Univerzita Karlova poskytuje kapacitu výzkumné infrastruktury pro boj proti SARS-COV-2 a COVID-19

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


PRAHA, 26. března 2020 – Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (https://ufal.mff.cuni.cz), – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 v objemu ~1000 CPU po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.


Kromě toho bude poskytovat po stejnou dobu bez omezení své softwarové nástroje formou webových služeb, a to v oblasti analýzy textu (vhodné např. pro analýzu sociálních sítí) ve více než 80 jazycích.


V obou případech bude možné tyto služby a výpočetní kapacity využívat po zrychleném schválení vedením Ústavu a infrastruktury.Pro bližší informace potenciálních uživatelů byly vytvořeny speciální webové stránky, kde zájemci najdou postup a technické detaily (https://covid.ufal.mff.cuni.cz). Zájemci o využití softwarových služeb najdou vše potřebné na standardních stránkách VI LINDAT/CLARIAH-CZ na adrese https://lindat.mff.cuni.cz/en/services.


I když výuka a výzkum probíhá na těchto pracovištích v neztenčené míře i nadále, byť v online režimu a formou spolupráce na dálku, volná kapacita vznikla především zrušením nebo odkladem některých celosvětových konferencí a dalších akcí. Jako odpověď na výzvu ESFRI (https://www.esfri.eu), European Strategy Forum on Research Infrasructures) byly tyto kapacity poskytnuty pro boj proti koronavirové pandemii.


Další informace je možno získat na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci věnované výzkumným infrastrukturám (https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2020/03/lindat-clariah-ufal-mff-uk-boj-covid-19/), kde jsou rovněž odkazy na další české i zahraniční výzkumné infrastruktury, které pomáhají v boji proti COVID-19.


Kontakty pro média:


UK: Jan Hajič, hajic@ufal.mff.cuni.cz, tel.: 607 209 212

UK: Václav Hájek, pr@cuni.cz, tel.: 721 285 565

MFF UK: Martin Vlach, Martin.Vlach@mff.cuni.cz , tel. 951 551 659


LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) je společný distribuovaný český národní uzel celoevropských sítí CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Sdružuje 11 výzkumných organizací, které působí v oblasti humanitních věd a umění v České republice – v oblasti lingvistiky, historie a historické bibliografie, kultury a vědy v oblasti kultury, dějin umění, filozofie, filmové kultury, vizuálního umění, muzikologie a dějin hudby, etnologie, folkloru, archeologie a také v některých mezioborových oblastech.


Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl založen v roce 1990 jako pokračování výzkumné a pedagogické činnosti bývalé Laboratoře algebraické lingvistiky, existující od počátku 60. let na Filozofické fakultě a později na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ústav je především výzkumnou institucí, která se zabývá mnoha tématy v oblasti počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka a která participuje na mnoha výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni. Je také koordinačním pracovištěm velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která podporuje výzkum v České republice i ve světě poskytováním jazykových zdrojů, nástrojů a služeb v oblasti jazykových technologií a digitálních humanitních věd. Ústav formální a aplikované lingvistiky nabízí komplexní výukový program jak pro bakalářský a magisterský stupeň (Bc., Mgr.), tak pro doktorské studium (Ph.D.) v oboru počítačové lingvistiky. Všechny programy se vyučují v češtině a angličtině. Institut je také členem double degree magisterského programu LCT EU.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 26. březen 2020 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám