8. června 2001


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 8. června 2001

 1. AS UK schválil pořad jednání včetně doplnění programu:

  • opatření rektora - smlouva o ubytování (jako bod č. 18)

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání senátu dne 11. 5. 2001 se zapracovanými připomínkami.

 3. AS UK schválil Řád pro hodnocení výuky studenty UK v Praze se zapracovanými pozměňovacími návrhy a zmocnil předsednictvo AS UK k provedení nezbytných legislativně-technických úprav.

 4. AS UK schválil změnu Řádu vysokoškolské koleje UK v Praze se zapracovanými pozměňovacími návrhy a zmocnil předsednictvo AS UK k provedení nezbytných legislativně-technických úprav.

 5. AS UK přijal následující usnesení k problematice semináře "Typologie politického extremismu" na FF UK:

  AS UK podporuje maximální uplatnění akademických svobod ve vědecké a pedagogické práci a současně vyjadřuje přesvědčení, že je třeba dbát dobrého jména Univerzity Karlovy. AS UK proto uvítal dohodu mezi děkanem FF, ředitelem ÚPOL a zástupci studentů o formě výuky předmětu „Typologie politického extremismu“ na FF. AS UK považuje tuto dohodu za kvalifikovaný výraz odpovědnosti všech zúčastněných, odpovídající duchu a etice výuky a výzkumu na UK.

 6. AS UK schválil vnitřní předpisy a změny vnitřních předpisů fakult UK

  · FSV – novela statutu, č. j. 145/2001-1

  · FSV - novela volebního a jednacího řádu AS, č.j. 145/2001-2

  · PF - změna studijního a zkušebního řádu, č. j. 129/2001

  · LF HK – změna stipendijního řádu, č. j. 123/2001

  · 3. LF – změna přílohy číslo 1 statutu (Organizační řád), č. j. 106/2001

  · 3. LF – změna přílohy číslo 1 statutu (Organizační řád), č. j. 86/2001

  · 2. LF – změna statutu, č. j. 135/2001

  · 1. LF – změna studijního, zkušebního a jednacího řádu, č. j. 116/2001a)

  · 1. LF – změna stipendijního řádu, č. j. 116/2001 b)

  · 1. LF – změna statutu, č. j. 116/2001 c)

  · 1. LF – změna volebního a jednacího řádu AS, č.j. 121/2001 a)

  · 1. LF - změna studijního a zkušebního řádu, č. j. 121/2001 b)

 7. AS UK vzal na vědomí informace J. Pokorného ze Studentské komory RVŠ.

 8. AS UK vzal se souhlasem na vědomí opatření rektora provádějící Řád VŠ koleje UK – Vzor smlouvy o ubytování.

 9. AS UK schválil zmocnění předsednictva AS UK pro vyřizování neodkladných záležitostí na období od 9. 6. 2001 do 30. 9. 2001.

 10. AS UK vzal na vědomí termíny zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2001/2002: 12. října 2001; 30. listopadu 2001; 25. ledna 2002.

 11. AS UK vzal na vědomí termíny zasedání předsednictva AS UK během prázdnin (27. 6., 23. 7., 3. 9. a 20. 9. 2001).

 12. AS UK vzal na vědomí informace předsedů komisí senátu.

 13. AS UK vzal na vědomí vystoupení rektora UK prof. Wilhelma.

 14. AS UK vzal na vědomí vystoupení prorektorek UK.

 15. AS UK schválil "Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2000" (se zapracovanými připomínkami).

 16. AS UK schválil "Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2000"

 17. AS UK schválil "Aktualizaci dlouhodobého záměru UK pro rok 2001/2002“.

 18. AS UK schválil návrh ekonomické komise ze dne 25. 5. 2001 na rozpočet financování celouniverzitních aktivit ve výši 22 889 tis.Kč (viz přiložená tabulka).

  AS UK vzal na vědomí rozhodnutí komise MŠMT pro posouzení havarijních situací a její návrh na financování havarijních situací na jednotlivých fakultách a dalších součástech UK. Ze schválených návrhů, které nepokryje dotace MŠMT zbývá 20 956 tis.Kč. AS UK schválil úhradu 50% této částky z rezervy rozpočtu UK. Zbylých 50% uhradí fakulty a další součásti z vlastních prostředků

 19. AS UK vzal se souhlasem na vědomí smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektech UK (pronájem nebytových prostor prvního patra objektu menzy "Na Větrníku" Tanečnímu centru Praha, o.p.s.; změnu nájemní smlouvy s Mgr. P. Žákem v prostorách objektu Sportovního centra UK v Hostivaři).

 20. AS UK vyslovil podporu „Petici“ Parlamentu ČR organizované Vysokoškolským odborovým svazem na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy.

 21. AS UK vzal na vědomí informace o jednání předsednictva ze dne 21. 5. 2001 a 7. 6. 2001.

Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Příloha

Poslední změna: 19. únor 2020 22:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám