Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 27. května 2020

Přítomni:

JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Kateřina Grygarová (3. LF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Tomáš Jan (FaF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Kristián Lux (LFHK), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Tomáš Sychra (3.LF), Kamila Řehořová (PřF), Bc. Martin Čihák (FF), Martin Pehr (1.LF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Omluveni:

Eliška Voříšková (FaF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti)

Návrh programu

  1. Zahájení

  2. Zpráva o vnitřním hodnocení UK 2019

  3. Návrh Dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

  4. Různé

1. Zahájení

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal přítomné a seznámil je s programem dnešního zasedání, který byl následně komisí schválen tichým souhlasem.

2. Zpráva o vnitřním hodnocení UK 2019

Prof. Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, představila materiál. Jedná se o hodnocení vzdělávací činnosti, kterou je UK ze zákona povinna vypracováván a následně ji předkládá MŠMT. Druhou zprávou, kterou UK vypracovává, je zpráva, která komunikuje z pohledu Institutional Evaluation Progress, který dělala Mezinárodní evropská asociace. Tedy ta první část materiálu je vlastní hodnotící zpráva UK, druhá část je hodnotící zpráva zpracovaná mezinárodním týmem expertů. Zpráva již byla schválená RVH, protože RVH je jedním z hlavních aktérů Zprávy, dále byla Zpráva schválena kolegiem rektora a nyní je tedy předkládána AS UK. Během projednávání byla hodnocena jako zpráva „velmi sebekritická“, jelikož ukazuje např. cesty, jak zapojit absolventy do hodnocení kvality. Protože vedení UK musí vždy předložit i zprávu o práci RVH, tak poslední stránka zahrnuje informace o tom, jak RVH pracuje. Je tam tedy shrnuta její činnost za rok 2019. Zpráva je v angličtině a v této podobě půjde ke schválení Správní radě a MŠMT.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK projednala Zprávu o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy 2019 a vyjadřuje k ní kladné stanovisko.

Hlasování

Pro 12, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Návrh Dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

JUDr. Říha, předseda Studijní komise, po uvedení bodu zdůraznil, že se tento materiál projednával na Studijní komisi AS UK již před 14ti dny, dnes je nutné se jen dohodnout na finálním stanovisku Studijní komise AS UK. Prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, představila ještě jednou tento materiál a opakovaně zdůraznila, že administrace spojená s možností podat si jednu přihlášku zdarma, jež by po schválení tohoto materiálu plénem AS UK byla přístupná sociálně znevýhodněným studentům, padne na UK Point, nikoliv na samotné fakulty.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí novelu Přílohy č. 2 Statutu UK.

Hlasování

Pro 13, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

4. Různé

Jelikož se do bodu Různé nikdo nepřihlásil s podnětem, tak JUDr. Říha, předseda Studijní komise, informoval o datu dalšího naplánovaného zasedání Studijní komise AS UK, které proběhne 22. června 2020 od 17. Svou účast přislíbil doc. Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost, který představí plány ohledně „Igráčku“, což je grantová výzva pro doktorandy. Dále přijal pozvání i pan prof. Wolf, odpovědný člen kolegia rektora a předseda grantové agentury UK, který bude informovat o letošním kole GA UK. Pozvání na komisi zašle i paní doc. Lopatkové. Pokud nikdo nemá další podněty, tak přeje všem hezký zbytek večera a těší se na viděnou v pátek na plénu, popř. za měsíc na dalším zasedání Studijní komise AS UK.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 11. červen 2020 00:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám