Usnesení 68. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR) Brno, 28. 1. 2003

Usnesení 68. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR) Brno, 28. 1. 2003

(Výroční shromáždění ČKR)

Brno, 28. 1. 2003

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 68. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:


Výroční zasedání ČKR se uskutečnilo na Masarykově univerzitě v Brně při příležitosti 10. výročí založení České konference rektorů. Zasedání proběhlo za účasti všech rektorů vysokých škol z období po roce 1991, ministryně školství mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, místopředsedy vlády ČR pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petra Mareše, předsedkyně Akademie věd ČR Heleny Illnerové, předsedy Rady vysokých škol Františka Ježka, předsedy Akreditační komise Miroslava Lišky a předsedy Grantové agentury ČR Josefa Syky. Zasedání vzalo po diskuzi na vědomí zprávu předsedy o činnosti ČKR za léta 2000-2003.

Účastníci zasedání konstatovali trvalou nedostatečnost finanční podpory oblasti vysokoškolského vzdělávání i výzkumu a vývoje. Kvalita vysokoškolského vzdělání zásadně závisí na úrovni financování výzkumu a vývoje, kde se dlouhodobě nedaří dodržet vládou opakovaný závazek dosažení 0,7 % HDP státních výdajů na výzkum a vývoj, a zdůrazněna byla i potřeba zvýšit podíl institucionálního financování výzkumu a vývoje na vysokých školách vzhledem k celkovým výdajům v této oblasti.

Účastníci konstatují důležitost kvalitativního hodnocení vysokých škol a zahrnutí ukazatele kvality do kritérií pro přidělování finančních prostředků vysokým školám. ČKR zdůrazňuje zejména důležitost kvalitního terciárního vzdělávání pro vytváření inovačního prostředí a pro konkurenceschopnost České republiky vzhledem k jejímu mezinárodnímu postavení.

Vedle financování vysokých škol vycházejícího z podílu na výzkumné a vývojové činnosti zdůrazňuje ČKR potřebu udržet financování vysokých uměleckých škol podle dosavadních zásad a osvědčeného indexového modelu.

ČKR vyjadřuje připravenost spolupracovat na novelizaci legislativních podmínek působení vysokých škol jako veřejnoprávních institucí stejně jako vysokých škol soukromých s ohledem na jejich poslání v oblasti vzdělávání i výzkumu a vývoje.

ČKR upozorňuje na rizika plynoucí z málo propracované dlouhodobé koncepce rozvoje vysokého školství v souvislosti s demografickým trendem vývoje populace v ČR i nároků na práci Akreditační komise.

ČKR zdůrazňuje potřebu věnovat pozornost etickým otázkám ve vědě a inovacích a hodlá se této problematice podrobněji věnovat na některém z příštích zasedání.

V Brně dne 28. ledna 2003


Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

předseda


Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám