Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 26. března 2020

Přítomni:

Prof. RNDr. Jan Černý (PřF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Samuel Kočiščák (MFF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Martin Ponteš (LFHK) JUDr. Michal Říha (PF), Vojtěch Švandelík (MFF), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF)

Omluveni:

JUDr. Viktor Derka (PF), Michal Grňo (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), RNDr. Daniel Toropila Ph.D. (ÚVT)

Hosté:

MUDr. Josef Fontana (3LF)

Program:

  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Doporučení k distanční formě výuky

  3. Vytvoření centrální databáze návodů a licencí pro jednotlivé platformy pro distanční vzdělávání

  4. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise, která se vzhledem k okolnostem způsobeným pandemií COVID-19 konala distančním způsobem s využitím platformy Zoom. Stručně uvedl navržený program a okomentoval body, které se diskutovaly v rámci emailového vlákna.

2. Doporučení k distanční formě výuky

Předseda komise Bc. Andrej Farkaš uvedl bod jednání, jehož cílem je motivovat fakulty, aby využívaly přednáškové sály s integrovanými kamerovými systémy. Informoval Komisi o tom, že záležitost konzultoval s pověřencem UK pro ochranu osobních údajů Janem Jindrou, který nedoporučil využití platformy YouTube. Naopak doporučuje využít již zavedené prostředky typu Zoom, na který již má UK licenci.


Dále uvedl, že pracuje na návodu pro živé přenosy z přednáškových sálů pomocí platforem Zoom a Microsoft Teams.

Komise projednala další možnosti streamování přednášek. Výsledkem diskuse bylo, že pro přednášky, které nevyžadují vizualizaci je minimálním požadavkem audionahrávka nebo podcast. Přednášky, které standardně vyžadují prezentaci (např. Power Point), by se měly konat minimálně formou komentovaných prezentací (Komise poskytne návod).


Co se týče seminářů, ty by měly být vedené formou interaktivních webinářů pomocí platforem, které má UK k dispozici (k 26. 3. 2020 jde o Microsoft Teams, Adobe Connect a Zoom).


Tyto doporučení je možné využít pro dálkovou formu vzdělávání.


Návrh usnesení:

“Komise pro informační technologie vyzývá vedení Univerzity Karlovy a vedení jednotlivých fakulty, aby se maximum výuky převedlo do distanční formy v době nemožnosti prezenční výuky podle následujících doporučení. Komise pro informační technologie přijala následující doporučení:

- za nejvhodnější formu se považuje živý přenos přednášek a seminářů

- pro přednášky se doporučuje využívat minimálně tyto formy v rámci možnosti pracoviště:

- komentovaná prezentace pro přednášky, které standardně využívají powerpointové prezentace (součástí doporučení je i návod pro realizaci)

- audiozáznam pro přednášky, které to svojí formou dovolují (absence vizuálního materiálu)

- živý přenos z přednáškových sálů, které to umožňují (tato forma vyžaduje obsluhu a je určena primárně pro přednášky vyžadující přítomnost fyzických pomůcek, součástí doporučení je i návod pro realizaci)

- semináře vést formou interaktivních webinářů

Tato doporučení by mohla být dále využívána pro dálkovou formu vzdělávání.”

Počet hlasů: 6-0-2

Schváleno

3. Vytvoření centrální databáze návodů a licencí pro jednotlivé platformy pro distanční vzdělávání

Komise projednala existenci separátních návodů na jednotlivých fakultách a považuje za vhodné, aby byla vytvořena centrální databáze.


Švandelík podotkl, že by do této databáze měly být zahrnuty také univerzitní licence.


Dr. Říha upozornil, že databáze návodů by měla spadat pod Centrální knihovnu.


Návrh usnesení:

“Komise pro informační technologie vyzývá Centrální knihovnu, aby vytvořila centrální databázi návodů a licencí pro jednotlivé platformy distančního vzdělávání. Též žádá UVT o zajištění dostatečné datové kapacity pro distanční formu vzdělávání.”

Počet hlasů: 7-0-1

Schváleno

4. Různé

Bc. Farkaš uvedl, že Komisi čeká společné zasedání se Sociální komisí AS UK, kde bude projednán nový rezervační systém Kolejí a menz.


Předseda komise Bc. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Schválil: Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK

Poslední změna: 29. březen 2020 12:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám