2. června 2006

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 2. června 2006

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK 21. března 2006.

 3. AS UK vzal na na vědomí vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK.

 4. AS UK schválil změnu Statutu UK ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 5. AS UK schválil změnu Přílohy č. 2 Statutu UK ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 6. AS UK schválil změnu Grantového řádu UK.

 7. AS UK schválil vnitřní předpisy fakult:

  • Změnu Statutu PF – čj. 122a/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia na PF – čj. 122b/2006,

  • Změnu Rigorózního řádu PF – čj 122c/2006,

  • Změnu Statutu 2.LF – čj. 153a/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia 2.LF – čj. 153b/2006,

  • Změnu Statutu ETF – čj. 154a/2006,

  • Pravidla pro orgaizaci studia ETF – 168/2006,

  • Změnu Statutu PřF – čj. 155a/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia PřF – čj. 165/2006,

  • Změnu Statutu FHS – čj. 156a/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia FHS – čj. 171/2006,

  • Změnu Statutu 3. LF – čj. 163/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia 3.LF – 157/2006 s výhradou úpravy čl. 4 odst. 1 písm. a) podle dispozic Legislativní komise AS UK,

  • Změnu Statutu PedF – čj. 161/2006,

  • Pravidla pro organizaci studia PedF – čj. 149/2006 s výhradou úpravy čl. 17 odst. 8 podle dispozic Legislativní komise AS UK,

  • Změnu Statutu FaF – čj. 158a/2006 a

  • Pravidla pro organizaci studia FaF – čj. 158b/2006.

 8. AS UK schválil zprávu o činnosti UK z rok 2005.

 9. AS UK schválil zprávu o hospodaření UK z rok 2005.

 10. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhu Opatření rektora na stanovení standarních cen na ubytování v kolejích UK.

 11. Akademický senát projednal návrhy smlouv:

  • o pronájmu nebytových prostor v objektu č. 5 areálu Kolejí a menz v Praze Hostivaři, čp. 1451, Weilova 2g, firmě LLENTAB, spol. s.r.o. k provozu kanceláří a skladu

  • o pronájmu nebytových prostor v přízemí II.nádvoří zámku Poděbrady s firmou Petr Hliněný-EXTERNO k provozu hostinské činnosti a zajišťování cateringových služeb

  a vyjadřuje k těmto návrhům kladné stanovisko.

 12. Akademický senát projednal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene uložení, provozu , údržby a oprav veřejné komunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu,a.s. v nemovitostech Fakulty tělesné výchovy a sportu – v části pozemku st.p.č. 299 v k.ú. Malá Strana, obec Hl.město Praha a v části budovy čp.468 na tomto pozemku postavené, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje ho předložit Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal požadavky jednotlivých fakult a součástí na odstranění havarijních stavů objektů UK a schválil uvolnit následující částky:

    a. 

  pro PřF 530 000 Kč na odstranění havarijního stavu fasády a sochařské výzdoby u hlavního vstupu do objektu Albertov 6,

    b. 

  pro PřF 115 500 Kč na opravu skleníku v Genetické zahradě Albertov,

    c. 

  pro PřF 576 500 Kč na opravu dešťové kanalizace Botanické zahrady v dolní části areálu,

    d. 

  pro SBZ 350 000 Kč na odstranění havarijního stavu folií přetlakové haly ve Sportovním centru,

    e. 

  pro ÚVT 3 480 000 Kč na náklady na provoz Univerzitní sítě v roce 2006,

    f. 

  pro ÚVT 7 307 810 Kč na náklady na Pasnet a

    g. 

  pro ÚVT 10 890 408 Kč na náklady na Cesnet.

 14. AS UK projednal požadavky jednotlivých fakult a součástí na odstranění havarijních stavů objektů UK a UK projednal žádosti o poskytnutí prostředků na celouniverzitní aktivity a schválil uvolnit následující částky:

    a. 

  pro ÚVT 146 000 Kč na náklady HK Net,

    b. 

  pro ÚVT 2 268 000 Kč na náklady na informační systém UK a

    c. 

  pro ÚVT 3 998 400 Kč na průkazy studentů a zaměstnanců UK

  .

 15. AS UK projednal požadavek PedF na uvolnění prostředků z celouniverzitní rezervy z titulů neuznaných výzkumných záměrů a schválil uvolnit pro PedF 7 000 000 Kč na zmírnění dopadů z titulu neuznaných VZ.

 16. AS UK projednal požadavek PřF na uvolnění prostředků z celouniverzitní rezervy z titulů neuznaných výzkumných záměrů a schválil uvolnit pro PřF 14 000 000 Kč na zmírnění dopadů z titulu neuznaných VZ a snížení prostředků na specifický výzkum.

 17. AS UK projednal požadavek FTVS na uvolnění prostředků z celouniverzitní rezervy z titulů neuznaných výzkumných záměrů a schválil uvolnit pro FTVS 4 500 000 Kč na zmírnění dopadů z titulu neuznaných VZ.

 18. AS UK vzal na na vědomí informace z komisí AS UK.

 19. AS UK vzal na na vědomí informace z RVŠ.

 20. AS UK vzal na vědomí odpověď ministra kultury ČR Mgr. Vítěslava Jandáka na prohlášení AS UK ze dne 17. března 2006.

 21. AS UK necítí potřebu se zabývat Podnětem AS FHS UK k systémovému řešení otázky sexuálního obtěžování.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UK v Praze

Za správnost:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 19. únor 2020 22:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám