Usnesení 69. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 69. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 69. zasedání Pléna České konference rektorů

Hradec Králové, 6. 3. 2003

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 69. zasedání následující usnesení:


ČKR považuje za nutné urychleně dokončit boloňský proces v podmínkách vysokých škol ČR.

V této souvislosti je nutno:


završit budování strukturovaného studia s možností prostupnosti a návaznosti jednotlivých studijních programů

přijmout ECTS (Evropský systém transferu kreditů) jako základní prostředek pro uznávání studia a jeho částí a také jako základní kvantitativní ukazatel studia, který umožní realizovat mobilitu studentů v národním i mezinárodním měřítku.

Tyto kroky vnímá ČKR jako nezbytné k dosažení dohody o uznávání diplomů vysokých škol ČR v rámci EU, jakož i pro navazující uplatnění našich absolventů v rámci evropského trhu práce.


ČKR považuje ve shodě s Akreditační komisí ČR, zastoupenou Prof. RNDr. Miroslavem Liškou, DrSc., kvalitu vysokoškolského vzdělání za základní předpoklad úspěšného zapojení ČR do tvořícího se evropského vzdělávacího prostoru. V té souvislosti ČKR s plnou vážností upozorňuje na to, že při současném platovém ohodnocení vysokoškolských pedagogů hrozí nebezpečí akutního nedostatku kvalitních pedagogů z řad nastupující generace. Samotná autonomie vysokých škol bez výrazného zvýšení státní dotace tento problém nevyřeší.

ČKR zdůrazňuje význam dobré jazykové vybavenosti absolventů středních škol pro potřebnou internacionalizaci vysokých škol ČR.

ČKR upozorňuje na možnost zapojení vysokoškolských učitelů ze zahraničí a v té souvislosti požaduje zjednodušení formalit pro jejich působení na vysokých školách ČR.

ČKR ocenila dosavadní činnost Akreditační komise ČR a je si plně vědoma její nezastupitelné role v procesu zajišťování kvality vysokých škol.ČKR schvaluje jednomyslně:

předloženou zprávu o hospodaření ČKR za rok 2002

pravidla rozpočtu ČKR na rok 2003

rozpočet ČKR na rok 2003Plénum ČKR pověřuje Předsednictvo ČKR:

přípravou programu ČKR pro další období

jednáním s MŠMT ve věci úpravy vyhlášky týkající se přijímacího řízení na vysokých školách ČR.

V Hradci Králové dne 6. března 2003


Za Českou konferenci rektorů


Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

místopředseda


Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám