluvy a nijak nesouvisí s Česko-čínským centrem, probíhající stavbou FHS ani s financováním KaM.


Návrh usnesení:


- Ekonomická komise AS UK bere na vědomí stav akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“.

- Ekonomická komise AS UK se seznámila s usnesením AS FHS UK.

- Ekonomická komise AS UK považuje situaci FHS UK za mimořádně tíživou.

- Ekonomická komise AS UK vyzývá vedení UK k systémové úpravě a k případné centralizaci služeb v oblasti výstavby.


Přijato poměrem hlasů 17 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

2. Návrh dodatku č. 4 k Opatření J. M pan rektora č. 52/2017

Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK, představil předložený materiál. Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu. Do rozpravy nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala dodatek č. 4 k Opatření J. M pan rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku 3. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Hradci Králové a Kolejím a menzám, vyjímá se ze správy Kolejí a menz objekt Kolejí Arnošta z Pardubic a provádí se další úpravy svěření majetku v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město v Praze a v k.ú. Horní Malá Úpa, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

3. Předfinancování realizace projektu z výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček”)

Materiál představil prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj. Sdělil, že se jedná o mimoběžný program mezi GAUKem a Primusem, na který je nutné půjčit si dočasně z fondu „Mikuláš“.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) konstatoval, že projekt má 2 roviny - jedno je půjčka, se kterou nemá problém. V druhé řadě projekt jako takový, který ale není předkládán. Projekt se zdá být nestandardní, když v rámci něj mohou doktorandi ve druhé polovině studia žádat o to, co není součástí jejich studia a předmětem jejich disertační práce.


J. M. pan rektor uvedl, že tento aspekt detailně řešili s panem náměstkem. Projekt je primárně určen pro vysoké školy, které nemají GAUK, protože většina vysokých škol systém obdobný GAUKu nemá. V rámci tohoto projektu se vytvoří databáze a aplikace použitelná i pro GAUK. Předmět projektu nemá být nastaven tak, že nijak nesouvisí tématem disertační práce, nemá to ale být identické. Výzkum nesmí být stejný, aby se zamezilo dvojímu financování věci. Byla by škoda tuto možnost financování pro studenty nevyužít.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj, souhlasí s tím, že je to nestandardní projekt a Evropská komise se bojí právě dvojího financování, takže tomu je nutné věnovat zvýšenou pozornost.


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) zdůraznil, že při přijímání nových doktorandů je naopak zajištění financování a možnost širšího krytí žádoucí.


J. M. pan rektor zdůraznil, že se samozřejmě snažili projekt zařadit pod GAUK jako novou výzvu, ale z MŠMT to odmítli. Nakonec bylo dohodnuto vytvoření nové aplikace pro potřeby tohoto projektu, a jakmile skončí, vše se použije pro GAUK.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D (PřF) se zeptal na podstatu dvojího financování, jestli i GAUK a doktorandské stipendium nepředstavují dvojí financování.


J. M. pan rektor odpověděl, že projekt nesmí být financován z EU fondů dvakrát a vysvětlil, že tím nemůže být financována stejná věc ze stejných zdrojů.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D (PřF) položil otázku, jestli bude možná kombinace financování z GAUKu i z „Igráčku“.


J. M. pan rektor odpověděl, že to zřejmě možné bude.


Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK souhlasí s poskytnutím návratné půjčky na předfinancování realizace projektu do výzvy OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat („Igráček“) ve výši 10 450 000 Kč.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

4. Právní jednání

Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK, představil jednotlivé materiály. Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel prostor pro dotazy a rozpravu.

a. Park vodních sportů Troja - směnná smlouva

Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít směnnou smlouvu s Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, jejímž předmětem je směna:

- pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc. č. 1618/7, k. ú. Troja, obec Praha, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1618/1, k.ú. Troja, obec Praha,

- za pozemek ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1618/2, k.ú. Troja, obec Praha, který vznikl z pozemku parc. č. 1618/2 označený jako díl „c“ a pozemku parc. č. 1625/1 označený jako díl „b“, k.ú. Troja, obec Praha, včetně staveb oplocení a zpevněných ploch a vyjadřuje k této smlouvě kladné stanovisko.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

b. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Československou církví husitskou

Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Československou církví husitskou, IČO: 00445185, se sídlem Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 12. 2008, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, úprava výpovědního důvodu, změna výše nájemného a závazek nájemce provést investice a opravy předmětu nájmu a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Bylo upozorněno, že v materiálu je chybně uveden rok. Chyba již byla zaznamenána a opravena.

c. Trafostanice v ulici Studničkova – 1. LF

Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění vstupního rozvaděče VN - trafostanice k tíži budovy bez č.p. nebo č.e., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

d. Výměna kabelového vedení Poděbrady – ÚJOP

Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a rozpojovacích skříní k tíži pozemků parc. č. 2000/1 a parc. č. 1998, jehož součástí je budova č.p. 77, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovacích skříní ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

e. Zrušení zájmového sdružení BIOCEV z.s.p.o.

J. M. pan rektor a Ing. Karaš uvedli, že po dvou jednáních správní rady UK se dospělo k závěru, že tato jednotka je nadbytečná a nic vlastního neřeší. Zůstatky se rozdělí dle poměru při jejím vzniku mezi Akademii věd, 1. LF UK, rektorát a PřF. Nadále již neexistuje důvod k setrvání této dožívající jednotky, pro kterou chybí naplnění, na začátku se nevědělo, jestli nebude existovat partnerství s MŠMT.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) namítnul, že v podkladu chybí faktické informace o jednotlivých hodnotách majetku. Zeptal se, zdali je majetek ve výši 27 mil. Kč celý majetek nebo se jedná jen o podíl. Dále uvedl jednotlivé členské příspěvky v řádech mil. Kč a požádal, zdali by bylo možné vidět rozvahu, kde budou částky blíže rozepsány.


J. M. pan rektor odpověděl, že majetek bude inventarizován - něco převezmou ústavy AV ČR, něco UK, ale kdo si co vezme, to je na dalších jednáních. Přislíbil, že až budou známy bližší informace, budou poskytnuty Ekonomické komisi AS UK.


Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK projednala záměr zrušit zájmové sdružení BIOCEV, z.s.p.o. a provést jeho likvidaci a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.J. M pan J. M pan rektorUK bude informovat Ekonomickou komisi AS UK o ekonomickém vypořádání BIOCEV, z.s.p.o.


Přijato poměrem hlasů 23 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

5. Rekapitulace situace na KaM

J. M. pan rektor informoval o dopisu PhDr. Davida Emlera, Ph.D., předsedy Rady Kolejí a menz. J. M. pan rektor ubezpečil přítomné, že je s ředitelem Mgr. Ing. Jiřím Macounem v pravidelném kontaktu. Vysvětlil, že dr. Emler opominul některé okolnosti výhledově a do budoucna. Dále informoval o schváleném investičním programu kolejí a menz, kde je nově počítáno s většinovou účastí MŠMT a kde se UK bude podílet méně. Dříve se UK podílela ze 100%. Závěrem J. M. pan rektor poprosil, aby nebyly zbytečně vyhledávány mediální kauzy a aby věci byly řešeny konstruktivně, věcně a odborně. Ubezpečil, že v současné době není potřeba žádné půjčky.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval J. M. panu rektorovi, že se vše vyřešilo a poskytnul prostor pro případné dotazy.


Návrh usnesení:


Ekonomická komise AS UK bere na vědomí situaci ve věci investičních prostředků na KaM.


Přijato poměrem hlasů 18 - 0 - 0 (pro – proti - zdržel/a se)

6. Darovací smlouvy

Než započne svoji činnost Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty byly sponzorské smlouvy předloženy k projednání Ekonomické komisi AS UK. Ekonomická komise se zabývala smlouvami s následujícími sponzory:


1. AK Meduna Petr JUDr.

- spolupráce od roku 2015, každoročně daruje 50 tis. Kč

- zabývá se správním, občanským a obchodním právem, převodem nemovitostí, správou nemovitostí, zastupováním v soudním a rozhodčím řízení, výkonem rozhodnutí či exekucí movitého a nemovitého majetku


2. AK Císař, Češka, Smutný

- spolupráce od r. 2015, každoročně daruje 50 tis. Kč

- funguje 25 let, zabývá se především poskytováním právních služeb podnikatelským subjektům


3. AK Janča

- spolupráce v roce 2015 a 2016, pokaždé dar v hodnotě 50 tis. Kč

- letos se očekává obnovení spolupráce v hodnotě 25 tis. Kč

- advokátní kancelář byla založena 1993, věnuje se právu obchodnímu a občanskému vč. práva v oblasti nemovitostí a rodinného práva, správnímu, leteckému


4. Kompakt s.r.o.

- spolupráce od r. 2015, každoročně ve výši 25 tis. Kč

- reklamní agentura – reklama a propagace (grafické studio, tiskárna,…)


5. BBraun Medical s.r.o.

- spolupráce od r. 2015, každoročně daruje 15 -20 tis. Kč

- světový výrobce zdravotnických prostředků a technologií


6. OHL ŽS, a.s.

- spolupráce v r. 2017 ve výši 25 tis. Kč

- letos by mohli nabídnout až 50 tis. Kč, předkládáme smlouvu z r. 2017, letošní by byla ve stejném znění

- multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, patřící k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice


7. Marsh, s.r.o.

- spolupráce od r. 2015, každoročně ve výši 25 tis. Kč

- poskytují služby v oblasti poradenství, makléřství a podpory při likvidaci pojistných událostí


8. J&T Banka, a.s.

- spolupráce od roku 2017, dar ve výši 100 tis. Kč

- privátní banka


9. Japonská komora obchodu a průmyslu

- dar ve výši 25 tis. Kč


10. Jeffrey Modell Foundation

- globální organizace zaměřená konkrétně na základní a klinický výzkum, vzdělávání lékařů, podporu pacientů a informování veřejnosti

- spolupráce ve výši 45.000,-USD


11. Nadační fond Kapka naděje

- poskytnutí chemikálií v celkové hodnotě 1.124.460,11 Kč pro potřeby genomického vyšetřování laboratořemi CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole


Návrh usnesení:


Ekonomická komise vyjádřila kladné stanovisko k uzavření smluv s těmito partnery.


Přijato konsenzuálně.

7. Různé

Nebyl vznesen žádný podnět.


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 18. únor 2020 23:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám