26. listopadu 2004

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. listopadu 2004

 1. AS UK schválil pořad jednání.

 2. AS UK vzal na vědomí informaci o činnosti předsednictva AS UK.

 3. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK ze dne 8. 10. 2004.

 4. AS UK vzlal na vědomí redakci Přílohy č. 4 Statutu UK.

 5. AS UK schválil Princip rozdělování státní neinvestiční dotace na UK pro rok 2005

 6. AS UK doporučuje rektorovi vydat Opatření rektora k vybírání poplatků od studentů v předloženém znění.

 7. AS UK doporučuje stanovit ceny kolejného v pokojích nově začleněných do studentské kapacity koleje Švehlova:

  cena 3lůžkového pokoje se sociálním zařízením 30,50 Kč bez DPH za 1 lůžko a den

  cena 2lůžkového pokoje se sociálním zařízením 35,90 Kč bez DPH za 1 lůžko a den

 8. AS UK schválil

  Změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty - čj. 141/2004

  Přílohu č. 1 statutu LF HK - čj.147/2004

  Změnu Statutu FHS - čj. 149/2004

 9. AS UK projednal návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu menzy Albertov společnosti Agentura Carolina, s.r.o. a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas. - čj. 151/2004

 10. AS UK projednal návrh smlouvy s podnikatelkou A.Novákovou o pronájmu nebytových prostor objektu studijního střediska ÚJOP UK Předzámčí II zámku Poděbrady k provozu ubytovacích služeb a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas. - čj. 152/2004

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 404/1 a p.č. 404/6, k. ú. Libeň,ve prospěch ČD–Telekomunikace,a.s., vyjadřuje s ním svůj souhlas a doporučuje tento návrh předložit Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č.111/1998 Sb., o vysokých školách. - čj. 153/2004

 12. AS UK projednal návrh Dodatku č.1. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 17.12.2001 o prodloužení smlouvy do 31. 12. 2006 a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas. - čj. 154/2004

 13. AS UK zvolil za delegáta UK v SK RVŠ Radka Nikla.

 14. AS UK zvolil za náhradníka delegáta UK v SK RVŠ Petra Brezinu.

 15. AS UK schválil uvolnění částky 267 000,- Kč na odstranění havarijního stavu 2 soch v objektu 1. LF, Studničkova, Praha 2

 16. AS UK vzal na vědomí způsob rozdělení odvodu a penále za neoprávněné použití prostředků ze státního rozpočtu v letech 1999 až 2000 fakultami a součástmi UK, které byly vyměřeny Finančním úřadem pro Prahu 1.

 17. AS UK schválil převod prostředků přidělených na specifický výzkum roku 2004 Ústavu dějin UK, CTS, COŽP a ÚVT v celkové výši 4 367 000,- Kč na MFF, která převede uvedeným součástem stejnou částku ze své provozní dotace na rok 2004.

 18. AS UK schválil použití zbytku částky z pomoci handicapovaným studentům ve výši 3 157 620 Kč na úhradu části úroku z úvěru na pořízení ubytovacího komplexu Vltava a schválil uvolnit zbytek částky na úhradu úroku z úvěru na pořízení ubytovacího zařízení Vltava ve výši 14 424 216 Kč.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


za správnost : Daniel Feranc, tajemník AS UK v Praze


Poslední změna: 19. únor 2020 22:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám